Paragony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paragony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania przez Wnioskodawcę paragonów fiskalnych dołączonych do faktury, faktur sprzedażowych oraz raportów dobowych wyłącznie w elektronicznej bazie dokumentów.

Fragment:

W przypadku, gdy wydana klientowi faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż, zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy. System sprzedażowy Spółki łączy wystawiony paragon fiskalny z wystawioną na jego podstawie fakturą i uniemożliwia ponowne wystawienie faktury do tego samego paragonu. Na podstawie posiadanych (przechowywanych) przez Spółkę w formie elektronicznej danych, możliwe jest połączenie paragonu z odpowiadającą mu fakturą VAT i zweryfikowanie danych szczegółowych dotyczących dokumentowanej transakcji (np. treści paragonu, kwoty itp.). Spółka ma również możliwość identyfikowania, drukowania i wyświetlania na ekranie komputera paragonu, którego dana faktura VAT dotyczy (do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Sprzedaż dokonywana w sklepach własnych jest rozliczana na podstawie dziennych raportów dobowych. Zarówno faktury wraz z przypiętymi do nich paragonami fiskalnymi oraz raporty dobowe będą skanowane i przechowywane w formie elektronicznej w bazie dokumentów archiwalnych. Ponadto wszystkie zeskanowane dokumenty fiskalne będą przechowywane w niezmienionej formie na odpowiednio do tego przygotowanym nośniku danych, dzięki któremu paragony fiskalne mogą być w każdej chwili odtworzone i na żądanie wyświetlane oraz drukowane właściwym organom podatkowym.

2018
28
lut

Istota:

W zakresie prawa do przechowywania paragonów wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

System Wnioskodawcy pozwala na zapis paragonu na elektronicznym nośniku danych kasy fiskalnej, w związku z czym nie planuje on przechowywania paragonów w formie papierowej. W tak zarysowanym stanie faktycznym organ stwierdził, że: „ z okoliczności sprawy wynika więc, że Wnioskodawca dopełni obowiązku przechowywania wystawianych przez siebie paragonów, bo uczyni to w formie elektronicznej, a skoro w stosunku do dokumentów, do których nie stosuje się przepisów dotyczących przechowywania faktur (m.in. paragonów), nie ma do tego przeciwwskazań, to należy stwierdzić, że Stanowisko Wnioskodawcy jest tym samym prawidłowe ”; z dnia 12 listopada 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP2/4512-1-632/15-2/AKr , w której stwierdził on, że: „ w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej przez Spółkę na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.) oraz Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować i w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon, (...)

2017
16
gru

Istota:

Możliwość umieszczenia w ewidencji rzeczywistych pomyłek kopii paragonu

Fragment:

W związku z płatnością Wnioskodawca wystawił paragon numer W001712 na łączną sumę 60.499 zł. Kwota paragonu jest błędna i nie odpowiada wartości zamówionej przez gościa usługi. Paragon składa się z dwóch pozycji: Usługa noclegowa – 599000 zł Usługa noclegowa – 599 zł. Zamiarem Wnioskodawcy było wystawienie paragonu za usługę noclegową na kwotę 599 zł. Wnioskodawca był przekonany, że pozycja numer jeden została przez Niego usunięta i wprowadzona po raz drugi poprawna suma. Po wydrukowaniu paragonu okazało się, że pozycja nie została usunięta tylko zsumowała się z wcześniej wprowadzoną i paragon opiewa na 60499 zł. W związku z czym Wnioskodawca wystawił jeszcze jeden paragon na kwotę 599 zł (paragon W001713, wystawiony 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:06), a paragon błędny, Wnioskodawca nie mając świadomości, że może być potrzebny, wyrzucił. Żeby zwizualizować sytuację Wnioskodawca załączył kopię paragonów z dnia 12 sierpnia 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy, w drodze wyjątku, Wnioskodawca może umieścić w ewidencji rzeczywistych pomyłek paragon numer W001712 z dnia 12 sierpnia 2017 r. z godziny 14:05, na podstawie jego kopii? Zdaniem Wnioskodawcy.

2017
10
maj

Istota:

Możliwość wykorzystania innych dokumentów potwierdzających fakt sprzedaży w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru, można wykorzystać inne dokumenty potwierdzające fakt sprzedaży. Należy zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. Jednakże paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru lub reklamacji towaru, będących podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać to, że zwracany towar został zakupiony właśnie u niego. W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to w takim przypadku należy prowadzić odrębną ewidencję.

2017
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci umieszczenia na paragonie fiskalnym dodatkowych informacji.

Fragment:

(...) Paragon fiskalny zawiera co najmniej:... ”, natomiast par. 8.3 brzmi „ Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdowaa sie w kolejnooci okreolonej w ust. 1‚ z wyj1tkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzeda?y, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy musz1 bya umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego ”. Zainteresowany uwa?a, ?e nie ma przeszkód do dodania wyró?nika np. „ SKLEP ” na paragonie fiskalnym. Rozporz1dzenie okreola wyraYne minimum danych, które musz1 znajdowaa sie na paragonie fiskalnym. Okreolenie z ww. rozporz1dzenia „ Paragon fiskalny zawiera co najmniej: ” wskazuje, i? wymienione w nim dane nie stanowi1 katalogu zamknietego a co za tym idzie mo?liwe jest dodanie wiekszej ilooci informacji ni? to minimum. Par. 8.3 ww. rozporz1dzenia informuje o kolejnooci, w jakiej powinny znajdowaa sie na paragonie fiskalnym dane wymienione w par. 8.1. Nie ma wiec przeszkód w umieszczeniu na paragonie dodatkowych danych, o ile nie zaburzaj1 tej kolejnooci np.: na pocz1tku paragonu fiskalnego b1dY przed logo fiskalnym i numerem unikatowym kasy. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

2017
12
sty

Istota:

Prawo do korekty podatku nale?nego,

Fragment:

W niniejszej sprawie bed1 to klienci nabywaj1cy us3ugi, gdy? zap3acili ten podatek w cenie czego dowodem jest posiadany przez nich paragon. W zwi1zku z powy?szym, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie dokona3 i nie zamierza dokonaa zwrotu podatku klientom, którym nie wystawiono faktur (wystawiono paragony), Wnioskodawca nie ma prawa do skorygowania w deklaracji kwoty podatku nale?nego poprzez wykazanie stawki „ zw ” dla owiadczonych us3ug zamiast stawki 23%. Wobec powy?szego, w sytuacji dokumentowania paragonami us3ug, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do dokonania korekty wysokooci podatku od towarów i us3ug wykazanego w deklaracji VAT-7, na podstawie posiadanych raportów miesiecznych generowanych przez kase fiskaln1, nale?a3o uznaa za nieprawid3owe. Za nieprawid3owe nale?y równie? uznaa stanowisko Wnioskodawcy co do prawa do zwrotu podatku VAT z tytu3u poniesienia cie?aru ekonomicznego podatku od towarów i us3ug. Jeoli bowiem chodzi o faktury koryguj1ce, to Wnioskodawca bedzie je uwzglednia3 „ na bie?1co ” w zale?nooci od tego kiedy otrzyma potwierdzenie odbioru faktury koryguj1cej przez nabywce. Nie jest zatem mo?liwe z3o?enie korekt deklaracji wstecz i ?1danie zwrotu podatku. W przypadku natomiast sprzeda?y udokumentowanej paragonami fiskalnymi, skoro jak wskazano wy?ej nie ma podstaw prawnych do korygowania takiej sprzeda?y, to brak jest te? podstaw do uzyskania zwrotu podatku.

2016
27
lip

Istota:

Możliwość zmniejszenia obrotu oraz kwot podatku należnego zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bez posiadania oryginału paragonu fiskalnego.

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawczyni dotyczy możliwości zmniejszenia obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego. Należy zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. Jednakże paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, będących podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać to, że zwracany towar lub wyświadczona usługa zostały zakupione właśnie u niego. W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu) to w takim przypadku należy prowadzić odrębną ewidencję. Ewidencja ta zgodnie z § 3 ust. (...)

2015
30
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży.

Fragment:

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wystawiając fakturę, która potwierdza sprzedaż wcześniej zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas, nie jest/nie będzie zobowiązany – w myśl art. 106h ust. 2 ustawy – dołączyć to tej faktury paragonu, gdyż jak wskazała Spółka prowadzi działalność przy użyciu kas z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.). Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować oraz w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon. Reasumując, w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej przez Spółkę na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.) oraz Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować i w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon, w stosunku do której wystawiona została/zostanie faktura VAT, nie jest/nie będzie konieczne przechowywanie oryginału paragonu fiskalnego w formie papierowej dokumentującego sprzedaż. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
23
paź

Istota:

Przechowywanie paragonów w wersji papierowej nie jest konieczne, jeśli spółka posiada ich wersję elektroniczną zapisaną przez kasę fiskalną na informatycznym nośniku danych.

Fragment:

Biorąc pod uwagę przewidywany obrót Spółka szacuje, że wydruki paragonów zajmą ok. jedną paletę tygodniowo i w miarę rozwoju sprzedaży internetowej ilość ta będzie wzrastać. Zważywszy na wymagany okres przechowywania wynoszący 6 lat będą to setki palet, co się wiąże ze znacznymi kosztami przechowywania. Archiwizowanie paragonów wyłącznie w wersji elektronicznej jest znacznie mniej kosztowne, dodatkowo dokumenty elektroniczne jest dużo łatwiej odszukać, sporządzić z nich raporty czy zestawienia. Jakość paragonów na nośniku papierowym obniża się z czasem, a w skrajnym przypadku, po kilku latach przestają one być czytelne. Natomiast dokumenty w wersji elektronicznej nie tracą jakości z upływem czasu. Mając na uwadze powyższe względy spółka zdecydowała się na zakup kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopi paragonu i chciałaby z tej funkcjonalności móc w pełni korzystać, a wersje papierowe paragonów utylizować. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że paragon na nośniku papierowym i elektronicznym zawiera identyczne dane. Reasumując zdaniem Spółki przechowywanie paragonów w wersji papierowej nie jest konieczne, jeśli Spółka posiada ich wersję elektroniczną zapisaną przez kasę fiskalną na informatycznym nośniku danych.

2015
14
maj

Istota:

Data na fakturze/moment powstania obowiązku/obowiązek wystawienia paragonu.

Fragment:

W każdym przypadku jest natomiast wystawiany paragon fiskalny. W przypadku wystawienia faktury paragon jest dołączany do kopii faktury, która pozostaje i Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem wszystkie podmioty, tj.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych, nabywców będących podatnikami, nabywców niebędących podatnikami. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem przypadek, gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi, jak również zapłata następuje za pobraniem. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem zarówno dostawy na rzecz osób fizycznych, jak i rolników ryczałtowych oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem przypadek, gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi, jak również zapłata następuje za pobraniem. Przenosząc powyższe na grunt przepisów o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy odpowiada momentowi „ wydania towarów ”, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego.