Parking | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parking. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Uznania udostępniania miejsc parkingowych za odpłatne świadczenie usług i stawki podatku VAT, prawa do odliczenia

Fragment:

(...) parkingu, systemu monitoringu z rejestratorem (7 kamer wysokiej rozdzielczości), podgląd w siedzibie Straży Miejskiej, oświetlenia z oprawami typu LED na parkingu i ul. ......, kanalizacji deszczowej parkingu i ul. ........o długości ok. 260 m, kanalizacji teletechnicznej parkingu i ul. ..... (dla przyszłego ułożenia światłowodów), nowej organizacji ruchu parkingu i ul. ...., elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki dla rowerów) i zieleń. Parking płatny usytuowany będzie na gruncie będącym własnością Miasta sklasyfikowanym jako użytek Bi (inne tereny zabudowane), zbudowany będzie w całości poza obszarem pasa drogowego drogi publicznej ulicy .... W związku z tym pobierana opłata będzie miała inny charakter niż danina, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. Ponadto w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 15 czerwca 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował: Ad 1. Faktury za wykonanie robót dotyczących budowy parkingu oraz modernizacji ulicy .... będą wystawione na Gminę Miasto. Ad 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.

2017
8
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ww. transakcję

Fragment:

Z ww. przepisów prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking utwardzony płytami betonowymi będący przedmiotem zbycia należy uznać za obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem – w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Z opisu sprawy wynika, że M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Nabywca) jest spółką powołaną do prowadzenia działalności m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Zbywca lub Sprzedający) jest użytkownikiem wieczystym gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 3/4 o powierzchni 11533m 2 , dla której jest prowadzona księga wieczysta (dalej: Grunt). Grunt zabudowany jest placem parkingowym pokrytym płytami betonowymi, stanowiącymi budowlę w rozumieniu prawa budowlanego (dalej: Parking oraz dalej Grunt i parking łącznie jako Nieruchomość). Poza Parkingiem, na Gruncie znajduje się jedynie instalacja teletechniczna i ogólnospławna. Obecnie planowana jest sprzedaż Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Nabywcy.

2017
28
cze

Istota:

Nieuznanie transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z podatku VAT na podstawie art. 6 ustawy, opodatkowanie według stawki podstawowej zbycia nieruchomości (działki 32/10), opodatkowania według stawki podstawowej zbycia nieruchomości (działki 32/11) w przypadku, gdy parking samochodowy zostanie przed transakcją sprzedaży usunięty, zwolnienie od podatku VAT zbycia nieruchomości (działki nr 32/11) w przypadku, gdy parking samochodowy pozostanie na nieruchomości na moment transakcji sprzedaży.

Fragment:

Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego, od wyboru sprzedawcy zależy zatem czy przejmie nieruchomość od Dzierżawcy z parkingiem (tzn. „ nabędzie parking ”) czy też zażąda przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego (tzn. parking zostanie usunięty). Opis zdarzenia przyszłego we wniosku został więc – tym sposobem – przedstawiony w sposób wariantowy tzn. możliwe jest zarówno „ nabycie parkingu ” tzn. nieodpłatne przejęcie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na parking lub spowodowanie usunięcia parkingu przed przejęciem nieruchomości. Zatem w rzeczywistości, w przypadku zwrotu nieruchomości sprzedawcy od Dzierżawca nie otrzyma odpłatności za nakłady na parking (nie nastąpi tak rozumiane „ rozliczenie ”). Na pytanie Organu cyt. „Z treści wniosku wynika, że w przypadku „ nabycia parkingu ” od Dzierżawcy odbyłoby się to w ramach czynności opodatkowanej VAT, natomiast Sprzedawcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż ewentualne „ nabycie parkingu ” przez Sprzedawcę odbyłoby się bez odpłatności i Sprzedawca nie ponosiłby ciężaru tego podatku. Proszę wskazać w jaki sposób czynność „ nabycia parkingu ” od Dzierżawcy będzie wykonana w ramach czynności opodatkowanej VAT (proszę wskazać jakiej), skoro czynność ta ma zostać dokonana bez odpłatności? Proszę o podanie w jaki sposób czynność ta zostanie przez Dzierżawcę udokumentowana?” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: „Czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT byłaby dostawa parkingu jako budowli w rozumieniu ustawy o VAT dokonana przez Dzierżawcę na rzecz Sprzedawcy.

2016
11
maj

Istota:

Czy od sprzedaży jednej kondygnacji budynku z prawem własności do 1/2 działki nr 339/16 i 1/3 parkingu z prawem własności do 1/3 działki nr 339/18 można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Gminna Spółdzielnia posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym i parkingiem. Budynek zasiedlony po raz pierwszy w 1965 r. o wartości początkowej 75.030 zł. Parking zaliczony do budowli o wartości początkowej 13.362 zł wykonany w 2001 r. Spółdzielnia chce sprzedać jedną kondygnację budynku wraz z współwłasnością do 1/3 parkingu za kwotę 210.000 zł wg wyceny za całość. Budynek jest wydzierżawiany od 1990 r. do chwili obecnej i nie dokonywano żadnych ulepszeń z prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Parking – budowla z 2001 r. koszt 13.362 zł obniżono kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej kwoty 3.073,26 zł. Nabywcą części budynku i parkingu będzie dotychczasowy dzierżawca – Bank Spółdzielczy w .... Wycena sprzedawanej nieruchomości za wartość 210.000 zł jest ceną za całość, nie rozdziela ile z tego stanowi budynek a ile działka. W celu sprzedaży dokonano podziału działki 339/11 na której znajduje się budynek z parkingiem na działki: 339/16 budynek z współwłasnością 1 / 2 działki 339/18 współwłasność 1/3 parkingu. Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność: - handel detaliczny, produkcję pieczywa i wynajem nieruchomości i lokali.

2016
18
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT przedmiotowej działki zabudowanej parkingiem

Fragment:

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że planowana dostawa ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nieoddanej nigdy do użytkowania osobom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT, nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W konsekwencji do sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Skoro przesłanki do zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostały spełnione należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomości (parkingu). Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów posadowionych na nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów.

2016
18
lut

Istota:

Czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu, słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu na gruncie stanowiącym własność Banku?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Bank dokonał inwestycji polegającej na przebudowie parkingu przy budynku Banku. Ponieważ posiadana powierzchnia gruntu nie dawała możliwości powiększenia parkingu, Bank zawarł z UMiG umowę użyczenia gruntu sąsiadującego z działką Banku, będącego własnością UMiG, na realizację zadania pn. „ przebudowa parkingu na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ”. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i tym samym rozpoczęto realizację zadania. Prace polegały na rozbiórce istniejącego parkingu znajdującego się na gruncie stanowiącym własność Banku (fizyczna likwidacja) i przygotowaniu terenu pod nową inwestycję obejmującą grunt własny i obcy. Po zakończeniu inwestycji oddano do użytku parking na gruncie własnym i cudzym z udostępnieniem nowych miejsc postojowych. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych poprzedni parking (budowla) uległ całkowitej rozbiórce, a to przyczyniło się do fizycznej likwidacji środka trwałego i wyprowadzeniu go z ksiąg rachunkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

2015
3
gru

Istota:

Określenie czy parking należy traktować jak budowlę na potrzeby zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy

Fragment:

Z parkingu Wnioskodawca korzysta przez okres dłuższy niż 2 lata tzn. wynajmuje i wykorzystuje na własne cele. W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło jedynie w odniesieniu do części parkingu, która była przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu, tj. w momencie oddania tej części do użytkowania na podstawie umowy najmu, która w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług. W związku z tym, pierwsza z przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest spełniona, tj. dostawa nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Druga z przesłanek uzależniona jest od czasu, jaki upłynie między pierwszym zasiedleniem a dostawą parkingu. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wynajmuje i wykorzystuje na własne cele parking przez okres dłuższy niż 2 lata. Zatem sprzedaż parkingu w części będącej przedmiotem najmu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży części parkingu, która nie była wynajmowana, nie został spełniony warunek oddania tej budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jej nabyciu, tym samym, nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia.

2015
7
lis

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości na której znajduje się parking utwardzony z asfaltem korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że utwardzany parking zlokalizowany na działce stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Z ww. przepisów Prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking asfaltowy będący przedmiotem najmu należy uznać za obiekt budowlany - w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Zatem ww. parking osiedlowy będzie stanowił obiekt budowlany (budowlę) w rozumieniu ww. przepisów ustawy Prawo budowlane. Analiza powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście wskazanego we wniosku opisu sprawy wskazuje, że w stosunku do gruntu zabudowanego parkingiem osiedlowym utwardzanym asfaltem, doszło do pierwszego zasiedlenia. Parking był przedmiotem dzierżawy od 1993 roku między Wnioskodawcą a różnymi podmiotami. Od 2006 roku był dzierżawiony na rzecz jednego podmiotu. Z powyższych okoliczności wynika również, że od chwili oddania go w najem upłynęły 2 lata. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości. W związku z powyższymi okolicznościami, dostawa parkingu asfaltowego położonego na działce nr 109/62, który był oddany dzierżawcom do użytkowania od lipca 1993 r., czyli co najmniej 2 lata przed planowaną transakcją, będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż dostawa ww. budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

2015
9
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji wydatku poniesionego na budowę parkingu.

Fragment:

Przeznaczeniem dzierżawionej nieruchomości jest prowadzenie na niej parkingu. Spółka B uzyskała pozwolenie na budowę wykonując na nieruchomości prace budowlane przystosowujące ją do wykorzystania w charakterze parkingu. Zgodnie z umową poddzierżawy nieruchomość została oddana w poddzierżawę Wnioskodawcy także z przeznaczeniem na parking. Poddzierżawiona nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biurowego Wnioskodawcy, w związku z czym będzie wykorzystywana jako parking przez klientów będących najemcami w budynku biurowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca zobowiązał się do zrefundowania spółce B kosztów budowy parkingu. Tym samym koszt związany z budową parkingu zostanie ostatecznie poniesiony przez Wnioskodawcę. W myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, (...)

2015
31
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu zapłaty za dozór pojazdów oraz czy termin przedawnienia zapłaty podatku należy liczyć od dnia odebrania pojazdu z parkingu Wnioskodawcy

Fragment:

Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego, kieruje się przesłankami rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w szczególności bierze pod uwagę: standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring; liczbę miejsc do parkowania pojazdów; proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów; warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi; miejsce położenia parkingu; opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją; zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym; konieczność zachowania warunków konkurencji; proponowaną cenę usługi. Zgodnie z art. 130a ust. 5e cyt. ustawy, wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.