0111-KDIB3-2.4012.834.2017.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją zadania pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z 10 stycznia 2018 r. (data wpływu 12 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją zadania pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją zadania pn. „....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 stycznia 2018 r. (data wpływu 12 stycznia 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia otrzyma refundację ze środków unijnych na prace podlegające opodatkowaniu VAT dotyczące remontu konserwatorskiego elewacji i obejścia kościoła w ramach zadania pn. „.....”. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków wraz z terenem wokół kościoła. Prace te są wykonane w roku 2017 i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT – zaistniały stan faktyczny. W związku z powyższym Parafia zaliczyła całość kosztów wraz z VAT jako koszty kwalifikowalne. Ponadto Parafia nie jest zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracji VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Elewacja kościoła wraz z elementami dekoracyjnymi w tym epitafiami kamiennymi, które także odnowiono w ramach remontu oraz obejście wokół kościoła (chodnik, ścieżka edukacyjna z drewnianymi tablicami, które wykonano w ramach remontu) odnowione i wchodzące w skład prac dotyczących opisanej we wniosku refundacji i o których jest mowa we wniosku nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Kościół (elewacja) i obejście wokół kościoła jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniane bezpłatnie dla wszystkich.

Nabywcą faktur dokumentujących prace dotyczące remontu i konserwacji elewacji zabytkowego kościoła wraz ze ścieżką edukacyjną wskazana będzie Parafia, czyli Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonaną usługą na rzecz Parafii – Wnioskodawcy, dotyczące remontu i konserwacji elewacji kościoła wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej – zadania pn. „....”?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 10 stycznia 2018 r ):

Parafia nie jest zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracji VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wyremontowana i odnowiona elewacja wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej (chodnik, ścieżki edukacyjne z drewnianymi tablicami, które wykonano w ramach remontu) wchodzące w skład prac dotyczących opisanej refundacji (pn. „...”) i o których jest mowa we wniosku nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Odnowiona elewacja i obejście wokół kościoła jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniana bezpłatnie dla wszystkich. Nabywcą faktur dokumentujących prace dotyczące remontu i konserwacji elewacji kościoła wraz ze ścieżką edukacyjną wskazana będzie Parafia czyli Wnioskodawca.

W związku z powyższym Parafia na podstawie art. 86 ust.1 o podatku VAT nie ma prawa do odliczeń podatku VAT od usługi wykonanej na rzecz Parafii (remoncie i konserwacji elewacji kościoła zabytkowego pw. ... w G... wraz ze ścieżką edukacyjną „....”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. obniżenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do obniżenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy – odliczenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Parafia, niebędąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, otrzyma refundację ze środków unijnych na prace dotyczące remontu konserwatorskiego elewacji i obejścia kościoła w ramach zadania pn. „....”. Nabywcą faktur dokumentujących prace dotyczące remontu i konserwacji elewacji zabytkowego kościoła wraz ze ścieżką edukacyjną będzie Parafia. Jak wynika z okoliczności sprawy elewacja kościoła wraz z elementami dekoracyjnymi w tym epitafiami kamiennymi, które także odnowiono w ramach remontu oraz obejście wokół kościoła (chodnik, ścieżka edukacyjna) odnowione i wchodzące w skład prac, o których mowa we wniosku nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Kościół (elewacja) i obejście wokół kościoła jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniane bezpłatnie dla wszystkich.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją wskazanego w opisie sprawy zadania dotyczącego remontu konserwatorskiego elewacji i obejścia kościoła.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonane w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Parafia nie będzie mogła odliczyć podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Parafii jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.