Paszport | Interpretacje podatkowe

Paszport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paszport. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z opłatą związaną z wydawaniem paszportu, Wnioskodawca powinien „wydzielić” podatek VAT według 23% stawki podatku i wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, czy też „jest to opłata, z której nie wydziela się podatku VAT”?
Fragment:
U. poz. 1574), które „ wchodzi w życie ” z dniem 24 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym, wysokość opłaty wynosi 100 zł, z czego: 70 zł to wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu, 30 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom, prowadzeniem przez okręgowe izby rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu, przekazywania druków paszportów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z opłatą związaną z wydawaniem paszportu, Wnioskodawca powinien „ wydzielić ” podatek VAT według 23% stawki podatku i wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, czy też „ jest to opłata, z której nie wydziela się podatku VAT ”... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 8 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu zadań publicznych państwa, poprzez pobieranie określonej co do wysokości normą prawną opłaty, w związku z wydaniem paszportu. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że pobranie opłaty związanej z wydawaniem paszportu nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż czynność ta spełnia dyspozycję art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
30
gru

Istota:
Opodatkowanie opłąt za ocenę wartości użytkowej koni. Natomiast opłaty za prowadzenie ksiąg koni hodowlanych oraz koniowatych i wydanie paszportu – jako czynności wykonane przez organ włądzy publicznej.
Fragment:
Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt. Właściwy podmiot prowadzący księgę przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wzór stosowanego przez siebie paszportu konia oraz wzór zmienionego paszportu konia – w przypadku zmiany wzoru (ust. 1b). Po otrzymaniu zgłoszenia urodzenia się koniowatego ww. podmiot nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (ust. 5). Na podstawie ww. regulacji PZHK upoważniony jest także do wydawania paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów oraz doręczenia paszportu konia lub jego duplikatu. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r., za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty.
2011
1
cze

Istota:
Czy działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2, Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych o przepisami prawa, w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz wydawania paszportów koni działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
Fragment:
Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt. Właściwy podmiot prowadzący księgę przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wzór stosowanego przez siebie paszportu konia oraz wzór zmienionego paszportu konia - w przypadku zmiany wzoru (ust. 1b). Po otrzymaniu zgłoszenia urodzenia się koniowatego ww. podmiot nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (ust. 5). Na podstawie ww. regulacji P... upoważniony jest także do wydawania paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów oraz doręczenia paszportu konia lub jego duplikatu. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r., za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia tub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty.
2011
1
cze

Istota:
Czy opłaty za zwrotne przesyłki pocztowe są zwolnione od podatku od towarów i usług.
Fragment:
W myśl art. 15 tejże ustawy za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, związek hodowców (lub inne podmioty upoważnione) pobierają opłaty. Opłaty nie pobiera się za czynności związane ze zmianą w rejestrze koniowatych dotyczącą podania daty uboju koniowatego w rzeźni. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917) określono wysokość i sposób pobierania opłat za: dokonanie opisu słownego i graficznego konia; zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich; zarejestrowanie konia; wydanie: a) paszportu konia, b) duplikatu paszportu konia; dokonanie zmian w rejestrze koniowatych; doręczenie: a) paszportu konia w sposób określony w art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej "ustawą", b) duplikatu paszportu konia w sposób określony w art. 14 ust. 8 ustawy; (...).
2011
1
maj

Istota:
1. O ile w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, to na podatniku ciąży wykazanie, że znajdują one pokrycie w określonym źródle przychodów lub posiadanych zasobach. Należy jednak zaznaczyć, iż przerzucenie ciężaru dowodu na stronę nie jest całkowite, a fakt nieujawnienia przychodów dla celów podatkowych nie może stanowić podstawy do dowolnych ustaleń i nie zwalnia organów podatkowych z przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz oceny wskazanych dowodów zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej.
2. Przypisywanie decydującego znaczenia zeznaniom świadków odnośnie gromadzenia przez podatnika zasobów majątkowych oraz osiąganych zysków z handlu, jak również dokonanie na tej podstawie ustaleń co do wysokości zysków jakie miał uzyskiwać, jest nieuprawnione i niemożliwe do zrealizowania.
Fragment:
Podniósł, że podatnik dokumentując prawdziwość swoich twierdzeń już na początku postępowania kontrolnego podał, że osiąganie dochodów z tytułu wyjazdów za granicę potwierdzają 4 paszporty dokumentujące częstotliwość wyjazdów. Do pisma z dnia 29 grudnia 2003 r. podatnik dołączył ksero swoich dwóch paszportów, podał, że jeszcze jeden paszport znajduje się w biurze paszportów, a jeden zaginął. Sąd I instancji stwierdził przy tym, że na wszelkich etapach postępowania aspekt częstotliwości wyjazdów podatnika za granicę jest omawiany, ale organy wbrew art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej nie dopuściły tego dowodu i w aktach nie ma nawet złożonych przez podatnika kserokopii dwóch paszportów. Zdaniem Sądu I instancji, jest to poważne uchybienie, które uniemożliwia ocenę stanowisk organów i podatnika w zakresie jego pracy w USA oraz związku wyjazdów handlowych z wypłatami walut z rachunków bankowych. Organy nie wyjaśniły nawet, czy podatnik przebywał jednorazowo w USA przez okres około pół roku, czy był tam kilkakrotnie i kiedy to miało miejsce. Jednozdaniowe stwierdzenie, że dochód ten, tj. około 5.000 USD z tytułu pracy w USA nie został przyjęty za wiarygodny wobec braku jakichkolwiek dowodów potwierdzających ten fakt stanowi naruszenie przepisów art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 122 Ordynacji podatkowej. Przy stwierdzonej przedsiębiorczości podatnika, odmowa dania wiary, że w USA przebywał w celach zarobkowych jest wysoce problematyczna.
2011
1
maj

Istota:
Pytania dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez izbę lekarsko - weterynaryjną polegających na odpłatnym wydaniu lekarzom weterynarii paszportów dla zwierząt przemieszczanych w celach niehandlowych.
Fragment:
Nr. 69, poz. 625 z późn. zm.) pobierane są opłaty za wydawanie paszportów dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr. 78, poz. 688) wysokość opłaty, o której wyżej mowa, wynosi 51 zł, z czego: - 30 zł przeznaczone jest na wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu; - 21 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów. Jak wynika z treści wyżej cyt. rozporządzenia opłata za wydanie paszportu jest podzielona, przy czym część tej opłaty przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z paszportem (druk, przekazywanie druków okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii, przekazywanie druków paszportów lekarzom weterynarii). Według art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów usług opodatkowaniu podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (tj. Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 1 ustawy).
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paszport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.