Parafia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parafia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lis

Istota:

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W ramach realizowanej operacji Parafia nie będzie osiągać przychodów podlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury dokumentujące powyższe wydatki wystawione będą na Parafię. W ramach w/w operacji nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji ww. operacji współfinansowanej ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, iż Parafia nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanej operacji współfinansowanej ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

Fragment:

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność, składanego przez Parafię - interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. Parafia jest zobligowana do dostarczenia takiej interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach poddziałania „ ... ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. Parafia nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
5
paź

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Fragment:

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12 lutego 2018 r. We wniosku aplikacyjnym Parafia wniosła o objęcie kosztami kwalifikowanymi podatku VAT naliczonego w wyniku realizacji zadania. Wliczenie podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych pozwoliło na uzyskanie wyższego dofinansowania ze środków PROW 2014-2020. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy z dnia 11 marca 1994 r. ustawy o podatku od towarów i usług Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją operacji wystawiane będą na Parafię. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu, ponieważ efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
27
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania.

Fragment:

Parafia wykazała VAT w kosztach kwalifikowanych. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Wydatki ponoszone przez Parafię objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione, gdyż Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty zrealizowanej inwestycji, nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.

2018
16
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy i usługi związane z realizowaną operacją.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Parafia będzie realizować operację pn. „ Renowacja Izby Regionalnej (...) ”. Parafia w związku z prowadzoną Izbą Regionalną nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie planuje w przyszłości prowadzenia takich czynności. Realizatorem operacji jest Parafia i wszystkie usługi, a następnie faktury są wystawiane na Parafię. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy i usługi związane z operacją pn. „ Renowacja Izby Regionalnej (...) ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT w związku z prowadzoną Izbą Regionalną a także nie planuje w przyszłości prowadzić takich czynności.

2018
9
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania.

Fragment:

Wnioskodawca – Parafia Rzymskokatolicka – nie prowadzi działalności gospodarczej, nie świadczy usług opodatkowanych VAT. Wnioskodawca realizuje zadanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziłania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego. Przedmiotem zadania jest promocja obszaru LGD poprzez: wydanie folderów z opisem historii powstania Parafii Rzymskokatolickiej (rok 1614) i kościoła filialnego (rok 1415); zamówienie ulotek promocyjnych obiektów zabytkowych; zamówienie kartek pocztowych z malowidłami i wnętrz kościoła; wykonanie panoramy wirtualnej w formie tzw. wirtualnych spacerów. Zadania realizowane są w celu promocji miejsc związanych z obszarem LGD, kościoły są obiektami godnymi zwiedzania i poznania, co ma wpływ na rozwój turystyki. Zadanie przewiduje koszty wykonania projektu: folderu składanego (opis, zdjęcia, QR), ulotki promocyjnej oraz kartki pocztowej, zdjęcia, wykonanie panoramy wirtualnej. Całkowity koszt realizacji zadania obejmuje podatek VAT, który zaliczono do kosztów kwalifikowanych zadania.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu należnego podatku w związku z realizacją projektu pt. „Remont zabytkowego kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej (...)”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Parafia zawarła umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „ Remont zabytkowego kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej (...) ”. W ramach operacji realizowane będą prace budowlane polegające na drenażu opaskowym oraz wykonaniu kanalizacji w budynku kościoła. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT). Parafia wykazała VAT w kosztach kwalifikowalnych. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Wydatki ponoszone przez Parafię objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Zainteresowanego dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu różnicy należnego podatku poniesionego w związku z realizacją projektu pt. „ Remont zabytkowego kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej (...) ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
15
cze

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac remontowych - malarskich wieży kościoła.

Fragment:

Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wykonuje działalności gospodarczej, nie jest też zatem zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Budynek kościoła nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT. Ubiegając się o refundację poniesionych kosztów, Parafia będzie zobowiązana do załączenia do wniosku o płatność podatkowej interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia będzie mogła odzyskać podatek VAT wykazany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach wyżej opisanego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieprowadzeniem przez Parafię działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach zakupu, dokumentujących wydatki poniesione na opisane zadanie. Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
6
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku przez Parafię od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie zabytkowej kaplicy.

Fragment:

Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Parafię. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Będą wykorzystane do zaspokajania potrzeb wspólnoty parafialnej poprzez udziału w uroczystościach religijnych. W związku ze zrealizowaną operacją Parafia nie będzie pobierała opłat. Projekt nie będzie generował dochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Parafia posiada możliwość odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym ”. Stanowisko swoje Parafia opiera o następujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług: Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
22
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Parafia jako jednostka organizacyjna kościoła nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z tym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Parafia w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr ...zarejestrowaną w rejestrze UM pod Nr... Na realizację operacji z samorządem województwa ... w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa zabytkowego budynku kościoła Parafii poprzez wykonanie prac konserwatorskich stropu i elementów wystroju kościoła. W związku z realizacją Parafia będzie ubiegała się o zwrot podatku VAT ze środków pomocowych, ponieważ nie będzie możliwości odzyskania podatku VAT i stanowił on będzie koszt realizacji projektu. Projekt przewiduje prace rekonstrukcyjne i konserwacyjne w budynku kościoła w kwocie 329 254,52 zł w tym VAT 61 567,92 zł, kwota pomocy o jaką się ubiega Parafia 299 983,00 zł. Parafia realizuje operację pn. „ ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego programem w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego, gdzie projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.