IPTPP1/443-820/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji.
IPTPP1/443-820/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. parafia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rzymskokatolicka Parafia ....jest podstawową jednostką organizacyjną kościoła. Oprócz podstawowej działalności religijnej parafia działa na rzecz mieszkańców, współpracuje z lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami. Rzymskokatolicka Parafia w .... jak niemal każda parafia jest zapleczem działania organizacji, ruchów i stowarzyszeń wiernych świeckich.

Parafia złożyła wniosek na realizację inwestycji pn. „....” w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” - PROW na lata 2007-2013. Parafia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizowane w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Parafia, która nie uzyska żadnych przychodów z tytułu jego realizacji. Parafia nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji „płatników”. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co - zdaniem Parafii - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach z realizacji zadania.

W ramach dofinansowania Parafia nabędzie następujące towary i usługi: materiały budowlane do remontu generalnego dachu kościoła parafialnego. Wszystkie wydatki w ramach ww. operacji dokonywane są zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy zawartej z Marszałkiem Województwa. Podatek VAT od zakupów towarów i usług wymienionych w tym harmonogramie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, gdyż Parafia Rzymskokatolicka nie może odzyskać podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Po zakończeniu robót inwestycja stanowić będzie własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki będą przedłożone do refundacji w .....

W ramach realizacji operacji zostanie wykonany remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego w zakresie:

 1. roboty rozbiórkowe,
 2. roboty ciesielskie - wymiana elementów drewnianych dachu,
 3. pokrycie dachu z obróbkami z blachy miedzianej.

Jednocześnie Parafia będzie ponownie wnioskowała o środki w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla programu PROW 2007-2013 na realizację innych zadań.

Parafia Rzymskokatolicka nie posiada statusu podatnika VAT- czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy, z uwagi na nie wykonywanie samodzielnie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, natomiast kosztem kwalifikowanym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności Parafii w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia Rzymskokatolicka może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji pn. „....” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia Rzymskokatolicka nie może odzyskać podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją operacji, gdyż Parafia nie posiada statusu podatnika VAT czynnego oraz nie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które byłyby powiązane z tymi zakupami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizowane w ramach Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wnioskodawca realizuje operację pn. „....”. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Parafia, która nie uzyska żadnych przychodów z tytułu jego realizacji. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana.

W ramach dofinansowania Parafia nabędzie następujące towary i usługi: materiały budowlane do remontu generalnego dachu kościoła parafialnego. Wszystkie wydatki w ramach ww. operacji dokonywane są zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy zawartej z ...... Podatek VAT od zakupów towarów i usług wymienionych w tym harmonogramie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Po zakończeniu robót inwestycja stanowić będzie własność Parafii i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W ramach realizacji operacji zostanie wykonany remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego w zakresie:

 1. roboty rozbiórkowe,
 2. roboty ciesielskie - wymiana elementów drewnianych dachu,
 3. pokrycie dachu z obróbkami z blachy miedzianej.

Parafia Rzymskokatolicka nie posiada statusu podatnika VAT- czynnego w rozumieniu art. 15 ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku realizacją operacji pn. „....”, ponieważ efekty zrealizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

parafia
ITPP2/443-568/14/KT | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-963/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.