IPPB4/4511-1043/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium równowartości diety w wysokości 48 EURO za każdy dzień otrzymywanego stypendium w 2014 r., stosownie do przepisów rozdziału 3 Podróż zagraniczna rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w załączniku do tego rozporządzenia wskazującego wysokość diety za dobę podróży zagranicznej do Belgii.
IPPB4/4511-1043/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. Belgia
 2. Parlament Europejski
 3. diety
 4. przychód
 5. stypendia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 10 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2015 r. (data nadania 9 listopada 2015 r., data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 10 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 26 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1043/15-2/JK3 (data nadania 27 października 2015 r., data doręczenia 3 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium pobieranego w Parlamencie Europejskim – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium pobieranego w Parlamencie Europejskim.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1043/15-2/JK3 (data nadania 27 października 2015 r., data doręczenia 3 listopada 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Pismem z dnia 7 listopada 2015 r. (data nadania 9 listopada 2015 r., data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 10 listopada 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W terminie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni odbywała staż w Parlamencie Europejskim u Posła do Parlamentu Europejskiego. Staż odbywał się w Brukseli (Belgii). Staż miał na celu: zaznajomienie Stażysty z Parlamentem Europejskim, jego organami i metodami pracy, a także z pracą posłów, w szczególności Posła podpisującego niniejszą umowę. Miesięcznie Wnioskodawczyni otrzymywała stypendium w wysokości 1551,57 euro. Stypendium miało być przeznaczone na zwrot kosztów pobytu poza miejscem stałego zamieszkania dieta zagraniczna. Świadczą o tym przepisy dotyczące stażystów posłów, które ograniczają kwotę stypendium poniżej podstawowego wynagrodzenia asystenta zatrudnionego w Parlamencie Europejskim na umowę o pracę, tj. art. 5 ust. 5; Kwota netto przyznanego stażyście stypendium nie może przekraczać podstawowego wynagrodzenia akredytowanego asystenta w 1 grupie zaszeregowania. Gdy staż pełniony jest głównie poza zwykłymi miejscami pracy Parlamentu, a przepisy mające zastosowanie w miejscu pełnienia stażu określają minimalne wynagrodzenie niższe od podstawowego wynagrodzenia netto, kwota netto przyznanego stażyście stypendium nie musi przekraczać podstawowego wynagrodzenia. W załączeniu umowa o staż przygotowana przez służby finansowe Parlamentu Europejskiego - Dyrekcja Generalna ds. Finansów, Dyrekcja B - Uprawnienia Finansowe i Socjalne Posłów, Dział Pomocy Parlamentarnej dla Posłów i Kosztów Ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium równowartości diety w wysokości 48 euro za każdy dzień otrzymywanego stypendium na stażu w Parlamencie Europejskim...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnił od podatku część dochodów osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższy przepis, zgodnie z treścią art. 4a ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139) nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących opodatkowania dochodu z tytułu stypendiów, zatem w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 21 Konwencji, regulujący opodatkowanie tzw. innych dochodów.

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, bez względu na to skąd pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, (w przedmiotowej sprawie - tylko w Polsce).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w terminie od dnia 24 listopada 2014 r. do 24 dnia grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni odbywała staż w Parlamencie Europejskim u Posła do Parlamentu Europejskiego. Staż odbywał się w Brukseli (Belgii). Staż miał na celu: zaznajomienie Stażysty z Parlamentem Europejskim, jego organami i metodami pracy, a także z pracą posłów, w szczególności Posła podpisującego niniejszą umowę. Miesięcznie Wnioskodawczyni otrzymywała stypendium w wysokości 1551,57 euro. Stypendium miało być przeznaczone na zwrot kosztów pobytu poza miejscem stałego zamieszkania dieta zagraniczna. Świadczą o tym przepisy dotyczące stażystów posłów, które ograniczają kwotę stypendium poniżej podstawowego wynagrodzenia asystenta zatrudnionego w Parlamencie Europejskim na umowę o pracę, tj. art. 5 ust. 5; Kwota netto przyznanego stażyście stypendium nie może przekraczać podstawowego wynagrodzenia akredytowanego asystenta w 1 grupie zaszeregowania. Gdy staż pełniony jest głównie poza zwykłymi miejscami pracy Parlamentu, a przepisy mające zastosowanie w miejscu pełnienia stażu określają minimalne wynagrodzenie niższe od podstawowego wynagrodzenia netto, kwota netto przyznanego stażyście stypendium nie musi przekraczać podstawowego wynagrodzenia.

Z analizy treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawczyni była rezydentem innego niż Rzeczpospolita Polska kraju, a więc należy przyjąć, że ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy. Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny i obecnie obowiązujące przepisy prawa, otrzymywane przez Wnioskodawczynię stypendium z tytułu odbywania stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodu są inne źródła, do których w myśl art. 20 ustawy zalicza się w szczególności m.in. (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Dlatego też przychód uzyskany z tytułu stypendium stanowi przychód z innych źródeł.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 23a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszt utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Wobec tego, że ogólnej definicji tego pojęcia nie można znaleźć ani w przepisach prawa podatkowego, ani w przepisach innych gałęzi prawa, dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. „Stypendium” oznacza okresową pomoc finansową z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki. Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 1. Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 2. Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 3. Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 4. Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacane Wnioskodawczyni z tytułu stażu w Parlamencie Europejskim.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem przedmiotowe stypendium wypłacane było w EURO, a kwota przyznanego świadczenia przekroczy limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, to obliczając kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia wypłaconego ponad limit, należy uwzględnić zapis ww. art. 11a ust. 1 ustawy i tym samym wyrazić kwotę do opodatkowania w złotych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię stypendium z tytułu odbywania stażu w Parlamencie Europejskim będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Ewentualna nadwyżka wypłacanego stypendium – ponad limit określony w ww. rozporządzeniu – będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej nadwyżki.

Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium równowartości diety w wysokości 48 EURO za każdy dzień otrzymywanego stypendium w 2014 r., stosownie do przepisów rozdziału 3 Podróż zagraniczna rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w załączniku do tego rozporządzenia wskazującego wysokość diety za dobę podróży zagranicznej do Belgii.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.