ILPP2/443-389/08-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 rozp. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem iż otrzyma od posła dokumenty określone w § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług świadczonych na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług świadczonych na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poprzez osobę oddaną do dyspozycji Posła. Mimo, że w umowie wskazuje się, że jej stroną nie jest Parlament Europejski ale Poseł, to jednak płatnikiem należnego Wnioskodawcy, za wykonane usługi wynagrodzenia, jest Parlament Europejski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie § 7c rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sprawie znajduje zastosowanie § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze. zm.) o treści: „Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej ”instytucjami Wspólnot”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji”.

Zgodnie z artykułem 189 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Parlament Europejski, złożony z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, wykonuje uprawnienia przyznane mu niniejszym Traktatem. Parlament jest więc wprawdzie jako całość organem Wspólnoty, trzeba jednak zauważyć, że przepis ten podkreśla kolektywny charakter tejże instytucji, który jest jej immanentną cechą. Parlament należy zatem traktować przede wszystkim jako zgromadzenie posłów wykonujących swoje mandaty. W konsekwencji wszelkie świadczenia na rzecz posłów, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez nich mandatu, są również świadczeniami na rzecz Parlamentu. Istnienie i funkcjonowanie Parlamentu zależy bowiem od pracy posłów.

Ponadto, świadczenie usług na rzecz Posła do Parlamentu Europejskiego, jest świadczeniem usług na rzecz instytucji Wspólnoty, o której mowa w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich opublikowanym w Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4. Nie ulega wątpliwości, że taką właśnie koncepcję Parlamentu jako jednostki kolektywnej, przyjęto również w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Rozdział III Protokołu, poświęcony Parlamentowi, został zatytułowany: „Członkowie zgromadzenia”. Zarówno z samego brzmienia tego tytułu, jak również z treści całego rozdziału jasno wynika, że przywileje i immunitety przysługują tworzącym Parlament posłom, nie zaś jemu jako organowi Wspólnoty. Konsekwencją takiego uregulowania jest fakt, że dysponentem przywilejów i immunitetów nie jest PE jako całość, tylko poszczególni posłowie. Stanowisko takie znajduje jednoznaczne potwierdzenie również w jego Regulaminie, który w art. 5 stanowi, że Posłom do Parlamentu Europejskiego przysługują przywileje oraz immunitety przewidziane w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Skoro zatem ustawodawca w § 7c przedmiotowego rozporządzenia, posłużył się odesłaniem do wskazanego wyżej protokołu, to w zakresie podmiotowym tego przepisu, należy uwzględnić przede wszystkim Parlament Europejski jako zgromadzenie posłów. W tym drugim znaczeniu, nie ulega wątpliwości, że świadczenie usług na rzecz posła w związku z wykonywaniem przez niego mandatu oznacza świadczenie usług na rzecz instytucji wspólnoty.

Nie bez znaczenia dla wykładni wskazanych powyżej przepisów, jest również brzmienie art. 21 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom). Przepis ten stanowi, że Posłowie mają prawo do pomocy współpracowników, których sami sobie dobierają. W punkcie 2 powołanego artykułu, znajduje się natomiast stwierdzenie, że Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, to naliczanie w przedmiotowym stanie faktycznym podatku VAT, według stawki 22%, oznaczałoby faktyczne obciążanie nim Parlamentu Europejskiego, który jest płatnikiem wynagrodzenia. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z wykluczeniem Parlamentu Europejskiego z regulacji określonej w § 7c przedmiotowego rozporządzenia.

Zdaniem Zainteresowanego, słuszność powyższego stanowiska została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. IP-PP2-443-28/08-4/PW – „(...)Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego. W związku z powyższym należy uznać, że Strona świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ww. rozporządzenia i ma prawo skorzystać z obniżonej do 0% stawki podatku od towarów”.

Podobne stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzji z dnia 11 września 2007 r., sygn. PI/443-36/07/Z/08 dot. PI/443-672/07/P/08 – „(...)Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wykazuje zatem, iż pomimo faktu, że umowa o wykonywanie usług prawniczych została zawarta z konkretnym posłem, usługi należy uznać za świadczone na rzecz Parlamentu Europejskiego. To Parlament bowiem określa warunki, na jakich może zostać zatrudniony świadczący usługę, ponosi koszty tego zatrudnienia oraz, mimo, że bezpośrednim odbiorcą wykonywanych czynności jest poseł, należy go również uznać za beneficjenta świadczonych usług(...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 16 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:

  1. specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
  2. przebieg realizacji budżetu państwa;
  3. przepisy Wspólnoty Europejskiej.

W wykonaniu delegacji ustawowej Minister Finansów w rozdziale 5 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), określił towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 0% oraz warunki stosowania obniżonej stawki.

Stosownie do postanowień § 7c ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej „instytucjami Wspólnot”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji.

Zatem z obniżonej stawki podatku może skorzystać osoba świadcząca usługi na rzecz:

instytucji Wspólnot Europejskich,

  - do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich,

  - posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,

  - do celów służbowych tej instytucji.

Zgodnie z § 7c ust. 2 cyt. rozporządzenia, ww. przepis stosuje się pod warunkiem, że podmioty o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów lub usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:

  1. wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11 stycznia 1996 r. Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9 t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa członkowskiego, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
  2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż dla rozstrzygnięcia czy usługi opisane w pytaniu mogą korzystać z obniżonej, 0% stawki podatku VAT w oparciu o § 7c ww. rozporządzenia, trzeba rozstrzygnąć, czy są one świadczone na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich.

Wskazać tutaj należy, że system instytucjonalny Wspólnot Europejskich, opiera się na pięciu głównych instytucjach: Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości oraz organach pomocniczych.

Powołany wyżej § 7c warunkuje uznanie nabywców towarów lub usług za instytucje Wspólnot Europejskich od wyszczególnienia ich w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4). Zakres podmiotowy Protokołu obejmuje m.in.: Przedstawicieli Państw Członkowskich biorących udział w pracach Instytucji Wspólnot Europejskich, urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, Europejski Bank Centralny. Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego.

Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 ww. rozporządzenia i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Tut. Organ podkreśla ponadto, iż dla uznania prawa Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem, dokumentów określonych w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.