Parlament Europejski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Parlament Europejski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
gru

Istota:

Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania dochodu z tytułu stypendium równowartości diety w wysokości 48 EURO za każdy dzień otrzymywanego stypendium w 2014 r., stosownie do przepisów rozdziału 3 Podróż zagraniczna rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w załączniku do tego rozporządzenia wskazującego wysokość diety za dobę podróży zagranicznej do Belgii.

Fragment:

Nr IPPB4/4511-1043/15-2/JK3 (data nadania 27 października 2015 r., data doręczenia 3 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium pobieranego w Parlamencie Europejskim – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium pobieranego w Parlamencie Europejskim. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1043/15-2/JK3 (data nadania 27 października 2015 r., data doręczenia 3 listopada 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Pismem z dnia 7 listopada 2015 r. (data nadania 9 listopada 2015 r., data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 10 listopada 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W terminie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni odbywała staż w Parlamencie Europejskim u Posła do Parlamentu Europejskiego. Staż odbywał się w Brukseli (Belgii). Staż miał na celu: zaznajomienie Stażysty z Parlamentem Europejskim, jego organami i metodami pracy, a także z pracą posłów, w szczególności Posła podpisującego niniejszą umowę. Miesięcznie Wnioskodawczyni otrzymywała stypendium w wysokości 1551,57 euro.

2013
10
maj

Istota:

Zastosowanie stawki 0% dla świadczonych usług poligraficznych na rzecz Parlamentu Europejskiego i brak obowiązku sporządzania deklaracji VAT-UE

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 14.03.2013 r.): Firma świadczy usługi poligraficzne dla Parlamentu Europejskiego. Spółka posiada świadectwo zwolnienia z podatku VAT oraz zamówienie dotyczące usługi. Faktura wystawiana jest w euro i zapłata dokonywana jest w euro przez Parlament Europejski w Brukseli. Drukowane materiały w języku polskim wykorzystywane są przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i nie są wywożone poza granice Polski. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka słusznie stosuje stawkę 0% podatku VAT, czy powinna naliczyć VAT 23% jako usługi poligraficzne, a Parlament Europejski wystąpi do swojego urzędu skarbowego o zwrot naliczonego podatku VAT oraz czy powinna sporządzać deklarację podatkową VAT-UE... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 14.03.2013 r.(data wpływu 18.03.2013r.): Po uzyskaniu informacji z Informacji Podatkowej VAT - ma on prawo do stosowania stawki „ 0 ” VAT i nie sporządza deklaracji VAT-UE, gdyż jego produkt: ulotki, katalogi, broszury drukowane są w języku polskim i pozostają w Polsce do użytku Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy dochody pochodzące z wynajmu mieszkania Stowarzyszeniu wykorzystywanego bezpośrednio przez uczestników projektu UE „Młodzież w działaniu” Akcja 2, Wolontariat Europejski są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

L 327 z 24 listopada 2006 r.) Parlament Europejski i Rada przyjęły program „ Młodzież w działaniu ” na lata 2007-2013, który wprowadził ramy prawne umożliwiające wspieranie działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży. Roczny budżet programu ustala Parlament Europejski i Rada. Program „ Młodzież w działaniu ” adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat, którzy uzyskali prawo czasowego lub stałego pobytu w związku z zamieszkiwaniem w jednym z Krajów Programu lub, zależnie od charakteru danej Akcji, w jednym z Krajów Partnerskich, jak również innych osób zajmujących się problematyką i działaniami młodzieżowymi oraz edukacją pozaformalną. Najważniejszą docelową grupą adresatów Programu jest młodzież w wieku od 15 do 28 lat. Akcja 2. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. Zgodnie z oficjalną terminologią projektu (p.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej (stawka VAT 0%) w oparciu o § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poprzez osobę oddaną do dyspozycji posła. Mimo, iż w umowie wskazuje się, że jej stroną nie jest Parlament Europejski, to jednak płatnikiem należnego Zainteresowanemu wynagrodzenia jest Parlament. Zgodnie z art. 189 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Parlament Europejski złożony z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, wykonuje uprawnienia przyznane mu niniejszym Traktatem. W konsekwencji wszelkie świadczenia na rzecz posłów, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez nich mandatu są również świadczeniami na rzecz Parlamentu. Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie wybierają. Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia. Parlament określa warunki, na jakich poseł może zatrudniać swoich współpracowników, od których spełnienia zależy finansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

2011
1
lip

Istota:

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego powinny być opodatkowane stawką 22% czy też stawką 0%

Fragment:

Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg; komisje parlamentarne pracują głównie w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu znajduje się w Luksemburgu. Wnioskodawca stwierdził, że usługi świadczone przez niego pozostają w ścisłym związku z pracami Parlamentu Europejskiego i należy je uznać za świadczone do celów służbowych tej instytucji. Ponieważ Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego (art.8-10, rozdz. III), a jednocześnie z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca stwierdza, że w ramach przedmiotowej umowy świadczy on usługi na rzecz Parlamentu Europejskiego – instytucji Wspólnot Europejskich, do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, posiadającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, do celów służbowych tej instytucji.

2011
1
lip

Istota:

Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w marcu 2005 r. na rzecz posła Parlamentu

Fragment:

Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni, świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego, wypełnia warunek § 7c ust. 1 rozporządzenia i ma prawo do skorzystania z obniżonej do 0% stawki podatku od towarów i usług od dnia 20 października 2005 r. Tut. Organ podkreśla jednak, iż dla uznania prawa Zainteresowanej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem dokumentów określonych w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tut. Organ pragnie zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy usługi świadczone na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego są usługami na rzecz instytucji Wspólnoty, o której mowa w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich?

Fragment:

Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 ww. rozporządzenia i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Tut. Organ podkreśla jednak, iż dla uznania prawa Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem dokumentów określonych w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 rozp. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem iż otrzyma od posła dokumenty określone w § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia.

Fragment:

Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 ww. rozporządzenia i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Tut. Organ podkreśla ponadto, iż dla uznania prawa Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem, dokumentów określonych w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz posła Parlamentu Europejskiego?

Fragment:

Parlamentu Europejskiego, który należy traktować jako jednostkę kolektywną, zgromadzenie posłów. W ocenie Wnioskodawcy, wykonanie usług na rzecz posła, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego mandatu, jest równoznaczne ze świadczeniem usług na rzecz Parlamentu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego, na świadczenie usług doradczych. Stroną umowy jest poseł, natomiast wynagrodzenie wypłaca Parlament Europejski. Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają. Parlament ponosi faktyczne koszty zatrudnienia i określa warunki korzystania z tego prawa. Mając powyższe na uwadze, Zainteresowany zwraca uwagę na fakt, iż to Parlament określa warunki, na jakich poseł może zatrudnić współpracowników, a od których spełnienia będzie zależało finansowanie z budżetu Unii Europejskiej uzyskiwanej w ten sposób przez posła pomocy. Parlament Europejski zobowiązuje się również do ponoszenia kosztów zatrudnienia wybranych przez posła współpracowników, a więc to Parlament, a nie poseł płaci Podatnikowi wynagrodzenie za wykonane usługi.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób opodatkować dochody z pracy w Parlamencie Europejskim uzyskane na terenie Belgii w latach 2003-2004?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2005 r., który wpłynął w dniu 5 maja 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w latach 2003-2004 na terenie Belgii z tyt. zatrudniania w Parlamencie Europejskim - jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 5 maja 2005 r. do naczelnika tut. urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z wniosku wynika, że w 2003 r. podatnik podjął pracę w Parlamencie Europejskim jako „agent pomocniczy ds rozszerzenia Unii Europejskiej. Praca wykonywana była i opodatkowywana na terenie Belgii. W 2003 r. uzyskał także inne dochody w Polsce, natomiast w 2004 r. jedynym źródłem dochodu była ww. praca w Belgii. Przestawiając swoje stanowisko w odniesieniu do 2003 r. podatnik uznał, iż słusznie postąpił kierując się ustnymi wskazówkami pracowników tut. urzędu, aby rozliczyć się z tych dochodów na zasadzie „wyłączenia z progresją”.