IPTPP2/443-700/14-5/JSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Opodatkowanie należności z tytułu udziału we współwłasności patentów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania należności z tytułu udziału we współwłasności patentów –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania należności z tytułu udziału we współwłasności patentów oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zarejestrować w 2014 r. jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie chemii przemysłowej, w tym działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania innowacyjnych technologii w tej dziedzinie, klasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w podklasie 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Działalność ta wykazana będzie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako jeden z rodzajów wykonywanej działalności. Dla tej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzić będzie podatkową księgę przychodów i rozchodów i zamierza wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym z tytułu jej prowadzenia na zasadach wynikających z art. 30c ustawy, tj. podatkiem liniowym.

Wnioskodawca jest współuprawnionym do szeregu patentów chroniących technologię wytwarzania różnych wyrobów chemicznych. W 2014 r. zamierza podpisać umowę z polskim przedsiębiorcą (także współuprawnionym do tych patentów), zwanym dalej głównym wykonawcą, który w ramach kontraktu z nabywcą rosyjskim: 1) odpłatnie udzieli licencji na korzystanie z patentów stanowiących ich współwłasność, 2) dokona sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej technologii niezbędnej do modernizacji istniejącej obecnie u nabywcy linii technologicznej, 3) dokona sprzedaży know-how oraz usług konsultacji, prowadzenia nadzoru nad pracami prowadzonymi przez nabywcę oraz szkolenia jego personelu.

Główny wykonawca w realizacji kontraktu w części korzystać będzie z usług podwykonawców, w tym z usług świadczonych przez Wnioskodawcę. W związku tym Wnioskodawca zamierza wystawiać faktury głównemu wykonawcy, którymi dokumentować Zainteresowany będzie świadczone przez niego usługi na rzecz głównego wykonawcy, jak również udział Wnioskodawcy w przychodzie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. W związku tym Wnioskodawca zamierza wystawiać faktury głównemu wykonawcy, którymi dokumentować będzie udział Wnioskodawcy w obrocie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. Umowa głównego wykonawcy, na podstawie której wypłacane mu będą opłaty licencyjne, została podpisana w dniu 20 lipca 2014 r. Należności licencyjne są wypłacane przez stronę rosyjską w ratach, z których część będzie wypłacona w 2014 r., pozostałość w latach następnych. W związku z tym także pierwsza części płatności ze strony głównego wykonawcy na rzecz Wnioskodawcy z tytułu jego udziału w należnościach licencyjnych wypłacona zostanie, według obecnych założeń, w grudniu br. lub w I kwartale 2015 r.

Przychody Wnioskodawcy jako współuprawnionego do patentów ustalone będą w ten sposób, że w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę waga poszczególnych patentów w przychodach głównego wykonawcy z tytułu licencji udzielonej zamawiającemu. Wartość przypadającego na Wnioskodawcę udziału w należnościach licencyjnych wynikać będzie z jego udziału procentowego we współwłasności konkretnego patentu. Dla przykładu (liczby teoretyczne): suma przychodów netto głównego wykonawcy wyłącznie z tytułu udzielonych licencji: 1000, w tym 60% z tytułu licencji dotyczącej patentu A i 40% z tytułu licencji dotyczącej patentu B. Przykładowy udział Wnioskodawcy we współwłasności wynosi: w patencie A 25%, w patencie B 35%. Przypadający na Wnioskodawcę łączny udział wynosić będzie w tym przykładzie: 1000*60%*25% + 1000*40%*35% = 150 + 140 = 290.

Współwłaścicielem praw do przedmiotowych patentów Wnioskodawca był już przed podpisaniem kontraktu przez głównego wykonawcę. Zainteresowany nie był i nie pozostaje w stosunku pracy ani w spółdzielczym stosunku pracy z głównym wykonawcą. Nie przewiduje także nawiązania tego rodzaju stosunku pracy z głównym wykonawcą, w związku z czym nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączające możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 18 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że na rzecz głównego wykonawcy kontraktu z firmą rosyjską świadczy (działalność rozpoczął 1 października br.) lub świadczyć będzie głównie usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej oraz doradztwa i konsultacji merytorycznych związanych z zakresem rzeczowym kontraktu, jak również w zakresie organizacji, zarządzania, promocji itd. a ponadto obciążać będzie tego wykonawcę udziałem Wnioskodawcy w przychodzie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. Usługi te sklasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w podklasie 72.19.Z „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, w podklasie 71.12.Z „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”, w podklasie 70.22.Z „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” oraz w podklasie 77.40.Z „Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim”.

Przedmiotem umowy z głównym wykonawcą jest świadczenie usług w zakresie:

 1. koordynacji działań związanych z wdrożeniem technologii licencyjnej wytwarzania ... w oparciu o projekty wynalazcze nr...,
 2. promocji, marketingu, ochrony patentowej i sprzedaży licencji oraz know-how na technologię ..., na podstawie patentów: ...,
 3. koordynacji i opracowywania programu i przygotowywania materiałów (podręczników) do szkolenia personelu klienta przed rozruchem instalacji procesu ...,
 4. udziału w rozruchu instalacji procesu ...,
 5. udziału w przeprowadzeniu testów gwarancyjnych procesu ... w instalacji klienta,
 6. zaprojektowania, uruchomienia i nadzoru technologicznego nad eksploatacją instalacji do promotorowania jonitowego katalizatora syntezy ...,
 7. udziału w rozmowach technicznych i handlowych z nowymi klientami zainteresowanymi zakupem technologii ..., a następnie w realizacji nowych kontraktów w zakresie jak powyżej.

Zgodnie z tą umową przychody Wnioskodawcy jako współuprawnionego do patentów ustalone będą w ten sposób, że w pierwszej kolejności określona została waga poszczególnych patentów w przychodach głównego wykonawcy z tytułu licencji udzielonej zamawiającemu, następnie zaś wartość przypadającego na Wnioskodawcę przychodu wynikać będzie z jego udziału procentowego we współwłasności konkretnego patentu. Dla przykładu (liczby teoretyczne): suma przychodów głównego wykonawcy wyłącznie z tytułu udzielonych licencji: 1000, w tym 60% z tytułu licencji dotyczącej patentu A i 40% z tytułu licencji dotyczącej patentu B. Przykładowy udział Wnioskodawcy we współwłasności wynosi: w patencie A 25%, w patencie B 35%. Przypadający na Wnioskodawcę łączny przychód wynosić będzie w tym przykładzie: 1000*60%*25% + 1000*40%*35% = 150 + 140 = 290.

Udzielanie licencji wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany obecnie nie posiada żadnego zamówienia/zlecenia od innych podmiotów niż główny wykonawca kontraktu z firmą rosyjską, które wymagałoby wykorzystanie patentów w działalności gospodarczej, jednak w przyszłości zamierza te patenty do tej działalności wykorzystywać także przy świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy należności z tytułu udziału Wnioskodawcy we współwłasności patentów wykorzystywanych do realizacji kontraktu, którymi obciążać będzie głównego wykonawcę, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie przez niego głównego wykonawcy przysługującą mu kwotą wynikającą tytułu udziału Wnioskodawcy we współwłasności patentów wykorzystywanych do realizacji kontraktu podlega przepisom ustawy o VAT. Jest to bowiem należność za czynność, która spełnia warunki do uznania ją za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Odpłatne umożliwienie innemu podmiotowi (tu: głównemu wykonawcy) pobierania pożytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przekonaniu Wnioskodawcy jest w rozumieniu ww. definicji usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dokonując analizy powołanych przepisów należy zauważyć, że aby dana czynność nosiła znamiona dostawy towarów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – musi nastąpić przeniesienie przez dostawcę na rzecz nabywcy, prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei oceniając, czy dane świadczenie ma charakter usługi należy mieć na względzie fakt, że ustawodawca – jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy - uznaje za usługę każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, które nie jest dostawą towarów, podkreślając tym samym powszechność opodatkowania. Zatem na zachowanie to (świadczenie) składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie - znoszenie określonych stanów rzeczy).

Ponadto do uznania danej czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy wykonywanego świadczenia (beneficjenta czynności) i występowanie związku między tą czynnością a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. W konsekwencji usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument - odbiorca świadczenia, odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną). Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie konkretnego odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia.

Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zarejestrować w 2014 r. jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie chemii przemysłowej, w tym działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania innowacyjnych technologii w tej dziedzinie, klasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w podklasie 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Działalność ta wykazana będzie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako jeden z rodzajów wykonywanej działalności. Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca jest współuprawnionym do szeregu patentów chroniących technologię wytwarzania różnych wyrobów chemicznych. W 2014 r. zamierza podpisać umowę z polskim przedsiębiorcą (także współuprawnionym do tych patentów), zwanym dalej głównym wykonawcą, który w ramach kontraktu z nabywcą rosyjskim: 1) odpłatnie udzieli licencji na korzystanie z patentów stanowiących ich współwłasność, 2) dokona sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej technologii niezbędnej do modernizacji istniejącej obecnie u nabywcy linii technologicznej, 3) dokona sprzedaży know-how oraz usług konsultacji, prowadzenia nadzoru nad pracami prowadzonymi przez nabywcę oraz szkolenia jego personelu.

Główny wykonawca w realizacji kontraktu w części korzystać będzie z usług podwykonawców, w tym z usług świadczonych przez Wnioskodawcę. W związku tym Wnioskodawca zamierza wystawiać faktury głównemu wykonawcy, którymi dokumentować Zainteresowany będzie świadczone przez niego usługi na rzecz głównego wykonawcy, jak również udział Wnioskodawcy w przychodzie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. W związku tym Wnioskodawca zamierza wystawiać faktury głównemu wykonawcy, którymi dokumentować będzie udział Wnioskodawcy w obrocie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. Umowa głównego wykonawcy, na podstawie której wypłacane mu będą opłaty licencyjne, została podpisana w dniu 20 lipca 2014 r. Należności licencyjne są wypłacane przez stronę rosyjską w ratach, z których część będzie wypłacona w 2014 r., pozostałość w latach następnych. Współwłaścicielem praw do przedmiotowych patentów Wnioskodawca był już przed podpisaniem kontraktu przez głównego wykonawcę. Zainteresowany nie był i nie pozostaje w stosunku pracy ani w spółdzielczym stosunku pracy z głównym wykonawcą.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że na rzecz głównego wykonawcy kontraktu z firmą rosyjską świadczy (działalność rozpoczął 1 października br.) lub świadczyć będzie głównie usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej oraz doradztwa i konsultacji merytorycznych związanych z zakresem rzeczowym kontraktu, jak również w zakresie organizacji, zarządzania, promocji itd. a ponadto obciążać będzie tego wykonawcę udziałem Wnioskodawcy w przychodzie związanym z udzieleniem licencji odbiorcy rosyjskiemu. Udzielanie licencji wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany obecnie nie posiada żadnego zamówienia/zlecenia od innych podmiotów niż główny wykonawca kontraktu z firmą rosyjską, które wymagałoby wykorzystanie patentów w działalności gospodarczej, jednak w przyszłości zamierza te patenty do tej działalności wykorzystywać także przy świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy podkreślenia wymaga, iż na podstawie umowy zawartej pomiędzy głównym wykonawcą a Wnioskodawcą, główny wykonawca w ramach kontraktu z nabywcą rosyjskim m.in. odpłatnie udzieli licencji na korzystanie z patentów stanowiących współwłasność Zainteresowanego i głównego wykonawcy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Zainteresowany umożliwiając korzystanie głównemu wykonawcy z udziału Wnioskodawcy we współwłasności patentu, celem realizacji umowy z kontrahentem rosyjskim, będzie świadczył na rzecz głównego wykonawcy usługę. Umożliwienie korzystania przez głównego wykonawcę w sposób ciągły ze współwłasności patentu, czyli wartości niematerialnych i prawnych, będzie działalnością gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i w zakresie tych czynności Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, czynność umożliwienia przez Wnioskodawcę korzystania ze współwłasności patentu za wynagrodzeniem będzie odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.