ITPB2/415-793/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy w kontekście opisanego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanych papierów wartościowych w oparciu o informację PIT-8C przesłaną przez biuro maklerskie bez uwzględnienia kosztów nabycia tych papierów?
ITPB2/415-793/14/MNinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nabycie
  4. odpłatne zbycie
  5. papier wartościowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 10 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 10 października 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 17 grudnia 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym pozostawała w związku małżeńskim od 15 grudnia l957 r. do chwili śmierci. Nie posiadali dzieci. Nie mieli rozdzielności małżeńskiej. Wnioskodawczyni oraz Jej małżonek sporządzili notarialnie testamenty. W oparciu o testament męża Sąd Rejonowy w dniu 27 lutego 2013 r. wydał postanowienie, że spadek w całości nabyła Wnioskodawczyni. W skład spadku wchodziło: mieszkanie, garaż, trochę gotówki na koncie bankowym oraz papiery wartościowe w biurze maklerskim. Papiery wartościowe oraz gotówka w banku figurowały na męża, a Wnioskodawczyni miała upoważnienie, które wygasło z chwilą śmierci męża.

W zgłoszeniu do urzędu skarbowego o nabyciu spadku (druk SD-Z2) po ustnej informacji osoby przyjmującej, gotówkę i papiery wartościowe wykazała w całości jako spadek po mężu. W dniu 2 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z przedstawicielem biura maklerskiego na świadczenie usług maklerskich. Całą wartość posiadanych przez męża papierów przepisano na nowo otwarty rachunek na imię i nazwisko Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienie sądowe w sprawie spadku. W dniu 10 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni sprzedała część papierów, uzyskując kwotę 4 540 zł, od której potrącono 37 zł 63 gr bieżących kosztów maklerskich. Papiery wartościowe zostały zakupione w biurze maklerskim w listopadzie 2006 r., we wrześniu 2008 r. i lipcu 2010 r. Rzeczywisty koszt zakupu tych papierów poniesiony przez męża Wnioskodawczyni wynosił 9 080 zł 10 gr. Były to ich wspólne pieniądze. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z biura maklerskiego informację PIT-8C, w której jako koszt uzyskania przychodów uwzględniono jedynie koszt bieżących opłat w kwocie 37 zł 63 gr bez uwzględnienia kosztów nabycia sprzedanych papierów. W oparciu o otrzymaną powyższą informację (PIT-8C) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013 i zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 855 zł <(4 540 – 37 zł 63 gr) x 19%>.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w kontekście opisanego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanych papierów wartościowych w oparciu o informację PIT-8C przesłaną przez biuro maklerskie bez uwzględnienia kosztów nabycia tych papierów...

Wnioskodawczyni uważa, że skoro sprzedane papiery wartościowe przyniosły stratę, a zostały nabyte za wspólny majątek dorobkowy Wnioskodawczyni i Jej męża, to nie powinna płacić żadnego podatku. Powinna tylko dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-38 pomniejszając przychód o poniesione koszty zakupu w oparciu o posiadane dowody nabycia. Byłoby to logiczne i sprawiedliwe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ww. ustawy – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Treść art. 23 ust. 1 pkt 38 analizowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zatem, na tle zacytowanych przepisów wskazać należy, że zdarzeniem, którego zaistnienie konstytuuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Z tego zdarzenia wynika zobowiązanie podatkowe podatnika, na które składają się: podstawa opodatkowania - przychód uzyskany przez podatnika pomniejszony o koszt uzyskania przychodu poniesiony przez podatnika.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w dniu 17 grudnia 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym pozostawała w związku małżeńskim od 15 grudnia 1957 r. do chwili śmierci. Nie mieli rozdzielności małżeńskiej. W oparciu o testament męża Sąd Rejonowy w dniu 27 lutego 2013 r. wydał postanowienie, że spadek w całości nabyła Wnioskodawczyni. W skład spadku wchodziło: mieszkanie, garaż, trochę gotówki na koncie bankowym oraz papiery wartościowe w biurze maklerskim. Papiery wartościowe oraz gotówka w banku figurowały na męża, a Wnioskodawczyni miała upoważnienie, które wygasło z chwilą śmierci męża.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z przedstawicielem biura maklerskiego na świadczenie usług maklerskich. Całą wartość posiadanych przez męża papierów przepisano na nowo otwarty rachunek na imię i nazwisko Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienie sądowe w sprawie spadku. W dniu 10 kwietnia 2013 r. część papierów sprzedała uzyskując kwotę 4 540 zł, od której potrącono 37 zł 63 gr bieżących kosztów maklerskich. Papiery wartościowe zostały zakupione w biurze maklerskim w listopadzie 2006 r., we wrześniu 2008 r. i lipcu 2010 r. Rzeczywisty koszt zakupu tych papierów poniesiony przez męża Wnioskodawczyni wynosił 9 080 zł 10 gr. Były to ich wspólne pieniądze.

Z uwagi na to, że opisane we wniosku papiery wartościowe zostały nabyte za należące do Wnioskodawczyni i jej męża pieniądze wyjaśnić należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3.

Odnosząc się natomiast do kwestii dziedziczenia należy powołać się na art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Mając zatem na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży papierów wartościowych w części nie objętej masą spadkową po zmarłym mężu Wnioskodawczyni może pomniejszyć o tę część poniesionych wspólnie wydatków związanych z nabyciem w 2006 r., 2008 r. i 2010 r. papierów wartościowych, która odpowiadała Jej udziałowi w majątku wspólnym pod warunkiem, że jest w stanie udokumentować poniesione wydatki. Natomiast przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych w części nabytej w drodze spadku po zmarłym mężu niemożliwym jest pomniejszenie tej części przychodu o odpowiadające mu wydatki poniesione na zakup tychże papierów, bowiem w przypadku nabycia w ww. sposób, ze względu na jego nieodpłatny charakter, nie występuje koszt nabycia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.