Parafia | Interpretacje podatkowe

Parafia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parafia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją zadania pn. „...”
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonaną usługą na rzecz Parafii – Wnioskodawcy, dotyczące remontu i konserwacji elewacji kościoła wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej – zadania pn. „ .... ”? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 10 stycznia 2018 r ): Parafia nie jest zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako „ podatnik VAT czynny ” i nie składa deklaracji VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wyremontowana i odnowiona elewacja wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej (chodnik, ścieżki edukacyjne z drewnianymi tablicami, które wykonano w ramach remontu) wchodzące w skład prac dotyczących opisanej refundacji (pn. „ ... ”) i o których jest mowa we wniosku nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Odnowiona elewacja i obejście wokół kościoła jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniana bezpłatnie dla wszystkich. Nabywcą faktur dokumentujących prace dotyczące remontu i konserwacji elewacji kościoła wraz ze ścieżką edukacyjną wskazana będzie Parafia czyli Wnioskodawca. W związku z powyższym Parafia na podstawie art. 86 ust.1 o podatku VAT nie ma prawa do odliczeń podatku VAT od usługi wykonanej na rzecz Parafii (remoncie i konserwacji elewacji kościoła zabytkowego pw. ... w G... wraz ze ścieżką edukacyjną „ .... ”).
2018
23
sty

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku realizacją zadania
Fragment:
Jak wynika z okoliczności sprawy Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wszelkie wystawiane faktury za wykonywane usługi i materiały w ramach realizacji przedmiotowego zadania, będą wystawiane na Parafię. Parafia nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary bądź usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Parafia nie będzie mogła odliczyć podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ .... ”. W konsekwencji, stanowisko Parafii jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
4
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich balustrady chóru z Kościoła.
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu, składanego przez Parafię – interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Parafia jest zobligowana do dostarczenia takiej interpretacji. Parafia nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Parafię. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji (...)
2017
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji Tabernakulum (wykonanie prac konserwatorskich) w Kościele (...).
Fragment:
Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Usługi bądź towary nabywane w ramach ww. zadania, nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanego zadania, wystawione będą na Parafię. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary bądź usługi nabyte w ramach realizacji zadania, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Parafia nie będzie mogła odliczyć podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji Tabernakulum (wykonanie prac konserwatorskich) w Kościele.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn. „Renowacja zabytkowej plebanii parafii (...)”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn. „ Renowacja zabytkowej plebanii parafii (...) ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Parafia zrealizowała zadanie w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „ Renowacja zabytkowej plebanii parafii (...) ”. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (nie jest zarejestrowana do VAT). Parafia wykazała VAT w kosztach kwalifikowalnych. W złożonym uzupełnieniu wskazano, że towary i usługi nabyte przez Parafię dla realizacji inwestycji pn. „ Renowacja zabytkowej plebanii parafii (...) ” nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki poniesione na ww. inwestycję udokumentowane są fakturą wystawioną na Parafię. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma możliwość odzyskania VAT od tej inwestycji, czy nie? Zdaniem Wnioskodawcy, VAT nie może on odliczyć, ponieważ nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
2017
10
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Samorząd Województwa .... warunkuje jednak uznanie kwalifikowalności podatku od przedłożenia przez Parafię interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskana podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją operacji: Renowacja ogrodzenia kościoła parafialnego pw. ..... Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Parafię Rzymsko-Katolicką pw. ...., NIP ...... Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Będą wykorzystane do zaspokajania potrzeb wspólnoty parafialnej poprzez udziału w uroczystościach religijnych. W związku ze zrealizowaną operacją, Parafia nie będzie pobierała opłat. Projekt nie będzie generował dochodu. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. .... uzupełnia wniosek o zaświadczenie Kurii Metropolitalnej .... znak Nr .... z dnia 30 sierpnia 2017 roku potwierdzające zajmowanie stanowiska Proboszcza parafii przez Ks. ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. .... posiada możliwość odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ ..... ” Stanowisko swoje Parafia opiera o następujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
26
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Tworzymy miejsce spotkań (...)”.
Fragment:
Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Efekty inwestycyjne nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach poniesionych kosztów w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jako podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 w zw. z art. 15 ustawy o VAT, ma prawo uznać podatek zawarty w dokonanych zakupach i usługach jako koszt kwalifikowany, podlegający w całości finansowaniu, zgodnie z wnioskiem o dotację. Parafia nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy. Efekty inwestycyjne nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
9
wrz

Istota:
W  zakresie określenia przychodu Parafii, momentu uzyskania przychodu, możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Przywrócenie własności Nieruchomości (zgodnie z wnioskiem) jednak nie nastąpiło, Parafia zdecydowała się bowiem na zawarcie ugody [dalej: "Ugoda"] z Miastem. Na podstawie Ugody zawartej w dniu 22 października 2015 roku: Miasto oddało na rzecz Parafii Działkę nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, Miasto przeniosło na rzecz Parafii nieodpłatnie własność budynków usytuowanych na Działce. Wpis prawa użytkowania wieczystego Działki na rzecz Parafii nastąpił w dniu 26.11.2015 r. Zgodnie z przeprowadzoną na zlecenie Parafii analizą prawną: Ugoda nie spowodowała przywrócenia stanu prawnego sprzed utraty własności Nieruchomości przez Parafię. W szczególności, Ugoda nie doprowadziła do przywrócenia po stronie Parafii własności Nieruchomości; Ugoda nie spowodowała podważenia ważności i skuteczności aktów prawnych, które doprowadziły do utraty przez Parafię własności Nieruchomości (akty te nadal pozostają w mocy); tytuł prawny, jaki uzyskała Parafia na podstawie Ugody (prawo użytkowania wieczystego Działki wraz ze związanym z nim prawem własności budynków) jest innym tytułem prawnym niż przysługujący Parafii w stosunku do Nieruchomości przed wejściem w życie Dekretu Warszawskiego (własność). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka (...)”.
Fragment:
Wartość zadania Parafii wynosi: ok. 99 820,00 zł. Wartość dofinansowania: ok. 84 847,00 zł. Razem wkład własny: ok. 14 973,00 zł. Parafia nie ma i w przyszłości nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Ponadto, w piśmie z dnia 17 października 2016 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W wyniku realizacji projektu Parafia nie osiągnie żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z zadaniem pn. „ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka (...) ” nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. zadania będą wystawiane na Parafię. Parafia nie ma i w przyszłości nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu.
2016
30
lis

Istota:
Koszt składki związany jest z funkcjonowaniem Parafii jako jednostki organizacyjnej, a nie z uzyskiwaniem konkretnego przychodu. W związku z tym należy uznać, że koszty składki jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami powinny zostać rozpoznane dla celów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d updop i art. 15 ust. 4e updop tj. w dniu, na który ujęto je w księgach rachunkowych. Zatem w tym zakresie stanowisko Parafii, należy uznać także za prawidłowe.
Fragment:
Parafia (dalej: Parafia lub Wnioskodawca), zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Parafii składki kościelnej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Parafia na podstawie art. 7 ust. l ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73, poz. 323 z późn. zm.) jest jednostką organizacyjną Kościoła <dalej: K> w Rzeczpospolitej Polskiej. K posiada osobowość prawną (także na podstawie art. 7 ust. l ww. ustawy). Przynależność Parafii do K. jest obligatoryjna. Parafia jest jednocześnie zobowiązana do stosowania wewnętrznych przepisów K., w tym także odnoszących się do zagadnień finansowych. Aktem prawa kościelnego regulującym zobowiązania finansowe Parafii wobec K. jest Prawo Finansowe Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Prawo Finansowe). Zgodnie z Prawem Finansowym, parafie są obowiązane do zapłaty na rzecz K. składki kościelnej (dalej: składka), naliczanej od przychodów parafii (w tym uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej) według stawek zależnych od rodzaju uzyskiwanych przychodów.
2016
21
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Parafia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.