Pasze | Interpretacje podatkowe

Pasze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pasze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży młóta browarnianego – paszy dla zwierząt (PKWiU 10.91.10.0).
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młótem browarnianym – gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8% VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny (młóto) jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich, ponieważ można zakwalifikować wysłodziny jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Poza tym jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę gotową do spożycia przez zwierzęta. Wnioskodawca wskazuje, że takie postępowanie będzie prawidłowe i że mógłby sprzedawać młóto browarniane jako paszę dla zwierząt gospodarskich gotową do spożycia ze stawką 8% VAT-u.
2017
18
maj

Istota:
Stawka podatku dla sprzeda?y m3óta browarnianego – paszy dla zwierz1t (PKWiU 10.91.10.0).
Fragment:
W przysz3ooci Wnioskodawca chcia3by handlowaa m3ótem browarnianym – gotow1 pasz1, stosuj1c obni?on1 stawke podatku VAT, klasyfikuj1c m3óto browarniane jako pasze gotow1 do spo?ycia dla zwierz1t gospodarskich z wy31czeniem m1czki granulek lucerny zgodnie z rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 paYdziernika 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z póYn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy Wnioskodawca prawid3owo bedzie postepowa3 stosuj1c stawke 8% VAT przy sprzeda?y m3óta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uwa?a, ?e móg3by sprzedawaa rolnikom i gospodarstwom rolnym wys3odziny browarniane (m3óto) jako gotow1 pasze dla zwierz1t gospodarskich, poniewa? mo?na zakwalifikowaa wys3odziny jako pasze dla zwierz1t wykazan1 w poz. 49 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT. Poza tym jako przedsiebiorca Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokr1 pasze gotow1 do spo?ycia przez zwierzeta. Wnioskodawca wskazuje, ?e takie postepowanie bedzie prawid3owe i ?e móg3by sprzedawaa m3óto browarniane jako pasze dla zwierz1t gospodarskich gotow1 do spo?ycia ze stawk1 8% VAT-u. Wnioskodawca oczekuje oceny problemu z zakresu podatku VAT od towarów i us3ug, czy postepowanie w przysz3ooci bedzie s3uszne.
2017
12
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym
Fragment:
Wnioskodawca w przyszłości chciałby handlować wysłodzinami browarnianymi – gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT – klasyfikując wysłodziny browarniane jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) – gdzie dla pasz dla zwierząt gospodarskich podano PKWiU 10.91.10.0 z wyłączeniem mączki i granulek lucerny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8% VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich, ponieważ wysłodziny można zaklasyfikować jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 Załącznika Nr 3 do Ustawy o VAT. W ramach swojej działalności wysłodzin browarnianych Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę, gotową do spożycia przez zwierzęta. Wnioskodawca uważa, że sprzedaż młóta browarnianego jako paszy gotowej do spożycia dla zwierząt gospodarskich ze stawką 8% VAT będzie prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0, rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym
Fragment:
Wnioskodawczyni kupuje wysłodziny browarniane od dostawców ze stawką VAT – 23%, które sprzedaje bezpośrednio rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich z 23% stawką VAT. Wnioskodawczyni w przyszłości chciałaby handlować wysłodzinami browarnianymi – gotowa pasza, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując wysłodziny browarniane jako gotową paszę do spożycia dla bydła i trzody w gospodarstwach. Zgodnie z symbolem PKWiU: 10.91.10.0 gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki i granulek lucerny. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że sprzedaż towaru w postaci wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, dla których Wnioskodawczyni wskazała symbol statystyczny wg PKWiU - 10.91.10.0, o ile prawidłowo zaklasyfikowano go do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ”, będzie opodatkowana stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT i w powiązaniu z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, w kwestii stawki podatku VAT dla sprzedaży wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0, rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym, jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku dla importu oraz krajowej sprzedaży odpadów browarnianych i gorzelnianych
Fragment:
Ad. 2) Młóto browarniane i wywar gorzelniany A. po opuszczeniu gorzelni, browarni jako odpady znajdują zastosowanie jako gotowe pasze dla zwierząt. Poszukiwane są ze względu na dobre źródło energii i białka. Wymienione produkty nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Jedynym ich przeznaczeniem jest karmienie zwierząt hodowlanych i gospodarskich. Dlatego też na dalszym etapie dystrybucji nie występują już jako odpady browarniane, gorzelniane lecz jako gotowe pasze dla zwierząt i mogą zostać sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.91.10.0. Młóto browarniane i wywar gorzelniany będą sprzedawane bez żadnego przerobu jako gotowe do spożycia pasze dla zwierząt gospodarskich i hodowlanych. W załączniku nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 49 pod symbolem PKWiU 10.91 wymienione zostały gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. Przedstawiony stan faktyczny i opis produktów, którymi zamierzamy handlować spełniają wszystkie warunki określone w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i załącznika nr 3 poz. 49. Biorąc pod uwagę powyższe Spółka uważa, że ma prawo do zastosownia 8% stawki VAT na sprzedawane odpady browarniane i gorzelniane jako gotowe pasze dla zwierząt. Takie samo stanowisko w podobnej sprawie zajał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2014 r. nr IPPP3/443-784/14-4/RD .
2016
22
cze

Istota:
Planowana dostawa towaru, sklasyfikowanego przez Urząd Statystyczny według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem statystycznym 15.71.10 jako „preparaty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych”, będzie korzystała z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 3%, stosownie do art. 2 ust. 1 w związku z poz. 43 załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r.
Fragment:
I tak, w poz. 43 załącznika ww. ustawy „ Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% ”, wymienione zostały towary sklasyfikowane według symbolu PKWiU: 15.7 – pasza dla zwierząt – z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20). Oznacza to zatem, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów bądź ich skład chemiczny, ale ustalona według określonych procedur klasyfikacja statystyczna towarów, jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowej stawki podatku dla sprzedawanego towaru. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka będzie dokonywać dostawy płynnego dodatku mineralnego dla drobiu – X (PKWiU 15.71.10 – preparaty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych). Zainteresowany wskazał, że przedmiotowy wyrób nie jest roztworem z ryb i ssaków morskich, ani też karmą dla psów i kotów. W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, że w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) zostało zawarte zastrzeżenie, iż do dnia 31 grudnia 2008 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz.
2011
1
cze

Istota:
Stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.14.64-70
Fragment:
Powyższe powoduje, że wprowadzone do obrotu towary o symbolu PKWiU 24.14.64-70, posiadające nazwy handlowe A, P, G, P, będące preparatami wieloenzymatycznymi, dodawanymi do pasz dla drobiu i trzody w celu podwyższenia strawność komponentów zbożowych, spełniają ustawowe warunki, o których mowa w poz. 53 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, i ich dostawa, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 53 załącznika nr 3 do ww. ustawy), opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT. Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie prawidłowości klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
cze

Istota:
Pytający wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż lokali mieszkalnych będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy będzie zwolniona z tego podatku
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicja towaru skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 2 pkt 6 tej ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Inne stawki znajdują zastosowanie tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach. Ponadto w odniesieniu do niektórych rodzajów transakcji przepisy przewidują zwolnienia przedmiotowe od podatku. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego. W myśl art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.
2011
1
maj

Istota:
Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem jaka jest wysokość podatku VAT dla sprzedaży fosforanu jednowapniowego.
Fragment:
Podatnik podnosi, iż ww. produkt stosowany jest jako dodatek paszowy w mieszalniach pasz i jako dodatek paszowy powinien być objęty 3 % stawką podatku VAT. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdzić należy co następuje; Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z regulacją art. 41 ust. 1 przywoływanej ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art.129 ust.1. W świetle natomiast przepisów art. 41 ust. 2 ww. ustawy podatkowej, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 61 załącznika nr 3 do przywoływanej ustawy, wymienione zostały bez względu na symbol PKWiU związki fosforowe do mieszanek paszowych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2004 r. wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż w okresie od dnia 01.05.2004r. do dnia 30.04.2008r. fosforanów paszowych podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3% czy 22%?
Fragment:
Podatnik dołączył klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w ramach której ustalono, że mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 24.13.32 "Azotany (inne niż potasu), podfosforyny, fosforyny, fosforany, polifosforany". Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (który w myśl art. 176 pkt 3 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W przedmiotowym załączniku w poz. 57 wymieniono: "ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo - magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych" Należy stwierdzić, iż symbol PKWiU, przywołany w przedmiotowej pozycji, jest symbolem nawozów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU ex 24.15.80) i nie odnosi się on do pozostałych, wymienionych w poz. 57,  grup towarów.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pasze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.