Parafina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parafina. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
kwi

Istota:

Zwolnienie dla parafiny (klasyfikowanej do olejów napędowych) jako zużycie oleju procesowo-technologiczne

Fragment:

Przedmiotem zainteresowania Spółki stała się parafina ciekła frakcja C14-C17, klasyfikowana do kodu Nomenklatury Scalonej 2710 19 43-00, kraj pochodzenia Rosja. Przedstawiona parafina będzie używana jako paliwo do nasączenia węgla drzewnego dla produktów , co oznacza nadanie ostatecznego przeznaczenia dla tego produktu w firmie Spółki i brak możliwości modyfikacji, przetworzenia, uzyskania przez osoby trzecie paliwa napędowego pod każdą postacią z nasączonego węgla drzewnego. Parafina wchłonięta w węgiel drzewny (nasączenie 10%) stanowi integralną część finalnego produktu i jest niezbędnym elementem technologicznym wpływającym na podstawowe walory użytkowe produktu. W odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1229/14-2/SM z dnia 20 lutego 2015 r. o wskazanie dla opisanej we wniosku parafiny ciekłej frakcja C14-C17 właściwej klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym, tj. na dzień 1 marca 2009 r., Spółka ostatecznie w piśmie z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) sprecyzowała, że kod CN dla ww. wyrobu to 2710 19 41. Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego w opisanej powyżej sytuacji.

2011
17
gru

Istota:

Na potrzeby opodatkowania odpowiednią stawką akcyzy, parafinę ciekłą o kodzie 2710 19 41 należy traktować tożsamo z produktami o tym samym kodzie CN oferowanymi na sprzedaż lub użycie jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przez co należy ją opodatkować tą samą stawką akcyzy tj. 1.048,00 zł/1.000 litrów.

Fragment:

Spółka wniosła odwołanie od ww. decyzji WIT bowiem, według Spółki, przypisanie parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 41 jest niewłaściwe i dalece krzywdzące ponieważ produkt nigdy nie był i nie będzie wykorzystany na cele napędowe czy opałowe. Jak wynika z powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy parafinę ciekłą o kodzie 2710 19 41 przeznaczoną na cele inne niż do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych należy traktować tożsamo z produktami o tym samym kodzie i przeznaczonymi do ww. celów napędowych, przez co należy ją opodatkować tą samą stawką akcyzy. Analizując powyższe należy zauważyć, że z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy przedmiotem wniosku są wyroby energetyczne sklasyfikowane do kodu CN 2710 19 41, co oznacza, jak wskazał sam Wnioskodawca, przynależność tych wyrobów do grupy „ oleje napędowe ”. A zatem, stawka akcyzy na te wyroby wynosi 1.048,00 zł/ 1.000 litrów, w myśl art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy. Bowiem w przepisie tym została określona stawka akcyzy dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 bez względu na ich przeznaczenie. A zatem, błędne jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym parafina ciekła frakcja c14-c17 o kodzie CN 2710 19 41 nie powinna być opodatkowana tą samą stawką co produkty oferowane na sprzedaż lub użycie jako paliwa silnikowe lub jako dodatki do tych paliw, ponieważ, jak uzasadniła Spółka. przedmiotowy wyrób nie spełnia definicji paliw silnikowych.

2011
17
gru

Istota:

Wykorzystywanie parafiny ciekłej jako podpałki do grilla lub oleju do lamp i pochodni nie może być traktowane jak przeznaczenie do celów opałowych w rozumieniu ustawy. Ponadto, ustawodawca nie przewiduje w ustawie oraz w aktach wykonawczych preferencyjnego opodatkowania parafiny ciekłej frakcja c14-c17 o kodzie CN 2710 19 41 używanej do celów wskazanych we wniosku.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z decyzją Naczelnika Wydziału Wiążących Informacji WIT i WIP z dnia 22.04.2010 importowana przez spółkę parafina ciekła frakcja c14-c17 została oznaczona, w klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej, numerem 2710 19 41. Kod ten oznacza przynależność do grupy „ oleje napędowe ”. Z uwagi na zawartość siarki w produkcie (< 3 mg/kg) towar klasyfikuje się do podpozycji „ do innych celów ”, ostatecznie uzyskując kod CN 2710 19 41 90, co nakłada na niego podatek akcyzowy w wysokości 1.048,00 zł/1.000 litrów (zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku). Spółka wniosła odwołanie od ww. decyzji WIT bowiem, według Spółki, przypisanie parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 41 jest niewłaściwe i dalece krzywdzące ponieważ produkt nigdy nie był i nie będzie wykorzystany na cele napędowe czy opałowe. Jak wynika z powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy wykorzystywanie parafiny ciekłej jako podpałki do grilla lub oleju do lamp i pochodni można traktować jako przeznaczenie do celów opałowych w rozumieniu ustawy oraz czy ustawodawca przewiduje w przepisach preferencyjne opodatkowanie akcyzą parafiny opisanej we wniosku. Analizując powyższe należy zauważyć, że z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy przedmiotem wniosku są wyroby energetyczne sklasyfikowane do kodu CN 2710 19 41, co oznacza przynależność tych wyrobów do grupy „ oleje napędowe ”.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy dla parafiny ciekłej o kodzie CN 2710 19 85 sprzedawanej jako: „Podpałka do grilla i kominka” stawka podatku akcyzowego wynosi 0 zł?
2. Czy Zainteresowany jako sprzedawca podpałki powinien żądać i posiadać od nabywców oświadczenia, że produkt zostanie wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem – do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym)?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie parafiny ciekłej o kodzie CN 2710 19 85. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również Spółka) planuje rozpoczęcie produkcji podpałki parafinowej do grillów i kominków. Zamierza on nabywać parafinę ciekłą o kodzie CN 2710 19 85 z przeznaczeniem do konfekcjonowania w opakowania jednostkowe i dalszej sprzedaży pod nazwą handlową „ Podpałka do grilla i kominka ”. Spółka prowadzi skład podatkowy i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dla parafiny ciekłej o kodzie CN 2710 19 85 sprzedawanej jako: „ Podpałka do grilla i kominka ” stawka podatku akcyzowego wynosi 0 zł... Czy Zainteresowany jako sprzedawca podpałki powinien żądać i posiadać od nabywców oświadczenia, że produkt zostanie wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem – do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym)... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska. Ad. 1 Dla parafiny ciekłej o kodzie CN 2710 19 85 sprzedawanej jako: „ Podpałka do grilla i kominka ” na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.

2011
1
wrz

Istota:

Parafia nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego w zw. z realizowaną inwestycją.

Fragment:

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, został określony w § 7 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia wykonała zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont zabytkowego kościoła parafialnego ”. Zadanie jest realizowane przy wykorzystaniu środków finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich, w ramach priorytetu 3 – Odnowa i rozwój wsi.

2011
1
wrz

Istota:

Odzyskanie podatku.

Fragment:

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji Parafia ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

Fragment:

Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4).

2011
1
lip

Istota:

Produkcja obrót parafiną ciekłą o kodzie CN 2710 19 85

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009r. (data wpływu 9 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu parafiną ciekłą o kodzie CN 2710 19 85 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu parafiną ciekłą o kodzie CN 2710 19 85. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca zamierza importować oraz nabywać w kraju parafinę ciekłą o kodzie CN 2710 19 85. Kod 2710 jest wymieniony w załączniku nr 1, poz. 27 oraz w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, jednocześnie kod pełny CN 2710 19 85 nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy. Produkt ten byłby kupowany i transportowany w cysternach samochodowych lub kolejowych, bądź w mniejszych pojemnikach. Parafina ciekła byłaby następnie sprzedawana odbiorcom krajowym i przeznaczona przez nich do celów innych niż opałowe lub jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych. Nie byłaby również przeznaczona do napędu silników spalinowych lub jako domieszka lub dodatek do paliw silnikowych. Towar byłby przeznaczany w całości do produkcji rozpałek do grilla, kominków itp.