Paragony | Interpretacje podatkowe

Paragony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paragony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość wykorzystania innych dokumentów potwierdzających fakt sprzedaży w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru, można wykorzystać inne dokumenty potwierdzające fakt sprzedaży. Należy zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. Jednakże paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru lub reklamacji towaru, będących podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać to, że zwracany towar został zakupiony właśnie u niego. W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to w takim przypadku należy prowadzić odrębną ewidencję.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci umieszczenia na paragonie fiskalnym dodatkowych informacji.
Fragment:
(...) Paragon fiskalny zawiera co najmniej:... ”, natomiast par. 8.3 brzmi „ Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdowaa sie w kolejnooci okreolonej w ust. 1‚ z wyj1tkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzeda?y, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy musz1 bya umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego ”. Zainteresowany uwa?a, ?e nie ma przeszkód do dodania wyró?nika np. „ SKLEP ” na paragonie fiskalnym. Rozporz1dzenie okreola wyraYne minimum danych, które musz1 znajdowaa sie na paragonie fiskalnym. Okreolenie z ww. rozporz1dzenia „ Paragon fiskalny zawiera co najmniej: ” wskazuje, i? wymienione w nim dane nie stanowi1 katalogu zamknietego a co za tym idzie mo?liwe jest dodanie wiekszej ilooci informacji ni? to minimum. Par. 8.3 ww. rozporz1dzenia informuje o kolejnooci, w jakiej powinny znajdowaa sie na paragonie fiskalnym dane wymienione w par. 8.1. Nie ma wiec przeszkód w umieszczeniu na paragonie dodatkowych danych, o ile nie zaburzaj1 tej kolejnooci np.: na pocz1tku paragonu fiskalnego b1dY przed logo fiskalnym i numerem unikatowym kasy. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.
2017
26
sty

Istota:
Prawo do korekty podatku nale?nego,
Fragment:
W niniejszej sprawie bed1 to klienci nabywaj1cy us3ugi, gdy? zap3acili ten podatek w cenie czego dowodem jest posiadany przez nich paragon. W zwi1zku z powy?szym, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie dokona3 i nie zamierza dokonaa zwrotu podatku klientom, którym nie wystawiono faktur (wystawiono paragony), Wnioskodawca nie ma prawa do skorygowania w deklaracji kwoty podatku nale?nego poprzez wykazanie stawki „ zw ” dla owiadczonych us3ug zamiast stawki 23%. Wobec powy?szego, w sytuacji dokumentowania paragonami us3ug, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do dokonania korekty wysokooci podatku od towarów i us3ug wykazanego w deklaracji VAT-7, na podstawie posiadanych raportów miesiecznych generowanych przez kase fiskaln1, nale?a3o uznaa za nieprawid3owe. Za nieprawid3owe nale?y równie? uznaa stanowisko Wnioskodawcy co do prawa do zwrotu podatku VAT z tytu3u poniesienia cie?aru ekonomicznego podatku od towarów i us3ug. Jeoli bowiem chodzi o faktury koryguj1ce, to Wnioskodawca bedzie je uwzglednia3 „ na bie?1co ” w zale?nooci od tego kiedy otrzyma potwierdzenie odbioru faktury koryguj1cej przez nabywce. Nie jest zatem mo?liwe z3o?enie korekt deklaracji wstecz i ?1danie zwrotu podatku. W przypadku natomiast sprzeda?y udokumentowanej paragonami fiskalnymi, skoro jak wskazano wy?ej nie ma podstaw prawnych do korygowania takiej sprzeda?y, to brak jest te? podstaw do uzyskania zwrotu podatku.
2017
12
sty

Istota:
Możliwość zmniejszenia obrotu oraz kwot podatku należnego zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bez posiadania oryginału paragonu fiskalnego.
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawczyni dotyczy możliwości zmniejszenia obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego. Należy zauważyć, że paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. jego zwrotu. Jednakże paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, będących podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie sprzedawcy, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać to, że zwracany towar lub wyświadczona usługa zostały zakupione właśnie u niego. W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu) to w takim przypadku należy prowadzić odrębną ewidencję. Ewidencja ta zgodnie z § 3 ust. (...)
2016
27
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży.
Fragment:
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wystawiając fakturę, która potwierdza sprzedaż wcześniej zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas, nie jest/nie będzie zobowiązany – w myśl art. 106h ust. 2 ustawy – dołączyć to tej faktury paragonu, gdyż jak wskazała Spółka prowadzi działalność przy użyciu kas z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.). Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować oraz w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon. Reasumując, w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej przez Spółkę na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.) oraz Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować i w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon, w stosunku do której wystawiona została/zostanie faktura VAT, nie jest/nie będzie konieczne przechowywanie oryginału paragonu fiskalnego w formie papierowej dokumentującego sprzedaż. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
30
gru

Istota:
Przechowywanie paragonów w wersji papierowej nie jest konieczne, jeśli spółka posiada ich wersję elektroniczną zapisaną przez kasę fiskalną na informatycznym nośniku danych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przewidywany obrót Spółka szacuje, że wydruki paragonów zajmą ok. jedną paletę tygodniowo i w miarę rozwoju sprzedaży internetowej ilość ta będzie wzrastać. Zważywszy na wymagany okres przechowywania wynoszący 6 lat będą to setki palet, co się wiąże ze znacznymi kosztami przechowywania. Archiwizowanie paragonów wyłącznie w wersji elektronicznej jest znacznie mniej kosztowne, dodatkowo dokumenty elektroniczne jest dużo łatwiej odszukać, sporządzić z nich raporty czy zestawienia. Jakość paragonów na nośniku papierowym obniża się z czasem, a w skrajnym przypadku, po kilku latach przestają one być czytelne. Natomiast dokumenty w wersji elektronicznej nie tracą jakości z upływem czasu. Mając na uwadze powyższe względy spółka zdecydowała się na zakup kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopi paragonu i chciałaby z tej funkcjonalności móc w pełni korzystać, a wersje papierowe paragonów utylizować. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że paragon na nośniku papierowym i elektronicznym zawiera identyczne dane. Reasumując zdaniem Spółki przechowywanie paragonów w wersji papierowej nie jest konieczne, jeśli Spółka posiada ich wersję elektroniczną zapisaną przez kasę fiskalną na informatycznym nośniku danych.
2015
23
paź

Istota:
Data na fakturze/moment powstania obowiązku/obowiązek wystawienia paragonu.
Fragment:
W każdym przypadku jest natomiast wystawiany paragon fiskalny. W przypadku wystawienia faktury paragon jest dołączany do kopii faktury, która pozostaje i Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem wszystkie podmioty, tj.: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych, nabywców będących podatnikami, nabywców niebędących podatnikami. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem przypadek, gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi, jak również zapłata następuje za pobraniem. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem zarówno dostawy na rzecz osób fizycznych, jak i rolników ryczałtowych oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem przypadek, gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi, jak również zapłata następuje za pobraniem. Przenosząc powyższe na grunt przepisów o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy odpowiada momentowi „ wydania towarów ”, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego.
2015
14
maj

Istota:
W zakresie sposobu wykazywania na paragonach fiskalnych nazw świadczonych usług
Fragment:
Obowiązek określenia w paragonie fiskalnym nazwy usługi w sposób pozwalający na jednoznaczną jej identyfikację wynika z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Obowiązku tego nie wyłącza prowadzenie innej dokumentacji zawierającej jednoznaczny opis identyfikujący sprzedaną usługę. Zatem obowiązek prowadzenia przez lekarzy dokumentacji lekarskiej na podstawie której może dokładnie opisać rodzaj i nazwę wykonanej usługi nie powoduje braku obowiązku wykazania na paragonach fiskalnych nazwy usługi w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację. Należy w tym miejscu zaznaczyć, ze dane, które powinien zawierać paragon fiskalny nie pozwalają w żaden sposób na identyfikację pacjenta i nie są objęte tajemnicą lekarską. Sam paragon wydawany jest bezpośrednio zlecającemu usługę pacjentowi (bez jego żądania - § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), a w kasie rejestrującej pozostaje drugi jego egzemplarz zawierający te same dane, które dotyczą wykonywanej usługi, bez jakichkolwiek danych osobowych pacjenta. Wobec powyższych przepisów, w przedstawionym stanie faktycznym nieprawidłowym jest uwidocznienie na paragonie fiskalnym kasy rejestrującej nazw usług określających grupę usług, tj. „ usługa medyczna chirurgiczna (usługa zwolniona ustawowo z podatku VAT) ”, „ usługa medycyny estetycznej (23% VAT) ” i „ usługa medycyny orzeczniczej (23% VAT) ” bez podziału na nazwy poszczególnych usług i różne ceny usług.
2015
22
mar

Istota:
Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
Fragment:
Odnośnie faktur wystawianych przez Wnioskodawcę, którą Klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany adres e-mail, która dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należy stwierdzić, że zastosowanie będzie miał przepis art. 106h ust. 3 ustawy, co oznacza, że podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. Wnioskodawca wskazał, iż klienci Spółki w celu otrzymania faktury prześlą skan paragonu fiskalnego. Należy zauważyć, że dopuszczalne są sytuacje wystawienia faktury VAT bez zwrotu paragonu, w przypadku posiadania innych dowodów na przeprowadzenie transakcji sprzedaży towarów lub usługi. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku zagubienia paragonu. Jednakże, nie można, tak jak opisano to we wniosku, przyjąć, że wystawianie faktur VAT bez przedstawienia przez nabywającego usługę paragonu, stanie się procedurą stosowaną powszechnie przez Spółkę. Z wniosku wynika, że klienci Spółki dysponują paragonami, a zatem zgodnie z cyt. przepisami Spółka przed wystawieniem faktury VAT, winna być w ich posiadaniu. Zatem przesłany skan paragonu nie może zastąpić wyemitowanego przez kasę paragonu fiskalnego i nie może być podstawą dla uznania, że Spółka ma prawo do wystawienia faktury. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Spółka nie jest uprawniona do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione do pytania nr 1, należało uznać za nieprawidłowe.
2015
18
mar

Istota:
Czy na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 2 w związku z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie posiadanego paragonu dokumentującego zakup odzieży w przypadku, gdy paragon ten spełnia minimalne warunki dla faktury uproszczonej wskazane w art. 226b Dyrektywy VAT 2006/112/WE?
Fragment:
Kwota należności wynikająca z paragonów może przekraczać wartość 100 euro, ale może być też niższa – obie opcje występują w zależności od wartości dokonanego zakupu, jednakże stan faktyczny opisany we wniosku oraz pytanie nr 1 dotyczy paragonów o wartości nieprzekraczającej kwoty 100 euro. Na paragonach pochodzących od sprzedawców nie jest umieszczany NIP Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 2 w związku z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie posiadanego paragonu dokumentującego zakup odzieży w przypadku, gdy paragon ten spełnia minimalne warunki dla faktury uproszczonej wskazane w art. 226b Dyrektywy VAT 2006/112/WE... Zdaniem Wnioskodawcy, na ww. pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Spółka wskazała, że w przypadku, gdy paragon dokumentujący zakup odzieży na terytorium Unii Europejskiej, poza granicami Polski, będzie spełniał minimalne wymogi dla faktury uproszczonej zawarte w art. 226b Dyrektywy VAT, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
2014
8
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paragony
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.