IBPP4/4512-45/16/PK | Interpretacja indywidualna

Banderolowanie opakowań zawierających 200 sztuk papierosów
IBPP4/4512-45/16/PKinterpretacja indywidualna
 1. banderola
 2. opakowania
 3. papierosy
 4. wyroby tytoniowe
 5. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie banderolowania opakowań zawierających 200 sztuk papierosów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie banderolowania opakowań zawierających 200 sztuk papierosów.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza produkować wysokojakościowe papierosy w opakowaniach po 200 sztuk papierosów. Możliwość zakupu będzie wyłącznie w opakowaniu zawierającym 200 sztuk papierosów. Jednakże w celu utrzymania odpowiedniej jakości i wilgotności papierosa wnioskodawca zamierza dodatkowo wewnątrz opakowania jednostkowego zabezpieczyć papierosy folią i/lub papierem w grupy po 20 sztuk. Celem takiego działania jest utrzymanie jak najwyższej jakości papierosów.

Według rozeznania rynku, Wnioskodawca planuje około 95% produkcji ww. produktu eksportować. Zamierza sprzedawać omawiany produkt w najlepszych trafikach oraz strefach bezcłowych na lotniskach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy opakowania w których znajduje się 200 sztuk papierosów Wnioskodawca może oznaczyć jedną banderolą jeżeli papierosy w opakowaniu jednostkowym, celem utrzymania ich wysokiej jakości, będą dodatkowe opakowane po 20 sztuk w folię lub inne zabezpieczenie chroniące przed utratą wilgotności jednakże nieumożliwiające sprzedaży w ilościach innych niż 200 sztuk jednorazowo.
 • Czy selekcjonowane paczki zawierające 20 sztuk (celem utrzymania jakości i wilgotności) papierosów sprzedawane w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 takich paczek bez możliwości dystrybucji innej niż w opakowani jednostkowym zawierającym 200 sztuk papierosów podlegają osobnemu banderolowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży 200 sztuk papierosów w opakowaniu jednostkowym bez możliwości innego zakupu papierosów niż w opakowaniu zawierającym 200 sztuk papierosów można zastosować banderolę na opakowaniu jednostkowym zawierającym 200 sztuk papierosów.

Zgodnie z definicją opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego - znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą:

-wyroby akcyzowe są to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

-znaki akcyzy są znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

 1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
 2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN m.in. papierosy. Za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Na mocy art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. W poz. 10 tego załącznika wymieniono - bez względu na kod CN - papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

W art. 116 ust. 1 ustawy wskazano, że obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 7. podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Sposób nanoszenia znaków akcyzy oraz ich formę określa art. 120 ustawy, w którym stwierdza się, że znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci.

Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały (art. 120 ust. 2 ustawy).

Opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy:

 1. jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz
 2. przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego, oraz
 3. posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu, a także
 4. przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych (art. 120 ust. 3 ustawy).

Na podstawie ww. przepisów należy zauważyć, że papierosy - stanowiące wyrób tytoniowy - podlegają oznaczania znakami akcyzy, który nanosi się na opakowanie jednostkowe.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza produkować papierosy, które będą pakowane do opakowań zawierające 200 sztuk papierosów i wyłącznie w takich opakowania będą oferowane na sprzedaż. Przy czym w celu utrzymania odpowiedniej jakości i wilgotności papierosa dodatkowo wewnątrz tego opakowania papierosy będą zabezpieczone folią i/lub papierem w grupy po 20 sztuk. Celem takiego działania jest utrzymanie jak najwyższej jakości papierosów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w takiej sytuacji wystarczające jest naniesienie jednego znaku akcyzy na opakowanie które zawiera 200 sztuk papierosów czy też konieczne jest nanoszenie znaków akcyzy na każde opakowanie ochronę zawierające 20 sztuk papierosów.

Aby odpowiedzieć na pytanie Wnioskodawcy należy rozstrzygnąć czy opakowanie które zwiera 200 sztuk papierosów stanowi opakowanie jednostkowe, ewentualnie czy opakowania zawierające po 20 sztuk papierosów stanowi opakowanie jednostkowe.

Mając na uwadze ww. definicję opakowania jednostkowego należy stwierdzić, że za takie opakowanie uważa się opakowanie, które jednocześnie jest:

 • samodzielne,
 • bezpośrednio chroniące wyrób akcyzowy,
 • jednorazowego lub wielokrotnego użytku,
 • przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim lub z niego wyrobu akcyzowego,
 • posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, które jest lub może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu,
 • przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych.

W przypadku opakowania zawierającego 200 stuk papierosów nie jest spełniony warunek, który mówi, że opakowanie to winno bezpośrednio chronić wyrób akcyzowy. Jak wynika z wniosku ochronę taką dają opakowania zawierające po 20 stuk papierosów, to one bowiem odpowiadają za utrzymaniem odpowiedniej jakości i wilgotności papierosa. Ponadto fakt zapakowania papierosów w dodatkowe opakowania przekreśla możliwość posiadania przez te opakowania zamknięcia lub miejsca otwierania, które jest lub może być przystosowane do bezpośredniego lub pośredniego spożycia wyrobu albo umożliwia bezpośrednie lub pośrednie spożycie wyrobu. Albowiem oprócz rozpakowania opakowania zbiorczego - aby spożyć papierosy - konieczne jest również otwarcie opakowania ochronnego. Dlatego też nie sposób uznać opakowanie zawierające po 200 sztuk papierosów za opakowanie jednostkowe, niezależnie czy będą spełniały pozostałe ww. warunki.

Również opakowanie zawierające po 20 sztuk papierosów nie sposób uznać za opakowanie jednostkowe. Opakowania te nie są opakowaniami samodzielnymi tj. tworzącymi odrębną całość, jak i też nie są oferowane do sprzedaży. Jak bowiem wynika z wniosku opakowania takie są elementem opakowania zbiorczego w którym to wyłącznie papierosy będą oferowane do sprzedaży. Fakt czy opakowania te będą spełniać pozostałe z ww. warunków w takiej sytuacji bez znaczenia

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że żadne z ww. opakowań tj. ani to zawierające 200 sztuk papierosów (w opakowaniach po 20 sztuk) ani też opakowania ochronne zawierające 20 sztuk papierosów nie są opakowaniami jednostkowymi w rozumieniu przepisów podatku akcyzowym, a w konsekwencji na żadne z tych opakowań nie można nanosić znaków akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.