Pawilon | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pawilon. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nakładów na wybudowanie pawilonu

Fragment:

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawczyni w dniu 6 sierpnia 2009 r. zawarła umowę dzierżawy na budowę hali targowej, w której w zamian za poniesione wydatki miała otrzymać w dzierżawę pawilon. Koszty budowy przynależnego Wnioskodawczyni pawilonu wyniosły 84 362,18 zł. Umowa została podpisana przez Wnioskodawczynię, jako osobę fizyczną, a nie jako przedsiębiorcę. W prowadzonej działalności gospodarczej nigdy nie zostały uwzględnione koszty poniesione na wybudowanie użytkowanego przez Wnioskodawczynię pawilonu. Inwestycja ta nie była również wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ani amortyzowana. Wnioskodawczyni zgodnie z zawartą umową miała prawo do odstąpienia praw do ww. boksu, jego podnajmu lub użyczenia. Miała prawo do uzyskania odszkodowania, bądź zwrotu poniesionych kosztów w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy, bądź sprzedaży hali. Wnioskodawczyni nigdy nie posiadała prawa własności do ww. pawilonu. W wybudowanym pawilonie prowadziła działalność gospodarczą, sprzedaż detaliczną odzieży, opodatkowaną ryczałtowo. Wnioskodawczyni w dniu 5 września 2016 r. podpisała umowę odstąpienia pawilonu na rzecz innej osoby fizycznej, w zamian za zwrot poniesionych nakładów. Kwota przelana z tytułu umowy odstąpienia wyniosła 84 000,00 zł. Mając na względzie powyższe przepisy, kwota uzyskana z opisanej we wniosku sprzedaży nie będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Wnioskodawczyni kupiła pawilon znajdujący się znajdujący się ww. działkach, stroną umowy była osoba fizyczna. W dniu 28 października 2014 r. Wnioskodawczyni podpisała akt notarialny - umowę użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży budynku, stroną umowy było Miasto. W dniu 24 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała pawilon wraz z prawem do użytkowania wieczystego działek nr 22894/14, 10428/16, 10428/3. Z powyższego wynika, że w grudniu 1996 r. Wnioskodawczyni nabyła jedynie wszelkie prawa i roszczenia od osoby fizycznej związane z ww. pawilonem znajdującym na cudzym gruncie – na działkach stanowiących własność Miasta. W chwili nabywania praw i roszczeń do ww. pawilonu Wnioskodawczyni nie miała prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym się on znajdował. Dlatego należy podkreślić, że momentem decydującym przy nabyciu pawilonu będzie data ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienia na Wnioskodawczynię prawa własności pawilonu. Ze względu na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia użytkowania wieczystego, należy odnieść się do przepisów zawartych w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 232 (...)

2016
13
mar

Istota:

Rozliczenie podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora

Fragment:

Przepis ten w dalszej części wymienia wprost obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Zatem samo przekazanie Pawilonu po zakończeniu wystawy, dla której został wzniesiony nie wpływa na zmianę miejsca świadczenia i opodatkowania usług związanych z tym Pawilonem. Zatem, skoro usługi związane z X. na Światowej Wystawie EXPO 2015 podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 28b ustawy, to rezygnacja z planów rozbiórki na rzecz nieodpłatnego przekazania nie wpływa na wcześniejsze rozliczenie podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług związanych z budową pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie EXPO 2015 w przypadku nieodpłatnego przekazania pawilonu po zakończeniu wystawy na rzecz organizatora należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2013
18
sie

Istota:

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2009 roku Wnioskodawczyni zakupiła działkę usługową o powierzchni 15 arów, w skład której wchodzi pawilon handlowy. Na podstawie uzyskanej decyzji ze starostwa zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont i przebudowę budynku pawilonu handlowego. Kwalifikacja budynku jako pawilonu handlowego wynika tylko z funkcji terenu zapisanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na podstawie której wydano decyzję na remont. Remont-adaptacja pawilonu handlowego ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tzn. budynek będzie spełniał funkcję mieszkalną (dom, w którym koncentruje się życie rodzinne). W związku z powyższym, skoro celem remontu-adaptacji budynku pawilonu handlowego było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tzn. budynek ten będzie spełniał funkcję mieszkalną (dom, w którym koncentruje się życie rodzinne), Wnioskodawczyni może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane w związku z realizowaną inwestycją. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży pawilony handlowego wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Pawilon nie był środkiem trwałym i od jego wartości początkowej nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Działalność gospodarczą w tym pawilonie Wnioskodawczyni prowadziła przez 25 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę. W dniu 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast w dniu 2 stycznia 2012 r. dokonała sprzedaży ww. pawilonu. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż skoro Wnioskodawczyni z dniem 31 grudnia 2011 r. zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej, a w dniu 2 stycznia 2012 r. dokonała sprzedaży pawilonu handlowego wykorzystywanego w tej działalności, to w istocie Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży składnika majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Zatem, z uwagi na fakt, iż sprzedaż ww. pawilonu nastąpiła przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w cyt. wyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z odpłatnego zbycia tego pawilony będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) tej ustawy. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, iż przedmiotem zbycia była nieruchomość, która nie została zaliczona do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
paź

Istota:

Sprzedaż nieruchomości.

Fragment:

Ww. pawilon Wnioskodawca wybudował na działce wydzierżawionej od Urzędu Miasta – zgodnie z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne. Budynek pawilonu jest murowany ze stałym posadowieniem, z pełnym wyposażeniem we wszystkie media użytkowe. Od czerwca 1976 r. do 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawca – zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta – w wybudowanym pawilonie prowadził działalność gastronomiczną (bar i kawiarnię), a w latach następnych pawilon ten był wydzierżawiany. Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę była opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Pawilon był środkiem trwałym ale nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ponieważ w przypadku opodatkowania działalności podatkiem zryczałtowanym nie istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dnia 1 września 2010 r. - na mocy aktu notarialnego - Wnioskodawca nabył od Urzędu Miejskiego w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste działkę znajdująca się pod pawilonem. Wartość działki Urząd Miejski ustalił na kwotę 827.904 zł, natomiast pawilon wyceniono na 800.000 zł i przekazany został Wnioskodawcy jako właścicielowi nakładów bezpłatnie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla pawilonu rozbudowywanego i nadbudowywanego, którego koszty modernizacji przekroczą 100% wartości początkowej Wnioskodawca może ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne, tj. amortyzację w wysokości 10%?

Fragment:

Akt notarialny zakupu nieruchomości opiewa na kwotę 30.000 zł, bez wyszczególnienia wartości pawilonu i wartości gruntu. W związku z tym, że grunt nie podlega amortyzacji, koniecznym stało się ustalenie wartości gruntu w ogólnej cenie zakupu. Dnia x 2010 r. rzeczoznawca majątkowy wykonał na zlecenie Wnioskodawcy operat szacunkowy nabytej nieruchomości. Wartość nieruchomości wg rzeczoznawcy 42.000 zł, w tym wartość gruntu 21.400 zł, tj. 50,95 % wartości całej nieruchomości. Przyjmując te dane do wartości z aktu notarialnego Wnioskodawca może oszacować wartość gruntu i wartość pawilonu: wartość gruntu 30 000 x 50,95 % =15 28500 zł, wartość pawilonu 30 000 x 49,05 % = 14 71 5,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Czy dla pawilonu rozbudowywanego i nadbudowywanego, którego koszty modernizacji przekroczą 100% wartości początkowej Wnioskodawca może ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne, tj. amortyzację w wysokości 10%... Zdaniem Wnioskodawcy, dla ww. pawilonu można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10 % zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż można go będzie uznać za ulepszony zgodnie z definicją zawartą w art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?

Fragment:

W miesiącu październiku 2004 r. na wydzierżawionym gruncie od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność, który prawdopodobnie jest własnością Gminy B., za zgodą spółki oraz bez uzyskiwania pozwolenia na budowę i bez składania jakiegokolwiek zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, wybudował Pan pawilony handlowe nietrwale związane z gruntem. Od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej wpłaca Pan na rzecz spółki czynsz dzierżawy za działkę gruntu, na której są pobudowane pawilony. Przedmiotowe pawilony zostały przyjęte w dniu 15 października 2004 r. do użytkowania i są do chwili obecnej wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe pawilony zaewidencjonowane zostały w ewidencji środków trwałych. Ustalił Pan, iż przedmiotowe środki trwałe, zakwalifikowane są w Klasyfikacji Środków Trwałych pod symbolem KST 103. Na podstawie poniesionych wydatków ich wartość początkową ustalono w następujących kwotach: pawilon nr 1, wartość początkowa - 13.601 zł 77 gr (trzynaście tysięcy sześćset jeden złotych 77/100 gr), pawilon nr 2, wartość początkowa - 15.757 zł 86 gr. Dla przedmiotowych środków trwałych przyjął Pan liniową stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% - zatem odpisy amortyzacyjne dokonywane będą przez okres 10 lat. Naliczone odpisy amortyzacyjne od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej co miesiąc ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.