Paszport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paszport. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
gru

Istota:

Czy w związku z opłatą związaną z wydawaniem paszportu, Wnioskodawca powinien „wydzielić” podatek VAT według 23% stawki podatku i wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, czy też „jest to opłata, z której nie wydziela się podatku VAT”?

Fragment:

U. poz. 1574), które „ wchodzi w życie ” z dniem 24 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym, wysokość opłaty wynosi 100 zł, z czego: 70 zł to wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu, 30 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom, prowadzeniem przez okręgowe izby rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu, przekazywania druków paszportów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z opłatą związaną z wydawaniem paszportu, Wnioskodawca powinien „ wydzielić ” podatek VAT według 23% stawki podatku i wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, czy też „ jest to opłata, z której nie wydziela się podatku VAT ”... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 8 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu zadań publicznych państwa, poprzez pobieranie określonej co do wysokości normą prawną opłaty, w związku z wydaniem paszportu. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że pobranie opłaty związanej z wydawaniem paszportu nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż czynność ta spełnia dyspozycję art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie opłąt za ocenę wartości użytkowej koni. Natomiast opłaty za prowadzenie ksiąg koni hodowlanych oraz koniowatych i wydanie paszportu – jako czynności wykonane przez organ włądzy publicznej.

Fragment:

Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt. Właściwy podmiot prowadzący księgę przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wzór stosowanego przez siebie paszportu konia oraz wzór zmienionego paszportu konia – w przypadku zmiany wzoru (ust. 1b). Po otrzymaniu zgłoszenia urodzenia się koniowatego ww. podmiot nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (ust. 5). Na podstawie ww. regulacji PZHK upoważniony jest także do wydawania paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów oraz doręczenia paszportu konia lub jego duplikatu. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r., za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty.

2011
1
cze

Istota:

Czy działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2, Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych o przepisami prawa, w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz wydawania paszportów koni działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Fragment:

Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt. Właściwy podmiot prowadzący księgę przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wzór stosowanego przez siebie paszportu konia oraz wzór zmienionego paszportu konia - w przypadku zmiany wzoru (ust. 1b). Po otrzymaniu zgłoszenia urodzenia się koniowatego ww. podmiot nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (ust. 5). Na podstawie ww. regulacji P... upoważniony jest także do wydawania paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów oraz doręczenia paszportu konia lub jego duplikatu. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r., za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia tub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty.

2011
1
maj

Istota:

Czy opłaty za zwrotne przesyłki pocztowe są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Fragment:

W myśl art. 15 tejże ustawy za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, związek hodowców (lub inne podmioty upoważnione) pobierają opłaty. Opłaty nie pobiera się za czynności związane ze zmianą w rejestrze koniowatych dotyczącą podania daty uboju koniowatego w rzeźni. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917) określono wysokość i sposób pobierania opłat za: dokonanie opisu słownego i graficznego konia; zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich; zarejestrowanie konia; wydanie: a) paszportu konia, b) duplikatu paszportu konia; dokonanie zmian w rejestrze koniowatych; doręczenie: a) paszportu konia w sposób określony w art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej "ustawą", b) duplikatu paszportu konia w sposób określony w art. 14 ust. 8 ustawy; (...).

2011
1
maj

Istota:

1. O ile w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, to na podatniku ciąży wykazanie, że znajdują one pokrycie w określonym źródle przychodów lub posiadanych zasobach. Należy jednak zaznaczyć, iż przerzucenie ciężaru dowodu na stronę nie jest całkowite, a fakt nieujawnienia przychodów dla celów podatkowych nie może stanowić podstawy do dowolnych ustaleń i nie zwalnia organów podatkowych z przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz oceny wskazanych dowodów zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej.
2. Przypisywanie decydującego znaczenia zeznaniom świadków odnośnie gromadzenia przez podatnika zasobów majątkowych oraz osiąganych zysków z handlu, jak również dokonanie na tej podstawie ustaleń co do wysokości zysków jakie miał uzyskiwać, jest nieuprawnione i niemożliwe do zrealizowania.

Fragment:

Podniósł, że podatnik dokumentując prawdziwość swoich twierdzeń już na początku postępowania kontrolnego podał, że osiąganie dochodów z tytułu wyjazdów za granicę potwierdzają 4 paszporty dokumentujące częstotliwość wyjazdów. Do pisma z dnia 29 grudnia 2003 r. podatnik dołączył ksero swoich dwóch paszportów, podał, że jeszcze jeden paszport znajduje się w biurze paszportów, a jeden zaginął. Sąd I instancji stwierdził przy tym, że na wszelkich etapach postępowania aspekt częstotliwości wyjazdów podatnika za granicę jest omawiany, ale organy wbrew art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej nie dopuściły tego dowodu i w aktach nie ma nawet złożonych przez podatnika kserokopii dwóch paszportów. Zdaniem Sądu I instancji, jest to poważne uchybienie, które uniemożliwia ocenę stanowisk organów i podatnika w zakresie jego pracy w USA oraz związku wyjazdów handlowych z wypłatami walut z rachunków bankowych. Organy nie wyjaśniły nawet, czy podatnik przebywał jednorazowo w USA przez okres około pół roku, czy był tam kilkakrotnie i kiedy to miało miejsce. Jednozdaniowe stwierdzenie, że dochód ten, tj. około 5.000 USD z tytułu pracy w USA nie został przyjęty za wiarygodny wobec braku jakichkolwiek dowodów potwierdzających ten fakt stanowi naruszenie przepisów art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 122 Ordynacji podatkowej. Przy stwierdzonej przedsiębiorczości podatnika, odmowa dania wiary, że w USA przebywał w celach zarobkowych jest wysoce problematyczna.

2011
1
kwi

Istota:

Pytania dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez izbę lekarsko - weterynaryjną polegających na odpłatnym wydaniu lekarzom weterynarii paszportów dla zwierząt przemieszczanych w celach niehandlowych.

Fragment:

Nr. 69, poz. 625 z późn. zm.) pobierane są opłaty za wydawanie paszportów dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr. 78, poz. 688) wysokość opłaty, o której wyżej mowa, wynosi 51 zł, z czego: - 30 zł przeznaczone jest na wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu; - 21 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów. Jak wynika z treści wyżej cyt. rozporządzenia opłata za wydanie paszportu jest podzielona, przy czym część tej opłaty przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z paszportem (druk, przekazywanie druków okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii, przekazywanie druków paszportów lekarzom weterynarii). Według art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów usług opodatkowaniu podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (tj. Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 1 ustawy).