Patenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to patenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
sty

Istota:

Opodatkowanie należności z tytułu udziału we współwłasności patentów.

Fragment:

Zgodnie z tą umową przychody Wnioskodawcy jako współuprawnionego do patentów ustalone będą w ten sposób, że w pierwszej kolejności określona została waga poszczególnych patentów w przychodach głównego wykonawcy z tytułu licencji udzielonej zamawiającemu, następnie zaś wartość przypadającego na Wnioskodawcę przychodu wynikać będzie z jego udziału procentowego we współwłasności konkretnego patentu. Dla przykładu (liczby teoretyczne): suma przychodów głównego wykonawcy wyłącznie z tytułu udzielonych licencji: 1000, w tym 60% z tytułu licencji dotyczącej patentu A i 40% z tytułu licencji dotyczącej patentu B. Przykładowy udział Wnioskodawcy we współwłasności wynosi: w patencie A 25%, w patencie B 35%. Przypadający na Wnioskodawcę łączny przychód wynosić będzie w tym przykładzie: 1000*60%*25% + 1000*40%*35% = 150 + 140 = 290. Udzielanie licencji wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany obecnie nie posiada żadnego zamówienia/zlecenia od innych podmiotów niż główny wykonawca kontraktu z firmą rosyjską, które wymagałoby wykorzystanie patentów w działalności gospodarczej, jednak w przyszłości zamierza te patenty do tej działalności wykorzystywać także przy świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów.

2014
6
sie

Istota:

Czynność wniesienia przez Wnioskodawcę opłaty urzędowej do Urzędu Patentowego, w świetle art. 29a ust. 7 ustawy, nie stanowi elementu podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi. Wnioskodawca uiszcza opłatę urzędową w imieniu swojego Klienta. 

Fragment:

Wykonawstwo usługi polega na czynnościach przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz wniesienia w imieniu klienta stosownych opłat urzędowych do Urzędu. Po zrealizowaniu usługi wystawiona została faktura VAT, która ujmowała następujące elementy: honorarium rzecznika - kwota opłata urzędowa - kwota razem usługa wartość netto - kwota podatek VAT 23% od łącznej wartości netto - kwota ogółem kwota faktury brutto – kwota. W tym miejscu należy zauważyć, że zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.o rzecznikach patentowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 925). Wykonywanie tego zawodu dopuszczone jest: w kancelarii patentowej, na rzecz pracodawcy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, ale w każdym wypadku na warunkach określonych w tej ustawie (art. 4 ust. 2 i 3). Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, przedmiotem działalności kancelarii patentowej jest świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej. Pomoc ta ma charakter prawno-techniczny. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnymi procesowym. Pomoc techniczna z kolei polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

2013
25
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia należnego z tytułu wykorzystywania patentu (projektu wynalazczego)

Fragment:

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o wynalazczości twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawo do wynagrodzenia. Z kolei w myśl art. 44 ust. 1 prawo do patentu oraz patent są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ojciec Wnioskodawcy (zmarły 23 lutego 2005 r.) był współtwórcą projektu wynalazczego, do którego patent został zarejestrowany w 1999 r. w Urzędzie Patentowym. Z tytułu użytkowania „ patentu ” przez stronę trzecią (firmę korzystającą z rozwiązania) twórcy nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia od lipca 2001 r. W 2010 r. współtwórcy „ patentu ” i wraz z nimi Wnioskodawca oraz jego brat, jako spadkobiercy ojca, podpisali umowę z firmą windykacyjną o odzyskanie należnego długu. Zaległe wynagrodzenie dotyczy zatem zarówno okresu przed, jak i po śmierci ojca. W lipcu 2012 r. została zawarta ugoda pozasądowa w sprawie zaległego wynagrodzenia z tytułu „ patentu ”. Ugoda przewiduje, że twórcom lub ich spadkobiercom zostanie wypłacona zaległa kwota w dwóch ratach, z czego druga (ostatnia) rata zostanie powiększona o odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie, w terminie określonym w ugodzie. Termin wskazany w ugodzie to 30 września 2012 r.

2013
5
mar

Istota:

Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze dziedziczenia wierzytelności z tytułu przysługującego spadkodawcy wynagrodzenia za wykorzystywanie patentu (projektu wynalazczego)

Fragment:

Z treści wniosku wynika także, iż przedmiotem patentu jest projekt wynalazczy; zaś spadkobierca nabył prawo do dysponowania „ patentem ”. Zatem w drodze spadku Wnioskodawca nabył prawo do projektu wynalazczego (opatentowane), określane przez niego jako „ patent ” oraz wierzytelności wynikające z nabycia tego prawa, tj. wierzytelność z tytułu przysługującego ojcu wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu patentu (projektu wynalazczego). Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że nabycie w drodze spadku prawa majątkowego w postaci wierzytelności w tytułu korzystania z „ patentu ”, którego współtwórcą był ojciec Wnioskodawcy, na podstawie art. 3 pkt 2 ww. ustawy nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy. Skoro tak, to w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do dokonania rozważań i tym samym oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie wskazanym we wniosku; rozważania w tym zakresie z uwagi na powyższe są bezprzedmiotowe. Środki otrzymane z pozasądowej ugody dla spadkobiercy współtwórcy „ patentu ” wraz z ustawowymi odsetkami nie podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn; ustawa o podatku od sadków i darowizn nie ma w ogóle do nich zastosowania.

2011
1
wrz

Istota:

Uniwersytet ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części związanego z realizacją projektu badawczego.

Fragment:

Refundowane będą koszty delegacji i konferencji związanych z projektem, audyt zewnętrzny, koszt uzyskania patentów. Ponoszone będą wydatki na promocję; przygotowana zostanie strona internetowa, zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, zakupione zostaną materiały promocyjne. Wyniki projektu posłużą rozwojowi kadry naukowej i dydaktycznej, będą podstawą publikacji i patentów, i wykorzystane zostaną do dalszych badań, oraz zajęć dydaktycznych. Wyposażenie laboratoryjne po zakończeniu projektu pozostanie na Wydziale Chemii i wykorzystywane będzie do prac badawczych i dydaktyki. Wyniki badań, których efektem będzie innowacyjny katalizator, wykorzystywane będą bezpośrednio do czynności opodatkowanych (sprzedaż patentu). Osoby realizujące projekt będą jednocześnie się kształcić oraz zdobywać stopnie i tytuły naukowe (co zaliczane jest do działalności zwolnionej z opodatkowania). Zakupiona aparatura będzie również wykorzystywana do czynności niepodlegajacych opodatkowaniu (badania własne). Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazał, że dokona nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji projektu z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej z podatku VAT i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy płacić podatek od kwoty wyceny deklaracji pomysłów lub patentów?

Fragment:

Nr 119, poz. 1117 ze zm.) przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce ochrona patentu trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.Natomiast wynalazek oznacza nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do zastosowania, na które, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie, może być udzielony patent. Wycena pomysłu, patentu nie stanowi źródła przychodu w myśl wyżej powołanych przepisów ustaw podatkowych. Sama wycena dokonana przez osoby do tego upoważnione, dokonana w celu przyszłego opatentowania pomysłu, nie stanowi podstawy opodatkowania i nie daje podatnikowi - jak to sam określił - "żadnego materialnego zysku w stanie faktycznym", a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu w myśl wyżej powołanych ustaw podatkowych. Reasumując należy stwierdzić, że stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 16.01.2006 r., iż podatek może zostać naliczony dopiero w momencie uzyskania dochodu np. z tytułu sprzedaży patentu lub wniesienia go jako aport, zaś sam fakt wyceny nie może być opodatkowany, jest prawidłowe. Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.

2011
1
lut

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz załączonej umowy i faktury VAT wynika, że wnioskodawca wspólnie z firmą X posiada prawo do patentu na wytwarzanie środka chemicznego. Zgodnie z umową udziały w prawie do patentu wynoszą po 50%. Na podstawie uzgodnień umownych produkcję wyrobu chronionego patentem prowadzi firma X, wypłacając z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy udział w uzyskiwanych korzyściach. Powyższe dokumentuje faktura VAT z 22 % stawką podatku wystawiana przez Wnioskodawce.
W ocenie Strony uzyskiwanie przychodów z tytułu stosowania wspólnego patentu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż umowa o współwłasności patentu nie stanowi umowy licencyjnej, nie może być również traktowana jako sprzedaż praw, towarów bądź usług.

Fragment:

U. 54 poz. 535/ korzystanie z prawa do patentu uznać należy za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
lut

Istota:

Czy koszty za usługi świadczone przez jedynego udziałowca Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki , będącej wyłącznym dystrybutora produktów wytwarzanych przez udziałowca ?

Fragment:

Dodatkowo pojęcie “Sieci Wartości” obejmuje wszystkie koncepcje sprzedaży, patenty, wnioski patentowe, know-how, systemy informatyczne, kanały dostaw i inne prawnie chronione dane stworzone przez Y. Na mocy tej umowy X ma prawo do korzystania z Sieci Wartości. Podstawą opłaty za korzystanie z Sieci Wartości jest wystawiona przez Y raz w roku faktura. Wartość obciążenia na fakturze jest kalkulowana w ten sposób, że ustalonym w umowie procencie mnoży się obrót X w danym okresie, zgodnie z prognozą finansową sprzedaży. W ocenie Spółki ponoszone przez nią opłaty za usługi świadczone przez Y według wystawianych faktur stanowią, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów. Usługi te, świadczone przez Y na rzecz Spółki, w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania uzyskiwanych przez nią przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn.zm) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.