Pasze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pasze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT na dostawę kiełków słodowych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt

Fragment:

Firma w przyszłości chciałaby handlować kiełkami słodowymi - gotowa pasza i stosować obniżoną stawką podatku VAT klasyfikując kiełki słodowe jako gotową paszę dla spożycia dla bydła i trzody w gospodarstwach. W skład kiełków słodowych wchodzi: białko, tłuszcz, i włókno surowe; są to produkty uboczne w procesie warzenia piwa, które są wykorzystywane jako pasza, głównie w żywieniu bydła i trzody. Zgodnie z symbolem PKWiU kiełki słodowe mieszczą się w grupowaniu 10.91.10.0 – „ gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny ”. Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi, a jedynie przewozi do rolników jako paszę gotową do spożycia przez zwierzęta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu): Czy Wnioskodawca będzie postępował prawidłowo stosując obniżoną stawkę 8% VAT przy sprzedaży kiełków słodowych rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym jako gotową paszę dla bydła i trzody? Stanowisko Wnioskodawcy (sprecyzowane w uzupełnieniu): Wnioskodawca uważa, że będzie postępował prawidłowo sprzedając kiełki słodowe - jako gotową do spożycia paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką 8% VAT, ponieważ można zakwalifikować kiełki słodowe jako paszę dla zwierząt wskazana w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, dla której PKWiU to 10.91.10.0.

2017
18
maj

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży młóta browarnianego – paszy dla zwierząt (PKWiU 10.91.10.0).

Fragment:

W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młótem browarnianym – gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8% VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny (młóto) jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich, ponieważ można zakwalifikować wysłodziny jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Poza tym jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę gotową do spożycia przez zwierzęta. Wnioskodawca wskazuje, że takie postępowanie będzie prawidłowe i że mógłby sprzedawać młóto browarniane jako paszę dla zwierząt gospodarskich gotową do spożycia ze stawką 8% VAT-u.

2017
12
sty

Istota:

Stawka podatku dla sprzeda?y m3óta browarnianego – paszy dla zwierz1t (PKWiU 10.91.10.0).

Fragment:

W przysz3ooci Wnioskodawca chcia3by handlowaa m3ótem browarnianym – gotow1 pasz1, stosuj1c obni?on1 stawke podatku VAT, klasyfikuj1c m3óto browarniane jako pasze gotow1 do spo?ycia dla zwierz1t gospodarskich z wy31czeniem m1czki granulek lucerny zgodnie z rozporz1dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 paYdziernika 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 207 poz. 1293, z póYn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy Wnioskodawca prawid3owo bedzie postepowa3 stosuj1c stawke 8% VAT przy sprzeda?y m3óta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uwa?a, ?e móg3by sprzedawaa rolnikom i gospodarstwom rolnym wys3odziny browarniane (m3óto) jako gotow1 pasze dla zwierz1t gospodarskich, poniewa? mo?na zakwalifikowaa wys3odziny jako pasze dla zwierz1t wykazan1 w poz. 49 za31cznika nr 3 do ustawy o VAT. Poza tym jako przedsiebiorca Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokr1 pasze gotow1 do spo?ycia przez zwierzeta. Wnioskodawca wskazuje, ?e takie postepowanie bedzie prawid3owe i ?e móg3by sprzedawaa m3óto browarniane jako pasze dla zwierz1t gospodarskich gotow1 do spo?ycia ze stawk1 8% VAT-u. Wnioskodawca oczekuje oceny problemu z zakresu podatku VAT od towarów i us3ug, czy postepowanie w przysz3ooci bedzie s3uszne.

2016
29
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym

Fragment:

Wnioskodawca w przyszłości chciałby handlować wysłodzinami browarnianymi – gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT – klasyfikując wysłodziny browarniane jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) – gdzie dla pasz dla zwierząt gospodarskich podano PKWiU 10.91.10.0 z wyłączeniem mączki i granulek lucerny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8% VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich, ponieważ wysłodziny można zaklasyfikować jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 Załącznika Nr 3 do Ustawy o VAT. W ramach swojej działalności wysłodzin browarnianych Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę, gotową do spożycia przez zwierzęta. Wnioskodawca uważa, że sprzedaż młóta browarnianego jako paszy gotowej do spożycia dla zwierząt gospodarskich ze stawką 8% VAT będzie prawidłowe.

2016
28
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0, rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym

Fragment:

Wnioskodawczyni kupuje wysłodziny browarniane od dostawców ze stawką VAT – 23%, które sprzedaje bezpośrednio rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich z 23% stawką VAT. Wnioskodawczyni w przyszłości chciałaby handlować wysłodzinami browarnianymi – gotowa pasza, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując wysłodziny browarniane jako gotową paszę do spożycia dla bydła i trzody w gospodarstwach. Zgodnie z symbolem PKWiU: 10.91.10.0 gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki i granulek lucerny. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że sprzedaż towaru w postaci wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, dla których Wnioskodawczyni wskazała symbol statystyczny wg PKWiU - 10.91.10.0, o ile prawidłowo zaklasyfikowano go do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ”, będzie opodatkowana stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT i w powiązaniu z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, w kwestii stawki podatku VAT dla sprzedaży wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0, rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym, jest prawidłowe.

2016
22
cze

Istota:

Stawka podatku dla importu oraz krajowej sprzedaży odpadów browarnianych i gorzelnianych

Fragment:

Ad. 2) Młóto browarniane i wywar gorzelniany A. po opuszczeniu gorzelni, browarni jako odpady znajdują zastosowanie jako gotowe pasze dla zwierząt. Poszukiwane są ze względu na dobre źródło energii i białka. Wymienione produkty nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Jedynym ich przeznaczeniem jest karmienie zwierząt hodowlanych i gospodarskich. Dlatego też na dalszym etapie dystrybucji nie występują już jako odpady browarniane, gorzelniane lecz jako gotowe pasze dla zwierząt i mogą zostać sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.91.10.0. Młóto browarniane i wywar gorzelniany będą sprzedawane bez żadnego przerobu jako gotowe do spożycia pasze dla zwierząt gospodarskich i hodowlanych. W załączniku nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 49 pod symbolem PKWiU 10.91 wymienione zostały gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. Przedstawiony stan faktyczny i opis produktów, którymi zamierzamy handlować spełniają wszystkie warunki określone w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i załącznika nr 3 poz. 49. Biorąc pod uwagę powyższe Spółka uważa, że ma prawo do zastosownia 8% stawki VAT na sprzedawane odpady browarniane i gorzelniane jako gotowe pasze dla zwierząt. Takie samo stanowisko w podobnej sprawie zajał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2014 r. nr IPPP3/443-784/14-4/RD .

2011
1
cze

Istota:

Planowana dostawa towaru, sklasyfikowanego przez Urząd Statystyczny według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem statystycznym 15.71.10 jako „preparaty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych”, będzie korzystała z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 3%, stosownie do art. 2 ust. 1 w związku z poz. 43 załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Fragment:

I tak, w poz. 43 załącznika ww. ustawy „ Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% ”, wymienione zostały towary sklasyfikowane według symbolu PKWiU: 15.7 – pasza dla zwierząt – z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20). Oznacza to zatem, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów bądź ich skład chemiczny, ale ustalona według określonych procedur klasyfikacja statystyczna towarów, jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowej stawki podatku dla sprzedawanego towaru. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka będzie dokonywać dostawy płynnego dodatku mineralnego dla drobiu – X (PKWiU 15.71.10 – preparaty stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych). Zainteresowany wskazał, że przedmiotowy wyrób nie jest roztworem z ryb i ssaków morskich, ani też karmą dla psów i kotów. W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, że w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) zostało zawarte zastrzeżenie, iż do dnia 31 grudnia 2008 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.14.64-70

Fragment:

Powyższe powoduje, że wprowadzone do obrotu towary o symbolu PKWiU 24.14.64-70, posiadające nazwy handlowe A, P, G, P, będące preparatami wieloenzymatycznymi, dodawanymi do pasz dla drobiu i trzody w celu podwyższenia strawność komponentów zbożowych, spełniają ustawowe warunki, o których mowa w poz. 53 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, i ich dostawa, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 53 załącznika nr 3 do ww. ustawy), opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT. Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie prawidłowości klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
maj

Istota:

Pytający wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż lokali mieszkalnych będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy będzie zwolniona z tego podatku

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Definicja towaru skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 2 pkt 6 tej ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Inne stawki znajdują zastosowanie tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach. Ponadto w odniesieniu do niektórych rodzajów transakcji przepisy przewidują zwolnienia przedmiotowe od podatku. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego. W myśl art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem jaka jest wysokość podatku VAT dla sprzedaży fosforanu jednowapniowego.

Fragment:

Podatnik podnosi, iż ww. produkt stosowany jest jako dodatek paszowy w mieszalniach pasz i jako dodatek paszowy powinien być objęty 3 % stawką podatku VAT. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdzić należy co następuje; Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z regulacją art. 41 ust. 1 przywoływanej ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art.129 ust.1. W świetle natomiast przepisów art. 41 ust. 2 ww. ustawy podatkowej, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 61 załącznika nr 3 do przywoływanej ustawy, wymienione zostały bez względu na symbol PKWiU związki fosforowe do mieszanek paszowych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2004 r. wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącą załącznik do rozporządzenia.