ITPB2/415-793/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w kontekście opisanego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanych papierów wartościowych w oparciu o informację PIT-8C przesłaną przez biuro maklerskie bez uwzględnienia kosztów nabycia tych papierów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 10 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 10 października 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 17 grudnia 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym pozostawała w związku małżeńskim od 15 grudnia l957 r. do chwili śmierci. Nie posiadali dzieci. Nie mieli rozdzielności małżeńskiej. Wnioskodawczyni oraz Jej małżonek sporządzili notarialnie testamenty. W oparciu o testament męża Sąd Rejonowy w dniu 27 lutego 2013 r. wydał postanowienie, że spadek w całości nabyła Wnioskodawczyni. W skład spadku wchodziło: mieszkanie, garaż, trochę gotówki na koncie bankowym oraz papiery wartościowe w biurze maklerskim. Papiery wartościowe oraz gotówka w banku figurowały na męża, a Wnioskodawczyni miała upoważnienie, które wygasło z chwilą śmierci męża.

W zgłoszeniu do urzędu skarbowego o nabyciu spadku (druk SD-Z2) po ustnej informacji osoby przyjmującej, gotówkę i papiery wartościowe wykazała w całości jako spadek po mężu. W dniu 2 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z przedstawicielem biura maklerskiego na świadczenie usług maklerskich. Całą wartość posiadanych przez męża papierów przepisano na nowo otwarty rachunek na imię i nazwisko Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienie sądowe w sprawie spadku. W dniu 10 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni sprzedała część papierów, uzyskując kwotę 4 540 zł, od której potrącono 37 zł 63 gr bieżących kosztów maklerskich. Papiery wartościowe zostały zakupione w biurze maklerskim w listopadzie 2006 r., we wrześniu 2008 r. i lipcu 2010 r. Rzeczywisty koszt zakupu tych papierów poniesiony przez męża Wnioskodawczyni wynosił 9 080 zł 10 gr. Były to ich wspólne pieniądze. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z biura maklerskiego informację PIT-8C, w której jako koszt uzyskania przychodów uwzględniono jedynie koszt bieżących opłat w kwocie 37 zł 63 gr bez uwzględnienia kosztów nabycia sprzedanych papierów. W oparciu o otrzymaną powyższą informację (PIT-8C) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013 i zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 855 zł <(4 540 – 37 zł 63 gr) x 19%>.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w kontekście opisanego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanych papierów wartościowych w oparciu o informację PIT-8C przesłaną przez biuro maklerskie bez uwzględnienia kosztów nabycia tych papierów...

Wnioskodawczyni uważa, że skoro sprzedane papiery wartościowe przyniosły stratę, a zostały nabyte za wspólny majątek dorobkowy Wnioskodawczyni i Jej męża, to nie powinna płacić żadnego podatku. Powinna tylko dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-38 pomniejszając przychód o poniesione koszty zakupu w oparciu o posiadane dowody nabycia. Byłoby to logiczne i sprawiedliwe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ww. ustawy – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Treść art. 23 ust. 1 pkt 38 analizowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zatem, na tle zacytowanych przepisów wskazać należy, że zdarzeniem, którego zaistnienie konstytuuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Z tego zdarzenia wynika zobowiązanie podatkowe podatnika, na które składają się: podstawa opodatkowania - przychód uzyskany przez podatnika pomniejszony o koszt uzyskania przychodu poniesiony przez podatnika.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w dniu 17 grudnia 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym pozostawała w związku małżeńskim od 15 grudnia 1957 r. do chwili śmierci. Nie mieli rozdzielności małżeńskiej. W oparciu o testament męża Sąd Rejonowy w dniu 27 lutego 2013 r. wydał postanowienie, że spadek w całości nabyła Wnioskodawczyni. W skład spadku wchodziło: mieszkanie, garaż, trochę gotówki na koncie bankowym oraz papiery wartościowe w biurze maklerskim. Papiery wartościowe oraz gotówka w banku figurowały na męża, a Wnioskodawczyni miała upoważnienie, które wygasło z chwilą śmierci męża.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z przedstawicielem biura maklerskiego na świadczenie usług maklerskich. Całą wartość posiadanych przez męża papierów przepisano na nowo otwarty rachunek na imię i nazwisko Wnioskodawczyni w oparciu o postanowienie sądowe w sprawie spadku. W dniu 10 kwietnia 2013 r. część papierów sprzedała uzyskując kwotę 4 540 zł, od której potrącono 37 zł 63 gr bieżących kosztów maklerskich. Papiery wartościowe zostały zakupione w biurze maklerskim w listopadzie 2006 r., we wrześniu 2008 r. i lipcu 2010 r. Rzeczywisty koszt zakupu tych papierów poniesiony przez męża Wnioskodawczyni wynosił 9 080 zł 10 gr. Były to ich wspólne pieniądze.

Z uwagi na to, że opisane we wniosku papiery wartościowe zostały nabyte za należące do Wnioskodawczyni i jej męża pieniądze wyjaśnić należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3.

Odnosząc się natomiast do kwestii dziedziczenia należy powołać się na art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Mając zatem na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży papierów wartościowych w części nie objętej masą spadkową po zmarłym mężu Wnioskodawczyni może pomniejszyć o tę część poniesionych wspólnie wydatków związanych z nabyciem w 2006 r., 2008 r. i 2010 r. papierów wartościowych, która odpowiadała Jej udziałowi w majątku wspólnym pod warunkiem, że jest w stanie udokumentować poniesione wydatki. Natomiast przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych w części nabytej w drodze spadku po zmarłym mężu niemożliwym jest pomniejszenie tej części przychodu o odpowiadające mu wydatki poniesione na zakup tychże papierów, bowiem w przypadku nabycia w ww. sposób, ze względu na jego nieodpłatny charakter, nie występuje koszt nabycia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.