ILPP2/443-65/08-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz posła Parlamentu Europejskiego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług doradztwa parlamentarnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług doradztwa parlamentarnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje działalność, polegającą na świadczeniu usług doradztwa parlamentarnego. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług przez osobę oddaną do dyspozycji posła. Stroną umowy jest poseł, natomiast płatnikiem wynagrodzenia jest Parlament Europejski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego, a w szczególności § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca słusznie stoi na stanowisku, że świadcząc usługi na rzecz posła do Parlamentu świadczy usługi na rzecz Parlamentu Europejskiego – instytucji Wspólnot Europejskich, do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, posiadającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, do celów służbowych tej instytucji i tym samym ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej, czyli zastosować 0% stawkę podatku VAT na świadczone przez siebie usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 41 ust. 1 ww. ustawy określa, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, w świetle § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej „instytucjami Wspólnot” posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji.

Zainteresowany stoi na stanowisku, zgodnie z którym świadczone przez niego usługi na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT w oparciu o powołane wyżej rozporządzenie. Zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia, z preferencji podatkowej korzystają usługi świadczone na rzecz m.in. Parlamentu Europejskiego, który należy traktować jako jednostkę kolektywną, zgromadzenie posłów. W ocenie Wnioskodawcy, wykonanie usług na rzecz posła, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego mandatu, jest równoznaczne ze świadczeniem usług na rzecz Parlamentu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego, na świadczenie usług doradczych. Stroną umowy jest poseł, natomiast wynagrodzenie wypłaca Parlament Europejski.

Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają. Parlament ponosi faktyczne koszty zatrudnienia i określa warunki korzystania z tego prawa.

Mając powyższe na uwadze, Zainteresowany zwraca uwagę na fakt, iż to Parlament określa warunki, na jakich poseł może zatrudnić współpracowników, a od których spełnienia będzie zależało finansowanie z budżetu Unii Europejskiej uzyskiwanej w ten sposób przez posła pomocy. Parlament Europejski zobowiązuje się również do ponoszenia kosztów zatrudnienia wybranych przez posła współpracowników, a więc to Parlament, a nie poseł płaci Podatnikowi wynagrodzenie za wykonane usługi.

Równie ważnym elementem pozostaje wcześniej zasygnalizowany fakt, iż pomoc świadczona w ramach umowy przez Wnioskodawcę na rzecz posła, wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem przez posła mandatu, podnosi jakość jego pracy w charakterze posła, a tym samym służy całemu Parlamentowi. W związku z powyższym należy uznać, iż w rzeczywistości beneficjentem świadczonych przez Podatnika usług jest sam Parlament, pomimo faktu, iż umowa na ich świadczenie została zawarta z konkretnym posłem (również beneficjentem).

Podobne stanowisko w sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Decyzja z dnia 11 września 2007 r. nr PI/443-36/07/Z/08) wskazując, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT można stosować w sytuacji świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji. Zwrócił uwagę, iż system instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym oraz organach pomocniczych.

Siedzibą Parlamentu jest Strasburg, komisje parlamentarne pracują głównie w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu znajduje się w Luksemburgu. Usługi świadczone na rzecz posła do Parlamentu pozostają w ścisłym związku z pracami Parlamentu Europejskiego i należy je uznać za świadczone do celów służbowych tej instytucji.

Według Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, do Parlamentu Europejskiego ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich i tym samym spełniony jest warunek, od którego zależy prawo do skorzystania ze stawki 0%.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, w związku z tym, iż przepis § 7c ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów odnosi się do instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, a nie tych które wymienia preambuła, pod uwagę należy wziąć treść całego Protokołu. Zakres podmiotowy Protokołu nie jest bowiem ograniczony tylko i wyłącznie do instytucji określonych we wstępie, lecz obejmuje wszystkie grupy podmiotów wymienione w tym akcie, m.in.: Europejski Bank Centralny, czy urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich. Protokół reguluje również kwestie przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego (art. 8-10, rozdz. III). Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadcząc usługi na rzecz posła do Parlamentu świadczy usługi na rzecz Parlamentu Europejskiego – instytucji Wspólnot Europejskich, do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, posiadającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, do celów służbowych tej instytucji, a tym samym ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej, w oparciu o § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i zastosować 0% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ podkreśla jednak, iż dla uznania prawa Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest, aby otrzymał od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem dokumenty określone w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.