Patenty | Interpretacje podatkowe

Patenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to patenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie należności z tytułu udziału we współwłasności patentów.
Fragment:
Zgodnie z tą umową przychody Wnioskodawcy jako współuprawnionego do patentów ustalone będą w ten sposób, że w pierwszej kolejności określona została waga poszczególnych patentów w przychodach głównego wykonawcy z tytułu licencji udzielonej zamawiającemu, następnie zaś wartość przypadającego na Wnioskodawcę przychodu wynikać będzie z jego udziału procentowego we współwłasności konkretnego patentu. Dla przykładu (liczby teoretyczne): suma przychodów głównego wykonawcy wyłącznie z tytułu udzielonych licencji: 1000, w tym 60% z tytułu licencji dotyczącej patentu A i 40% z tytułu licencji dotyczącej patentu B. Przykładowy udział Wnioskodawcy we współwłasności wynosi: w patencie A 25%, w patencie B 35%. Przypadający na Wnioskodawcę łączny przychód wynosić będzie w tym przykładzie: 1000*60%*25% + 1000*40%*35% = 150 + 140 = 290. Udzielanie licencji wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany obecnie nie posiada żadnego zamówienia/zlecenia od innych podmiotów niż główny wykonawca kontraktu z firmą rosyjską, które wymagałoby wykorzystanie patentów w działalności gospodarczej, jednak w przyszłości zamierza te patenty do tej działalności wykorzystywać także przy świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów.
2015
15
sty

Istota:
Czynność wniesienia przez Wnioskodawcę opłaty urzędowej do Urzędu Patentowego, w świetle art. 29a ust. 7 ustawy, nie stanowi elementu podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi. Wnioskodawca uiszcza opłatę urzędową w imieniu swojego Klienta. 
Fragment:
Wykonawstwo usługi polega na czynnościach przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz wniesienia w imieniu klienta stosownych opłat urzędowych do Urzędu. Po zrealizowaniu usługi wystawiona została faktura VAT, która ujmowała następujące elementy: honorarium rzecznika - kwota opłata urzędowa - kwota razem usługa wartość netto - kwota podatek VAT 23% od łącznej wartości netto - kwota ogółem kwota faktury brutto – kwota. W tym miejscu należy zauważyć, że zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.o rzecznikach patentowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 925). Wykonywanie tego zawodu dopuszczone jest: w kancelarii patentowej, na rzecz pracodawcy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, ale w każdym wypadku na warunkach określonych w tej ustawie (art. 4 ust. 2 i 3). Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, przedmiotem działalności kancelarii patentowej jest świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej. Pomoc ta ma charakter prawno-techniczny. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnymi procesowym. Pomoc techniczna z kolei polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.
2014
6
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu wykorzystywania patentu (projektu wynalazczego)
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o wynalazczości twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawo do wynagrodzenia. Z kolei w myśl art. 44 ust. 1 prawo do patentu oraz patent są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ojciec Wnioskodawcy (zmarły 23 lutego 2005 r.) był współtwórcą projektu wynalazczego, do którego patent został zarejestrowany w 1999 r. w Urzędzie Patentowym. Z tytułu użytkowania „ patentu ” przez stronę trzecią (firmę korzystającą z rozwiązania) twórcy nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia od lipca 2001 r. W 2010 r. współtwórcy „ patentu ” i wraz z nimi Wnioskodawca oraz jego brat, jako spadkobiercy ojca, podpisali umowę z firmą windykacyjną o odzyskanie należnego długu. Zaległe wynagrodzenie dotyczy zatem zarówno okresu przed, jak i po śmierci ojca. W lipcu 2012 r. została zawarta ugoda pozasądowa w sprawie zaległego wynagrodzenia z tytułu „ patentu ”. Ugoda przewiduje, że twórcom lub ich spadkobiercom zostanie wypłacona zaległa kwota w dwóch ratach, z czego druga (ostatnia) rata zostanie powiększona o odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie, w terminie określonym w ugodzie. Termin wskazany w ugodzie to 30 września 2012 r.
2013
25
maj

Istota:
Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze dziedziczenia wierzytelności z tytułu przysługującego spadkodawcy wynagrodzenia za wykorzystywanie patentu (projektu wynalazczego)
Fragment:
Z treści wniosku wynika także, iż przedmiotem patentu jest projekt wynalazczy; zaś spadkobierca nabył prawo do dysponowania „ patentem ”. Zatem w drodze spadku Wnioskodawca nabył prawo do projektu wynalazczego (opatentowane), określane przez niego jako „ patent ” oraz wierzytelności wynikające z nabycia tego prawa, tj. wierzytelność z tytułu przysługującego ojcu wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu patentu (projektu wynalazczego). Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że nabycie w drodze spadku prawa majątkowego w postaci wierzytelności w tytułu korzystania z „ patentu ”, którego współtwórcą był ojciec Wnioskodawcy, na podstawie art. 3 pkt 2 ww. ustawy nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy. Skoro tak, to w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do dokonania rozważań i tym samym oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie wskazanym we wniosku; rozważania w tym zakresie z uwagi na powyższe są bezprzedmiotowe. Środki otrzymane z pozasądowej ugody dla spadkobiercy współtwórcy „ patentu ” wraz z ustawowymi odsetkami nie podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn; ustawa o podatku od sadków i darowizn nie ma w ogóle do nich zastosowania.
2013
5
mar

Istota:
Uniwersytet ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części związanego z realizacją projektu badawczego.
Fragment:
Refundowane będą koszty delegacji i konferencji związanych z projektem, audyt zewnętrzny, koszt uzyskania patentów. Ponoszone będą wydatki na promocję; przygotowana zostanie strona internetowa, zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, zakupione zostaną materiały promocyjne. Wyniki projektu posłużą rozwojowi kadry naukowej i dydaktycznej, będą podstawą publikacji i patentów, i wykorzystane zostaną do dalszych badań, oraz zajęć dydaktycznych. Wyposażenie laboratoryjne po zakończeniu projektu pozostanie na Wydziale Chemii i wykorzystywane będzie do prac badawczych i dydaktyki. Wyniki badań, których efektem będzie innowacyjny katalizator, wykorzystywane będą bezpośrednio do czynności opodatkowanych (sprzedaż patentu). Osoby realizujące projekt będą jednocześnie się kształcić oraz zdobywać stopnie i tytuły naukowe (co zaliczane jest do działalności zwolnionej z opodatkowania). Zakupiona aparatura będzie również wykorzystywana do czynności niepodlegajacych opodatkowaniu (badania własne). Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazał, że dokona nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji projektu z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej z podatku VAT i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
2011
1
wrz

Istota:
Czy należy płacić podatek od kwoty wyceny deklaracji pomysłów lub patentów?
Fragment:
Nr 119, poz. 1117 ze zm.) przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce ochrona patentu trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.Natomiast wynalazek oznacza nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do zastosowania, na które, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie, może być udzielony patent. Wycena pomysłu, patentu nie stanowi źródła przychodu w myśl wyżej powołanych przepisów ustaw podatkowych. Sama wycena dokonana przez osoby do tego upoważnione, dokonana w celu przyszłego opatentowania pomysłu, nie stanowi podstawy opodatkowania i nie daje podatnikowi - jak to sam określił - "żadnego materialnego zysku w stanie faktycznym", a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu w myśl wyżej powołanych ustaw podatkowych. Reasumując należy stwierdzić, że stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 16.01.2006 r., iż podatek może zostać naliczony dopiero w momencie uzyskania dochodu np. z tytułu sprzedaży patentu lub wniesienia go jako aport, zaś sam fakt wyceny nie może być opodatkowany, jest prawidłowe. Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.
2011
1
kwi

Istota:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz załączonej umowy i faktury VAT wynika, że wnioskodawca wspólnie z firmą X posiada prawo do patentu na wytwarzanie środka chemicznego. Zgodnie z umową udziały w prawie do patentu wynoszą po 50%. Na podstawie uzgodnień umownych produkcję wyrobu chronionego patentem prowadzi firma X, wypłacając z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy udział w uzyskiwanych korzyściach. Powyższe dokumentuje faktura VAT z 22 % stawką podatku wystawiana przez Wnioskodawce.
W ocenie Strony uzyskiwanie przychodów z tytułu stosowania wspólnego patentu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż umowa o współwłasności patentu nie stanowi umowy licencyjnej, nie może być również traktowana jako sprzedaż praw, towarów bądź usług.
Fragment:
U. 54 poz. 535/ korzystanie z prawa do patentu uznać należy za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
2011
1
lut

Istota:
Czy koszty za usługi świadczone przez jedynego udziałowca Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki , będącej wyłącznym dystrybutora produktów wytwarzanych przez udziałowca ?
Fragment:
Dodatkowo pojęcie “Sieci Wartości” obejmuje wszystkie koncepcje sprzedaży, patenty, wnioski patentowe, know-how, systemy informatyczne, kanały dostaw i inne prawnie chronione dane stworzone przez Y. Na mocy tej umowy X ma prawo do korzystania z Sieci Wartości. Podstawą opłaty za korzystanie z Sieci Wartości jest wystawiona przez Y raz w roku faktura. Wartość obciążenia na fakturze jest kalkulowana w ten sposób, że ustalonym w umowie procencie mnoży się obrót X w danym okresie, zgodnie z prognozą finansową sprzedaży. W ocenie Spółki ponoszone przez nią opłaty za usługi świadczone przez Y według wystawianych faktur stanowią, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów. Usługi te, świadczone przez Y na rzecz Spółki, w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania uzyskiwanych przez nią przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn.zm) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Patenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.