IPPP3/443-1229/14-5/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie dla parafiny (klasyfikowanej do olejów napędowych) jako zużycie oleju procesowo-technologiczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 lutego 2015 r. oraz w dniu 4 marca 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1229/14-2/SM z dnia 20 lutego 2015 (skutecznie doręczone w dniu 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wykorzystywanej parafiny ciekłej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wykorzystywanej parafiny ciekłej.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 26 lutego 2015 r. w dniu 27 lutego 2015 r. oraz z dnia 3 marca 2015 r. w dniu 4 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Historia firmy sięga 1994 roku. W okresie ponad 20 letniej działalności Spółka stale doskonali produkowane towary do grilla – węgiel drzewny, węgiel drzewny restauracyjny, brykiet węgla drzewnego, podpałki do grilla.

Spółka stale rozszerza gamę asortymentową oraz współpracuje z instytucjami certyfikującymi – w zakresie kontroli jakości, jak również działań proekologicznych. Zasięg działalności firmy obejmuje Polskę oraz kraje Europy Zachodniej, gdzie stale notuje wzrost obrotów oraz pozyskuje nowych klientów. Jednocześnie Spółka prężnie rozwija produkcję asortymentu do kominka - brykiety kominkowe, podpałki do kominka. Posiada własne zakłady produkcyjne oraz laboratoria stale kontrolujące poziom jakości.

Przedmiotem zainteresowania stała się parafina ciekła frakcja C14-C17, klasyfikowana do kodu Nomenklatury Scalonej 2710 19 43-00, kraj pochodzenia Rosja. Przedstawiona parafina będzie używana jako paliwo do nasączenia węgla drzewnego dla produktów , co oznacza nadanie ostatecznego przeznaczenia dla tego produktu w firmie Spółki i brak możliwości modyfikacji, przetworzenia, uzyskania przez osoby trzecie paliwa napędowego pod każdą postacią z nasączonego węgla drzewnego. Parafina wchłonięta w węgiel drzewny (nasączenie 10%) stanowi integralną część finalnego produktu i jest niezbędnym elementem technologicznym wpływającym na podstawowe walory użytkowe produktu. Wytwarzany przez Spółkę produkt trafia na rynki Unii Europejskiej i żeby mógł konkurować na równych zasadach (w innych krajach parafina ta jest produktem bezakcyzowym) musi mieć cenę dostosowaną do możliwości europejskiej konkurencji.

W uzupełnieniu z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) Spółka ostatecznie sprecyzowała, że kod taryfy celnej winien być 2710 19 41.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Powołując się na paragraf 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy od wyżej wymienionego produktu zachodzi konieczność uiszczenia podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Parafina wykorzystana w ten sposób może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na mocy pojęcia wykorzystania oleju w sposób procesowo-technologiczny. Wyjaśnień w tym zakresie należy poszukać w potocznym znaczeniu tych słów w języku polskim. W „Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r. (t. III, s. 452) wskazano, że pod pojęciem „proces technologiczny” należy rozumieć „zespół procesów fizycznych i chemicznych zachodzących przy produkcji”.

Proces technologiczny, co do zasady, to uporządkowany zbiór czynności (proces) zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału), przy wykorzystaniu całokształtu wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego (technologii). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczaniem materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest dany produkt. Proces technologiczny stanowi główną część procesu produkcyjnego, w którym następuje obróbka materiału oraz wytworzenie wyrobu gotowego.

Należy stwierdzić, że zwolnienie od akcyzy będzie miało zastosowanie do olejów napędowych wykorzystywanych w toku procesu produkcyjnego zmierzającego do wytworzenia określonego wyrobu (np. w taki sposób, że przedmiotowy olej wejdzie w skład produkowanego wyrobu; bądź też będzie niezbędny w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego). Zdaniem Spółki, w tym wypadku wspomniane wyżej przeznaczenie parafiny spełnia wymogi wykorzystania oleju w sposób procesowo-technologiczny, gdyż nasączanie parafiną węgla drzewnego jest niezbędne, aby produkt w gotowej postaci mógł trafić na rynek i spełniać w pełni swoje przeznaczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 212, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych oraz olejów procesowych-technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy

  • jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwolnienie od akcyzy wyrobów (...), stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

  1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
  2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
  3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

(...)

8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 32 ust. 5-13 ustawy:

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

  1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodniez przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
  2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
  3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.
8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.
9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.
10. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.
11. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.
12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.
13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka jest producentem towarów do grilla – węgla drzewnego, węgla drzewnego restauracyjnego, brykietu węgla drzewnego, podpałki do grilla. Przedmiotem zainteresowania Spółki stała się parafina ciekła frakcja C14-C17, klasyfikowana do kodu Nomenklatury Scalonej 2710 19 43-00, kraj pochodzenia Rosja. Przedstawiona parafina będzie używana jako paliwo do nasączenia węgla drzewnego dla produktów , co oznacza nadanie ostatecznego przeznaczenia dla tego produktu w firmie Spółki i brak możliwości modyfikacji, przetworzenia, uzyskania przez osoby trzecie paliwa napędowego pod każdą postacią z nasączonego węgla drzewnego. Parafina wchłonięta w węgiel drzewny (nasączenie 10%) stanowi integralną część finalnego produktu i jest niezbędnym elementem technologicznym wpływającym na podstawowe walory użytkowe produktu.

W odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1229/14-2/SM z dnia 20 lutego 2015 r. o wskazanie dla opisanej we wniosku parafiny ciekłej frakcja C14-C17 właściwej klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym, tj. na dzień 1 marca 2009 r., Spółka ostatecznie w piśmie z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) sprecyzowała, że kod CN dla ww. wyrobu to 2710 19 41.

Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego w opisanej powyżej sytuacji.

W tym miejscu należy zauważyć, że wyrób o kodzie CN 2710 19 41 będzie zwolniony od akcyzy (nie zachodzi konieczność uiszczenia podatku akcyzowego), jeżeli w ww. przypadku uznamy, że mamy do czynienia z wykorzystaniem olejów napędowych w postaci parafiny ciekłej, frakcja C14-C17 na cele olejów procesowo-technologicznych.

Należy zauważyć, że w przepisach regulujących kwestię zwolnienia od akcyzy brak jest definicji legalnej pojęcia „olej procesowo-technologiczny”. Wyjaśnień w tym zakresie należy poszukać w potocznym znaczeniu tych słów w języku polskim. W „Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r., t. III, s. 452 wskazano, że pod pojęciem „proces technologiczny” należy rozumieć „zespół procesów fizycznych i chemicznych zachodzących przy produkcji”.

Proces technologiczny, co do zasady, to uporządkowany zbiór czynności (proces) zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału), przy wykorzystaniu całokształtu wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego (technologii). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczaniem materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest dany produkt. Proces technologiczny stanowi główną część procesu produkcyjnego, w którym następuje obróbka materiału oraz wytworzenie wyrobu gotowego.

Należy stwierdzić, że zwolnienie od akcyzy będzie miało zastosowanie do olejów napędowych wykorzystywanych w toku procesu produkcyjnego zmierzającego do wytworzenia określonego wyrobu (np. w taki sposób, że przedmiotowy olej wejdzie w skład produkowanego wyrobu, bądź też będzie niezbędny w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego).

Zatem w sytuacji opisanej we wniosku, parafina ciekła – frakcja C14-C17, klasyfikowana przez Spółkę do kodu CN 2710 19 41, która będzie zużywana do nasączania węgla drzewnego dla produktów, może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny (w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy).

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów. W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobu, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.