0113-KDIPT1-1.4012.67.2018.1.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia Rzymsko-Katolicka jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie jest też czynnym podatnikiem podatku VAT. Parafia figuruje w ewidencji podatników VAT, ale nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

21 grudnia 2016 r. Parafia rzymsko-katolicka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania o przyznanie pomocy na realizację operacji, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw Leader” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego PROW na lata 2014-2020.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Został pozytywnie zakwalifikowany do realizacji i została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Zgodnie z umową nr ... dofinansowanie wynosi 87,73% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Projekt przewidywał następujące zadania:

  1. druk książki „...
  2. druk książki „...” oraz
  3. kurs nauki jazdy konnej.

Zadanie 1) Książka pt. „....”, jest realizowane obecnie, zbierane są materiały do druku. Książka będzie zawierała około 20 stron tekstu z kart historii Parafii oraz 200 stron zdjęć, które były prezentowane podczas obchodów 100-lecia budowy kościoła, ukazujących historię Parafii. Łącznie książka będzie zawierała około 220 stron. Planuje się wydanie książki w nakładzie 800 szt. Opracowanie układu i szaty graficznej zostanie zlecony firmie, zajmującej się drukiem, gdyż w Parafii nie ma osoby, która mogłaby uczynić to profesjonalnie.

Zadanie nr 2) druk książki "....", jest realizowane obecnie są zbierane materiały do druku. Parafia to obecnie cztery miejscowości: ..., ..., ..., .... Rok 2018 będzie setną rocznicą erygacji Parafii - ważnym wydarzeniem w życiu społeczności. Dla każdego gospodarstwa domowego zostało zrobione zdjęcie (w chwili obecnej Parafia liczy ok. 300 rodzin), przy każdym zdjęciu zostanie przedstawiona informacja o mieszkańcach.

Książka będzie zawierała zdjęcia, jak w chwili obecnej wygląda Parafia (obiekty użyteczności publicznej, kapliczki, krzyże, krajobrazy). Książka będzie zawierała około 10 stron z kart historii Parafii. Łącznie książka będzie zawierała około 220 stron. Planuje się wydanie książki w nakładzie 800 szt. Opracowanie układu i szaty graficznej zostanie zlecony firmie, zajmującej się drukiem, gdyż w Parafii nie ma osoby, która mogła by uczynić to profesjonalnie. Książki będą rozprowadzane nieodpłatnie wśród wszystkich zainteresowanych, potwierdzeniem odbioru będzie wpis w rejestrze odbioru publikacji. Jeden egzemplarz książki zostanie przekazany nieodpłatnie do każdego domu na terenie Parafii, wpłynie to na zachowanie dziedzictwa kulturowego Parafii oraz będzie służyło ukazaniu młodemu pokoleniu, jak w roku 2018 wyglądała Parafia 100 lat po eregacji.

Wydanie tych publikacji może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania turystów tym obszarem, co w przyszłości wpłynie pozytywnie na rozwój tego terenu. Podjęte działania wpłyną na poprawę atrakcyjności turystycznej miejscowości i gminy..., poprzez co, będą stymulować rozwój agroturystyki oraz usług okołoturystycznych na tym terenie oraz obszarze objętym LGD.

Szkolenie pn. „...” prowadzone były w dniach 1-31 sierpnia 2017 r. w budynkach i na placu należącym do Parafii (...). Wnioskodawca zapewnił sale i plac do ćwiczeń oraz pomieszczenia, w których przechowywane było zakupione wyposażenie. Wnioskodawca zapewnił na zajęcia konie rasy huculskiej oraz niezbędny sprzęt, który posiadał: siodła, uprzęże, szczotki, itp. W lekcjach brały udział zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, ponieważ aktywność fizyczna jest ważna na każdym etapie życia. Zajęcia były poprzedzone rekrutacją i były nieodpłatne.

Operacja zakładała organizację 2 turnusów nauki jazdy konnej. Jeden turnus trwał ok. dwóch tygodni. W jednym turnusie brało udział 10 uczestników (w 2 turnusach łącznie 20 osób). Uczestnik jednego turnusu brał udział w min. 12 godz. zajęć (2 godz. zajęcia teoretyczne z koniem i bez konia, prowadzone w grupie 5 osób, 10 godz. indywidualnych lekcji z instruktorem). Szkolenie w zależności od poziomu i umiejętności uczestnika było prowadzone na poziomach, jazda indywidualna na lonży, jazda indywidualna samodzielna. W zależności od umiejętności uczestników, godzina zajęć dydaktycznych trwała od 45 do 60 min.

Przy zaplanowanych 208 godz. szkolenia, konieczne było zatrudnienie dwóch instruktorów jazdy konnej, posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia nauki jazdy konnej. Do prawidłowej realizacji operacji, niezbędny był zakup podstawowego wyposażenia jeździeckiego w postaci: ogłowie + wodze, czapraków. Wnioskodawca nie posiadał na stanie ww. osprzętu. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników szkolenia, niezbędne było również wykupienie dla nich pakietu ubezpieczenia (NNW) na cały okres trwania zajęć. W dniu 03 września 2017 r. (w godz. 14.00-19.00) na placu parafialnym (...) zorganizowany był festyn pt. „...”.

Impreza skierowana była do społeczności lokalnej. Piknik miał charakter otwarty i mogli wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Celem pikniku, poza zachowaniem dziedzictwa lokalnego, była również promocja aktywnego trybu życia, m.in. poprzez zaznajomienie wszystkich przybyłych, z tą wspaniałą formą aktywności, jaką jest jazda konna. Dodatkowo, można było przejechać się wozem i bryczką zaprzęgniętą w konie. Podczas pikniku prezentowano prace polowe, do których przed laty były wykorzystywane konie (np. orka ziemi). Jako, że celem pikniku była promocja aktywnego trybu życia, zorganizowane były również zawody sportowo-rekreacyjne (konkurencje indywidualne i drużynowe dzieci, młodzieży i dorosłych).

Podczas pikniku, każdy zainteresowany pod opieką instruktora mógł przejechać się na koniu. Aby umilić czas przybyłym, jak również z uwagi na długość trwania festynu, dla wszystkich uczestników pikniku Wnioskodawca przygotował mały poczęstunek (napoje, owoce, chleb, wędliny, naczyń jednorazowych, itp.). W ramach poczęstunku zostały przygotowane potrawy z grilla (mięsa i warzywa) i z tzw. kociołka (gulasz i kapusta). Poczęstunek przygotowany był w ilościach umożliwiających degustację przez ok. 100 uczestników festynu. Mając na uwadze racjonalizację kosztów zrezygnowano z pomysłu zakupu usługi cateringowej i Wnioskodawca samodzielnie przygotował poczęstunek, z zakupionych produktów. Wszystkie podmioty wykonujące usługę względem Wnioskodawcy wystawili rachunek/fakturę VAT, za którą Wnioskodawca zapłacił w wyznaczonym terminie.

W wyniku realizacji ww. operacji, Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego dochodu. Powstałe w wyniku realizacji operacji produkty nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na wystawionych rachunkach, czy fakturach VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji z publicznych środków wspólnotowych (wkład EFRROW) oraz publicznych środków krajowych (wkład krajowy), wypłacanych przez ARiMR, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy.

Z uwagi na fakt, iż Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi, w ramach wniosku o płatność. Refundacja poniesionego, w związku z realizacją operacji, podatku VAT wymaga załączenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia Rzymsko-Katolicka może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia rzymsko-katolicka nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji, w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw Leader, z uwagi na fakt, iż Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej.

Uzyskane z projektu efekty nie były i nie będą związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Mają charakter niekomercyjny i są ogólnodostępne. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Z tego wynika, ze prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenie tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostały spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – powstałe w wyniku realizacji operacji produkty, nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nadto, Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.