Parafia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to parafia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
cze

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac remontowych - malarskich wieży kościoła.

Fragment:

Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wykonuje działalności gospodarczej, nie jest też zatem zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Budynek kościoła nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT. Ubiegając się o refundację poniesionych kosztów, Parafia będzie zobowiązana do załączenia do wniosku o płatność podatkowej interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia będzie mogła odzyskać podatek VAT wykazany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach wyżej opisanego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieprowadzeniem przez Parafię działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach zakupu, dokumentujących wydatki poniesione na opisane zadanie. Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
6
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku przez Parafię od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie zabytkowej kaplicy.

Fragment:

Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Parafię. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Będą wykorzystane do zaspokajania potrzeb wspólnoty parafialnej poprzez udziału w uroczystościach religijnych. W związku ze zrealizowaną operacją Parafia nie będzie pobierała opłat. Projekt nie będzie generował dochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Parafia posiada możliwość odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji: „ Kaplica grobowa na cmentarzu parafialnym ”. Stanowisko swoje Parafia opiera o następujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług: Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
22
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Parafia jako jednostka organizacyjna kościoła nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z tym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Parafia w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr ...zarejestrowaną w rejestrze UM pod Nr... Na realizację operacji z samorządem województwa ... w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa zabytkowego budynku kościoła Parafii poprzez wykonanie prac konserwatorskich stropu i elementów wystroju kościoła. W związku z realizacją Parafia będzie ubiegała się o zwrot podatku VAT ze środków pomocowych, ponieważ nie będzie możliwości odzyskania podatku VAT i stanowił on będzie koszt realizacji projektu. Projekt przewiduje prace rekonstrukcyjne i konserwacyjne w budynku kościoła w kwocie 329 254,52 zł w tym VAT 61 567,92 zł, kwota pomocy o jaką się ubiega Parafia 299 983,00 zł. Parafia realizuje operację pn. „ ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego programem w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego, gdzie projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.

2018
12
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja zadania.

Fragment:

Parafia nie pobiera opłat i nie czerpie zysków za korzystanie z obiektów. Nie występuje sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie odlicza podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie pobiera opłat za korzystanie z wybudowanych obiektów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja zadania.

Fragment:

Parafia nie jest „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Ubiegając się o refundację poniesionych kosztów, Parafia będzie zobowiązana do załączenia do wniosku o płatność podatkowej interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia, nie wykonując żadnych czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, może odzyskać uiszczony podatek naliczony w związku z wydatkami, które poniesie realizując ww. zadanie? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieprowadzeniem przez Parafię działalności opodatkowanej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie będąc czynnym „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług oraz nie składając deklaracji VAT, nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, zawartego w planowanych do poniesienia kosztach zadania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „Remont kaplicy (...)”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „ Remont kaplicy (...) ”. Zakończenie realizacji operacji przewidziane jest do października 2017 r. W ramach realizowanej operacji przewidziane jest wykonanie renowacji całego wnętrza kaplicy (ściany, sufit, stolarka drzwiowa, balkon chóru, posadzka, progi i instalacja elektryczna), elewacji zewnętrznej, wykonanie opaski odwadniającej i utwardzenie kostką brukową otoczenia kaplicy. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Kaplica jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków. Obiekt jest ogólnodostępny dla ludzi i zwiedzających nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wyremontowane obiekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą służyły Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją ww. operacji.

2018
14
kwi

Istota:

1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na sprzedaży dewocjonaliów i książek religijnych do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na odpłatnym wynajmowaniu nieruchomości Parafii na rzecz wykonawcy realizującego roboty w postaci remontu i renowacji budynków parafii na potrzeby tych robót do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Parafia Rzymskokatolicka w X. (dalej: „ Parafia ”, „ Wnioskodawca ”) prowadzi w budynku stanowiącym własność Parafii sklep z dewocjonaliami oraz książkami religijnymi. Wskazany sklep nie prowadzi sprzedaży innych oprócz wymienionych powyżej artykułów. Parafia ponadto odpłatnie wynajmuje nieruchomości stanowiące jej własność, tj. powierzchnie parkingowe oraz pomieszczenia na rzecz wykonawcy realizującego na rzecz Parafii roboty budowlane w postaci remontu oraz renowacji budynków należących do Parafii. Wynajmowane przez wykonawcę powierzchnie parkingowe i pomieszczenia są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji ww. robót budowlanych. Dochód osiągany za pośrednictwem ww. sklepu z tytułu sprzedaży, jak również z tytułu odpłatnego wynajmowania nieruchomości na rzecz wykonawcy przeznaczany jest na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, konserwację obiektów zabytkowych należących do Parafii oraz inwestycje sakralne, tj. wyłącznie na cele obejmujące interes parafian. Zarówno prowadzenie sklepu jak i odpłatny najem nieruchomości nie są nastawione na osiąganie zysków, a mają służyć wyłącznie parafianom (w zakresie sklepu poprzez dostarczanie literatury religijnej oraz dewocjonaliów zaś w zakresie wynajmu nieruchomości poprzez umożliwienie wykonawcy prowadzenia remontu oraz renowacji budynków służących Parafii i parafianom).

2018
13
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT, gdyż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Ze względu na podpisaną umowę z dnia 12 lutego 2018 r., nr ...z Urzędem Marszałkowskim do wniosku o płatność ma przedstawić interpretację indywidualną wydaną przez organ upoważniony do stwierdzenia, czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, ze względu na brak możliwości odliczenia i późniejszego zwrotu. Parafia będzie prowadzić operację pt. „ Z. ”. W związku z realizacją zadania będą opłacane faktury VAT przez Parafię. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma możliwość w jakiejkolwiek formie odzyskać podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał możliwości odzyskać podatku VAT, ponieważ realizowany projekt nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Parafia podatek VAT będzie mogła zaliczyć jako wydatek kwalifikowalny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
6
kwi

Istota:

Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizacji zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie polegające na renowacji lica ścian wieży Kościoła ” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Fragment:

W związku z pracami Parafia uzyska konieczne pozwolenie od Konserwatora Zabytków. Firma wykonująca prace została wyłoniona zgodnie z przepisami prawa i posiada odpowiednie upoważnienie. Działalność Parafii związana z powyższą inwestycją nie spowoduje osiągnięcia żadnych przychodów oraz powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym nie stanie się czynnym płatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Parafia ma możliwość otrzymania podatku VAT po zrealizowaniu zadania „ Prace remontowo-konserwatorskie polegające na renowacji lica ścian wieży Kościoła ” w ramach poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW 2014-2020? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że w świetle obowiązującego prawa Parafia nie miała możliwości odzyskania podatku, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po całkowitym zrealizowaniu zadania, o którym mowa. Parafia nie jest czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotowa inwestycja nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1; art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

2018
27
mar

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji

Fragment:

Faktury dokumentujące zakup usług budowlanych związanych z realizowanym projektem będą wystawiane na Parafię. Właścicielem efektów realizacji projektu będzie Parafia. Parking będzie udostępniony nieodpłatnie. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione przez Parafię usługi i efekty realizacji projektu w postaci parkingu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do operacji „ ... ” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Parafia ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Zakupione przez Parafię usługi i efekty realizacji projektu w postaci parkingu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Parking będzie udostępniony nieodpłatnie. W odniesieniu do operacji „ ... ” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.