ITPP3/443-703/14/JK | Interpretacja indywidualna

Wałek filtrowy przeznaczony do produkcji papierosów nie wypełni bowiem dyspozycji art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, zatem nie może być traktowany jako wyrób tytoniowy.
ITPP3/443-703/14/JKinterpretacja indywidualna
 1. papierosy
 2. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (wpływ 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą bibułki papierosowej pokrytej pyłem tytoniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą bibułki papierosowej pokrytej pyłem tytoniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza produkować bibułkę papierosową pokrytą pyłem tytoniowym przeznaczoną do produkcji gilz papierosowych.

Z opisu wniosku wynika, że bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym będzie produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową lub zanurzeniową będzie nanoszony pył tytoniowy. Pył tytoniowy przeznaczony do produkcji tej bibułki papierosowej w ilościach hurtowych będzie nabywany w Polsce lub z krajów Unii Europejskiej. Pył tytoniowy jest odpadem tytoniowym, który nie nadaje się do palenia w tej postaci, jest on nanoszony na bibułę papierosową z powodu jego aromatu, który wpływa na doznania smakowe osoby palącej. Wyprodukowana bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym miałaby postać taśmy o wymiarach: długość od 1,5 m do 10.000 m, szerokość od 1,5 cm do 90 cm, grubość ok. 0,2-0,4 mm. Spółka wskazuje, że opisana bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym nie nadaje się do palenia. Zwinięta w bele będzie przeznaczona jako materiał do dalszej produkcji. Bibułka papierosowa może być wykorzystywana jako materiał do produkcji (owijania) cygar i cygaretek lub jako materiał do produkcji gilz papierosowych. Gilzy papierosowe wyprodukowane z bibuły papierosowej pokrytej pyłem tytoniowym, tak jak gilzy papierosowe wyprodukowane z bibuły papierosowej, będą przeznaczone do sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana bibułka papierosowa przeznaczona do dalszej produkcji przemysłowej, jako materiał do produkcji (owijania) cygar lub cygaretek lub jako materiał do produkcji gilz papierosowych - w świetle art. 98 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów ustawy...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym wyprodukowana z celulozy, na którą metodą natryskową lub zanurzeniową zostanie naniesiony pył tytoniowy, w postaci długiej taśmy o wymiarach: długość od 1,5 m do 10.000 m, szerokość od 1,5 cm do 90 cm, grubość ok. 0,2-0,4 mm, zwinięta w bele, przeznaczona do dalszej produkcji przemysłowej, tj. jako materiał do produkcji (owijania) cygar i cygaretek lub jako materiał do produkcji gilz papierosowych (tutek) - w świetle art. 98 ustawy o podatku akcyzowym nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ww. ustawy.

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie Spółka przytacza treść art. 98 ust. 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka wskazuje, że opisana bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym, sprowadzana z UE, przez podmioty prowadzące w Polsce w składzie podatkowym produkcję cygar i cygaretek, jest wyrobem nieakcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

Za papierosy, zgodnie art. 98 ust. 2 ustawy, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Natomiast, zgodnie art. 98 ust. 4 ustawy, za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

- jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Z kolei, zgodnie art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki - art. 98 ust. 7 ustawy.

Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych - art. 98 ust. 8 ustawy.

Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym - art. 99a ust. 1 ustawy.

W opisie wniosku Spółka wskazuje, że zamierza produkować bibułkę papierosową pokrytą pyłem tytoniowym przeznaczoną do produkcji gilz papierosowych. Bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym będzie produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową lub zanurzeniową będzie nanoszony pył tytoniowy. Pył tytoniowy jest odpadem tytoniowym, który nie nadaje się do palenia w tej postaci. Opisana bibułka w postaci długiej taśmy o wskazanych wymiarach również nie nadaje się do palenia. Zwinięta w bele będzie przeznaczona jako materiał do dalszej produkcji. Bibułka papierosowa może być wykorzystywana jako materiał do produkcji (owijania) cygar i cygaretek lub jako materiał do produkcji gilz papierosowych. Gilzy papierosowe wyprodukowane z bibuły papierosowej pokrytej pyłem tytoniowym, tak jak gilzy papierosowe wyprodukowane z bibuły papierosowej, będą przeznaczone do sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu do palenia.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy opisana bibułka papierosowa nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym... W ocenie Spółki, bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym nie zalicza się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ww. ustawy.

Mając na uwadze opis zawarty we wniosku, przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Opisany we wniosku wyrób - bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym – nie wypełnia dyspozycji wskazanych wyżej unormowań art. 98 i art. 99a ust. 1 ustawy, zatem nie może być zaliczony do wyrobów tytoniowych, a także nie będzie suszem tytoniowym, więc zgodnie z oceną Spółki nie podlega akcyzie.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

papierosy
ITPP3/443-146/14/JK | Interpretacja indywidualna

wyroby akcyzowe
ITPP3/443-520/14/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.