IPPB2/4511-775/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w szwajcarskim funduszu inwestycyjnym.
IPPB2/4511-775/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. papier wartościowy
 4. przychód
 5. przychód z kapitału pieniężnego
 6. sprzedaż
 7. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 2 października 2015 r., data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 29 września 2015 r., data doręczenia 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w szwajcarskim funduszu inwestycyjnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w szwajcarskim funduszu inwestycyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał w 1996 r. przychody w Szwajcarii, we frankach szwajcarskich, które to środki zostały wpłacone na rachunek Wnioskodawcy w banku szwajcarskim. W tym samym roku Wnioskodawca dokonał przewalutowania środków na dolary amerykańskie i zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, działającym m.in. na terenie Szwajcarii.

Niedawno Wnioskodawca dokonał sprzedaży części posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszu (certyfikatów), a uzyskane stąd środki zainwestował w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego, działającego w Szwajcarii. Nie nastąpił transfer czy wykorzystanie środków pieniężnych związanych z certyfikatami w Polsce. Inwestycji w fundusze inwestycyjne Wnioskodawca nie dokonuje jako przedsiębiorca. Wnioskodawca dodał, że fundusz inwestycyjny, w który pierwotnie zainwestowane zostały pieniądze, jest funduszem działającym na identycznych zasadach jak polski Fundusz P. Fundusz ten był i jest nadal notowany na giełdzie w Zurichu, zaś jego jednostki uczestnictwa były i nadal są dopuszczone w Szwajcarii do publicznego obrotu.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym tut. organ podatkowy pismem z dnia 28 września 2015 r. Nr IPPB2/4511-775/15-2/MG wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia poprzez:

 • Czy Wnioskodawca jest polskim, czy też szwajcarskim rezydentem podatkowym...
 • W sytuacji, gdy Wnioskodawca jest rezydentem Szwajcarii, to czy Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego miejsce zamieszkania w Szwajcarii...
 • Czy jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zakupione przez Wnioskodawcę w 1996 r. stanowią certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi, na co wskazuje treść sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania i stanowiska do tego pytania...
 • Czy jednostki uczestnictwa w funduszu (certyfikaty) dopuszczone w Szwajcarii do publicznego obrotu Wnioskodawca nabył na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi...
 • W którym roku Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowych certyfikatów...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 2 października 2015 r., w którym wyjaśnił, że:

 1. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.
 2. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zakupione przez Wnioskodawcę w 1996 roku stanowią certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi.
 3. Jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym rynku pieniężnego (Money Marked Funds - L International Liquidity) Wnioskodawca nabył bezpośrednio w banku L., Oddział w Genewie i tam też były one zapisane na koncie. Bank L. Oddział Genewski w 2013 r. został przejęty przez Bank. Oficjalna nazwa typu tego funduszu w języku bankowym angielskim to „Money Market Instruments” typ: „Money Market Funds” nazwa własna funduszu to „L... Fund”. Poprawne tłumaczenie na język polski to: fundusze kapitałowe rynku pieniężnego. Z faktu, że jednostki uczestnictwa są sprzedawane przez bank emitent poza giełdą wynika, że są one nabyte w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym podobnie jak np. jednostki uczestnictwa funduszów „P.”.
 4. Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowych certyfikatów w roku 2012, 2013 oraz w 2014 również w Banku L. w Genewie i banku, który go przejął, tj. Banku U.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych w szwajcarskim funduszu, będących papierami wartościowymi, nabytych w 1996 r., dokonana w Szwajcarii, wiąże się z powstaniem przychodu do opodatkowania w Polsce, który po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionych okolicznościach, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód powinien podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie przepisu przejściowego do ustawy o zmianie updof.

Po pierwsze, przypomnieć należy, że ustawa o zmianie updof, wprowadziła nowe zasady opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które obowiązują od 1 stycznia 2004 r. Po tych zmianach przepisów, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podlega co do zasady podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu.

Od 2005 r. zlikwidowano zapis, że opodatkowaniu podlega na powyższych zasadach dochód uzyskany na terytorium RP, co oznacza, że opodatkowaniu takiemu podlega także dochód osiągnięty poza terytorium RP.

Nie powinno być przy tym wątpliwości, że certyfikat uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, jest papierem wartościowym, a zatem także takich walorów dotyczą regulacje wskazane w art. 30b updof. Certyfikaty zostały wymienione wprost jako papiery wartościowe w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Po drugie, zdaniem Wnioskodawcy, tam gdzie updof posługuje się pojęciem papieru wartościowego, należy przez to rozumieć zarówno polskie papiery wartościowe, jak i zagraniczne papiery wartościowe, jakkolwiek definicyjnie updof odwołuje się w zakresie regulacji dotyczących papierów wartościowych do polskich ustaw. Jednakże, pomijanie przy opodatkowaniu zagranicznych papierów wartościowych, oznaczałoby łatwe omijanie przez podatników opodatkowania dochodów uzyskanych z papierów wartościowych (poprzez inwestowanie wyłącznie w papiery zagraniczne) oraz z drugiej strony dyskryminowanie w innych zakresach zagranicznych papierów wartościowych w dobie swobody przepływów kapitałów oraz inwestowania, oznaczałoby naruszenie przez polskiego ustawodawcę tych swobód. Poza tym, wydaje się oczywistym, że skoro updof nie stanowi, że opodatkowaniu podlegają tylko dochody osiągnięte na terytorium Polski, w tym uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, to opodatkowaniu podlegają także co do zasady dochody osiągnięte za granicą, w tym ze zbycia papierów wartościowych, i bynajmniej trudno zakładać, że za granicą mogłyby być zbywane polskie papiery wartościowe.

Skoro zaś tak, że co do zasady pod działanie updof muszą podlegać także zagraniczne papiery wartościowe, które oczywiście musimy rozumieć odpowiednio, odwołując się do polskich ustaw (analogiczne papiery wartościowe, analogiczne giełdy, analogiczny obrót publiczny), to po trzecie należy pamiętać, że obowiązek uiszczenia podatku dochodowego nie dotyczy jednak podatników osiągających dochody uzyskane po 31 grudnia 2003 r. z tytułu:

 • odpłatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnegopo 1 stycznia 1997 r.,
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b updof, jeżeli zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.,
 • z realizacji pochodnych instrumentów finansowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, jeżeli zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Wynika to z art. 19 ustawy o zmianie updof. Stanowi on, że przepisów o podatku giełdowym nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zatem, skoro 1 stycznia 2004 r. jest dniem granicznym, dla nabycia uprawnienia do zwolnienia, znaczenie ma fakt rzeczywistego nabycia papierów wartościowych przed 1 stycznia 2004 r., tj. przeniesienia tytułu ich własności, co w przypadku Wnioskodawcy miało miejsce w 1996 r.

Z powyższego przepisu wynika jednak również, w powiązaniu z art. 52 updof, że aby zwolnienie podatkowe mogło być zastosowane, konieczne jest łączne zaistnienie pewnych warunków. Na podstawie tego przepisu przejściowego zwolnieniem objęte są dochody osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r., jeśli papiery były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Jak zaś wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, certyfikaty inwestycyjne, które Wnioskodawca nabył w 1996 r., były jednostkami uczestnictwa w funduszu notowanym na zagranicznej giełdzie i były one dopuszczone do publicznego obrotu.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro brak jest w updof i w przepisie ustawy o zmianie updof jednoznacznego wyłączenia z zakresu wskazanego zwolnienia dochodów ze zbycia papierów zagranicznych, należy przyjąć taką interpretację, zgodnie z którą zakres zwolnienia obejmuje nie tylko papiery nabyte na polskim rynku kapitałowym i zgodnie z jego regułami, lecz także na rynkach zagranicznych. Tak samo, jak z drugiej strony, opodatkowanie podatkiem dochodowym według stawki 19% obejmuje co do zasady dochody uzyskane ze zbycia polskich i zagranicznych papierów wartościowych, uzyskane w Polsce, jak i za granicą.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze zbycia w Szwajcarii papierów wartościowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych w zagranicznym funduszu inwestycyjnym, notowanym na giełdzie szwajcarskiej, nabytych w 1996 r., podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast art. 30b ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Ponieważ zbywane papiery wartościowe zostały przez Wnioskodawcę zakupione, w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie przepis z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Natomiast stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jak stanowi art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W świetle powyższego, uzyskane dochody (poniesione straty) z dokonanej po 31 grudnia 2003 r. sprzedaży papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu publicznego,
 • nabycia ich na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • nie dokonywania ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu regulowała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, za publiczny obrót papierami wartościowymi uznawano proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata z wyjątkiem:

 1. proponowania nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym,
 2. udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem,
 3. proponowania przez Skarb Państwa nabycia w procesie prywatyzacji co najmniej 10% akcji danej spółki przez jednego nabywcę,
 4. udostępniania akcji pracownikom, rolnikom i rybakom na podstawie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 47, poz. 298),
 5. proponowania nabycia akcji spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673), jeżeli stronami umów będą:
  1. pracownicy tej spółki lub
  2. osoby, o których mowa w art. 46 ustawy wymienionej w pkt 4, lub
  3. narodowe fundusze inwestycyjne,
 6. proponowania nabycia papierów wartościowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, z wyłączeniem papierów określonych w art. 3 ust. 2 i 3, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok, pod warunkiem że emitent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji zawiadomi pisemnie Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,
 7. proponowania nabycia dotychczasowym akcjonariuszom, w wykonaniu prawa poboru, akcji spółki, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,
 8. proponowania nabycia nie dopuszczonych do publicznego obrotu akcji spółki, jeżeli ich nabywanie będzie następować w drodze wezwania, w trybie określonym w art. 154,
 9. proponowania nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 343 § 3, art. 365 i art. 464 § 3 Kodeksu handlowego.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, z zastrzeżeniem art. 62 i 63, wymaga zgody Komisji.

W myśl art. 111 ust. 1 ww. ustawy, rynek pozagiełdowy może być prowadzony wyłącznie przez spółkę akcyjną. Natomiast zgodnie z art. 111 ust. 2 cytowanej ustawy, przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie prowadzenie rynku pozagiełdowego.

Z powyższego wynika, że rynek pozagiełdowy może być prowadzony tylko przez spółkę akcyjną, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie rynku pozagiełdowego.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył w 1996 r. papiery wartościowe bezpośrednio w banku L., Oddział w Genewie, w którym były zapisane na koncie, a nie od spółki akcyjnej, której przedmiotem jest wyłącznie prowadzenie rynku pozagiełdowego, to nie można uznać, że przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostały nabyte, jak twierdzi Wnioskodawca w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, do którego to obrotu odwołuje się ustawodawca w treści art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego uzyskany zarówno w 2012, 2013 i 2014 roku dochód ze sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych, nabytych przez Wnioskodawcę w 1996 r. nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym dokonał sprzedaży szwajcarskich papierów wartościowych, zatem należy odwołać się do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 z późn. zm.).

Jak stanowi art. 13 ust. 4 Konwencji zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 3a podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt tych przepisów uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży papierów wartościowych podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za rok 2012, 2013 i 2014, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacić należy podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), na osobie, która uzyskała dochód (poniosła stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik dokonuje też wpłaty podatku wynikającego z zeznania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.