Parafia | Interpretacje podatkowe

Parafia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parafia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W  zakresie określenia przychodu Parafii, momentu uzyskania przychodu, możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Przywrócenie własności Nieruchomości (zgodnie z wnioskiem) jednak nie nastąpiło, Parafia zdecydowała się bowiem na zawarcie ugody [dalej: "Ugoda"] z Miastem. Na podstawie Ugody zawartej w dniu 22 października 2015 roku: Miasto oddało na rzecz Parafii Działkę nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, Miasto przeniosło na rzecz Parafii nieodpłatnie własność budynków usytuowanych na Działce. Wpis prawa użytkowania wieczystego Działki na rzecz Parafii nastąpił w dniu 26.11.2015 r. Zgodnie z przeprowadzoną na zlecenie Parafii analizą prawną: Ugoda nie spowodowała przywrócenia stanu prawnego sprzed utraty własności Nieruchomości przez Parafię. W szczególności, Ugoda nie doprowadziła do przywrócenia po stronie Parafii własności Nieruchomości; Ugoda nie spowodowała podważenia ważności i skuteczności aktów prawnych, które doprowadziły do utraty przez Parafię własności Nieruchomości (akty te nadal pozostają w mocy); tytuł prawny, jaki uzyskała Parafia na podstawie Ugody (prawo użytkowania wieczystego Działki wraz ze związanym z nim prawem własności budynków) jest innym tytułem prawnym niż przysługujący Parafii w stosunku do Nieruchomości przed wejściem w życie Dekretu Warszawskiego (własność). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka (...)”.
Fragment:
Wartość zadania Parafii wynosi: ok. 99 820,00 zł. Wartość dofinansowania: ok. 84 847,00 zł. Razem wkład własny: ok. 14 973,00 zł. Parafia nie ma i w przyszłości nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Ponadto, w piśmie z dnia 17 października 2016 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W wyniku realizacji projektu Parafia nie osiągnie żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z zadaniem pn. „ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka (...) ” nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. zadania będą wystawiane na Parafię. Parafia nie ma i w przyszłości nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu.
2016
30
lis

Istota:
Koszt składki związany jest z funkcjonowaniem Parafii jako jednostki organizacyjnej, a nie z uzyskiwaniem konkretnego przychodu. W związku z tym należy uznać, że koszty składki jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami powinny zostać rozpoznane dla celów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d updop i art. 15 ust. 4e updop tj. w dniu, na który ujęto je w księgach rachunkowych. Zatem w tym zakresie stanowisko Parafii, należy uznać także za prawidłowe.
Fragment:
Parafia (dalej: Parafia lub Wnioskodawca), zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Parafii składki kościelnej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Parafia na podstawie art. 7 ust. l ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73, poz. 323 z późn. zm.) jest jednostką organizacyjną Kościoła <dalej: K> w Rzeczpospolitej Polskiej. K posiada osobowość prawną (także na podstawie art. 7 ust. l ww. ustawy). Przynależność Parafii do K. jest obligatoryjna. Parafia jest jednocześnie zobowiązana do stosowania wewnętrznych przepisów K., w tym także odnoszących się do zagadnień finansowych. Aktem prawa kościelnego regulującym zobowiązania finansowe Parafii wobec K. jest Prawo Finansowe Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Prawo Finansowe). Zgodnie z Prawem Finansowym, parafie są obowiązane do zapłaty na rzecz K. składki kościelnej (dalej: składka), naliczanej od przychodów parafii (w tym uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej) według stawek zależnych od rodzaju uzyskiwanych przychodów.
2016
21
cze

Istota:
Czy w związku z powyższym sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych, zarówno przed upływem pięciu lat od przejęcia działki jak i po upływie?
Fragment:
Nieruchomość nie była przedmiotem ani umowy najmu, czy umowy dzierżawy lub użyczenia, pozostawała w posiadaniu Parafii. Z uwagi na położenie działki w obszarze ..., warunkiem koniecznym według rozeznania możliwości ich zbycia jest otrzymanie z opinii z Ochrony środowiska, a ta wydawana jest tylko przy określaniu warunków zabudowy. W związku z długą procedurą opiniowania, która jest potrzebna do wydania zgodny przez Urząd Ochrony Środowiska, Parafia rozpoczęła tą procedurę i wystąpiła o warunki zabudowy. Obecnie procedura jest w toku i nie wiadomo ile czasu jeszcze potrwa. Parafia wystąpiła więc o warunki, ale nie po to, aby podwyższyć wartość nieruchomości, ale po to, aby w ogóle było możliwa ich sprzedaż. Działka nie jest uzbrojona i Parafia oświadcza, że przed sprzedażą działek Parafia nie będzie ich uzbrajać. Przy sprzedaży wystarczające będzie wywieszenie informacji na działce o sprzedaży. Parafia nie planuje korzystania z żadnych biur ani portali internetowych pośredniczących w sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych, zarówno przed upływem pięciu lat od przejęcia działki jak i po upływie...
2016
5
kwi

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Parafia rozpoczęła remont kościoła parafialnego. Inwestycja realizowana jest pod nazwą „ Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego ... ”. Na realizację ww. inwestycji Parafia otrzymała pomoc w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013. Przy realizacji tego zadania nabyła usługę remontową (faktura VAT z wykazaną kwotą podatku). Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wobec czego nabyta usługa nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. inwestycją lub możliwość zwrotu podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy) oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku, gdyż w związku z realizacją projektu nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
29
sty

Istota:
Parafia jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, a ponadto podatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana niedokończoną inwestycją budowlaną, która w myśl przepisów prawa budowlanego nie wypełnia definicji budynku, budowli lub ich części, należy dla potrzeb klasyfikacji prawnopodatkowej taki obiekt traktować jako niezabudowany teren budowlany.
Fragment:
Parafia wynajmuje należący do niej budynek szkoły wraz z gruntem, na którym szkoła została posadowiona. Z tego powodu Parafia jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poza ww. gruntem i budynkiem szkolnym, Parafia posiada jeszcze inny majątek, w tym nieruchomości, niezwiązany z ww. działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT, lecz z realizacją jej celów statutowych, głównie zaś kultu religijnego. Oprócz zabudowań typowo kościelnych, chodzi tu w szczególności o niezabudowaną nieruchomość gruntową (Nieruchomość Gruntowa). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość Gruntowa ma charakter budowlany. Nieruchomość Gruntowa stanowiła własność Parafii jeszcze przed podjęciem przez nią czynności opodatkowanych VAT. Od lat pozostaje niezagospodarowana ani prawnie, ani faktycznie (brak mediów, projektów, pozwoleń, ogrodzenia, słowem: „ goła ziemia ”), nigdy nie była przez Parafię użytkowana dla celów innych niż kult religijny (np. polowa msza, biwak rekolekcyjny, etc.). Parafia zamierza sprzedać Nieruchomość Gruntową. Ponieważ ogłoszona oferta sprzedaży nie spotkała się z poważnym zainteresowaniem, Nieruchomość Gruntowa zostanie podzielona na trzy działki (Działki), co powinno zwiększyć jej atrakcyjność (choć niekoniecznie cenę).
2015
31
gru

Istota:
Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych wokół Kościoła?
Fragment:
Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych wokół Kościoła... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), Parafia jest podatnikiem VAT z budynku, w którym są lokatorzy oraz ze sklepów znajdujących się tam. Teren przykościelny jak i budynek Kościoła jest traktowany jako kult religijny, dlatego nie jest to opodatkowane. Koszty pokrywane są z ofiar osób fizycznych. Kościół i teren przykościelny są własnością i w zarządzie Parafii. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach jego realizacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Parafia jest czynnym podatnikiem VAT z racji sprzedawanych usług najmu. W części kultu religijnego Parafia korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
31
gru

Istota:
Czy Parafia realizując powyższą inwestycję może odzyskać koszty podatku od towarów i usług?
Fragment:
Parafia zrealizowała inwestycję polegającą na wymianie okien w kościele w miejscowości P. Inwestycja realizowana była z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia realizując powyższą inwestycję może odzyskać koszty podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wymiana okien nie jest inwestycją, która ma generować przychody, zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w celu jej realizacji. Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji „ płatników ” tego podatku. Towary i usługi niezbędne do wykonania tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.
2015
22
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie elewacji kościoła.
Fragment:
Parafia zrealizowała inwestycję polegającą na remoncie elewacji w kościele w miejscowości P. Inwestycja realizowana była z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia realizując powyższą inwestycję może odzyskać koszty podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, remont elewacji kościoła nie jest inwestycją, która ma generować przychody, zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w celu jej realizacji. Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji „ płatników ” tego podatku. Towary i usługi niezbędne do wykonania tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.
2015
20
gru

Istota:
Parafia w związku z realizacją opisanego projektu nie będzie posiadała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Parafia na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 7 p.1.5. - posiada osobowość prawną. Oznacza to, że Parafia jest pełnoprawnym podmiotem obrotu prawnego. Może zaciągać zobowiązania, uzyskiwać przychody a przede wszystkim prowadzić podstawową działalność - duszpasterstwo. Przedstawicielem Parafii jest proboszcz, którego mianuje biskup diecezji, do której należy Parafia. Parafia realizuje dofinansowane której celem jest rozwijanie aktywności i umiejętności społeczności lokalnych poprzez realizację filmu dokumentalnego. W dniu 22 grudnia 2014 r. Parafia podpisała umowę na realizację projektu z Samorządem Województwa. Parafia w ramach przedmiotowego projektu zleci zewnętrznej firmie realizację filmu dokumentalnego. Rozliczenie będzie dokumentowane fakturami, które będą zawierały kwotę podatku VAT. Parafia nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Parafia prowadzi natomiast niegospodarczą działalność statutową. Prowadzona przez Parafię niegospodarcza działalność statutowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego Parafia nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług.
2015
1
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Parafia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.