Partycypacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to partycypacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty zwaloryzowanej kwoty partycypacji

Fragment:

Celem tych uregulowań jest urealnienie do aktualnej wartości rynkowej poniesionych w latach wcześniejszych przez najemcę kosztów partycypacji w X. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, kwota zwracanej przez X partycypacji dla dotychczasowego najemcy jest wyższa od kwoty partycypacji wpłaconej przez najemcę w latach wcześniejszych (tj. na moment obejmowania w najem lokalu). Jak wskazywano powyżej, katalog przychodów (dochodów) zaliczanych do pozostałych źródeł podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof, jest katalogiem otwartym przykładowy. Zatem do tego źródła przychodów należy zaliczać wszelkie przychody (dochody), które powodują przysporzenie majątkowe w majątku podatnika a jednocześnie nie zostały przez ustawodawcę zakwalifikowane do innego ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy podatkowej. Do pozostałego źródła przychodów należy zaliczyć również wypłacaną przez X na rzecz najemcy kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Przy czym przychodem podlegającym opodatkowaniu postronnie dotychczasowego najemcy może być jedynie kwota partycypacji odpowiadająca różnicy pomiędzy kwotą partycypacji wypłacaną najemcy na moment opróżnienia lokalu a kwotą partycypacji wniesioną przez tegoż najemcę na moment objęcia lokalu.

2018
24
sie

Istota:

Uznanie partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

(...) partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie uznania partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 8 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną nr IPPP1/4512-555/16-2/RK , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. Organ stwierdził, że zawarte przez Wnioskodawcę i Pośrednika porozumienie do umowy o współpracy ma na celu zwiększenie efektywności sprzedaży produktów bankowych, należy zatem uznać, że między Stronami wystąpi stosunek zobowiązaniowy. Czynności dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikiem wypełniają definicję odpłatnego świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zatem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
13
mar

Istota:

Czy występuje obowiązek zapłaty podatku w związku z otrzymaniem zwrotu kwoty partycypacji 29 510 zł oraz 20 000 zł?

Fragment:

W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru (art. 29a ust. 3 ww. ustawy). Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że osoba partycypująca w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z wybudowanego mieszkania. Oznacza to, że partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Prawo do zwrotu kwoty partycypacji jest prawem majątkowym najemcy lokalu. Zatem kwota uzyskana od osoby trzeciej z tytułu cesji praw wynikających z umowy partycypacji stanowi przychód z prawa majątkowego w rozumieniu art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku stwierdzić należy, iż kwota uzyskana z tytułu cesji prawa z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS stanowi dla Wnioskodawcy przychód z praw majątkowych w rozumieniu w art. 18 ww. ustawy, który będzie obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 r., składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r. i opodatkować dochód z tego tytułu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania kwoty partycypacji otrzymanej od Uczelni oraz udokumentowania tej kwoty

Fragment:

A zatem, w okresie obowiązywania umowy najmu, w związku z nałożeniem na Wnioskodawcę obowiązku zagwarantowania osobom związanym z Uczelnią prawa do zakupu abonamentów parkingowych na preferencyjnych zasadach, co nastąpiło w interesie Uczelni, Uczelnia ma przekazywać co miesiąc Wnioskodawcy tzw. kwotę partycypacji („Kwota partycypacji). Kwota partycypacji stanowi w przybliżeniu 1/3 wartości czynszu netto. Z kolei Wnioskodawca zobowiązany jest płacić czynsz najmu w pełnej wysokości, określonej w umowie najmu, na rzecz wynajmującego. Jeżeli Wnioskodawca nie otrzymałby pełnej Kwoty partycypacji od Uczelni, Wnioskodawca ma prawo zmienić stawki parkingowe dla klientów w kolejnym miesiącu oraz przystąpić do renegocjacji umowy najmu. W przypadku braku zawarcia satysfakcjonującego porozumienia odnośnie zmian w umowie najmu, Wnioskodawca może wypowiedzieć czynsz najmu w części odpowiadającej Kwocie partycypacji (w rezultacie czego, czynsz najmu zostałby obniżony o wartość Kwoty partycypacji). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce. Usługi parkingowe, świadczone przez Wnioskodawcę na parkingu wykorzystywanym na podstawie umowy najmu opisanej powyżej, również będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług („ podatek VAT ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Kwota partycypacji, otrzymana przez Wnioskodawcę od Uczelni, stanowi wynagrodzenie za wykonaną przez Wnioskodawcę czynność (dostawę (...)

2016
17
gru

Istota:

W zakresie uznania partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 14 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT– jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie uznania partycypacji w kosztach związanych z udzielaniem kredytów za partycypację w kosztach wspólnego przedsięwzięcia niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny : Bank (dalej: Bank, Wnioskodawca) zawarł z pośrednikiem kredytowym (dalej: Pośrednik) porozumienie do umowy o współpracy, regulujące zasady prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia (dalej: porozumienie). Zgodnie z założeniami porozumienia strony, tj. Bank oraz Pośrednik zobowiązały się wspólnie podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności sprzedaży produktów bankowych, w tym konkretnym przypadku kredytów, za pośrednictwem zbudowanego przez Pośrednika kanału sprzedaży. W ramach w/w współpracy, Bank zobowiązał się do przygotowania promocyjnej oferty kredytu bankowego, tj. oferty przewidującej korzystne warunki kredytowania dla finalnego klienta.

2016
10
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo rozpoznając i zaliczając do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży części wydatków inwestycyjnych Najemcy, ich wartość początkową umniejszoną o sumę dokonanych do dnia sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 958.000 zł?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z partycypacją najemcy w kosztach budowy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z partycypacją najemcy w kosztach budowy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Podatek dochodowy rozlicza prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jest podatkiem liniowym. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przystąpił do budowy na własnym gruncie budynku usługowo-handlowego. Przed przystąpieniem do budowy w dniu 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca podpisał Warunkową umowę najmu z przyszłym Najemcą. Budowa rozpoczęła się w wrześniu 2015 r. i zakończyła w dniu 15 kwietnia 2016 r. odbiorem budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z tym samym dniem tj. 15 kwietnia 2016 r. budynek został oddany do użytkowania przez Wnioskodawcę oraz wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

2016
18
mar

Istota:

Brak opodatkowania otrzymywanych od Gminy partycypacji zwrotnych w kosztach budowy lokali.

Fragment:

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na nabycie prawa do korzystania z lokalu na zasadach najmu. Ww. kwota partycypacji nie jest formą odpłatności, najemca przekazuje czasowo na rzecz T. określoną kwotę partycypacji, która w każdym momencie, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, może podlegać zwrotowi (w dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu). Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje zwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy miasta będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe przepisy, oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy – z których jednoznacznie wynika, że kwota partycypacji w kosztach budowy mieszkań jest świadczeniem zwrotnym – stwierdzić należy, że nie będzie ona stanowiła zaliczki, lecz jedynie formę finansowania inwestycji. Wpłata ta nie będzie stanowiła również wkładu budowlanego, czy mieszkaniowego, gdyż nie dochodzi do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz partycypanta, właścicielem lokali pozostanie Spółka.

2016
10
mar

Istota:

Czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje zwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy miasta będą stanowiły przychód podatkowy dla Spółki?

Fragment:

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na nabycie prawa do korzystania z lokalu na zasadach najmu. Ww. kwota partycypacji nie jest formą odpłatności, najemca przekazuje czasowo na rzecz TBS określoną kwotę partycypacji, która w każdym momencie, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, może podlegać zwrotowi (w dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje zwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy będą stanowiły przychód podatkowy dla Spółki... Czy otrzymane w przyszłości na podstawie art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego partycypacje zwrotne w kosztach budowy lokali mieszkalnych od gminy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT... Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

2016
4
mar

Istota:

Czy wypłacone kwoty (w części stanowiącej różnicę między kwotą wpłaconą na rzecz Wnioskodawcy a kwotą wypłaconą) stanowią dla partycypanta przychód z praw majątkowych, czy przychód z innych źródeł i czy w konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany jest do pobierania zaliczek na podatek dochodowy i sporządzenia PIT-11, czy też obowiązek Wnioskodawcy ogranicza się do wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Zgodnie z art. 29a ww. ustawy osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu (art. 29a ust. 3 cytowanej ustawy). W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy (art. 29a ust. 4 i 5). Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że kwota partycypacji nie ma charakteru praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do ww. artykułu za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

2016
26
lut

Istota:

Skutki podatkowe zbycia na podstawie umowy cesji prawa do partycypacji do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W myśl art. 29a ust. 1 i 2 ww. ustawy, osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji, w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że nabywając udziały w kosztach budowy realizowanej przez TBS osoba, która wnosi partycypację nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Osoba decydując się na zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS nigdy nie jest właścicielem tego lokalu, nabywa jedynie dla siebie lub dla osoby przez siebie wskazanej prawo najmu tego lokalu. Oznacza to, że partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Zatem prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego na zasadach najmu z tytułu wniesienia partycypacji do TBS stanowi prawo majątkowe. Natomiast przeniesienie tego prawa na inną osobę w drodze odpłatnej umowy cesji stanowi zbycie prawa, majątkowego. Cesja wierzytelności została uregulowana w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.