Pawilon handlowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pawilon handlowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
17
lip

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży pawilonu (o konstrukcji drewnianej) oraz działki (użytki rolne) będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym według stawki 3% czy według stawki 10%?

Fragment:

Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego stwierdza się, że skoro składniki majątku (pawilon handlowy wraz z działką), wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie były wprowadzone do ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to ich odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż przedmiotowych składników majątku kwalifikowane jest do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając jednak na uwadze, że odpłatne zbycie tych składników majątku nastąpiło po upływie terminu, określonego w tym przepisie, zatem nie wystąpi z tego tytułu zobowiązanie w podatku dochodowym. W konsekwencji powyższego, nie znajdzie zastosowania, wskazana przez Wnioskodawcę, 3% stawka podatku wynikająca z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

2013
11
wrz

Istota:

Czy sprzedaż pawilonu handlowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

Fragment:

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje sprzedaż pawilonu handlowego. Budowa pawilonu handlowego (wtedy jeszcze kiosku handlowego) rozpoczęła się w roku 1978 na gruncie należącym do Gminy. Całość prac budowlanych została wykonana we własnym zakresie. W roku 1986 nastąpiła modernizacja i rozbudowa kiosku handlowego do obecnej postaci pawilonu handlowego, prace budowlane również zostały przeprowadzone we własnym zakresie. W roku 1995 pawilon handlowy, na podstawie aktu notarialnego, został nabyty przez Zainteresowanego i małżonkę od Gminy, a grunt pod pawilonem oraz przyległy do pawilonu został przekazany w użytkowanie wieczyste. Od chwili wybudowania do chwili obecnej Wnioskodawca jest pierwszym i jedynym użytkownikiem przedmiotowego pawilonu handlowego. Od zakończenia rozbudowy pawilonu handlowego nie były ponoszone nakłady na jego ulepszenie lub modernizację. W trakcie użytkowania były przeprowadzane jedynie remonty bieżące, pozwalające na utrzymanie pawilonu w stanie niepogorszonym oraz umożliwiające eksploatowanie pawilonu. Nabycie przez Wnioskodawcę pawilonu handlowego w roku 1995 nie odbyło się w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Pierwsze zasiedlenie pawilonu nastąpiło w roku 1978, ale także nie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

2013
14
maj

Istota:

Czy od sprzedaży pawilonu handlowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż pawilon handlowy stanowi przedmiot własności Wnioskodawcy. Wskazany przez Wnioskodawczynię pawilon handlowy - wykorzystywany był w prowadzonej działalności gospodarczej. Składnik ten zgodnie z cyt. uprzednio art. 22d ust. 2 ustawy, winien więc być ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czego jednak wbrew zapisom ustawy Wnioskodawczyni nie uczyniła. Nie zmienia to jednak faktu, że przychód ze zbycia ww. składnika majątku (spełniającego kryteria zaliczenia do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) stanowi zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przychód z działalności gospodarczej. Reasumując, biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że przychody uzyskane z tytułu sprzedaży opisanego we wniosku pawilonu handlowego, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej, choćby nie został ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią dla Wnioskodawczyni przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2012
28
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy pawilonu handlowego

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w 1986 r. wybudował pawilon handlowy. Pawilon w całości został wynajęty na podstawie umowy najmu z 14.04.1993 r. Ostatnia umowa najmu obowiązująca do chwili obecnej została zawarta 1.04.2009 r., ale obejmuje tylko część powierzchni pawilonu. Część powierzchni została zdana przez najemcę, ponieważ Wnioskodawca zamierzał zagospodarować tę powierzchnię na cele klubu osiedlowego. W dniu 30.07.2009 r. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu adaptacji części pawilonu handlowego na siedzibę osiedlowego domu kultury. Przebudowa rozpoczęła się w 2009 roku i została zakończona w czerwcu 2010 r. Wartość nakładów na modernizację wyniosła 81,52% wartości początkowej. Od nakładów tych nie został odliczony podatek VAT, ponieważ w momencie podjęcia decyzji o przebudowie pawilonu handlowego wiadomo było, że będzie tam siedziba klubu osiedlowego i że będzie on służył działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Na poczet tej działalności pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Opłaty te korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT. Oznacza to, że wszelkie wydatki poniesione w związku z modernizacją części powierzchni pawilonu na klub osiedlowy nie dawały prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nie służyły one wykonywaniu czynności opodatkowanych.

2012
21
sty

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku w związku z przeznaczeniem go na własne cele mieszkaniowe?

Fragment:

W latach 1993 - 1995 wybudowała Pani wraz z mężem pawilon handlowy na działce, której właścicielem była Gmina. Budynek jest trwale związany z gruntem. W dniu 12 lutego 2010 r. nabyła Pani od Gminy, zgodnie z aktem notarialnym, pawilon handlowy wraz z działką. W pawilonie tym Pani mąż prowadził działalność gospodarczą. Pawilon nigdy nie był środkiem trwałym firmy męża. Po śmierci męża, na „ zasadzie wdowieństwa ” w okresie od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2007 r. prowadziła Pani działalność gospodarczą. Prowadzona działalność opodatkowana była na zasadach ogólnych. Przedmiotowy pawilon wykorzystywany był w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, jednak również nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ponieważ nigdy nie byliście Państwo właścicielami działki, na której został on wybudowany. W dniu 25 lutego 2010 r. sprzedała Pani nieruchomość po uprzednim nabyciu tej działki od Gminy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku w związku z przeznaczeniem go na własne cele mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż tej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ponieważ uzyskany dochód przeznaczony zostanie na budowę budynku mieszkalnego.

2011
1
lip

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie rodziła powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Pan wraz ze współmałżonką nabyliście na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej nakłady poczynione na budowę części pawilonu handlowego. Powierzchnia zabudowy pawilonu wynosiła 61 m 2 , a powierzchnia całkowita – 64,70 m 2 , z czego nabył Pan część pawilonu znajdującego się w budowie o powierzchni 37,50 m 2 . Kolejną umową z podpisami notarialnie poświadczonymi z dnia 15 listopada 1993 r. nabył Pan wraz z małżonką do majątku wspólnego nakłady poczynione na pozostałą cześć ww. pawilonu handlowego, tj. 27,2 m 2 . Wobec powyższego z dniem 15 listopada 1993 r. staliście się Państwo właścicielami całego pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej całkowitej 64,70 m 2 . W dniu 12 stycznia 1994 r. urząd miasta wydał zaświadczenie potwierdzające, że zgłosili Państwo do użytkowania obiekt pawilon handlowy zgodnie z wydanym przez tutejszy organ pozwoleniem na budowę z dnia 15 lutego 1991 r. Aktem notarialnym z dnia 11 grudnia 1995 r. nabył Pan wraz z małżonką na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej od spółdzielni mieszkaniowej prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/21 obręb 59, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW (...), na której posadowiony jest nabyty pawilon handlowy. W 1996 r. nastąpiła pierwsza rozbudowa pawilonu handlowego.

2011
1
maj

Istota:

1. Jaki podatek po sprzedaży pawilonu zapłaci żona Wnioskodawcy oraz on sam?
2. Czy będzie to 10% zryczałtowany podatek czy też 3% od połowy wartości nieruchomości, zapłacony przez żonę?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pawilonu handlowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca wspólnie z żoną zakupił w 1975 r. pawilon handlowy na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu. W 1976 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zbyła na rzecz Wnioskodawcy i jego małżonki prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony został przedmiotowy pawilon przy czym zniesiono spółdzielcze prawo do lokalu. W efekcie Wnioskodawca stał się współwłaścicielem (wraz z żoną) całej nieruchomości. W rzeczonym pawilonie żona Wnioskodawcy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – handel odzieżą używaną, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3%. Wnioskodawca natomiast nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotowy pawilon nie figurował (nie figuruje) w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie dokonywano także odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca zamierza zbyć pawilon handlowy wraz z gruntem. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Jaki podatek po sprzedaży opisanego pawilonu zapłaci żona Wnioskodawcy oraz on sam... Czy będzie to 10% zryczałtowany podatek czy też podatek 3% od połowy wartości nieruchomości, zapłacony przez żonę...