IPTPP1/443-865/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
IPTPP1/443-865/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. parafia
  3. podatnik zwolniony
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2014 r. (data wpływu 08 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia Rzymskokatolicka .... w ...... wystąpiła w dniu 13 stycznia 2014 r. do Samorządu Województwa ....... z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Parafia w dniu 21 sierpnia 2014 r. podpisała z Samorządem Województwa ........ .go z siedzibą w ...... umowę o dofinansowanie projektu Nr ...... Całkowita wartość projektu wynosi: 138 151,97 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 97/100). Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą; 138 151,97 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 97/100), w tym środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej 110 521,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100) i stanowią nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny beneficjenta stanowi nie mniej niż 20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji projektu został ustalony na: 1) rozpoczęcie realizacji (złożenie wniosku o dofinansowanie): 13 stycznia 2014 r., zakończenie realizacji (złożenie wniosku o płatność): 3 marca 2014r. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu. Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu budynku organistówki polegającego na robotach rozbiórkowych i murowych, konstrukcja i pokrycie dachu, obróbkach blacharskich, dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu kostki oraz robotach pozostałych. Budynek organistówki widnieje w ewidencji zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowanym celem projektu jest miedzy innymi aktywizacja społeczności lokalnej a w szczególności ludzi młodych poprzez organizowanie czasu wolnego, co za tym idzie doprowadzenie do integracji i współdziałania lokalnych inicjatyw. Zadanie wpłynie na pobudzenie aktywności do udziału w działaniach na rzecz rozwoju regionu z uwzględnieniem w głównej mierze ludzi młodych. Organistówka jest miejscem, w którym można będzie kontynuować realizację wspólnych założeń, takich jak spotkania młodzieży szkolnej. Projekt ten będzie oddziaływał nie tylko na gminę ....., ale także na obszar Lokalnej Grupy Działania ...... Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatki/koszty kwalifikowalne związane z wykonaniem zadania wyniosą 138 151,97 zł w tym: roboty rozbiórkowe – 1 939,09 PLN, roboty murowe: 7 892,21 PLN, konstrukcja i pokrycie dachu: 29 139,39 PLN, obróbki blacharskie: 8 302,87 PLN, docieplenie ścian: 48 435,47 PLN, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 15 870,89 PLN, ułożenie kostki: 9 959,32 PLN, roboty remontowe - pozostałe: 6 612,73 PLN, dokumentacja projektowa: 9 000,00 PLN, inspektor nadzoru: 1 000,00 PLN. Obiekt organistówki jest ogólnodostępny dla parafian i turystów nieodpłatnie.

Do kosztów kwalifikowanych zadania został zaliczony podatek VAT, który w ramach kosztów inwestycyjnych będzie ponosiła Parafia. Warunkiem koniecznym do zrefundowania części kosztów ponoszonych z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym uznanie go za kwalifikowalny, jest brak możliwości jego odzyskania z innych źródeł. Zadanie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane, które zostaną zrealizowane do końca grudnia 2014 r.

Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nie generuje żadnych dochodów. Wykonane prace związane z budynkiem organistówki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Konieczność uzyskania interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Biuro Rozwoju Regionalnego w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót za koszt kwalifikowalny. Faktury będą wystawiane na Parafię.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy

Parafia nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego na pokrycie kosztów zadania, gdyż wykonane usługi w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Zatem podatek VAT winien zostać uznany za koszt kwalifikowalny w realizowanym projekcie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 95, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Parafia pozyska środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na realizację przedsięwzięcia. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest i nie była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizowana inwestycja nie będzie przynosiła dochodów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem Parafia nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 realizuje zadanie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu budynku organistówki polegającego na robotach rozbiórkowych i murowych, konstrukcja i pokrycie dachu, obróbkach blacharskich, dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu kostki oraz robotach pozostałych. Budynek organistówki widnieje w ewidencji zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowanym celem projektu jest miedzy innymi aktywizacja społeczności lokalnej a w szczególności ludzi młodych poprzez organizowanie czasu wolnego, co za tym idzie doprowadzenie do integracji i współdziałania lokalnych inicjatyw. Zadanie wpłynie na pobudzenie aktywności do udziału w działaniach na rzecz rozwoju regionu z uwzględnieniem w głównej mierze ludzi młodych. Organistówka jest miejscem, w którym można będzie kontynuować realizację wspólnych założeń, takich jak spotkania młodzieży szkolnej. Projekt ten będzie oddziaływał nie tylko na Gminę ....., ale także na obszar Lokalnej Grupy Działania ........ Zadanie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane, które zostaną zrealizowane do końca grudnia 2014 r.

Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nie generuje żadnych dochodów. Wykonane prace związane z budynkiem organistówki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Faktury będą wystawiane na Parafię.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wykonane prace związane z budynkiem organistówki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wykonane prace związane z budynkiem organistówki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.