IPTPP1/443-714/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 03 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ... ”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia Rzymsko – Katolicka ... posiada osobowość prawną, wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną i zarządza swoimi sprawami. Parafia nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Parafia utrzymuje się z darowizn pieniężnych pochodzących od parafian. Parafia w .... złożyła wniosek o przyznanie pomocy na „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ....” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem operacji jest: POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM ....

Projekt będzie obejmował następujące działania:

  • Zostanie wybudowany parking w ilości 22 miejsc postojowych, w tym stanowisko dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,60 m. Długość każdego stanowiska postojowego wynosi 5 m, zaś szerokość 2,50 m.

Ilości podstawowych robót:

  1. wykonanie robót ziemnych pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingu - 656,36 m2
  2. wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz z gruntu stabilizowanego cementem 503,60 m2
  3. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni - 491,30 m2
  4. ustawienie krawężników betonowych -110,4 mb.

Na realizację tej operacji została zawarta umowa pomiędzy Parafią a Samorządem Województwa na dofinansowanie maksymalnie 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałą część wydatków stanowią środki własne Parafii. W ramach przetargu został wyłoniony wykonawca robót, została podpisana umowa na wykonanie robót. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01 września 2014 r. do 15 października 2014 r. i odebrane protokołem odbioru. Po zakończeniu operacji Wnioskodawca złoży wniosek o płatność - o refundację kosztów inwestycji, wykazując jako koszt kwalifikowalny również podatek VAT od zrealizowanej inwestycji. Operacja będzie sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Obszaru Rozwojów Wiejskich i darowizn pieniężnych. Zrealizowana operacja nie będzie przynosiła dochodów. Faktury dotyczące operacji zostaną wystawione na Parafię Rzymsko-Katolicką ....

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW w latach 2007-2013 pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie, w przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania z EFPROW. Obiekt będzie ogólnodostępny dla ludzi. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wybudowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Obiekt będzie nadal własnością Parafii. Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7. Usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót za koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ...” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w przypadku braku takiej możliwości tym samym zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafii nie przysługuje prawo odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ...” zatem podatek VAT winien być kosztem kwalifikowalnym dla Parafii, gdyż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach ww. inwestycji przez odliczenie podatku naliczonego, bowiem brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb przedmiotowego projektu ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym Parafia traktuje podatek VAT jako koszt kwalifikowany. Jest to zgodne z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie przysługuje jej prawo do odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT jaką jest Parafia. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zamierza realizować zadanie pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym ...”. Celem operacji jest poprawa estetyki miejscowości poprzez budowę parkingu przy kościele parafialnym.

Projekt będzie obejmował następujące działania:

  • Zostanie wybudowany parking w ilości 22 miejsc postojowych, w tym stanowisko dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,60 m. Długość każdego stanowiska postojowego wynosi 5 m, zaś szerokość 2,50 m.

Ilości podstawowych robót:

  1. wykonanie robót ziemnych pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingu - 656,36 m2
  2. wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz z gruntu stabilizowanego cementem 503,60 m2
  3. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni - 491,30 m2
  4. ustawienie krawężników betonowych -110,4 mb.

W ramach przetargu został wyłoniony wykonawca robót, została podpisana umowa na wykonanie robót. Zadanie zostanie wykonane w okresie od 01 września 2014 r. do 15 października 2014 r. i odebrane protokołem odbioru. Obiekt będzie ogólnodostępny dla ludzi. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wybudowany obiekt nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Obiekt będzie nadal własnością Parafii.

Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7. Usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dotyczące operacji zostaną wystawione na Parafię.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ustawy ust. 4 wyklucza odliczenie w doniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca wybudowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy kościele parafialnym...”, ponieważ efekty ww. zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.