IPPB2/436-651/14-6/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca podlega zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2015 r. (data nadania 12 stycznia 2015 r., data wpływu 14 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 23 grudnia 2014 r. (data doręczenia 8 stycznia 2015 r.) nr IPPB2/436-651/14-2/AF oraz pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data nadania 27 stycznia 2015 r., data wpływu 29 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r. nr IPPB2/436-651/14-6/AF (data doręczenia 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz” lub „Wnioskodawca” lub „Fundusz”) jest organem pomocniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: „ONZ”) utworzonym na podstawie Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1948 r. i działającym jako fundusz świadczeń pracowniczych od 23 stycznia 1949 r. Celem Fundusz jest realizowanie świadczeń emerytalnych, świadczeń z tytułu śmierci i niepełnosprawności oraz innego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników ONZ, jak również pracowników innych powiązanych organizacji, będących członkami Fundusz. Prowadzenie systemu świadczeń emerytalnych i pracowniczych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu ONZ z uwagi na fakt, że pracownicy ONZ oraz pracownicy innych organizacji, będących członkami Fundusz - są z reguły wykluczeni z ochrony i zakresu systemu świadczeń społecznych dostępnych dla pracowników w ich krajach, a więc w zamian muszą mieć zapewnione alternatywne źródło takich świadczeń.

Zasady działalności Fundusz określa regulamin - Regulacje, Zasady i Modyfikacja Systemu Funduszu (dalej: „Regulamin”), którego aktualna wersja obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z artykułem 17 Regulaminu, majątek Fundusz pochodzi z wpłat z tytułu składek członkowskich, z wpłat pochodzących od organizacji członkowskich, z zysków z inwestycji Fundusz oraz wpływów pochodzących z innych źródeł.

Jednocześnie majątek Funduszu, zgodnie z artykułem 18 Regulaminu, jest nabywany i przechowywany w imieniu ONZ na rzecz uczestników i beneficjentów Funduszu, odrębnie od majątku samego ONZ.

Zarządzanie majątkiem powierzone jest wewnętrznemu oddziałowi Fundusz i jest wykonywane z terytorium Stanów Zjednoczonych. Fundusz posiada zróżnicowane portfolio inwestycji i dokonuje transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, w szczególności akcji i obligacji. Takich inwestycji Fundusz dokonuje również w Polsce. Wyłącznym beneficjentem zysków z inwestycji jest Fundusz, które to zyski generowane są przez Fundusz poprzez dokonywanie stosownych inwestycji przez Fundusz.

Fundusz w ramach swojej działalności dokonuje transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów sprzedaży, które co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „podatek PCC”) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC.

Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-651/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium USA opatrzonego w apostille oraz jego tłumaczenia przysięgłego w języku polskim (oryginału lub urzędowo poświadczonego dokumentu) potwierdzającego upoważnienie dla osoby, która podpisała pełnomocnictwo dla Pana G., Pani A., Pana C. oraz Pana T. w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.
 • Wskazanie, czy Wnioskodawca – działający w imieniu swojej jednostki organizacyjnej – występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. wyjaśnienie, czy Wnioskodawca będzie występowała jako strona czynności cywilnoprawnej, która będzie dokonywała transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów sprzedaży;
 • Jeżeli Wnioskodawca występuje jako strona czynności cywilnoprawnej, która będzie dokonywała transakcji zakupu papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów sprzedaży, to należy wskazać, gdzie będą zawierane umowy (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub też terytorium innego państwa) oraz gdzie będą znajdowały się prawa majątkowe będące przedmiotem umowy (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub też terytorium innego państwa).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, w załączeniu przedkładając komplet poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wskazujących umocowanie osoby, która podpisała udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu Mocodawcy oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów w oryginalnej wersji językowej.

Wnioskodawca wskazał również, Wnioskodawca działający w imieniu swojej jednostki organizacyjnej jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa. Wnioskodawca będzie bowiem stroną dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Będzie bowiem dokonywał czynności prawnych dokonujących nabycia i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów.

Jak zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie posiada odrębnej od Wnioskodawcy podmiotowości prawnej, zatem stroną dokonywanych czynności będzie właśnie Wnioskodawca.

Transakcje cywilnoprawne będą zawierane przez Wnioskodawcę zarówno na terytorium Polski jak i poza tym terytorium. Będą one dotyczyć papierów wartościowych, w tym między innymi akcji w polskich spółkach.

W przypadku nabywania akcji w polskich spółkach prawa majątkowe będą wykonywane w Polsce. O miejscu wykonywania praw majątkowych przesądza bowiem miejsce siedziby spółki której akcje są nabywane. Przez miejsce wykonywania prawa należy bowiem rozumieć miejsce, w którym następuje zaistnienie skutku prawnego czynności cywilnoprawnej, której przedmiotem jest prawo majątkowe. W przypadku akcji lub udziałów w spółce kapitałowej, wykonywanie prawa majątkowego utożsamiane jest z wykonywaniem takich uprawnień wspólnika jak uprawnienie do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i głosowania przy podejmowaniu uchwał, uprawnienie do zaskarżenia uchwał wspólników, uprawnienie do kontroli działalności spółki, które co do zasady odbywa się w siedzibie spółki, czyli zawsze na terytorium kraju jej siedziby.

W ocenie Wnioskodawcy prawa majątkowe z innych papierów wartościowych (np. z obligacji) wykonywane będą poza granicami Rzeczpospolitej. Prawa takie dotyczą bowiem osiągania przychodów z nabywanych papierów wartościowych (np. wypłata kuponu od obligacji lub wypłata dyskonta od obligacji).

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że także w sytuacji, kiedy dana czynność cywilnoprawna będzie podlegała regulacjom polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc gdy prawa majątkowe wykonywane będą w Polsce (nabycie akcji w polskich spółkach) zastosowanie znajdzie wskazane przez niego we wniosku o interpretację zwolnienie z opodatkowania podatkiem PCC na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. nr IPPB2/436-651/14-4/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie, czy Wnioskodawca jako strona transakcji nabycia papierów wartościowych jest międzynarodową organizacją korzystającą na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów – pod warunkiem wzajemności.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że Wnioskodawca jest organizacją międzynarodową korzystającą ze swoich przywilejów i immunitetów na podstawie międzynarodowej umowy to jest na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 ratyfikowanej przez Polskę na mocy ustawy z dnia 16 października 1945 r. (Dz.U. z 1947 nr 23).

Stosownie do art. 8 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zasada wzajemności rozumiana sensu stricte, o której mowa w tym przepisie nie może znaleźć wprost zastosowania do organizacji międzynarodowych, a to z tego powodu, że organizacje te nie nakładają żadnych podatków, z których mogłyby zwolnić inne państwo, tak by zasada wzajemności została zrealizowana wprost.

Natomiast jeśli rozumieć zasadę wzajemności sensu largo to jest w taki sposób, że dotyczy ona sytuacji gdzie pozostałe Państwa będące członkami danej organizacji międzynarodowej również zwalniają tą organizację z nakładanych podatków, to przy takim rozumieniu, Wnioskodawca jest podmiotem, który korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie umowy międzynarodowej (Karta Narodów Zjednoczonych) na zasadzie wzajemności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż podlega on zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy skutków podatkowych zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych. W zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji zbycia papierów wartościowych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundusz podlega zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy, Fundusz, będący organem pomocniczym ONZ nieposiadającym odrębnej od ONZ podmiotowości prawnej, podlega jako organizacja międzynarodowa zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC, ponieważ objęty jest zakresem regulacji tej normy jako organizacja międzynarodowa i korzysta z przywilejów i immunitetów na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 ratyfikowanej przez Polskę na mocy ustawy z dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 nr 23) (dalej: „Karta NZ”).

Zwolnienie podmiotowe na gruncie ustawy o PCC

Art. 8 ustawy o PCC zawiera zwolnienia z podatku dla określonej grupy podmiotów. W ustępie 1 tego artykułu, zwolnienie przewidziane jest dla m.in. międzynarodowych organizacji i instytucji oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, korzystających na postawie ustaw, umów lub powszechnie uznawanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do stwierdzenia, że aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC muszą zostać spełnione dwa warunki. Podmiot musi stanowić międzynarodową organizację, instytucję lub oddział lub przedstawicielstwo takiej organizacji lub instytucji. Ponadto, podmiot ten powinien korzystać z przywilejów i immunitetów nadanych w drodze ustawy, umowy lub powszechnie uznawanego zwyczaju międzynarodowego. Spełnienie obu przesłanek pozwala na zwolnienie podmiotu z opodatkowania podatkiem PCC.

W opinii Wnioskodawcy, Fundusz spełnia wyżej wymienione przesłanki, ponieważ stanowi organizację międzynarodową oraz korzysta z przywilejów i immunitetów na podstawie Karty NZ ratyfikowanej przez Polskę, a więc podlega zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania podatkiem PCC.

Status Fundusz w ramach ONZ

Fundusz nie jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale wydzielonym organem pomocniczym w ramach struktury ONZ i w związku z tym, ma prawo korzystać z przywilejów i immunitetów nadanych ONZ. Z opisanego powyżej stanu faktycznego wynika, że Fundusz został utworzony na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Narodów ONZ.

Zgodnie z artykułem 7 paragraf 1 Karty NZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ (dalej: „Zgromadzenie”) jest organem ONZ posiadającym szerokie kompetencje w kwestiach omawiania spraw i zagadnień wchodzących w zakres Karty NZ. Do kompetencji Zgromadzenia należy powoływanie organów pomocniczych w ramach struktury ONZ, które uzna za niezbędne do pełnienia swoich funkcji (artykuł 22 Karty NZ). Organy pomocnicze powoływane są na podstawie uchwalonych Rezolucji ONZ. Potwierdza to także Regulamin Zgromadzenia w artykule 161. Jedną z funkcji wymienionych w Karcie NZ, jaką pełni Zgromadzenie jest zgodnie z artykułem 17 Karty zatwierdzanie budżetu ONZ. W zakresie budżetu ONZ mieszczą się sprawy związane z wynagrodzeniami pracowników organizacji oraz świadczenia podobne do świadczeń emerytalnych i pracowniczych.

Z powyższego wynika, że Fundusz kwalifikuje się jako organ pomocniczy ONZ zgodnie z artykułem 7 ust. 2 Karty, ponieważ został powołany na podstawie Rezolucji Zgromadzenia jako organ niezbędny do pełnienia funkcji związanych z budżetem. Fundusz jako organ pomocniczy nie posiada więc odrębnej podmiotowości prawnej, ale działa w ramach struktury ONZ. Ponadto, Regulamin Fundusz nie zawiera jakiegokolwiek przepisu, który nadawałby Fundusz odrębny status lub osobowość prawną, przeciwnie, organizacja Funduszu zgodnie z Regulaminem jest oparta na założeniu, że Fundusz stanowi organ pomocniczy w ramach struktury ONZ. Należy również nadmienić, iż majątek Fundusz podlega kontroli Zgromadzenia, w szczególności zgodnie z artykułem 19 Regulaminu, Sekretarz Generalny sprawuje kontrolę nad inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz.

Podsumowując, nie ulega więc wątpliwości, iż Fundusz jest organem pomocniczym ONZ działających w ramach struktury ONZ, w konsekwencji zwolnienie podmiotowe przysługujące Wniskodawcy będzie obejmowało również Fundusz.

Przywileje i immunitety Fundusz zawarte Karcie NZ

Zgodnie z artykułem 105 ust. 1 Karty NZ, ONZ korzysta na terytorium każdego państwa członkowskiego z przywilejów i immunitetów koniecznych do osiągnięcia swoich celów. Wobec braku enumeratywnego wymienienia przywilejów i immunitetów oraz braku sprecyzowania celów dla jakich konieczne jest ich nadanie, przepis ten powinno się interpretować szeroko. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, iż nadanie przywilejów i immunitetów jest zależne wyłącznie od konieczności ich zastosowania w odniesieniu do celów jakie realizuje ONZ.

W opinii Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania ONZ, jako organizacji o szeroko zakrojonych celach międzynarodowych, niezbędne jest zapewnienie pracownikom ONZ odpowiednich świadczeń socjalnych i emerytalnych, porównywalnych do świadczeń, jakie pracownicy otrzymują w przypadku, gdy pracują na rzecz podmiotów danego kraju. W przeciwnym wypadku, posiadanie status pracownika ONZ stawiałby daną osobę w niekorzystnej sytuacji.

Celem Funduszu jest efektywne zarządzanie środkami, które przeznaczone są na realizację wyżej wymienionych świadczeń pracowniczych. Zarządzanie środkami Funduszu poprzez dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych służy więc docelowo zapewnieniu wystarczającej ilości środków w budżecie Fundusz i tym samym jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ONZ.

Według Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż opodatkowanie zawieranych umów sprzedaży podatkiem PCC wpływałoby bezpośrednio na zmniejszenie wpływów do budżetu Fundusz i co za tym idzie, na zmniejszenie efektywnych zysków z inwestowania środków ONZ.

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, przywileje i immunitety, o których mowa w artykule 105 ust.1 Karty NZ, powinny obejmować zwolnienie z opodatkowania podatkiem PCC z uwagi na fakt, iż dokonywanie transakcji na podstawie umów sprzedaży jest warunkiem koniecznym do zapewnienia stabilności budżetu Fundusz. Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, Fundusz jest zwolniony z opodatkowania podatkiem PCC na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PCC, ponieważ spełnia przesłanki zawarte w tym przepisie. Fundusz jest bowiem organem pomocniczym ONZ i podmiotem stanowiącym integralną część ONZ, nieposiadającym odrębnej osobowości prawnej, a więc stanowi organizację międzynarodową w rozumieniu ustawy. Ponadto, Fundusz posiada przywileje i immunitety nadane w ratyfikowanej przez Polskę Karcie NZ, w szczególności w art. 105 ust. 1 Karty NZ.

W świetle powyższego, zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe i Wnioskodawca wnosi o jego potwierdzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, np. prawo majątkowe podlega wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostaje zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy. Umowa sprzedaży będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawo majątkowe będące przedmiotem sprzedaży w chwili jej zawarcia podlega wykonywaniu za granicą oraz nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności dokonuje transakcji kupna papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów sprzedaży. Transakcje cywilnoprawne będą zawierane przez Wnioskodawcę zarówno na terytorium Polski jak i poza tym terytorium. Będą one dotyczyć papierów wartościowych, w tym między innymi akcji w polskich spółkach. W przypadku nabywania akcji w polskich spółkach prawa majątkowe będą wykonywane w Polsce. O miejscu wykonywania praw majątkowych przesądza bowiem miejsce siedziby spółki której akcje są nabywane. Przez miejsce wykonywania prawa należy bowiem rozumieć miejsce, w którym następuje zaistnienie skutku prawnego czynności cywilnoprawnej, której przedmiotem jest prawo majątkowe. W przypadku akcji lub udziałów w spółce kapitałowej, wykonywanie prawa majątkowego utożsamiane jest z wykonywaniem takich uprawnień wspólnika jak uprawnienie do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i głosowania przy podejmowaniu uchwał, uprawnienie do zaskarżenia uchwał wspólników, uprawnienie do kontroli działalności spółki, które co do zasady odbywa się w siedzibie spółki, czyli zawsze na terytorium kraju jej siedziby. W ocenie Wnioskodawcy prawa majątkowe z innych papierów wartościowych (np. z obligacji) wykonywane będą poza granicami Rzeczpospolitej. Prawa takie dotyczą bowiem osiągania przychodów z nabywanych papierów wartościowych (np. wypłata kuponu od obligacji lub wypłata dyskonta od obligacji).Wnioskodawca jest organizacją międzynarodową korzystającą ze swoich przywilejów i immunitetów na podstawie międzynarodowej umowy to jest na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 ratyfikowanej przez Polskę na mocy ustawy z dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 nr 23). Stosownie do art. 8 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zasada wzajemności rozumiana sensu stricte, o której mowa w tym przepisie nie może znaleźć wprost zastosowania do organizacji międzynarodowych, a to z tego powodu, że organizacje te nie nakładają żadnych podatków, z których mogłyby zwolnić inne państwo, tak by zasada wzajemności została zrealizowana wprost. Natomiast jeśli rozumieć zasadę wzajemności sensu largo to jest w taki sposób, że dotyczy ona sytuacji gdzie pozostałe Państwa będące członkami danej organizacji międzynarodowej również zwalniają tą organizację z nakładanych podatków, to przy takim rozumieniu, wnioskodawca jest podmiotem, który korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie umowy międzynarodowej (Karta Narodów Zjednoczonych) na zasadzie wzajemności.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku, gdy prawo majątkowe będące przedmiotem transakcji nabycia papierów wartościowych w chwili jej zawarcia podlega wykonywaniu za granicą, wówczas czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Transakcja nabycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy, niezależnie od tego gdzie została zawarta umowa, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot - prawo majątkowe podlega wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji, przyjmując za Wnioskodawcą, że jest organizacją międzynarodową korzystającą ze swoich przywilejów i immunitetów na podstawie międzynarodowej umowy to jest na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 ratyfikowanej przez Polskę na mocy ustawy z dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 nr 23), który korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie umowy międzynarodowej (Karta Narodów Zjednoczonych) na zasadzie wzajemności - Wnioskodawca podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.