Partnerstwo publiczno-prywatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to partnerstwo publiczno-prywatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
mar

Istota:

VAT - w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Fragment:

Nie ulega wątpliwości, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym, skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (w ramach działalności ZDM) na rzecz Partnera Prywatnego wykonywane są w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nie w ramach wykonywania władztwa publicznoprawnego, Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika VAT. Należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834), przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy.

2017
3
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Fragment:

Umowa PPP została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, które zostało przeprowadzone w trybie Ustawy o koncesji i przepisów Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem Umowy PPP jest realizacja projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie określonego fragmentu Gminy w sposób i na zasadach określonych w Umowie PPP. Zgodnie z Umową PPP, „ Celem Przedsięwzięcia jest kompleksowe zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości (które będą zbywane Uczestnikom Konsorcjum) oraz innych nieruchomości na wybranym obszarze miasta (...). Zamiarem Gminy jest stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno - funkcjonalną wizytówkę Gminy wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych w nową zabudowę i ochrony zabytków, co jest niezbędne, aby określony obszar mógł stać się funkcjonującą częścią miasta (...). Nadto celem Przedsięwzięcia jest realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającej z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. ” Stosownie do Umowy PPP Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie zobowiązani i odpowiedzialni w stosunku do Gminy m.in. za realizację przedsięwzięcia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy środki pieniężne otrzymane przez spółkę od partnera na realizację działań projektów finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?.

Fragment:

Wkład własny, zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatny m to wkład podmiotu publicznego, który może polegać w szczególności na: - sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, - wniesienia przedsiębiorstwa, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli służą realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 7 października 2005 r. wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a,23,24 i 42 ww. ustawy, czyli sfinansowane z wkładu własnego podmiotu publicznego otrzymanego przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i przeznaczonym na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie oceniał treści załączonych do wniosku dokumentów.