Parking | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parking. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
sie

Istota:

Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę drogi dojazdowej oraz parkingu który będzie przedmiotem dzierżawy

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina (czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług) ma zamiar wybudować na swoim terenie parking wraz z drogą dojazdową. Z uwagi na to że planowany parking będzie położony w bezpośredniej bliskości zakładu produkcyjnego, zamierza oddać przedmiotowy parking w dzierżawę, tak aby służył jako parking pracowników tego zakładu. Jak wskazał Wnioskodawca aby umożliwić dojazd użytkownikom parkingu na miejsca parkowania, niezbędne jest wybudowanie drogi dojazdowej (około 500 m). Planowany parking nie będzie leżał w pasie drogi publicznej. Planowana droga będzie przebiegać przez tereny, które w ewidencji gruntów są określane jako: łąki trwałe, grunty orne. Droga dojazdowa do parkingu będzie ogólnie dostępna i nie będzie przedmiotem dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego pobieranego przez Gminę z tytułu oddania inwestycji (wybudowanego parkingu) do użytkowania zakładowi produkcyjnemu, nie została jeszcze ustalona, jego ustalenie będzie miało miejsce z uwzględnieniem realiów rynkowych. Nie jest znana całkowita wartość wydatków, jakie poniesie Gmina w związku z planowaną budową parkingu oraz budową drogi dojazdowej. W związku z powyższym Gmina powzięła wątpliwości, czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości w odniesieniu do planowanej inwestycji tj. budowy parkingu oraz drogi dojazdowej.

2018
12
lip

Istota:

Uznania udostępniania miejsc parkingowych za odpłatne świadczenie usług i stawki podatku VAT, prawa do odliczenia

Fragment:

(...) parkingu, systemu monitoringu z rejestratorem (7 kamer wysokiej rozdzielczości), podgląd w siedzibie Straży Miejskiej, oświetlenia z oprawami typu LED na parkingu i ul. ......, kanalizacji deszczowej parkingu i ul. ........o długości ok. 260 m, kanalizacji teletechnicznej parkingu i ul. ..... (dla przyszłego ułożenia światłowodów), nowej organizacji ruchu parkingu i ul. ...., elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki dla rowerów) i zieleń. Parking płatny usytuowany będzie na gruncie będącym własnością Miasta sklasyfikowanym jako użytek Bi (inne tereny zabudowane), zbudowany będzie w całości poza obszarem pasa drogowego drogi publicznej ulicy .... W związku z tym pobierana opłata będzie miała inny charakter niż danina, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. Ponadto w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 15 czerwca 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował: Ad 1. Faktury za wykonanie robót dotyczących budowy parkingu oraz modernizacji ulicy .... będą wystawione na Gminę Miasto. Ad 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych gminy - art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.

2017
8
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ww. transakcję

Fragment:

Z ww. przepisów prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking utwardzony płytami betonowymi będący przedmiotem zbycia należy uznać za obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem – w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Z opisu sprawy wynika, że M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Nabywca) jest spółką powołaną do prowadzenia działalności m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Zbywca lub Sprzedający) jest użytkownikiem wieczystym gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 3/4 o powierzchni 11533m 2 , dla której jest prowadzona księga wieczysta (dalej: Grunt). Grunt zabudowany jest placem parkingowym pokrytym płytami betonowymi, stanowiącymi budowlę w rozumieniu prawa budowlanego (dalej: Parking oraz dalej Grunt i parking łącznie jako Nieruchomość). Poza Parkingiem, na Gruncie znajduje się jedynie instalacja teletechniczna i ogólnospławna. Obecnie planowana jest sprzedaż Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Nabywcy.

2017
28
cze

Istota:

Nieuznanie transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z podatku VAT na podstawie art. 6 ustawy, opodatkowanie według stawki podstawowej zbycia nieruchomości (działki 32/10), opodatkowania według stawki podstawowej zbycia nieruchomości (działki 32/11) w przypadku, gdy parking samochodowy zostanie przed transakcją sprzedaży usunięty, zwolnienie od podatku VAT zbycia nieruchomości (działki nr 32/11) w przypadku, gdy parking samochodowy pozostanie na nieruchomości na moment transakcji sprzedaży.

Fragment:

Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego, od wyboru sprzedawcy zależy zatem czy przejmie nieruchomość od Dzierżawcy z parkingiem (tzn. „ nabędzie parking ”) czy też zażąda przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego (tzn. parking zostanie usunięty). Opis zdarzenia przyszłego we wniosku został więc – tym sposobem – przedstawiony w sposób wariantowy tzn. możliwe jest zarówno „ nabycie parkingu ” tzn. nieodpłatne przejęcie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na parking lub spowodowanie usunięcia parkingu przed przejęciem nieruchomości. Zatem w rzeczywistości, w przypadku zwrotu nieruchomości sprzedawcy od Dzierżawca nie otrzyma odpłatności za nakłady na parking (nie nastąpi tak rozumiane „ rozliczenie ”). Na pytanie Organu cyt. „Z treści wniosku wynika, że w przypadku „ nabycia parkingu ” od Dzierżawcy odbyłoby się to w ramach czynności opodatkowanej VAT, natomiast Sprzedawcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż ewentualne „ nabycie parkingu ” przez Sprzedawcę odbyłoby się bez odpłatności i Sprzedawca nie ponosiłby ciężaru tego podatku. Proszę wskazać w jaki sposób czynność „ nabycia parkingu ” od Dzierżawcy będzie wykonana w ramach czynności opodatkowanej VAT (proszę wskazać jakiej), skoro czynność ta ma zostać dokonana bez odpłatności? Proszę o podanie w jaki sposób czynność ta zostanie przez Dzierżawcę udokumentowana?” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: „Czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT byłaby dostawa parkingu jako budowli w rozumieniu ustawy o VAT dokonana przez Dzierżawcę na rzecz Sprzedawcy.

2016
11
maj

Istota:

Czy od sprzedaży jednej kondygnacji budynku z prawem własności do 1/2 działki nr 339/16 i 1/3 parkingu z prawem własności do 1/3 działki nr 339/18 można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Gminna Spółdzielnia posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym i parkingiem. Budynek zasiedlony po raz pierwszy w 1965 r. o wartości początkowej 75.030 zł. Parking zaliczony do budowli o wartości początkowej 13.362 zł wykonany w 2001 r. Spółdzielnia chce sprzedać jedną kondygnację budynku wraz z współwłasnością do 1/3 parkingu za kwotę 210.000 zł wg wyceny za całość. Budynek jest wydzierżawiany od 1990 r. do chwili obecnej i nie dokonywano żadnych ulepszeń z prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Parking – budowla z 2001 r. koszt 13.362 zł obniżono kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej kwoty 3.073,26 zł. Nabywcą części budynku i parkingu będzie dotychczasowy dzierżawca – Bank Spółdzielczy w .... Wycena sprzedawanej nieruchomości za wartość 210.000 zł jest ceną za całość, nie rozdziela ile z tego stanowi budynek a ile działka. W celu sprzedaży dokonano podziału działki 339/11 na której znajduje się budynek z parkingiem na działki: 339/16 budynek z współwłasnością 1 / 2 działki 339/18 współwłasność 1/3 parkingu. Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność: - handel detaliczny, produkcję pieczywa i wynajem nieruchomości i lokali.

2016
18
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT przedmiotowej działki zabudowanej parkingiem

Fragment:

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że planowana dostawa ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nieoddanej nigdy do użytkowania osobom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT, nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W konsekwencji do sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Skoro przesłanki do zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostały spełnione należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomości (parkingu). Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów posadowionych na nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów.

2016
18
lut

Istota:

Czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu, słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu na gruncie stanowiącym własność Banku?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Bank dokonał inwestycji polegającej na przebudowie parkingu przy budynku Banku. Ponieważ posiadana powierzchnia gruntu nie dawała możliwości powiększenia parkingu, Bank zawarł z UMiG umowę użyczenia gruntu sąsiadującego z działką Banku, będącego własnością UMiG, na realizację zadania pn. „ przebudowa parkingu na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ”. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i tym samym rozpoczęto realizację zadania. Prace polegały na rozbiórce istniejącego parkingu znajdującego się na gruncie stanowiącym własność Banku (fizyczna likwidacja) i przygotowaniu terenu pod nową inwestycję obejmującą grunt własny i obcy. Po zakończeniu inwestycji oddano do użytku parking na gruncie własnym i cudzym z udostępnieniem nowych miejsc postojowych. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych poprzedni parking (budowla) uległ całkowitej rozbiórce, a to przyczyniło się do fizycznej likwidacji środka trwałego i wyprowadzeniu go z ksiąg rachunkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

2015
3
gru

Istota:

Określenie czy parking należy traktować jak budowlę na potrzeby zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy

Fragment:

Z parkingu Wnioskodawca korzysta przez okres dłuższy niż 2 lata tzn. wynajmuje i wykorzystuje na własne cele. W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło jedynie w odniesieniu do części parkingu, która była przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu, tj. w momencie oddania tej części do użytkowania na podstawie umowy najmu, która w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług. W związku z tym, pierwsza z przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest spełniona, tj. dostawa nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Druga z przesłanek uzależniona jest od czasu, jaki upłynie między pierwszym zasiedleniem a dostawą parkingu. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wynajmuje i wykorzystuje na własne cele parking przez okres dłuższy niż 2 lata. Zatem sprzedaż parkingu w części będącej przedmiotem najmu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży części parkingu, która nie była wynajmowana, nie został spełniony warunek oddania tej budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jej nabyciu, tym samym, nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia.

2015
7
lis

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości na której znajduje się parking utwardzony z asfaltem korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że utwardzany parking zlokalizowany na działce stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Z ww. przepisów Prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking asfaltowy będący przedmiotem najmu należy uznać za obiekt budowlany - w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Zatem ww. parking osiedlowy będzie stanowił obiekt budowlany (budowlę) w rozumieniu ww. przepisów ustawy Prawo budowlane. Analiza powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście wskazanego we wniosku opisu sprawy wskazuje, że w stosunku do gruntu zabudowanego parkingiem osiedlowym utwardzanym asfaltem, doszło do pierwszego zasiedlenia. Parking był przedmiotem dzierżawy od 1993 roku między Wnioskodawcą a różnymi podmiotami. Od 2006 roku był dzierżawiony na rzecz jednego podmiotu. Z powyższych okoliczności wynika również, że od chwili oddania go w najem upłynęły 2 lata. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości. W związku z powyższymi okolicznościami, dostawa parkingu asfaltowego położonego na działce nr 109/62, który był oddany dzierżawcom do użytkowania od lipca 1993 r., czyli co najmniej 2 lata przed planowaną transakcją, będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż dostawa ww. budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

2015
9
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji wydatku poniesionego na budowę parkingu.

Fragment:

Przeznaczeniem dzierżawionej nieruchomości jest prowadzenie na niej parkingu. Spółka B uzyskała pozwolenie na budowę wykonując na nieruchomości prace budowlane przystosowujące ją do wykorzystania w charakterze parkingu. Zgodnie z umową poddzierżawy nieruchomość została oddana w poddzierżawę Wnioskodawcy także z przeznaczeniem na parking. Poddzierżawiona nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biurowego Wnioskodawcy, w związku z czym będzie wykorzystywana jako parking przez klientów będących najemcami w budynku biurowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca zobowiązał się do zrefundowania spółce B kosztów budowy parkingu. Tym samym koszt związany z budową parkingu zostanie ostatecznie poniesiony przez Wnioskodawcę. W myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, (...)