Partner | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to partner. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
sty

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, partner

Fragment:

(...) Partnerów powinien wyznaczyć osobę merytoryczną do komisji przetargowej i do komisji odbiorowej. Droga przewidziana do remontu w projekcie leży na kilku działkach. Działki te są własnością Partnerów jak i Lidera – dlatego projekt jest partnerski. W związku z realizacją projektu własności nie będą zmieniane, ani przenoszone. Każdy będzie właścicielem własnego majątku tak jak przed realizacją projektu. Mienie powstałe w wyniku projektu nie będzie przekazane innym podmiotom. Partnerzy projektu jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostanie podpisana umowa na jego realizację przekażą Liderowi środki na finansowanie projektu proporcjonalnie do zakresu wykonywanych robót na ich terenie. Środki te będą przekazywane po podpisaniu umowy dotacji celowej, podpisanego protokołu stwierdzającego wykonane roboty i wystawieniu faktury przez Wykonawcę zadania na wyodrębnione konto projektu. Środki finansowe Partnerów nie będą przekraczały kwoty otrzymanego mienia w wyniku remontu drogi, będą stanowiły tylko 22 % wartości tego mienia. Z Partnerami zostanie podpisana umowa przekazania dotacji celowej na rzecz projektu. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na wyodrębnione konto projektu, które obowiązek ma założyć Lider projektu i z tego konta będą pokrywane wszystkie koszty poniesione w ramach projektu.

2015
4
gru

Istota:

Dokumentowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) partnera. Wnioskodawca otrzymywać będzie wynagrodzenie dla partnera od sieci afiliacyjnej jako część wynagrodzenia za zapoznanie się z treściami reklamowymi. Wynagrodzenie dla partnera będzie ewidencjonowane jako koszt. Wnioskodawca nie będzie ze środków własnych finansował wynagrodzenia partnerowi. Podstawą ewidencjonowania wynagrodzenia partnera będzie przelew środków na rachunek partnera. W przelewie zawarte będą dane udostępnione przez partnera i w takim zakresie, w jakim je udostępni. Zawierać on będzie co najmniej imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego lub adres e-mail stanowiący podstawę do przekazania do portfela internetowego partnera. Wynagrodzenie partnera ewidencjonowane będzie jako koszty wynagrodzeń w chwili zapłaty (przekazania partnerowi). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy wynagrodzenie przekazane przez Wnioskodawcę partnerowi stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy partner nie wystawia Wnioskodawcy rachunku, a rozliczenie kosztu następować będzie oparciu o dokument księgowy Wnioskodawcy oraz przekaz na rachunek bankowy lub do portfela elektronicznego wskazany przez partnera, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a zdarzenia z tą działalnością związane będzie ewidencjonował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jednakże bez wskazania danych adresowych kontrahenta (partnera)...

2015
23
paź

Istota:

Brak uzyskania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń wobec wykonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera

Fragment:

W celu zgodności z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Współpracownicy Partnera będą musieli zostać zarejestrowani (tak jak Partner) w rejestrze osób fizycznych świadczących czynności agencyjne jako T. Wnioskodawcy. Tym samym stosunek zlecenia powstać będzie musiał nie tytko pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerem, ale także pomiędzy Wnioskodawcą, a Współpracownikiem Partnera. W przedstawionym wyżej modelu współpracy wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności agencyjnych zarówno przez Partnera jak i Współpracowników Partnera wypłacane będzie przez Wnioskodawcę wyłącznie na rzecz Partnera. Tym samym przynajmniej teoretycznie umowy zlecenia zawarte pomiędzy Wnioskodawcą, a Współpracownikami Partnera będą posiadały charakter nieodpłatny. Wynagrodzenie za świadczenie czynności agencyjnych przez Współpracowników Partnera w imieniu Wnioskodawcy, będzie zależne wyłącznie od stosunku prawnego (np. pracy, zlecenia) łączącego Współpracownika Partnera z Partnerem. Ponadto umowa zlecenia pomiędzy Współpracownikiem Partnera, a Wnioskodawcą będzie ulegała rozwiązaniu w razie ustania umownego stosunku podstawowego pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerem oraz stosunku umownego pomiędzy Partnerem, a Współpracownikiem Partnera. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi podania Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 9 lutego 2015 r.

2015
16
kwi

Istota:

Uznanie świadczonej usługi za usługę kompleksową, powstanie obowiązku podatkowego oraz konsekwencje podatkowe ciążące na Wnioskodawcy związane z przekazaniem Obiektu na rzecz podmiotu publicznego po 20-letnim okresie oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

Partner prywatny będzie zobowiązany do zwrócenia nieodpłatnie Nieruchomości wraz z wybudowanym na niej Obiektem Partnerowi publicznemu po zakończeniu Umowy PPP. W ramach Przedsięwzięcia Partner publiczny będzie zobowiązany do: wniesienia wkładu własnego w postaci Nieruchomości, udostępnienia Partnerowi prywatnemu Nieruchomości w celu wybudowania na niej budynku sądu, zapłaty comiesięcznego wynagrodzenia na rzecz Partnera prywatnego (opłat za dostępność), ponoszenia kosztów operacyjnych, na które składają się koszty związane z utrzymaniem i zarządzeniem, w zakresie w jakim nie będzie ponosił ich Partner prywatny. Wybudowanie budynku sądu umożliwi Partnerowi prywatnemu świadczenie usługi dostępności Obiektu na rzecz Partnera publicznego. Świadczenie usługi dostępności rozpocznie się w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu. Wynagrodzeniem za realizację Przedsięwzięcia należnym Partnerowi prywatnemu będzie opłata za dostępność płatna przez Partnera publicznego wyłącznie w Etapie utrzymania i zarządzania, w miesięcznych okresach rozliczeniowych (dalej: "opłata za dostępność"). Zgodnie z Umową PPP, całkowita wartość wynagrodzenia otrzymana przez Partnera prywatnego ma pokryć: wydatki poniesione przez Partnera prywatnego na Etapie inwestycyjnym, odsetki od finansowania robót budowlanych i wyposażenia, koszty Utrzymania Obiektu, zgodnie z wymogami Umowy PPP, marżę Partnera prywatnego.

2015
12
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Fragment:

Pierwsze z nich ma znajdować się w laboratorium partnera Wnioskodawcy (dalej „ Partner ”) we Wrocławiu. Dla optymalnego zrealizowania projektu Urządzenie ma zostać umieszczone w siedzibie Partnera. W celu formalnego uregulowania współpracy pomiędzy Spółką a Partnerem podmioty te planują zawrzeć umowę wspólnego przedsięwzięcia (dalej „ Wspólne Przedsięwzięcie ”). Wnioskodawca i Partner zobowiążą się do współfinansowania Wspólnego Przedsięwzięcia, jednakże zakres ponoszonych przez nich kosztów będzie wyraźnie rozdzielony. Zgodnie z planowaną Umową koszty prac ponoszone przez jedną ze Stron nie będą przenoszone proporcjonalnie na drugą Stronę Wspólnego Przedsięwzięcia, ale Wnioskodawca i Partner będą wykonywać Wspólne Przedsięwzięcie w oparciu o rzeczowo wydzielony zakres prac. Wnioskodawca poniesie m.in. koszty amortyzacji Urządzenia oraz koszty zatrudnienia osoby delegowanej do jego obsługi, a także koszty części zamiennych do serwisowania Urządzenia. Partner natomiast poniesie m.in. koszty wsadów do Urządzenia, koszty lokalu, w którym zostanie on umieszczony, koszty infrastruktury oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia. Każda ze Stron Wspólnego Przedsięwzięcia będzie samodzielnie i wyłącznie odpowiedzialna za powyższe wydzielone i określone rzeczowo prace oraz będzie ponosiła indywidualne ryzyko związane z uzgodnionym i alokowanym do niej zakresem prac.

2014
1
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy - działającego w spółce cywilnej, która to spółka posiada status beneficjenta - stanowiące jeden z elementów rozdysponowanych środków, pochodzących z dofinansowania, w ramach projektu realizowanego z POKL, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w zakresie zdarzenia zaistniałego faktycznie, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. art. 21 ust. 1 pkt 129 (według stanu prawnego na 1 stycznia 2013 r.)?

Fragment:

Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu. W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca ani podwykonawca, któremu - na podstawie odrębnej umowy - zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

2014
25
cze

Istota:

Czy otrzymywane z tytułu wykonywanych zadań zgodnie z umową partnerską i o dofinansowanie projektu wynagrodzenie Wnioskodawcy (coaching, szkolenie) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej korzystało (korzysta) ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przekazywane jest ono w formie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136, w zakresie w jakim przekazywane jest ono jako płatność ze środków europejskich?

Fragment:

Zgodnie z § 8 ust. 1 zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa. W ramach projektu Partner nie będzie przekazywał własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Sprawy rozliczeń finansowych sprecyzowane zostały w § 8 umowy partnerstwa: Środki finansowe na realizację Projektu zostały precyzyjnie podzielone pomiędzy Lidera i Partnera w ramach kwoty dofinansowania Projektu stanowiącej nie więcej niż 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Szczegółowy budżet Lidera i Partnera uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Liderowi i Partnerowi stanowiącym załącznik Umowy Partnerstwa. Lider Partnerstwa przekazuje Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w formie zaliczki na rachunek bankowy wyodrębniony dla Projektu przez Partnera odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku Partnera stanowią dochód budżetu państwa podlegają zwrotowi. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy Partnerstwa.

2013
26
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego otrzymanych środków w części finansowanej z budżetu państwa oraz w części dotyczącej podstawy prawnej ww. zwolnienia, w odniesieniu do środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej.

Fragment:

Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu. W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca ani podwykonawca, któremu – na podstawie odrębnej umowy – zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

2013
18
lip

Istota:

Uznanie otrzymanych kwot z tytułu wkładu własnego partnerów za wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, niewłączanie (nieuwzględnianie) do podstawy opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu środków europejskich

Fragment:

Pozostałe 15% środków pochodziło z budżetów Gminy oraz Partnerów, w proporcji określonej w umowie partnerskiej. Gmina była jednocześnie liderem i beneficjentem projektu, odpowiedzialnym za jego prawidłową realizację. Nie zostały zawarte żadne dodatkowe umowy pomiędzy Partnerami a instytucją zarządzającą RPO. Partnerzy nie otrzymali dofinansowania. W dniu 14 grudnia 2009r. zawarta została wielostronna umowa partnerska pomiędzy Gminą i Partnerami dot. realizacji projektu. Zgodnie z umową, po zakończeniu realizacji projektu uzyskana infrastruktura usytuowana na terenach Partnerów stała się ich własnością, natomiast strona internetowa stała się współwłasnością Gminy i Partnerów, proporcjonalnie do procentowego udziału w kosztach kwalifikowanych projektu. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu służy wykonywaniu zadań własnych odpowiednio Gminy oraz Partnerów w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Na fakturach dokumentujących towary i usługi zakupione w trakcie realizacji projektu, jako nabywca wskazany jest wyłącznie Wnioskodawca a nie Partnerzy. Partnerzy przekazali Gminie środki finansowe z tytułu wkładu własnego w proporcji określonej w umowie partnerskiej.

2013
13
mar

Istota:

1) Czy w przedmiotowej sprawie dotyczącej zbycia udziału w nieruchomościach (mieszkanie i garaż) źródłem przychodów jest sprzedaż części nieruchomości oraz udziału w nieruchomości art. 10 ust. 1 pkt 8?
2) Czy przychodem z tytułu zbycia obu nieruchomości (mieszkania i garażu) jest kwota wymieniona w umowach notarialnych, jako wartość jaką były partner powinien zapłacić sumarycznie Wnioskodawczyni, tj. bez dodawania wartości przejętego kredytu?
3) Czy kosztem uzyskania przychodów jest wartość nabytych nieruchomości, tj. mieszkania i garażu?

Fragment:

Wnioskodawczyni rozstała się z partnerem. W związku z tym ustalono, że na partnera zostanie przepisane mieszkanie, garaż oraz pozostałe zobowiązanie do spłaty kredytu. Ponadto partner zobowiązał się do oddania Wnioskodawczyni części kosztów poniesionych na to mieszkanie wynikających z remontu, wyposażenia i sprzętu w kwocie łącznej 40.000 PLN (za mieszkanie i garaż razem), tym samym partner Wnioskodawczyni stał się właścicielem obu nieruchomości, natomiast Wnioskodawczyni została odłączona od kredytu. Podaje również, iż warunkiem do przejęcia zobowiązania kredytowego na partnera było najpierw przepisanie na niego obu nieruchomości, takie wymaganie postawił bank. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w związku z tym, że była z partnerem w konflikcie, istniało bardzo duże ryzyko, że po przepisaniu obu nieruchomości na partnera, poprzez sporządzenie aktów notarialnych, nie wywiąże się on z zobowiązania do podpisania aneksu w banku przepisującego na niego pozostałą część zobowiązania do spłaty kredytu. W związku z czym, Wnioskodawczyni mogła pozostać w takiej sytuacji, że nie byłaby właścicielką nieruchomości, a nadal pozostawałaby zobowiązana do spłaty kredytu przez 28 lat.