ITPP2/443-1632/14EK | Interpretacja indywidualna

Czy Parafia ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu?
ITPP2/443-1632/14EKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. parafia
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Remont dachu...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Remont dachu...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prośba o interpretację prawa podatkowego w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług dla projektu „Remont dachu...”, współfinansowanego z PROW 2007- 2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi. Pozyskane środki nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionej w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 246, poz. 1649).

Projekt przewiduje realizację następujących działań: remont pokrycia 1/2 dachu kościoła (strona południowa) o powierzchni 300 m2, położonego na nieruchomości nr 232, należącej do Parafii, obręb geodezyjny ... , z uwzględnieniem następujących robót:

 1. Rozbiórka pokrycia z dachówki;
 2. Rozbiórka ołacenia dachu w odstępach łat;
 3. Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;
 4. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów;
 5. Rynny dachowe półokrągłe;
 6. Rury spustowe okrągłe z blachy z tytan-cynk;
 7. Obróbki z blachy tytan-cynk;
 8. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii;
 9. Ołacenie połaci dachowych łatami;
 10. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką;
 11. Montaż gąsiorów.

Ponadto, oprócz robót budowlanych, projekt przewiduje nadzór inwestorski. Po zakończeniu zadania w kościele nie będą realizowane żadne zadania związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaną pomocą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizując ten projekt w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. Parafia z tytułu zrealizowanego projektu nie będzie pobierała opłat, projekt w żaden sposób nie będzie generował dochodu. Parafia nie może odliczyć podatku od towarów i usług, gdyż projekt nie służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższą kwestię w analogiczny sposób regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.).

Należy wskazać, że przywołane przez Parafię rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.) obowiązywało w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. i regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku, Parafii nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonane zakupy nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Parafia nie ma i nie będzie miała również prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie stanowią środków wskazanych w przywołanych wyżej rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

parafia
ITPP2/443-1592/14/EK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-938/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.