IPPP1/4512-105/15-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu.
IPPP1/4512-105/15-4/MPeinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. parafia
  3. podatnik podatku od towarów i usług
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 24 lutego 2015 r. (data odbioru 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Parafia) wskazuje, że operacja dotyczy remontu schodów wejściowych i dojścia do Kościoła parafialnego w miejscowości N. polegającym na ułożeniu z granitu palonego schodów począwszy od bramy wejściowej do samych drzwi wejściowych do Kościoła.

Remont tych schodów i dojścia do Kościoła przez wiele lat będzie służył mieszkańcom Parafii. Wykonanie tej operacji podniesie też bezpieczeństwo (schody antypoślizgowe) dojścia do Kościoła jak też ułatwi poprzez podjazd dla niepełnosprawnych możliwość korzystania i uczestnictwa w liturgii tych osób.

Remont schodów i dojścia do kościoła z granitu palonego w naturalny sposób wpisuje się w architekturę kościoła zabytkowego, co podnosi jego walory historyczne i estetyczne. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków i wraz z otoczeniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Remont przyczyni się do zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego a także w dalszej perspektywie zapobiegnie erozji fundamentów i niszczenia Kościoła. Realizacja operacji „Remont...” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa przyczyni się do spełnienia oczekiwań parafian i wszystkich chcących zwiedzać ten zabytkowy obiekt.

W uzupełnieniu do wniosku parafia wskazała, że ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania 413 „Remont...”. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa. Parafia podpisała umowę z marszałkiem Województwa na refundację kosztów kwalifikowanych remontu schodów i dojścia do Kościoła. Zgodnie z wytycznymi PROW jest kwalifikowany podatek VAT dla związków wyznaniowych. Prace zostały ukończone. Parafia złożyła do Urzędu marszałkowskiego wniosek o płatność.

Parafia nie jest czynnym podatnikiem VAT. W wyniku prowadzonej inwestycji remontu schodów i dojścia do Kościoła jej wynik nie będzie wykorzystywany do działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca prosi o indywidualną interpretację braku możliwości odzyskania VAT z przeprowadzonego projektu przez Rzymskokatolicką Parafię w N. w ramach programu działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przepisów ustawy Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z projektem.

W uzupełnieniu wniosku Parafia dodała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy podatnik nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Parafia) zrealizowała projekt dotyczący remontu schodów wejściowych i dojścia do Kościoła parafialnego w miejscowości N. polegającym na ułożeniu z granitu palonego schodów począwszy od bramy wejściowej do samych drzwi wejściowych do Kościoła. Parafia nie jest czynnym podatnikiem VAT. W wyniku prowadzonej inwestycji remontu schodów i dojścia do Kościoła jej wynik nie będzie wykorzystywany do działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

Ze względu na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. W związku z tym Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.