0114-KDIP1-2.4012.318.2018.1.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku przez Parafię od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie zabytkowej kaplicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie zabytkowej kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie zabytkowej kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Parafia w dniu 6 września 2017 r. zawarła z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont zabytku wpisanego do rejestru zabytków - kaplicy grobowej stanowiącej przykład sakralnej architektury klasycystycznej z I połowy XIX wieku. Zakres rzeczowy obejmuje: projektowanie sarkofagu oraz schodów, remont konserwatorski kaplicy, projektowanie i wykonanie ołtarza, nadzór inwestorski, promocję. Całkowita wartość planowanych prac to 399 739,15 zł, w tym VAT: 74 747,97 zł.

Koszty podatku od towarów i usług są kwalifikowalne, jeżeli koszty te są związane z realizacją operacji, zostały poniesione, w tym opłacone, ze środków beneficjenta (w tym przypadku Parafii) i zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772), mogą zostać objęte pomocą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Samorząd Województwa warunkuje jednak uznanie kwalifikowalności podatku od przedłożenia przez Parafię interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskana podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją operacji: „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”.

Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Parafię.

Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Będą wykorzystane do zaspokajania potrzeb wspólnoty parafialnej poprzez udziału w uroczystościach religijnych. W związku ze zrealizowaną operacją Parafia nie będzie pobierała opłat. Projekt nie będzie generował dochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia posiada możliwość odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”. Stanowisko swoje Parafia opiera o następujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z treści tych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Wyżej wymienionych warunków nie spełnia Parafia, gdyż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zakupy związane z realizacją projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu: „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku reguluje art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cyt. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 88 ustawy. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia, na podstawie umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zrealizuje projekt pn. „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”. Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont zabytku - kaplicy grobowej - wpisanego do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje: projektowanie sarkofagu oraz schodów, remont konserwatorski kaplicy, projektowanie i wykonanie ołtarza, nadzór inwestorski, promocję. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Parafię.

We wniosku wskazano również, że Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ale będą wykorzystane do zaspokajania potrzeb wspólnoty parafialnej. W związku ze zrealizowaną operacją Parafia nie będzie pobierała opłat, projekt nie będzie generował dochodu.

Przedmiotem zapytania jest możliwość odzyskania przez Wnioskodawcę kosztu podatku VAT poniesionego w związku z wydatkami na realizację opisanego zadania.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny (opodatkowaną). W niniejszej sprawie związek taki nie wystąpi, skoro – jak wskazano we wniosku – z tytułu realizacji opisanego projektu Parafia nie będzie osiągała żadnych dochodów, a rezultaty wykonanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest podatnikiem VAT czynnym i nie będzie ponosić ww. wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy zatem stwierdzić, że w przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione. Oznacza to, że Parafii nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących koszty realizacji inwestycji pn. „Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym”. Tym samym, w związku z przedmiotowym projektem Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do zwrotu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Parafia nie ma możliwości odzyskania kosztu podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją opisanego we wniosku zadania - jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług) nie jest zagadnieniem regulowanym przepisami prawa podatkowego. Organy podatkowe nie są zatem właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy dotyczące zasad korzystania ze środków pomocowych. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego należy do zadań instytucji zarządzającej, która odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Trzeba również zaznaczyć, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/ zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.