IPTPP1/4512-312/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Odzyskania poniesionego podatku VAT w związku z realizacją zadania
IPTPP1/4512-312/15-4/MSuinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. parafia
  4. zadania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 01 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02 lipca 2015r. (data wpływu 03 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. ....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 02 lipca 2015 r. (data wpływu 03 lipca 2015r.) w zakresie skorelowania elementów opisu zdarzenia przyszłego z danymi Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Parafia Rzymskokatolicka ... złożyła w ... Biurze Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek, pn. „.....” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawę estetyki zewnętrznej elewacji zabytkowego kościoła pw. ...cennego zabytku w gminie ..... Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa ... pod pozycją .... Parafia uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia, w tym decyzję .... Konserwatora Zabytków na wykonanie prac, tj. remont alejek procesyjnych oraz wykonanie obwódki przy Kościele decyzja nr ... z dnia 25 maja 2015 roku) oraz decyzję Starosty ... w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę (decyzja nr. .... z dnia 30 lipca 2014 roku). Realizacja projektu planowana jest do końca pierwszego półrocza 2015 roku. Realizacja projektu obejmuje następujący zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - alejki procesyjnej oraz roboty odtworzeniowe - wykonanie obwódki wokół kościoła. W ramach wniosku Parafia wnioskuje o pomoc w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych - w tym przypadku kosztów brutto przedsięwzięcia, zaliczając podatek od towarów i usług VAT do kosztów kwalifikowalnych, gdyż Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie ma możliwości odliczenia tego podatku. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie planowane prace konserwatorskie mają wpływ na zabezpieczenie zabytkowego kościoła oraz poprawę jego estetyki. Kościół jest ogólnodostępny dla wszystkich parafian i turystów nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie generuje i nie planuje uzyskania dochodów. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię Rzymskokatolicką pw. .... w ... Ponieważ Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z planowanymi pracami dlatego występuje do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji która jest niezbędnym załącznikiem w celu uznania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego powyżej opisanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia pw. .... ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie planowanego wykonania alejek procesyjnych i wykonania opaski zabytkowego kościoła p.w. .......

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia Rzymskokatolicka pw. .... nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 533 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem Parafia nie może rozliczyć podatku naliczonego gdyż towary i usługi planowane do zakupu w ramach projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT a tym samym nie spełnia kolejnego warunku zapisanego w art. 88 ust. 4 ustawy umożliwiającego odliczenie podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku ujętego w fakturach za nabyte towary i usługi. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie wówczas gdy nabycie tych towarów i usług ma związek z wykonywaną przez podatnika działalnością opodatkowaną. Planowane przez Parafię prace konserwatorskie na obiekcie kościoła również przedmiotowo należy zaliczyć do czynności zwolnionych od podatku VAT, gdyż w tym przypadku Parafia jest ostatecznym nabywcą towarów i usług. Parafia w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, gdyż inwestycja objęta projektem nie będzie wiązała się z przyszłymi przychodami i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, w związku z wyżej przytoczoną argumentacją Parafia Rzymskokatolicka pw. ..... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur, które udokumentują planowane wydatki na realizacje projektu. Parafia stwierdza, że nie przysługuje jej z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku o której mowa w art. 87 ust 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nadto, Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach projektu będą wystawiane na Parafię Rzymskokatolicką pw. .... Wobec powyższego, skoro, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz nabywane towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „....”, ponieważ wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.