0115-KDIT2-1.4011.2.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy występuje obowiązek zapłaty podatku w związku z otrzymaniem zwrotu kwoty partycypacji 29 510 zł oraz 20 000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2018 r. (data wpływu 8 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego będącego w zasobach TBS na rzecz osoby trzeciej oraz jego wyposażenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego będącego w zasobach TBS na rzecz osoby trzeciej oraz jego wyposażenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach poprzednich wstępni Wnioskodawcy nabyli prawo do partycypacji lokalu mieszkalnego, należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ... W kolejnych latach prawo to zostało cedowane na rodzeństwo Wnioskodawcy. W 2008 r. Wnioskodawca został najemcą mieszkania, ponosząc następnie nakłady związane z remontem oraz wyposażeniem mieszkania.

W dniu 12 grudnia 2017 r. podpisano umowę cesji prawa partycypacji ww. lokalu mieszkalnego między poprzednim partycypantem, tj. rodzeństwem Wnioskodawcy a Wnioskodawcą (transakcja zgłoszona w terminie późniejszym do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z3).

W dniu 14 grudnia 2017 r. Wnioskodawca podpisał umowę cesji prawa do partycypacji ww. mieszkania w zasobach ... Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ramach przysługującego mu prawa do wskazania nowego najemcy. Od cesjonariusza Wnioskodawca otrzymał zwrot kwoty partycypacji w wysokości 29 510 zł.

W ww. mieszkaniu Wnioskodawca pozostawił cesjonariuszowi pełne wyposażenie mieszkania (stała zabudowa kuchni, korytarza, łazienki, wyposażenie AGD, tj. lodówka, pralka, kuchenka itp.) za co otrzymał od ww. osoby kwotę 20 000 zł. Jak wskazano powyżej nakłady związane z zakupem wyposażenia oraz koszty remontu były ponoszone przez Wnioskodawcę sukcesywnie od 2008 r. do 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy występuje obowiązek zapłaty podatku w związku z otrzymaniem zwrotu kwoty partycypacji - 29 510 zł oraz 20 000 zł?
  2. Jeżeli tak to w jakiej formie, wysokości i terminie?

Wnioskodawca uważa, że kwotę 29 5810 zł należy uznać za opłatę z tytułu zbycia prawa majątkowego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą opodatkowaniu oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym wg wzoru deklaracji PIT-36 składanej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Kwota 20 000 zł stanowiąca opłatę z tytułu zbycia wyposażenia oraz zabudowy pozostawionej w mieszkaniu, ma charakter dochodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy jako odpłatne zbycie innych rzeczy. Jednak w związku z faktem, że zbycie nastąpiło ponad rok od momentu nabycia oraz ostatniej zmiany dokonanej przez Wnioskodawcę, zaś wyposażenie nie było użytkowane na potrzeby działalności gospodarczej, kwota ta nie stanowi źródła przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 10 ust. 1 analizowanej ustawy źródłami przychodów są m.in.:

  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7);
  • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d).

W odniesieniu do pierwszego z ww. źródeł należy wskazać, że stosownie do art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Pojęcie praw majątkowych nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 18 ustawy wymienia jedynie przykładowo kilka rodzajów praw majątkowych, których dotyczy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 79 z późn. zm.) przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Stosownie do art. 29a ww. ustawy osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji liczona jest na podstawie kosztów budowy lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru (art. 29a ust. 3 ww. ustawy).

Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że osoba partycypująca w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z wybudowanego mieszkania. Oznacza to, że partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Prawo do zwrotu kwoty partycypacji jest prawem majątkowym najemcy lokalu. Zatem kwota uzyskana od osoby trzeciej z tytułu cesji praw wynikających z umowy partycypacji stanowi przychód z prawa majątkowego w rozumieniu art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku stwierdzić należy, iż kwota uzyskana z tytułu cesji prawa z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS stanowi dla Wnioskodawcy przychód z praw majątkowych w rozumieniu w art. 18 ww. ustawy, który będzie obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 r., składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r. i opodatkować dochód z tego tytułu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W stanie faktycznym wskazano, że oprócz ww. cesji prawa z umowy partycypacji, Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia wyposażenia lokalu mieszkalnego. Wyposażenie to obejmowało sprzęt AGD, a także zabudowę kuchni, korytarza, łazienki.

W odniesieniu do odpłatnego zbycia wyposażenia lokalu mieszkalnego wskazać należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 innych rzeczy, niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), tj. rzeczy innych niż nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) rzeczami są przedmioty materialne. Rzeczy dzieli sią na:

  • nieruchomości, czyli części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności oraz
  • ruchomości, czyli inne rzeczy niż nieruchomości; do tej kategorii zalicza się również przedmioty połączone z nieruchomością tylko dla przemijającego zysku (tj. niestanowiące jej części składowych).

W analizowanym przypadku przedmiotem sprzedaży będą elementy wyposażenia mieszkania mające charakter rzeczy innych niż nieruchomości, tj. rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że: skoro wyposażenie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przedmiotowym wniosku nie zostało zbyte w ramach działalności gospodarczej oraz odpłatne zbycie nastąpiło po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup (Wnioskodawca nabywał wyposażenie w latach 2008-2016) to przychód ze sprzedaży wyposażenia lokalu mieszkalnego nie powstał.

Reasumując, kwota uzyskana z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS stanowi dla Wnioskodawcy przychód z praw majątkowych w rozumieniu w art. 18 ww. ustawy. Wnioskodawca będzie obowiązany ten przychód wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 r., składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r. i opodatkować dochód z tego tytułu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż wyposażenia lokalu mieszkalnego nie skutkowała powstaniem przychodu, gdyż odpłatne zbycie nastąpiło po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup elementów tego wyposażenia (ponosił koszty nabycia wyposażenia w latach 2008-2016).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.