Pas drogowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pas drogowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
kwi

Istota:

Opodatkowanie i udokumentowanie czynności obciążenia wykonawcy kosztami opłaty związanej z wydaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

Fragment:

Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Przepis art. 40 ust. 2 wskazuje, że zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Art. 40 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Z powołanych przepisów wynika, że zarówno udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, jak i naliczenie opłat za jego zajęcie, stanowią czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji publicznej (organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego) w drodze decyzji administracyjnej.

2017
29
lip

Istota:

Opodatkowanie i stawka podatku dla przenoszonego na Dzierżawcę kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Fragment:

Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr .... Zarząd ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi w kwocie 1.051,20 zł. Wnioskodawca refakturuje tę opłatę w całości na Dzierżawcę. Wnioskodawca obciążając kosztami opłaty za zajęcie pasa drogowego Dzierżawcę przenosi na niego poniesiony przez siebie wydatek. W analizowanej sprawie decyzję administracyjną, w której właściwy organ wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego i ustala opłatę uzyskuje Wnioskodawca, który kosztami opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Dzierżawcą Przedsiębiorstwa, obciąża Dzierżawcę. Stwierdzić zatem należy, że przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Dzierżawcy kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej opłaty za zajęcie pasa drogowego, jest świadczeniem, za które Wnioskodawca pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez niego równowartości kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zatem Wnioskodawca uzyskując ww. decyzję administracyjną, w której właściwy organ wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy Przedsiębiorstwa i ustala opłatę, w istocie działa na rzecz Dzierżawcy Przedsiębiorstwa, który je wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej.

2015
5
maj

Istota:

W zakresie uznania opłaty za zajęcie pasa drogowego za świadczenie usług oraz sposobu jej dokumentowania.

Fragment:

Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Przepis art. 40 ust. 2 wskazuje, że zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Art. 40 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi. Z powołanych przepisów wynika, że zarówno udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, jak i naliczenie opłat za jego zajęcie, stanowią czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji publicznej (organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego) w drodze decyzji administracyjnej.

2014
11
wrz

Istota:

 • sposób dokumentowania opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego,
 • stawka podatku VAT w przypadku wystawienia faktury za ww. świadczenie oraz
 • podstawa opodatkowania opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego
 • Fragment:

  Przepis art. 40 ust. 2 wskazuje, iż zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 3). Art. 40 ust. 11 ww. ustawy stanowi, iż opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż przeniesienie opłaty przez Wnioskodawcę na rzecz wykonawcy jest świadczeniem, za które Zainteresowany pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez niego opłaty, której wysokość została ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawca obciążając kosztami opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonawcę przenosi na podmiot świadczący usługę budowlaną poniesiony przez siebie wydatek. Przeniesienie powyższych kosztów jest związane bezpośrednio z usługą świadczoną przez wykonawcę, bowiem brak decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, nie pozwoliłby na wykonanie czynności, do których wykonawca został zobowiązany.

  2014
  29
  maj

  Istota:

  Dokumentowanie przeniesienia na podwykonawcę kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego

  Fragment:

  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz podwykonawcy kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez Zamawiającego opłaty za zajęcie pasa drogowego jest świadczeniem, za które Wnioskodawca pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez niego równowartości kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wnioskodawca obciążając kosztami opłaty za zajęcie pasa drogowego podwykonawcę przenosi na podmiot świadczący usługę budowlaną poniesiony przez siebie wydatek. Przeniesienie powyższych kosztów jest związane bezpośrednio z usługą świadczoną przez podwykonawcę, bowiem brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, nie pozwoliłby na wykonanie czynności, do których podwykonawca został zobowiązany. Przedmiotowa decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego została wystawiona na Zamawiającego. Niemniej jednak zauważyć należy, że z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wnioskodawcą (Wykonawcą) wynika, że Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego. Natomiast z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Wykonawcą) i podwykonawcą wynika, że to podwykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego. Zatem Zamawiający uzyskując ww. decyzję administracyjną, w której właściwy organ wyraża zgodę na zajęcie pasa drogowego i ustala opłatę, w istocie działa na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca natomiast przenosząc na rzecz podwykonawcy opłatę zajęcie pasa drogowego, w istocie działa na rzecz podwykonawcy.

  2014
  28
  maj

  Istota:

  Opodatkowania czynności związanych z bezumownym korzystaniem z miejskich urządzeń technicznych wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklamy.

  Fragment:

  Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (ust. 3). Zgodnie z art. 40 ust. 6 opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł (art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych). Natomiast ust. 9 stanowi, iż przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; rodzaj zajęcia pasa drogowego; rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

  2011
  1
  maj

  Istota:

  Czy w myśl art. 2 ust 3 pkt 4 ustawy nie podlegają opodatkowaniu położone w pasach drogowych dróg publicznych gruntów i torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, stanowiące własność Spółki, związane z zabezpieczeniem i obsługą ruchu?

  Fragment:

  Nr 121, poz. 844 z późno zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Z treści powyższego przepisu wynika, iż grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że działalność gospodarcza polega na eksploatacji autostrad płatnych......... S.A. prowadzi działalność gospodarczą inną niż eksploatacja autostrad płatnych, zatem grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych i usytuowane w nich budowle będące w posiadaniu w/w spółki od 1 stycznia 2007r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

  2011
  1
  maj

  Istota:

  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty i torowiska tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu ?

  Fragment:

  S.A. wystąpiła z prośbą o udzielenie interpretacji co do zakresu i Sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu - położonych w pasach drogowych dróg publicznych. Spółka stoi na stanowisku, że położone w pasach drogowych dróg publicznych grunty i torowiska tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu w 2007 r. nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Przedstawione przez Spółkę stanowisko w sprawie wyłączenia z opodatkowania w/w nieruchomości jest prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), nie podlegają podatkowi od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.W ustawie tej brak jest określenia "pasa drogowego" i "drogi". Definicje tych pojęć zostały zawarte w art. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, ze zm.). Nadmieniam, że szczegółowe wyjaśnienia w sprawie zostały przekazane Spółce w piśmie Organu podatkowego Nr WD.I.311O-P-258/8/06 z dnia 14.02.2006 r. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Strony, natomiast jest wiążąca dla Organu podatkowego - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości latarnie oświetleniowe będące budowlami, znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz usytuowane w parkach ?

  Fragment:

  Definicje "pasa drogowego" oraz "drogi" zostały określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego nawierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, natomiast droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenie ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Wprowadzenie określeń "pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu" jest właściwe dla drogi publicznej, ponieważ drogi inne niż publiczne nie wymagają posiadania infrastruktury związanej z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą tego ruchu. Pierwszym warunkiem, jaki muszą spełniać tego rodzaju obiekty budowlane, jest położenie w ciągu pasa drogowego drogi publicznej (wynika to z definicji drogi zawartej w art. 1 ustawy o drogach publicznych).

  2011
  1
  mar

  Istota:

  Czy partycypacja kosztów odbudowy pasa drogowego podwyższa wartość początkową kanalizacji sanitarnej?.Jaki dokument powinna otrzymać spółka od zarządcy drogi za wpłatę partycypacji?.

  Fragment:

  Kwota ta powinna być potraktowana przez spółkę jako partycypacja w kosztach odbudowy pasa drogowego i zostać zaksięgowana na inwestycje. Partycypacja ta powinna podwyższyć wartość początkową realizowanej inwestycji zgodnie z art. 16h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i być amortyzowana zgodnie z obowiązującą stawką amortyzacyjną wraz ze środkiem trwałym. Dokumentem księgowym jaki firma powinna otrzymać od Zarządcy drogi jest nota obciążeniowa". Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem, skoro warunkiem rozpoczęcia inwestycji - robót związanych z uszczelnianiem kanalizacji sanitarnej jest podpisanie z Zarządcą drogi, umowy o partycypacji w kosztach odbudowy pasa drogowego ulicy po robotach ziemnych, (spółka otrzymała od zarządcy drogi pisma, w których określono warunki odbudowy drogi jak również wysokość kwoty, jaka ma być udziałem partycypacji spółki w odbudowie pasa drogowego), to istnieje konieczność dostosowania się do wymogów nałożonych na spółkę przez zarządcę drogi. Obowiązek o którym wyżej mowa, wynika z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.