IPPP1/4512-109/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania i obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu nabywania, utrzymywania i zbywania papierów wartościowych.
IPPP1/4512-109/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. obrót
 3. papier wartościowy
 4. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność bankową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca oferuje produkty bankowe oraz inne usługi skierowane do szerokiego kręgu klientów.

W tym zakresie Bank zawiera m.in. transakcje kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek (dalej: „Papiery wartościowe”).

Nabywane papiery wartościowe obejmują, w szczególności Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe, instytucje samorządowe, banki i oddziały instytucji kredytowych, jak również inne podmioty finansowe i przedsiębiorstwa. Wśród nabywanych przez Bank Papierów wartościowych wyróżnić można m.in. obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, bony skarbowe, bony pieniężne, papiery komercyjne oraz certyfikaty depozytowe.

Z tytułu nabycia, utrzymywania i zbycia Papierów wartościowych Bank uzyskuje wynagrodzenie, które przyjmuje postać:

 • odsetek,
 • dyskonta,
 • zysku ze zbycia Papierów wartościowych.

Odsetki naliczane są przez Bank w związku z posiadaniem tzw. kuponowych Papierów wartościowych. W przypadku tzw. dyskontowych Papierów wartościowych, Bank w pierwszej kolejności nabywa dany Papier wartościowy (na rynku pierwotnym albo wtórnym) po cenie niższej od jego wartości nominalnej. Następnie, w terminie jego wymagalności, Bank realizuje określoną cenę, równą wartości nominalnej dyskontowego Papieru wartościowego. Różnica pomiędzy wartością nominalną danego Papieru wartościowego a ceną jego nabycia stanowi dyskonto.

Z tytułu zbycia Papierów wartościowych Bank może zrealizować zysk, tj. dodatnią różnicę pomiędzy ceną zbycia Papieru wartościowego i ceną jego nabycia. Zdarza się jednak, że cena zbycia Papieru wartościowego jest niższa od ceny jego nabycia i wówczas Bank realizuje stratę na zbyciu Papieru wartościowego.

Dla celów ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz obrotu, o którym mowa w art . 90 ust. 3 ustawy o VAT, Bank przyjmuje, że podstawą opodatkowania są otrzymane odsetki naliczone za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy, zrealizowane dyskonto oraz zysk zrealizowany ze zbycia Papierów wartościowych. Z kolei obrotem, o którym mowa w art . 90 ust. 3 ustawy o VAT jest suma otrzymanych przez Bank odsetek naliczonych za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy, zrealizowanego dyskonta oraz zysku ze zbycia Papierów wartościowych, osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie Bank dla celów ustalania podstawy opodatkowania oraz obrotu, o którym mowa w art . 90 ust. 3 ustawy o VAT, pomija wartość strat zrealizowanych na zbyciu Papierów wartościowych. W tym zakresie Bank przyjmuje, że w odniesieniu do poszczególnych transakcji, na których Bank zrealizował stratą podstawa opodatkowania oraz obrót, o którym mowa w art . 90 ust. 3 ustawy o VAT wynosi 0.

Bank uzyskał od Ministra Finansów interpretację indywidualną z 27 stycznia 2011 r. (Nr IPPP1-443-543/07-23/11/S/AK, dalej: „Interpretacja”), w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska Banku w odniesieniu do sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT dla transakcji, których przedmiotem są Papiery wartościowe na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z treścią Interpretacji, w wartości obrotu ustalanego dla celów rozliczeń podatku VAT z tytułu transakcji na papierach wartościowych należy uwzględnić poszczególne wyniki zrealizowane przez Bank z tego tytułu w przyjętych miesięcznych okresach rozliczeniowych. Interpretacja została wydana po uwzględnieniu przez Ministra Finansów tez wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 listopada 2008 r. (sygn. Akt I SA/Wa 1471/08), wydanego po zaskarżeniu przez Bank wcześniejszej interpretacji Ministra Finansów w tym zakresie.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT, obejmujące m.in. wprowadzenie nowych przepisów, dotyczących ustalania podstawy opodatkowania.

Obecnie Bank zmierza do uzyskania potwierdzenia, że zmiany przepisów ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. nie wpływają na prawidłowość przedstawionego w niniejszym wniosku sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania i obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu nabywania, utrzymywania i zbywania Papierów wartościowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., przedstawiony przez Bank sposób kalkulacji podstawy opodatkowania i obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu nabywania, utrzymywania i zbywania Papierów wartościowych jest prawidłowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy - na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. - przedstawiony przez Bank sposób kalkulacji podstawy opodatkowania i obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu nabywania, utrzymywania i zbywania Papierów wartościowych jest prawidłowy, tj. podstawą opodatkowania powinny być otrzymane odsetki naliczone za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy, zrealizowane dyskonto oraz zysk zrealizowany ze zbycia Papierów wartościowych. Z kolei obrotem, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powinna być suma otrzymanych przez Bank odsetek naliczonych za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy, zrealizowanego dyskonta oraz zysku ze zbycia Papierów wartościowych, osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

Uzasadnienie

Jak wynika z przedstawionego powyżej stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyskał Interpretacją, która potwierdza prawidłowość stanowiska Banku w odniesieniu do sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT dla transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe. Interpretacja została wydana na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT. W odniesieniu do części wprowadzonych zmian, były to zmiany o charakterze merytorycznym, natomiast w przypadku części zmienianych przepisów, zmiany miały charakter wyłącznie redakcyjno-językowy.

Taki charakter miały - w ocenie Wnioskodawcy - zmiany dotyczące przepisów odnośnie podstawy opodatkowania VAT. W tym zakresie z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 29 ustawy o VAT i zastąpiono go przepisem art. 29a, zawierającym nową definicję podstawy opodatkowania.

W odniesieniu do sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, zarówno przepisy ustawy o VAT obowiązujące przed, jak i po 1 stycznia 2014 r. nie przewidywały szczegółowych zasad. W tym kontekście zarówno na gruncie obecnego jak i wcześniejszego stanu prawnego, zastosowanie mają przepisy ogólne, dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania.

Do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania był obrót. Obrotem zaś była kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z nową regulacją, art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy wprowadzone w tym zakresie zmiany, nie mają merytorycznego (materialnego) wpływu na zakres treściowy regulacji ustawy o VAT w zakresie ustalania podstawy opodatkowania dla transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.

Prawidłowość takiego poglądu potwierdza w szczególności treść uzasadnienia do zmian do ustawy o VAT: „Dodawany art. 29a zawiera przepisy dotyczące ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług. Uregulowania te zostały zmodyfikowane, aby pełniej odzwierciedlić przepisy dyrektywy 2006/112/WE, a także zmodernizowane, w celu większej przejrzystości i czytelności tych zasad”.

Z treści uzasadnienia zmian wyraźnie wynika więc, że intencją ustawodawcy nie była sama zmiana zasad kalkulacji podstawy opodatkowania VAT, ale zwiększenie przejrzystości i czytelności zasad funkcjonujących dotychczas.

Jednocześnie wprowadzone zmiany miały na celu ściślejsze dostosowanie krajowych regulacji do przepisów dyrektywy VAT (Dyrektywa 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z 28 listopada 2006 r. - Dz. Urz. UE 1.2006.347.1 ,z późn. zm., dalej: „dyrektywa VAT”). Wskazuje na to następujący fragment uzasadnienia do zmian: „Proponuje się ściślejsze odwzorowanie przepisu art. 73 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie określania podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że aktualne brzmienie polskich regulacji ustawy o VAT w zakresie określania podstawy opodatkowania (tj. art. 29a ustawy o VAT), w stosunku do regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 r., jest redakcyjnie bliższe regulacjom dyrektywy VAT.

W kontekście powyższego, kluczowe jest dokonanie tzw. prowspólnotowej wykładni regulacji ustawy o VAT, dotyczących ustalania podstawy opodatkowania VAT. Taka wykładnia powinna uwzględniać w szczególności tezy płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”), w zakresie interpretacji wspólnotowych regulacji VAT (Przedmiotem analizy Trybunału był w szczególności przepis art. 11A 1a tzw. VI Dyrektywy VAT, którego treść była zbliżona do treści do art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE), dotyczących ustalania podstawy opodatkowania dla usług finansowych.

W tym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, kluczowa jest analiza orzeczenia TSUE w sprawie C-172/96 „First National Bank of Chicago”, w którym Trybunał wskazał, iż generalną zasadą przy usługach finansowych, jest ustalanie jako obrotu, wyniku osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym.

Analizowany wyrok wprawdzie bezpośrednio dotyczył kwestii obrotu walutami, jednak tezy w nim przedstawione w odniesieniu do kwestii ustalania podstawy opodatkowania dla usług finansowych mają charakter ogólny i w ocenie Wnioskodawcy powinny w pełni znaleźć zastosowanie również w przypadku transakcji, których przedmiotem są Papiery wartościowe.

W sentencji omawianego orzeczenia Trybunał doszedł do wniosku, iż: „artykuł 11(A)(l)(a) należy interpretować tak, iż w przypadku transakcji wymiany walut, w której nie są naliczane opłaty lub prowizje w odniesieniu do konkretnych transakcji, podstawę opodatkowania stanowi ogólny wynik transakcji dla usługodawcy w danym okresie czasu.

W przedmiotowym wyroku Trybunał potwierdził zatem wprost, iż w przypadku świadczenia usług finansowych, podstawą opodatkowania VAT z tytułu świadczenia tego rodzaju usług jest wyłącznie kwota rzeczywistego wynagrodzenia za wyświadczoną usługą, tj. ogólny wynik (zysk), uzyskany na zawieranych transakcjach w danym okresie.

Zdaniem Banku prawidłowa, tj. odzwierciedlająca linię orzeczniczą TSUE, wykładnia zarówno art. 29, jak i art. 29a ustawy o VAT, powinna prowadzić do wniosku, że - w przypadku Papierów wartościowych - podstawą opodatkowania powinny być:

 • otrzymane odsetki, naliczone za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy,
 • zrealizowane dyskonto oraz
 • zysk zrealizowany ze zbycia Papierów wartościowych.

Z kolei obrotem, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT powinna być suma otrzymanych przez Bank odsetek, naliczonych za okres, w którym Bank posiadał kuponowy Papier wartościowy, zrealizowanego dyskonta oraz zysku ze zbycia Papierów wartościowych, osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że tożsamy pogląd został wyrażony w wyroku wydanym dla Banku w kwestii ustalania podstawy opodatkowania VAT, m.in. dla realizowanych przez Bank transakcji, których przedmiotem są Papiery wartościowe (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1471/08), w którym sąd potwierdził prawidłowość stanowiska Banku w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.