Partnerstwo publiczno-prywatne | Interpretacje podatkowe

Partnerstwo publiczno-prywatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to partnerstwo publiczno-prywatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
VAT - w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Fragment:
Nie ulega wątpliwości, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym, skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (w ramach działalności ZDM) na rzecz Partnera Prywatnego wykonywane są w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nie w ramach wykonywania władztwa publicznoprawnego, Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika VAT. Należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834), przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy.
2018
14
mar

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Fragment:
Umowa PPP została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, które zostało przeprowadzone w trybie Ustawy o koncesji i przepisów Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem Umowy PPP jest realizacja projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie określonego fragmentu Gminy w sposób i na zasadach określonych w Umowie PPP. Zgodnie z Umową PPP, „ Celem Przedsięwzięcia jest kompleksowe zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości (które będą zbywane Uczestnikom Konsorcjum) oraz innych nieruchomości na wybranym obszarze miasta (...). Zamiarem Gminy jest stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno - funkcjonalną wizytówkę Gminy wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych w nową zabudowę i ochrony zabytków, co jest niezbędne, aby określony obszar mógł stać się funkcjonującą częścią miasta (...). Nadto celem Przedsięwzięcia jest realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającej z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. ” Stosownie do Umowy PPP Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie zobowiązani i odpowiedzialni w stosunku do Gminy m.in. za realizację przedsięwzięcia.
2017
3
sty

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane przez spółkę od partnera na realizację działań projektów finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?.
Fragment:
Wkład własny, zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatny m to wkład podmiotu publicznego, który może polegać w szczególności na: - sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, - wniesienia przedsiębiorstwa, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli służą realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 7 października 2005 r. wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a,23,24 i 42 ww. ustawy, czyli sfinansowane z wkładu własnego podmiotu publicznego otrzymanego przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i przeznaczonym na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie oceniał treści załączonych do wniosku dokumentów.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.