Parking | Interpretacje podatkowe

Parking | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parking. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od sprzedaży jednej kondygnacji budynku z prawem własności do 1/2 działki nr 339/16 i 1/3 parkingu z prawem własności do 1/3 działki nr 339/18 można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Gminna Spółdzielnia posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym i parkingiem. Budynek zasiedlony po raz pierwszy w 1965 r. o wartości początkowej 75.030 zł. Parking zaliczony do budowli o wartości początkowej 13.362 zł wykonany w 2001 r. Spółdzielnia chce sprzedać jedną kondygnację budynku wraz z współwłasnością do 1/3 parkingu za kwotę 210.000 zł wg wyceny za całość. Budynek jest wydzierżawiany od 1990 r. do chwili obecnej i nie dokonywano żadnych ulepszeń z prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Parking – budowla z 2001 r. koszt 13.362 zł obniżono kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej kwoty 3.073,26 zł. Nabywcą części budynku i parkingu będzie dotychczasowy dzierżawca – Bank Spółdzielczy w .... Wycena sprzedawanej nieruchomości za wartość 210.000 zł jest ceną za całość, nie rozdziela ile z tego stanowi budynek a ile działka. W celu sprzedaży dokonano podziału działki 339/11 na której znajduje się budynek z parkingiem na działki: 339/16 budynek z współwłasnością 1 / 2 działki 339/18 współwłasność 1/3 parkingu. Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność: - handel detaliczny, produkcję pieczywa i wynajem nieruchomości i lokali.
2016
11
maj

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT przedmiotowej działki zabudowanej parkingiem
Fragment:
W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że planowana dostawa ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nieoddanej nigdy do użytkowania osobom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT, nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W konsekwencji do sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Skoro przesłanki do zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostały spełnione należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomości (parkingu). Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów posadowionych na nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów.
2016
18
mar

Istota:
Czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu, słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu na gruncie stanowiącym własność Banku?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Bank dokonał inwestycji polegającej na przebudowie parkingu przy budynku Banku. Ponieważ posiadana powierzchnia gruntu nie dawała możliwości powiększenia parkingu, Bank zawarł z UMiG umowę użyczenia gruntu sąsiadującego z działką Banku, będącego własnością UMiG, na realizację zadania pn. „ przebudowa parkingu na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ”. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i tym samym rozpoczęto realizację zadania. Prace polegały na rozbiórce istniejącego parkingu znajdującego się na gruncie stanowiącym własność Banku (fizyczna likwidacja) i przygotowaniu terenu pod nową inwestycję obejmującą grunt własny i obcy. Po zakończeniu inwestycji oddano do użytku parking na gruncie własnym i cudzym z udostępnieniem nowych miejsc postojowych. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych poprzedni parking (budowla) uległ całkowitej rozbiórce, a to przyczyniło się do fizycznej likwidacji środka trwałego i wyprowadzeniu go z ksiąg rachunkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy koszty rozbiórki poprzedniego parkingu słusznie zaliczono do wartości początkowej nowo powstałego parkingu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.
2016
18
lut

Istota:
Określenie czy parking należy traktować jak budowlę na potrzeby zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy
Fragment:
Z parkingu Wnioskodawca korzysta przez okres dłuższy niż 2 lata tzn. wynajmuje i wykorzystuje na własne cele. W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło jedynie w odniesieniu do części parkingu, która była przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu, tj. w momencie oddania tej części do użytkowania na podstawie umowy najmu, która w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług. W związku z tym, pierwsza z przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest spełniona, tj. dostawa nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. Druga z przesłanek uzależniona jest od czasu, jaki upłynie między pierwszym zasiedleniem a dostawą parkingu. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wynajmuje i wykorzystuje na własne cele parking przez okres dłuższy niż 2 lata. Zatem sprzedaż parkingu w części będącej przedmiotem najmu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży części parkingu, która nie była wynajmowana, nie został spełniony warunek oddania tej budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jej nabyciu, tym samym, nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia.
2015
3
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości na której znajduje się parking utwardzony z asfaltem korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że utwardzany parking zlokalizowany na działce stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Z ww. przepisów Prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking asfaltowy będący przedmiotem najmu należy uznać za obiekt budowlany - w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Zatem ww. parking osiedlowy będzie stanowił obiekt budowlany (budowlę) w rozumieniu ww. przepisów ustawy Prawo budowlane. Analiza powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście wskazanego we wniosku opisu sprawy wskazuje, że w stosunku do gruntu zabudowanego parkingiem osiedlowym utwardzanym asfaltem, doszło do pierwszego zasiedlenia. Parking był przedmiotem dzierżawy od 1993 roku między Wnioskodawcą a różnymi podmiotami. Od 2006 roku był dzierżawiony na rzecz jednego podmiotu. Z powyższych okoliczności wynika również, że od chwili oddania go w najem upłynęły 2 lata. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości. W związku z powyższymi okolicznościami, dostawa parkingu asfaltowego położonego na działce nr 109/62, który był oddany dzierżawcom do użytkowania od lipca 1993 r., czyli co najmniej 2 lata przed planowaną transakcją, będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż dostawa ww. budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2015
7
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji wydatku poniesionego na budowę parkingu.
Fragment:
Przeznaczeniem dzierżawionej nieruchomości jest prowadzenie na niej parkingu. Spółka B uzyskała pozwolenie na budowę wykonując na nieruchomości prace budowlane przystosowujące ją do wykorzystania w charakterze parkingu. Zgodnie z umową poddzierżawy nieruchomość została oddana w poddzierżawę Wnioskodawcy także z przeznaczeniem na parking. Poddzierżawiona nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biurowego Wnioskodawcy, w związku z czym będzie wykorzystywana jako parking przez klientów będących najemcami w budynku biurowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca zobowiązał się do zrefundowania spółce B kosztów budowy parkingu. Tym samym koszt związany z budową parkingu zostanie ostatecznie poniesiony przez Wnioskodawcę. W myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, (...)
2015
9
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu zapłaty za dozór pojazdów oraz czy termin przedawnienia zapłaty podatku należy liczyć od dnia odebrania pojazdu z parkingu Wnioskodawcy
Fragment:
Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego, kieruje się przesłankami rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w szczególności bierze pod uwagę: standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring; liczbę miejsc do parkowania pojazdów; proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów; warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi; miejsce położenia parkingu; opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją; zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym; konieczność zachowania warunków konkurencji; proponowaną cenę usługi. Zgodnie z art. 130a ust. 5e cyt. ustawy, wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
2015
31
maj

Istota:
Prawo odliczenia podatku VAT z zastosowaniem współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 przy inwestycji polegającej na budowie parkingu
Fragment:
Najemca uwarunkował zawarcie umowy najmu od wybudowania infrastruktury (parkingu) niezbędnej dla prawidłowego korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu, obejmującej miejsca parkingowe oraz ciągi pieszo-jezdne zgodnie z zatwierdzoną przez strony koncepcją zagospodarowania działki określoną w załączniku do umowy. Zgodnie z umową w przypadku nie wykonania przez wynajmującego infrastruktury obejmującej miejsca parkingowe i ciągi pieszo-jedne w ustalonym terminie oraz zgodnie z ustaloną koncepcją najemca będzie płacił wynajmującemu obniżony o 50% czynsz najmu lokalu do czasu wykonania tej infrastruktury. Inwestycja – parking powstaje na terenach bezpośrednio przyległych do pawilonu, są to w większości grunty gminy i grunty, do których prawo własności mają osoby prywatne a także częściowo grunty własne spółdzielni. Powierzchnia budowanego parkingu, zgodnie z projektem wynosi 1301 m. kw., w tym działki o powierzchni 345,90 m. kw. są własnością (co stanowi 26,59% powierzchni parkingu) a działki o powierzchni 955,10 m. kw. stanowią własność gminy oraz prywatnych właścicieli (co stanowi 73,41% powierzchni parkingu). Wnioskodawca uzyskał odpowiednie pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane jest przez własny Zakład Remontowo-Budowlany Spółdzielni, stąd w celu realizacji tej inwestycji Wnioskodawca nabywać będzie głównie towary, które własny zakład będzie budował wykonując prace budowlane oraz Wnioskodawca nabywać będzie drobne usługi.
2015
6
mar

Istota:
Czy poniesione nakłady na renowację parkingu usytuowanego na terenie należącym do Urzędu Miasta mogą być zaliczone kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Treść porozumienia pozostaje na końcowym etapie uzgodnień, a przewidywany termin jego podpisania to styczeń 2015 r., podstawowy przedmiot działalności Spółki to handel towarami i wyrobami gotowymi (filtry do wody, alkomaty, keski), Spółka nie posiada tytułu prawnego do parkingu. Właścicielem parkingu jest Skarb Państwa (KW.21588), a władającym jest Zarządu Dróg i Transportu. Parking zgodnie z opisem stanu faktycznego, zawartym w złożonym wniosku jest położony na terenie sąsiadującym z terenami należącymi do Spółki . całość przychodów osiąganych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT –Spółka nie osiąga przychodów zwolnionych z podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu, wszystkie towary i usługi zakupione w związku z renowacją parkingu będą służyły do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, faktury na zakup towarów i usług związanych z renowacją parkingu w części obciążającej, zgodnie z umową, Wnioskodawcę będą wystawione bezpośrednio na Niego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy poniesione przez Wnioskodawcę nakłady na renowację parkingu usytuowanego na terenie należącym do Urzędu Miasta mogą być zaliczone kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia... Czy Spółka będzie mogła bez ograniczeń odliczyć podatek VAT od zakupów związanych z nakładami na renowację parkingu... Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja.
2015
20
lut

Istota:
W zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej parkingiem
Fragment:
Na dzień sprzedaży, Nieruchomość nie była zabudowana budynkiem, ale był na niej urządzony parking, który miał charakter stale związanego z gruntem, utwardzonego i ogrodzonego placu asfaltowo-betonowego, z wymalowanymi liniami rozdzielającymi poszczególne miejsce parkingowe („ Parking ”). Parking ten w całości był wynajmowany przez innych niż Wnioskodawca współwłaścicieli Nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który wynajmował poszczególne miejsca parkingowe zainteresowanym podmiotom. Od rozpoczęcia wynajmu Parkingu do dnia sprzedaży Nieruchomości w lipcu 2014 r. minęło więcej niż dwa lata. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, wynajem Parkingu nie podlegał opodatkowaniu VAT ze względu na zwolnienie podmiotowe wszystkich wynajmujących współwłaścicieli Nieruchomości. Parking nie został wybudowany przez współwłaścicieli Nieruchomości, którzy dokonali jej zbycia w lipcu 2014 r. - znajdował się on na Nieruchomości w momencie oddawania Nieruchomości m.in. Wnioskodawcy w ramach procesu reprywatyzacji. Należy podkreślić, że Wnioskodawca nie wynajmował swojego udziału w Parkingu i nie czerpał z tytułu tego wynajmu żadnych korzyści. Krótko po odzyskaniu udziału w Nieruchomości w ramach reprywatyzacji, Wnioskodawca przekazał nieodpłatnie prawo do korzystania ze swojego udziału w Nieruchomości i pobierania pożytków w tego udziału w Nieruchomości na rzecz swojej córki (która również jest współwłaścicielem Nieruchomości), która następnie wynajmowała i pobierała czynsz najmu również w części udziału w Nieruchomości będącego własnością Wnioskodawcy.
2015
17
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Parking
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.