Park | Interpretacje podatkowe

Park | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to park. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Parkowi posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu ...?
Fragment:
Dzięki realizacji ww. działań zostanie zmodernizowana kładka Z.-X., na której będą przeprowadzane płatne zajęcia edukacyjne, pobierane będą opłaty za wstęp do Parku a tym samym Park będzie osiągał przychody z działalności opodatkowanej. Park nie jest jednostką objętą systemem oświaty oraz nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parkowi posiadającemu aktualnie status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z realizacją projektu ...? Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że posiada aktualnie status państwowej osoby prawnej, będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku lub prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie towarów i usług w ramach projektu ... Wszystkie towary i usługi zakupione w ramach ww. projektu dotyczące działalności Parku będą związane ze sprzedażą opodatkowaną towarów i usług, którą prowadzi. Ze względu na specyfikę terenowo-przyrodniczą Parku, udostępnianie i korzystanie z walorów turystycznych może odbywać się w miejscach do tego wytyczonych i przystosowanych. Turyści odwiedzający Park mają możliwość zakupu biletów wstępu oraz wydawnictw i materiałów informacyjnych tylko w kilku miejscach (siedziba PN, kładka Z.-X., Punkt informacyjny w miejscowości Y.), natomiast zajęcia edukacyjne realizowane są wyłącznie w siedzibie Parku oraz kładce Z.-X.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie us3ugi wstepu do parku rozrywki w ramach, której owiadczone s1 us3ugi „laserowy paitball” oraz „escape room”
Fragment:
Zatem stawke obni?on1 VAT stosuje sie, na podstawie art. 41 ust. 2 w zwi1zku z poz. 183 za31cznika nr 3 do ustawy, do us3ug zwi1zanych z rozrywk1 i rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, co oznacza, ?e objete tym przepisem s1 tylko te owiadczenia, które normalnie (typowo) wchodz1 do tych us3ug. Wnioskodawca owiadczy us3ugi wstepu do parku rozrywki, który jest zorganizowany jako tzw. „ laserowy paintball ”, tj. symulacja gry wojennej z wykorzystaniem broni laserowej. Uczestnicy, w celu wziecia udzia3u w rozgrywce, nabywaj1 bilety wstepu, uprawniaj1ce ich do wstepu do parku, urz1dzonego na wzór pola bitwy. W ramach uczestnictwa w rozgrywce udostepnia sie im stosowny ubiór i wyposa?enie, bez którego nie jest mo?liwy udzia3 w symulacji potyczki. Po przeprowadzonej walce nastepuje odczyt wyników i przedstawienie ich graczom na zainstalowanym monitorze. Op3atnooci za korzystanie z parku polega wy31cznie na pobieraniu op3aty za wstep. Nie pobiera sie dodatkowej op3aty za udostepnienie ubioru i wyposa?enia do gry w laserowy paintballa - cena za udostepnienie wliczona jest w cene wstepu do parku rozrywki. Drug1 z oferowanych us3ug w parku rozrywki jest tzw. us3uga „ escape room ”. Uczestnicy, w celu wziecia udzia3u w rozgrywce, nabywaj1 bilety wstepu, uprawniaj1ce ich do wstepu, nastepnie zapoznaj1 sie z wstepn1 histori1 pokoju, do którego sie udaj1.
2017
19
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla op3aty pobieranej za umo?liwienie klientowi skorzystania z ró?nych atrakcji w parku rozrywki
Fragment:
Jednoczeonie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawk1 podatku obni?on1 do wysokooci 8% objete zosta3y m.in. us3ugi zwi1zane z rozrywk1 i rekreacj1 – wy31cznie w zakresie wstepu do weso3ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz pozosta3e us3ugi zwi1zane z rekreacj1 bez wzgledu na PKWiU. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zajmuje sie prowadzeniem kompleksowego parku rozrywki obejmuj1cego plac zabaw dla dzieci, park linowy i wiele innych obiektów, urz1dzen oraz zabawek s3u?1cych rozrywce dla dzieci. Obiekty, wyposa?enie i atrakcje jakie oferuje park rozrywki przeznaczone s1 w szczególnooci dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Z zaowiadczenia z dnia 4 stycznia 2007 r. o zmianie we wpisie do ewidencji dzia3alnooci gospodarczej przedmiot dzia3alnooci zosta3 zakwalifikowany jako: 92.33.Z - Dzia3alnooa weso3ych miasteczek i parków rozrywki, 92.34.Z - Dzia3alnooa rozrywkowa pozosta3a, gdzie indziej niesklasyfikowana, 92.13.Z - Projekcja filmów. Za korzystanie z parku rozrywki pobierana jest op3ata od osoby za bilet wstepu uprawniaj1cy do wejocia na teren parku. Klienci w ramach op3aty mog1 korzystaa z urz1dzen i atrakcji znajduj1cych sie w kompleksowym parku rozrywki, zgodnie z obowi1zuj1cym wewnetrznym regulaminem. W ramach op3aty za bilet wstepu klienci mog1 zwiedzia park, zapoznaa sie z poszczególnymi obiektami, usi1oa, odpocz1a poprzygl1daa sie jak inni korzystaj1 z poszczególnych atrakcji.
2017
12
sty

Istota:
Określenie sposobu obliczania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Park Narodowy, jest państwową osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ... Parku Narodowego (Dz. U z 1997, Nr 99, poz. 607) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności statutowej realizującej zapisy art. 8b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Wnioskodawca wykonuje czynności odpłatne tj. opodatkowane podatkiem VAT oraz zwolnione od podatku. Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów, usług wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej jak i do innych celów i nie ma możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej. Wnioskodawca ustalił proporcję zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy uwzględnieniu danych dotyczących rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności w tym wartość dotacji subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez park działalności innej niż gospodarcza.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wstępu do parku linowego i placu zabaw w ramach parku rozrywki.
Fragment:
Usługa wstępu do parku rozrywki dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, obejmuje możliwość korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się w parku rozrywki zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem na podstawie wykupionego biletu. Usługobiorca tym samym ma prawo do korzystania z określonych atrakcji, które są związane z normalnym typowym użytkowaniem tego obiektu. Zatem oferowana przez Zainteresowanego usługa w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego – dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, za którą pobierana będzie opłata, opodatkowana będzie stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz w związku z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy, w której wymienione zostały „ Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne ” – bez względu na symbol PKWiU. Podsumowując, usługa którą Wnioskodawca zamierza świadczyć w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki – parku linowego – będzie korzystać preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
31
lip

Istota:
Sposób opodatkowania biletów wstępu do parku rozrywki.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na prowadzeniu parku rozrywki. W ramach wstępu do parku rozrywki uczestnicy mogą korzystać z urządzeń tam się znajdujących. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku od towarów i usług dla usług wstępu na teren parku rozrywki. Odnosząc opisany we wniosku stan sprawy do przytoczonych powyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że usługa udostępniania atrakcji znajdujących się w parku rozrywki, za skorzystanie z których będzie pobierana opłata, jest tożsama z „ opłatą w zakresie wstępu ”. Poniesienie ww. opłaty za skorzystanie z danej atrakcji spowoduje, że usługobiorca nabędzie „ prawo wstępu ” i w zamian za wskazaną opłatę będzie miał prawo do skorzystania z określonej atrakcji. Zatem usługa wstępu do parku rozrywki polegająca na udostępnianiu za opłatą, znajdujących się na terenie parku rozrywki atrakcji będzie opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy i w powiązaniu z poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
30
cze

Istota:
Zastosowanie stawki podatku dla wstępu do parku rozrywki z możliwością korzystania z jego atrakcji.
Fragment:
Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wstępu do parku rozrywki z możliwością korzystania z jego atrakcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania stawki podatku dla wstępu do parku rozrywki z możliwością korzystania z jego atrakcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie prowadzenia parku rozrywki - parku linowego, placu zabaw. Na obiekt ten są sprzedawane bilety wstępu o różnej wartości, w ramach których klienci mogą korzystać z torów linowych, placu zabaw, w zależności od rodzaju wykupionego biletu. Drobne usługi gastronomiczne działającego na terenie parku punktu gastronomicznego nie są uwzględniane w cenie biletu i są rozliczane oddzielnie wg odpowiednich stawek. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki, uprawniające do korzystania ze zgromadzonych tam urządzeń mogą korzystać z 8% stawki podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi powinny być opodatkowane według stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy.
2015
11
wrz

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług wstępu do parku rozrywki z możliwością korzystania z urządzeń (trampolin, dmuchanych zamków).
Fragment:
Działalność polega na prowadzeniu parku rozrywki rodzinnej. Na terenie parku umiejscowione są trampoliny, dmuchane zamki do skakania, zjeżdżalnie i inne atrakcje. Zasada odpłatności za korzystanie z parku polega wyłącznie na pobieraniu opłaty za wstęp. Wewnątrz parku nie pobiera się opłat za korzystanie z poszczególnych atrakcji. Odpłatność za sprzedawane jedzenie i napoje odbywa się oddzielnie i podlega właściwemu dla usług gastronomicznych opodatkowaniu. Jednorazowy bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich zamontowanych w parku rozrywki urządzeń oraz atrakcji znajdujących się w parku (trampolin, dmuchanych zamków, zjeżdżalni). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku od towarów i usług, jaką należy pobierać od usługi wstępu na teren parku rozrywki z możliwością korzystania z jego atrakcji, w tym urządzeń. Wskazać należy, że w obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r. art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. 2011. 77. 1), wskazano, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.
2015
18
cze

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług związanych ze wstępem do parku rozrywki.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod poz. 183 wskazano na „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (bez względu na symbol PKWiU). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu m.in. do parków rozrywki objęte są stawką podatku w wysokości 8% na podstawie poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usługi wstępu na tor wyścigowy, z możliwością skorzystania z pojazdu silnikowego (gokartu). W tym celu Wnioskodawca najmuje tory wyścigowe mieszczące się w zadaszonych halach. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność, polegającą na świadczeniu usługi wstępu do parku rozrywki, który to Wnioskodawca buduje obok toru gokartowego. Park rozrywki będzie zorganizowany na model tzw. parku do „ paintballa ”, tj. symulacji gry wojennej, z wykorzystaniem broni działającej na sprężone powietrze, strzelającej kulkami z farbą. Uczestnicy, w celu wzięcia udziału w rozgrywce, nabywać będą bilet wstępu, uprawniający ich do wstępu do parku, urządzonego na wzór pola bitewnego. W ramach uczestnictwa w rozgrywce, będzie im udostępniany stosowny ubiór i wyposażenie, bez którego nie jest możliwy udział w symulacji potyczki (kombinezon, kask, broń).
2015
11
lut

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług wstępu do parku rozrywki z możliwością korzystania z urządzeń (trampolin, dmuchanych zamków).
Fragment:
Działalność polega na prowadzeniu parku rozrywki rodzinnej. Na terenie parku umiejscowione są trampoliny, dmuchane zamki do skakania, zjeżdżalnie i inne atrakcje. Zasada odpłatności za korzystanie z parku polega wyłącznie na pobieraniu opłaty za wstęp. Wewnątrz parku nie pobiera się opłat za korzystanie z poszczególnych atrakcji. Odpłatność za sprzedawane jedzenie i napoje odbywa się oddzielnie i podlega właściwemu dla usług gastronomicznych opodatkowaniu. Jednorazowy bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich zamontowanych w parku rozrywki urządzeń oraz atrakcji znajdujących się w parku (trampolin, dmuchanych zamków, zjeżdżalni). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku od towarów i usług, jaką należy pobierać od usługi wstępu na teren parku rozrywki z możliwością korzystania z jego atrakcji, w tym urządzeń. Wskazać należy, że w obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r. art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. 2011. 77. 1), wskazano, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.
2014
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Park
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.