IPTPP1/4512-245/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja terenu przy kościele i cmentarzu parafialnym w ...”
IPTPP1/4512-245/15-4/PMinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. parafia
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02 czerwca 2015 r. (data wpływu 05 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 02 czerwca 2015 r. (data wpływu 05 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania przedstawionego opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Parafia ... (NIP:...) złożyła w czerwcu 2014 r. w ... wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek pn. „...” ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców (parafian) poprzez utwardzenie miejsc postojowych przy kościele i plebanii oraz utworzenie utwardzonego dojścia od kaplicy cmentarnej do cmentarza. Parafia uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia. Planowana na II kwartał 2015 realizacja projektu obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. utwardzenie placu przy plebanii,
  2. utwardzenie dojścia do cmentarza,
  3. utwardzenie placu przy cmentarzu (miejsca postojowe).

W ramach złożonego wniosku Parafia wnioskuje o pomoc w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych - w tym przypadku kosztów brutto przedsięwzięcia, zaliczając podatek od towarów i usług VAT do kosztów kwalifikowanych, gdyż Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odliczenia tego podatku. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej od towarów i usług. Kościół jest ogólnodostępny dla wszystkich parafian i turystów nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie generuje i nie planuje uzyskiwania dochodów. Ponadto Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię .... Ponieważ Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z planowanymi pracami dlatego występuje do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji, która jest niezbędnym załącznikiem w celu uznania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego powyżej opisanego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu operacji - Wnioskodawca Parafia ... złoży do ... wniosek o płatność o refundację kosztów inwestycji. Realizowany projekt nie będzie przynosił dochodu. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Warto podkreślić, że efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Do kosztów kwalifikowalnych zadania został zaliczony podatek VAT, który w ramach kosztów inwestycyjnych będzie ponosiła Parafia. Warunkiem koniecznym do zrefundowania części kosztów ponoszonych z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym uznanie go za kwalifikowany, jest brak możliwości jego odzyskania z innych źródeł. Zadanie inwestycyjne obejmujące roboty budowlane zrealizowane będzie do 30 czerwca 2015 r. Konieczność uzyskania interpretacji w przedmiotowej sprawie wymagana przez ... w celu uznania podatku VAT od wykonywanych robót za koszt kwalifikowalny. Faktury będą wystawiane na Parafię.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego ... ma możliwość otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia ... nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem Parafia nie może rozliczyć podatku naliczonego, gdyż towary i usługi planowane do zakupu w ramach projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tym samym nie spełnia kolejnego warunku zapisanego w art. 88 ust. 4 ustawy umożliwiającego odliczenie podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku ujęta w fakturach za nabyte towary i usługi. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie wówczas gdy nabycie tych towarów i usług ma związek z wykonywaną przez podatnika działalnością opodatkowaną. Planowane przez Parafię prace budowlane przy kościele przedmiotowo należy zaliczyć do czynności zwolnionych od podatku VAT, gdyż w tym przypadku Parafia jest ostatecznym nabywcą towarów i usług. Parafia w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, gdyż inwestycja objęta projektem nie będzie wiązała się z przyszłymi przychodami i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W związku z wyżej przytoczoną argumentacją Parafia ... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego z faktur, które udokumentują planowane wydatki na realizację projektu. Parafia stwierdza, że nie przysługuje jej z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do niezarejestrowanych czynnych podatników VAT.

W zakresie przedmiotowych wydatków Parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest prawnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w paragrafie 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Parafia nie spełnia tych warunkowanie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył w czerwcu 2014 r. w ... wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek pn. „...” ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców (parafian) poprzez utwardzenie miejsc postojowych przy kościele i plebanii oraz utworzenie utwardzonego dojścia od kaplicy cmentarnej do cmentarza. Parafia uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia. Planowana na II kwartał 2015 realizacja projektu obejmuje następujący zakres rzeczowy: utwardzenie placu przy plebanii, utwardzenie dojścia do cmentarza, utwardzenie placu przy cmentarzu (miejsca postojowe). Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej od towarów i usług. Kościół jest ogólnodostępny dla wszystkich parafian i turystów nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie generuje i nie planuje uzyskiwania dochodów. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Warto podkreślić, że efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zadanie inwestycyjne obejmujące roboty budowlane zrealizowane będzie do 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ jej efekty będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.