Park | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to park. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Uznania za usługę kompleksową całości usług wykonanych w związku z realizacją zadania dotyczącego rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego, a tym samym zastosowania do tych usług jednej stawki podatku VAT

Fragment:

Celem głównym i jedynym niniejszego zadania jest rewitalizacja parku przy pomocy powszechnie stosowanych środków, zgodnie z zasadami sztuki zagospodarowania (zakładania) parków. Zadania sklasyfikowano pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 w powiązaniu z definicją terenów zielonych określoną w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto, przewidywane prace budowlane, pomimo znacznego zakresu, służą wyłącznie funkcjonowaniu parku. Zadanie ma być realizowane w dwóch etapach. Etap I, planowany na 2018 rok, obejmuje wyłonienie wykonawcy, który w ramach trybu zaprojektuj i wybuduj dokona rewitalizacji północnej części parku (ok. 1 ha). Etap II planowany na rok 2019-2020, obejmuje dokonanie rewitalizacji południowej części parku (ok. 1,6 ha). Umowa na wykonanie prac rewitalizacji parku miejskiego dotyczyć będzie całości zadania tj. opracowanie dokumentacji budowlanej i projektu zieleni parku miejskiego w ..., zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni, w tym wytyczenie ścieżek rowerowych wraz z obrzeżami, pielęgnacja wszystkich drzew, w tym drzew stanowiących pomniki przyrody, rekultywację zieleni, wizualne odgrodzenie (osłonięcie) terenu starych prywatnych murów i działek od parku, które polegać (...)

2018
22
cze

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla usług wejścia na teren parku linowego.

Fragment:

Podstawowa działalność Wnioskodawcy to park linowy. Sprzedaż usług, czyli wejście na teren parku rekreacyjnego rejestrowana jest w kasie fiskalnej. Prawo do korzystania z parku linowego posiada osoba, która zakupiła/zapłaciła za wstęp. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest skierowana do osób, które w sposób czynny spędzają czas realizując się sportowo, rekreacyjnie i rozrywkowo. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usług wejścia na teren parku linowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone wyjaśnienia należy stwierdzić, że sprzedaż usług wejścia na teren parku linowego, gdzie zakup/zapłata za wstęp upoważnia daną osobę do korzystania z tego parku linowego, w którym realizuje się ona sportowo, rekreacyjnie i rozrywkowo, stanowią usługi związane z rozrywką i rekreacją, które dotyczą wstępu do parku rozrywki, o których mowa w poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem usługi wejścia na teren parku linowego przedstawione w opisie sprawy podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi wejścia na teren parku linowego są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

2018
27
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu parku dworskiego

Fragment:

Inwestycja polega na zagospodarowaniu parku dworskiego w T. Park znajduje się w kompleksie dworskim, w skład którego wchodzi budynek Dworu oraz przyległy park. W dworku obecnie znajduje się przedszkole samorządowe, sala obrad, część kulturalna. Zagospodarowanie parku obejmuje wytyczenie alejek z kostki brukowej oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Park znajduje się w centrum miejscowości, jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. Po zrealizowaniu inwestycji nadal będzie pełnił funkcję publiczną tj. będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich użytkowników. Park nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie sformułowane w piśmie z dnia 5 kwietnia 2018 r.): Czy w przypadku realizacji projektu/inwestycji polegającej na „ ... ” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony? Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 5 kwietnia 2018 r.): Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji projektu związanego z „ ... ” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

2018
15
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług związanych ze wstępem do parku rozrywki

Fragment:

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%: pod poz. 183 wskazano na „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (bez względu na symbol PKWiU), pod pozycją 186 – „ Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu ” (bez względu na symbol PKWiU). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu m.in. do parków rozrywki objęte są stawką podatku w wysokości 8% na podstawie poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Natomiast pod poz. 186 załącznika nr 3, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność rekreacyjną w postaci parku rozrywki - parku linowego. Wnioskodawca będzie oferować swoim klientom bilety wstępu uprawniające do skorzystania z wybranej przez siebie atrakcji w prowadzonym przez niego parku linowym, tj. odpowiedniej trasy linowej. Klienci zakupując bilet dokonywać będą wyboru, z której trasy linowej chcą skorzystać, tj.: trasy adventure, gdzie klient przy zakupie biletu jest wyposażany w sprzęt asekuracyjny, przechodzi szkolenie na trasie (...)

2017
10
maj

Istota:

Czy Parkowi posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu ...?

Fragment:

Dzięki realizacji ww. działań zostanie zmodernizowana kładka Z.-X., na której będą przeprowadzane płatne zajęcia edukacyjne, pobierane będą opłaty za wstęp do Parku a tym samym Park będzie osiągał przychody z działalności opodatkowanej. Park nie jest jednostką objętą systemem oświaty oraz nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parkowi posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu ...? Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że posiada aktualnie status państwowej osoby prawnej, będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku lub prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie towarów i usług w ramach projektu ... Wszystkie towary i usługi zakupione w ramach ww. projektu dotyczące działalności Parku będą związane ze sprzedażą opodatkowaną towarów i usług, którą prowadzi. Ze względu na specyfikę terenowo-przyrodniczą Parku, udostępnianie i korzystanie z walorów turystycznych może odbywać się w miejscach do tego wytyczonych i przystosowanych. Turyści odwiedzający Park mają możliwość zakupu biletów wstępu oraz wydawnictw i materiałów informacyjnych tylko w kilku miejscach (siedziba PN, kładka Z.-X., Punkt informacyjny w miejscowości Y.), natomiast zajęcia edukacyjne realizowane są wyłącznie w siedzibie Parku oraz kładce Z.-X.

2017
19
sty

Istota:

Opodatkowanie us3ugi wstepu do parku rozrywki w ramach, której owiadczone s1 us3ugi „laserowy paitball” oraz „escape room”

Fragment:

Zatem stawke obni?on1 VAT stosuje sie, na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 183 za31cznika nr 3 do ustawy, do us3ug zwi1zanych z rozrywk1 i rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, co oznacza, ?e objete tym przepisem s1 tylko te owiadczenia, które normalnie (typowo) wchodz1 do tych us3ug. Wnioskodawca owiadczy us3ugi wstepu do parku rozrywki, który jest zorganizowany jako tzw. „ laserowy paintball ”, tj. symulacja gry wojennej z wykorzystaniem broni laserowej. Uczestnicy, w celu wziecia udzia3u w rozgrywce, nabywaj1 bilety wstepu, uprawniaj1ce ich do wstepu do parku, urz1dzonego na wzór pola bitwy. W ramach uczestnictwa w rozgrywce udostepnia sie im stosowny ubiór i wyposa?enie, bez którego nie jest mo?liwy udzia3 w symulacji potyczki. Po przeprowadzonej walce nastepuje odczyt wyników i przedstawienie ich graczom na zainstalowanym monitorze. Op3atnooci za korzystanie z parku polega wy31cznie na pobieraniu op3aty za wstep. Nie pobiera sie dodatkowej op3aty za udostepnienie ubioru i wyposa?enia do gry w laserowy paintballa - cena za udostepnienie wliczona jest w cene wstepu do parku rozrywki. Drug1 z oferowanych us3ug w parku rozrywki jest tzw. us3uga „ escape room ”. Uczestnicy, w celu wziecia udzia3u w rozgrywce, nabywaj1 bilety wstepu, uprawniaj1ce ich do wstepu, nastepnie zapoznaj1 sie z wstepn1 histori1 pokoju, do którego sie udaj1.

2017
12
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla op3aty pobieranej za umo?liwienie klientowi skorzystania z ró?nych atrakcji w parku rozrywki

Fragment:

Jednoczeonie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawk1 podatku obni?on1 do wysokooci 8% objete zosta3y m.in. us3ugi zwi1zane z rozrywk1 i rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1 bez wzgledu na PKWiU. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zajmuje sie prowadzeniem kompleksowego parku rozrywki obejmuj1cego plac zabaw dla dzieci, park linowy i wiele innych obiektów, urz1dzen oraz zabawek s3u?1cych rozrywce dla dzieci. Obiekty, wyposa?enie i atrakcje jakie oferuje park rozrywki przeznaczone s1 w szczególnooci dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Z zaowiadczenia z dnia 4 stycznia 2007 r. o zmianie we wpisie do ewidencji dzia3alnooci gospodarczej przedmiot dzia3alnooci zosta3 zakwalifikowany jako: 92.33.Z - Dzia3alnooa weso3ych miasteczek i parków rozrywki, 92.34.Z - Dzia3alnooa rozrywkowa pozosta3a, gdzie indziej niesklasyfikowana, 92.13.Z - Projekcja filmów. Za korzystanie z parku rozrywki pobierana jest op3ata od osoby za bilet wstepu uprawniaj1cy do wejocia na teren parku. Klienci w ramach op3aty mog1 korzystaa z urz1dzen i atrakcji znajduj1cych sie w kompleksowym parku rozrywki, zgodnie z obowi1zuj1cym wewnetrznym regulaminem. W ramach op3aty za bilet wstepu klienci mog1 zwiedzia park, zapoznaa sie z poszczególnymi obiektami, usi1oa, odpocz1a poprzygl1daa sie jak inni korzystaj1 z poszczególnych atrakcji.

2016
28
lis

Istota:

Określenie sposobu obliczania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Park Narodowy, jest państwową osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ... Parku Narodowego (Dz. U z 1997, Nr 99, poz. 607) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności statutowej realizującej zapisy art. 8b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Wnioskodawca wykonuje czynności odpłatne tj. opodatkowane podatkiem VAT oraz zwolnione od podatku. Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów, usług wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej jak i do innych celów i nie ma możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej. Wnioskodawca ustalił proporcję zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy uwzględnieniu danych dotyczących rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności w tym wartość dotacji subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez park działalności innej niż gospodarcza.

2016
31
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wstępu do parku linowego i placu zabaw w ramach parku rozrywki.

Fragment:

Usługa wstępu do parku rozrywki dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, obejmuje możliwość korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się w parku rozrywki zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Usługobiorca tym samym ma prawo do korzystania z określonych atrakcji, które są związane z normalnym typowym użytkowaniem tego obiektu. Zatem oferowana przez Zainteresowanego usługa w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego – dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, za którą pobierana będzie opłata, opodatkowana będzie stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz w związku z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy, w której wymienione zostały „ Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne ” – bez względu na symbol PKWiU. Podsumowując, usługa którą Wnioskodawca zamierza świadczyć w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego – będzie korzystać preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy.

2016
30
cze

Istota:

Sposób opodatkowania biletów wstępu do parku rozrywki.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na prowadzeniu parku rozrywki. W ramach wstępu do parku rozrywki uczestnicy mogą korzystać z urządzeń tam się znajdujących. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku od towarów i usług dla usług wstępu na teren parku rozrywki. Odnosząc opisany we wniosku stan sprawy do przytoczonych powyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że usługa udostępniania atrakcji znajdujących się w parku rozrywki, za skorzystanie z których będzie pobierana opłata, jest tożsama z „ opłatą w zakresie wstępu ”. Poniesienie ww. opłaty za skorzystanie z danej atrakcji spowoduje, że usługobiorca nabędzie „ prawo wstępu ” i w zamian za wskazaną opłatę będzie miał prawo do skorzystania z określonej atrakcji. Zatem usługa wstępu do parku rozrywki polegająca na udostępnianiu za opłatą, znajdujących się na terenie parku rozrywki atrakcji będzie opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy i w powiązaniu z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.