IPPP2/443-1147/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

Skoro efekty Projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Parafia, niezarejestrowana jako podatnik VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych z realizacją Projektu.
IPPP2/443-1147/14-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. parafia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia nie prowadzi żadnej działalności, która powodowałaby konieczność opłacania podatku od towarów i usług ani też nie zamierza tego czynić w przyszłości.

Parafia uzyskała dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Celem operacji jest remont oraz modernizacja istniejącej świetlicy Parafii. Świetlica jest miejscem spotkań wielu grup parafialnych i społecznych. Ze świetlicy korzystają różne grupy parafialne, stowarzyszenia, koła . Ze świetlicy mogą korzystać także wszystkie osoby, które taką chęć wyrażą.

W budynku często odbywają się spotkania różnych organizacji i stowarzyszeń. Organizowane są zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, w których udział biorą różne osoby zainteresowane.

W świetlicy planuje się organizację zajęć środowiskowych. Niestety obecny stan techniczny nie pozwala na jej pełne wykorzystywanie, brak jest bowiem sanitariatów.

Podniesienie standardu miejsca pozwoli na szerokie udostępnienie świetlicy społeczności lokalnej co przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej.

Zakres robót:

 1. wykonanie wylewek betonowych, wykonanie posadzek,
 2. rozebranie ścian z płyt boazeryjnych, wykonanie ścianki murowanej,
 3. demontaż drzwi drewnianych, osadzenie skrzydeł płytowych jednodzielnych,
 4. wykonanie i uzupełnienie tynków zwykłych,
 5. izolacje przeciwwilgociowe,
 6. przygotowanie pomieszczenia WC- położenie glazury, rur kanalizacyjnych i wodnych, biały montaż,
 7. zamontowanie zlewozmywaka i kranu, szafki pod zlewozmywak,
 8. wykonanie zewnętrznych stopni schodowych i poręczy,
 9. zakup piecyka naftowego .

Wszystkie zakupy są objęte podatkiem od towarów i usług VAT-23% i nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych m.in. z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów.

Środki na realizację operacji zostaną zwrócone Parafii w formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w kwocie 25.000 zł, koszt całej operacji wynosi 31.956,81 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Parafii realizującej przedsięwzięcie pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Parafii nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu i odliczenia podatku od towarów i usług ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT. Realizując przedsięwzięcie nie może odzyskać podatku od towarów i usług. Podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ” na podstawie ust. 3 § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z treści wniosku wynika, że Parafia realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ”. Na dofinansowanie inwestycji Parafia pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach tego projektu Parafia nabywa towary i usługi, co jest dokumentowane fakturami VAT. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zakupione towary i usługi w ramach ww. Projektu nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z dokonanej analizy przywołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizowanego zadania „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ” nie zostanie spełniony. Zakupy dokonywane w związku z realizacją Projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją niniejszego Projektu.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że skoro efekty Projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Parafia, niezarejestrowana jako podatnik VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych z realizacją projektu pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy przy Parafii ”.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w opisanym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.