IPPB2/415-855/12-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz klientów będących nierezydentami otrzymanych od emitentów zagranicznych odsetek (dyskonta) i dywidend z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych na rynkach zagranicznych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2012 r. (data wpływu 27.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz klientów będących nierezydentami otrzymanych od emitentów zagranicznych odsetek (dyskonta) i dywidend z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych na rynkach zagranicznych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem na rzecz klientów będących nierezydentami otrzymanych od emitentów zagranicznych odsetek (dyskonta) i dywidend z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych na rynkach zagranicznych oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Bank (dalej - „Bank”) jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieć indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. W ramach prowadzonej działalności Bank nabywa w swoim imieniu papiery wartościowe emitowane na rynkach zagranicznych, które następnie sprzedaje swoim klientom (podlegającym ograniczonemu lub nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Zagraniczne papiery wartościowe mogą być emitowane zarówno przez nierezydentów, jak i rezydentów, jednak notowane są wyłącznie na rynkach zagranicznych.

Transakcje zakupu i sprzedaży papierów pomiędzy Bankiem a klientami, ewidencjonowane są na rachunku depozytowym znajdującym się za granicą - zbiorczy rachunek papierów wartościowych dla papierów klientów Banku. Rachunek otwarty został na mocy umowy zawartej pomiędzy Bankiem M. a E., tj. międzynarodowej izby rozliczeniowej. Na tym rachunku nie ma żadnych danych klientów Banku (jako właściciel rachunku wskazany jest Bank), nie można więc z zapisów na tym rachunku wywnioskować, kto jest faktycznie właścicielem papierów wartościowych.

Wiedzę o tym, kto jest właścicielem poszczególnych papierów wartościowych, ewidencjonowanych na zagranicznym rachunku depozytowym dla klientów Banku, posiada tylko i wyłącznie Bank. Prowadzi on szczegółowe ewidencje i rejestry w swoim systemie informatycznym, a także prowadzi analityczne rachunki papierów wartościowych dla poszczególnych klientów, gdzie wskazane są poszczególne papiery wartościowe zapisane na zagranicznym rachunku zbiorczym.

Klientom Banku, jako właścicielom zagranicznych papierów wartościowych, przysługują pożytki z tego tytułu, w szczególności odsetki i dywidendy. Emitenci przekazują Bankowi (jako jedynemu podmiotowi ujawnionemu na rachunku zbiorczym E.), bezpośrednio lub za pośrednictwem międzynarodowej izby rozliczeniowej powyższe odsetki i dywidendy, które to kwoty Bank następnie przekazuje swoim klientom (zapisuje je na analitycznych rachunkach papierów wartościowych klientów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Bank, jako podmiot, który przekazuje na rzecz klientów (nierezydentów, osób fizycznych), otrzymane od emitentów będących nierezydentami (dalej - „Emitent”), odsetki (dyskonta) i dywidendy z tytułu zagranicznych papierów wartościowych, notowanych tylko na rynkach zagranicznych, oraz zapisuje kwoty tych odsetek oraz dywidend na prowadzonych przez siebie analitycznych rachunkach klientów, jest zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz 4d updof płatnikiem podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 updof oraz czy w świetle art. 42 updof jest zobowiązany do składnia informacji oraz deklaracji w związku z takimi czynnościami...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. art. 30a ust. 1 pkt 2 i 4 updof, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, a także z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Na podstawie art. 41 ust. 4 updof płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d.

W myśl ust. 4d art. 41 updof, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 oraz ust. 4 updof, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym oraz na żądanie podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a updof oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje IFT-1(R) dotyczące osiąganych przez podatnika przychodów. Na podobne obowiązki informacyjne wskazuje art. 42c updof w odniesieniu do płatników przekazujących dochody odsetkowe obywatelom Unii Europejskiej oraz terytoriów zależnych i stowarzyszonych (IFT-3(R).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a updof - osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Nierezydenci podlegają opodatkowaniu na terenie Polski wyłącznie od tych dochodów (przychodów), które zostały uzyskane na terytorium kraju.

Według ust. 2b tego artykułu za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, a co za tym idzie inne dochody (przychody) mogą być również zakwalifikowane jako osiągnięte na terytorium Polski.

Rozstrzygającym kryterium w przypadku braku miejsca zamieszkania osoby fizycznej na terenie Polski - zgodnie z analizą językową ww. przepisów - jest miejsce osiągania przychodów (dochodów). W przypadku ustalenia, że miejscem powstania przychodów (dochodów) jest terytorium Polski osiągnięte z tego źródła przychody (dochody) powinny być opodatkowane w kraju.

Tożsame stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 listopada 2009 r., sygn. II FSK 2194/08 „(...) jurysdykcja podatkowa państwa ma charakter terytorialny i jest jednym z atrybutów suwerenności państwa. Przejawia się ona w prawie państwa do nakładania i pobierania podatków na własnym terytorium i od własnych obywateli, jak również od znajdujących się na terytorium tego państwa obywateli bądź rezydentów innych państw (...). Aby dana kategoria podmiotów była w świetle prawa podatkowego zobowiązana do ponoszenia ciężaru podatkowego musi być w jakiś sposób związana z krajowym systemem prawa podatkowego.” Opierając się na powyższych założeniach NSA przyjął, że jedynym elementem, który decyduje o opodatkowaniu korzyści osiągniętych przez nierezydentów na terytorium Rzeczpospolitej, jest miejsce osiągnięcia przychodów (dochodów). Przy czym jak podkreślił Sąd liczy się tylko miejsce powstania korzyści, a nie kategoria podmiotów, od których je otrzymano. Zatem nawet fakt, ich uzyskania od polskich rezydentów nie ma znaczenia, dla opodatkowania ich na terytorium Polski.

W sytuacji zakupu przez nierezydenta za pośrednictwem Banku papierów wartościowych wprowadzonych do obrotu przez zagraniczne przedsiębiorstwa (emitowane przez podmioty niebędące polskimi rezydentami podatkowymi) i notowane na zagranicznych rynkach, nie sposób połączyć przychodu uzyskiwanego z tych papierów (dywidendy, odsetek) z terytorium Polski.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2144/08, „nie można pojęcia „dochody osiągane” utożsamiać z pojęciem „dochody wypłacane, pochodzące, otrzymywane z terytorium Polski”. Pod pojęciem „terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów” należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką nie jest wypłata pieniędzy, wypłata jest elementem finalnym całego procesu osiągania dochodu.”

Wypłata dywidendy, odsetek za pośrednictwem polskiego rezydenta (Banku), na terytorium Polski nie stanowi łącznika pomiędzy terenem Polski a miejscem powstania przychodu nierezydenta. Nie sposób, więc powiązać przychodu nierezydenta wygenerowanego przez papiery wartościowe notowane na zagranicznych rynkach, wyemitowane za granicą przez nierezydenta z terytorium Rzeczpospolitej.

Na marginesie należy zauważyć, że Bank pełni jedynie rolę pomocniczo - techniczną, nie ma żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi, jego rola ogranicza się do przekazywania wpływów należnych właścicielom papierów wartościowych.

W związku z powyższym, zdaniem Banku, w sytuacji gdy przekazuje on na rzecz klientów - nierezydentów, osób fizycznych, wypłacone przez Emitenta (nierezydenta) odsetki i dywidendy, od nabytych przez nich zagranicznych papierów wartościowych (zapisuje kwoty na rachunkach klientów), na Banku nie spoczywają obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 4 uraz 4d updof, ani żadne inne obowiązki w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności obowiązki informacyjne zgodnie z art. 42 ust. 2 - 4, 6, 7 oraz 42c updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż powołane wyroki dotyczy konkretnych spraw podatnika, osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Ponadto należy wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.