IPPB2/415-467/12-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 749 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2012 r. (data wpływu 18.05.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.07.2012 r. (data wpływu 23.07.2012 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-467/12-2/MK z dnia 06.07.2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka akcyjna, dalej: „Spółka”, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, podjęła w drodze uchwały Rady Nadzorczej decyzję o przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego, dalej: „Program”. Program przeznaczony jest dla osób wchodzących w skład wyższego managementu Grupy Spółki oraz osób z kierownictwa średniego szczebla, dalej: „Uczestnik Programu, Osoby Uprawnione”. Wnioskodawca, osoba fizyczna, jest uprawniona do skorzystania z ww. Programu Spółki.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie dla osób kluczowych, m.in. dla Wnioskodawcy, dodatkowej motywacji, której celem jest zapewnienie warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości. Cały Program dotyczy lat obrotowych Spółki 2011- 2013. W ramach jego realizacji osoby w nim uczestniczące, w tym Wnioskodawca, będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w przyjętym regulaminie uzyskać prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych. Program jest adresowany do nie więcej niż 99 osób.

Prawo do nabycia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione poprzez obejmowanie przez nie warrantów. Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Za dzień uzyskania warrantu uznaje się dzień, w którym Rada Nadzorcza przyznaje Osobom Uprawnionym warranty, zgodnie z uchwalonym Regulaminem. Warranty uprawniają do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej jednej akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki, za każdą akcję, po spełnieniu warunków, o których mowa w Regulaminie. Warranty uprawniają do objęcia akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji. Objęcie akcji nastąpi jedynie po ich opłaceniu. Warranty są niezbywalne, podlegają dziedziczeniu.

Pismem z dnia 06.07.2012 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • czy na dzień otrzymania imiennych warrantów subskrybcyjnych można będzie określić ich wartość...
 • czy intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych uzyskania warrantów czy też przedmiotowa interpretacja ma dotyczyć również skutków podatkowych związanych z realizacją praw z otrzymanych warrantów poprzez nabycie akcji w świetle art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpłatnego zbycia otrzymanych akcji...

Jeżeli przedmiot interpretacji ma dotyczyć również realizacji praw z otrzymanych warrantów i ich odpłatnego zbycia proszę o zadanie stosownych pytań.

Przedmiotowe wezwanie doręczono w dniu 11.07.2012 r. Wnioskodawca odpowiedział w terminie pismem z dnia 12.07.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 18.07.2012 r., data wpływu 23.07.2012 r. uzupełniając przedmiotowy wniosek o następujące informacje.

Na dzień otrzymania imiennych warrantów subskrypcyjnych nie jest możliwe określenie ich wartości, ponieważ spółka na ten dzień nie zna ceny emisyjnej przyszłej akcji ani tym bardziej ich wartości rynkowej. Jest to tylko przyrzeczenie ze strony spółki, że pracownik ma prawo do zakupu akcji.

Celem zapytania jest otrzymanie interpretacji tylko w zakresie skutków podatkowych uzyskania warrantów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: „ustawa o PIT”...

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą otrzymania warrantów od Spółki. Warrant uprawnia jedynie do zakupu akcji, którego wartość wynika z nadwyżki wartości notowanej na giełdzie akcji, dlatego na dzień ich nabycia nie jest możliwe określenie ich wartości. Warrant jest nieodpłatny, Wnioskodawcy przysługuje prawo do objęcia akcji zgodnie z Programem, jednakże jego wartość nie sposób wycenić w chwili jego nabycia.

Wykonanie przez Wnioskodawcę przysługującego mu z tytułu warrantów prawa do objęcia akcji oraz faktyczne objęcie akcji na warunkach określonych w Programie nie powoduje powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16. art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy o PIT wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia — według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione — według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach — na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż objęta programem kadra menedżerska Spółki, w tym Wnioskodawca otrzyma nieodpłatnie warranty subskrypcyjne, w zamian za które - po spełnieniu kryteriów określonych w Programie - będzie mogła objąć akcje Spółki. Warranty są niezbywalne i podlegają dziedziczeniu. Każdy warrant uprawnia Uczestnika Programu do objęcia jednej akcji. Wobec niedostępności warrantów subskrypcyjnych dla osób nie będących Uczestnikami Programu trudno mówić o nabywaniu tych instrumentów w sposób preferencyjny.

W świetle powyższego należy uznać, iż w momencie przyznania warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania Osobom Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy o PIT.

Uwzględniając powyższe i odnosząc się bezpośrednio do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie obowiązek taki nie powstaje w momencie przyznania warrantów Uczestnikom Programu. Przychód powstanie dopiero w momencie zbycia akcji czyli w momencie sprzedaży akcji w ramach warrantu. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, zgodnie z którym, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Przychód ten następuje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na osobę kupującą od kadry menadżerskiej, która uzyska akcje do realizacji prawa wynikającego z warrantu, nawet jeżeli faktyczna zapłata następuje po tym dniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku objęcia akcji Spółki na podstawie warrantów, u Wnioskodawcy nie wystąpi dochód z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o PIT przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji.

W myśl art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy na dzień przydzielenia (nabycia) warrantów nie powstaną koszty uzyskania przychodów. Momentem powstania obowiązku podatkowego będzie dzień zbycia akcji, gdzie różnica pomiędzy ceną zapłaconą za akcje a poniesionymi wydatkami będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z ww. przepisami ustawy o PIT ustawodawca przewidział, że w przypadku objęcia akcji spółki kapitałowej przez osobę uprawnioną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie oblicza się dochodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej nadwyżki pomiędzy (i) wartością rynkową akcji a (ii) wydatkami poniesionymi na ich objęcie. W związku z powyższym na dzień objęcia przez Wnioskodawcę akcji w ogóle nie wystąpi przychód do opodatkowania.

Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 1 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB1/415-305/09-2/AMN), w której stwierdzono, iż „dochód z realizacji warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki nie będzie zatem podlegał opodatkowaniu w dacie objęcia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych, jeżeli będą to akcje nowej emisji”. Analogiczne stanowiska wyrażono w indywidualnych interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów w dniu 31 lipca 2009 r. (organem upoważnionym do wydania Interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) sygn. ITPB1/415-374/09/HD, oraz w indywidualnej interpretacji z dnia 2 lipca 2009 r. (organem upoważnionym do wydania interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) (sygn. IPPB2/415-284/09-2/MK).

Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia przedmiotowych akcji. Dochód uzyskany z powyższej transakcji będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b cytowanej ustawy o PIT.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej sprawie spełnione są warunki dla zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, zatem następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji i dochód z realizacji warrantów subskrypcyjnych nie będzie podlegał opodatkowaniu w dacie objęcia akcji poprzez realizację praw wynikających z tytułu warrantów. Podsumowując, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą otrzymania warrantów przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w odniesieniu do zadanego pytania w zakresie skutków podatkowych uzyskania warrantów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich – wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Natomiast ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 5a pkt 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż warranty subskrypcyjne stanowią papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zauważyć należy, iż co do zasady, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest każde przysporzenie majątkowe otrzymane przez podatnika. Przychodem tym są zatem także otrzymane przez niego nieodpłatne świadczenia. W myśl bowiem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. W myśl art. 453 § 2 k.s.h., w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Stosownie natomiast do art. 453 § 3 k.s.h., uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 1. uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,
 2. cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,
 3. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,
 4. termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest uczestnikiem programu motywacyjnego przyjętego w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Program przeznaczony jest dla osób wchodzących w skład wyższego managementu Grupy Spółki oraz osób z kierownictwa średniego szczebla. W ramach jego realizacji osoby w nim uczestniczące, w tym Wnioskodawca, będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w przyjętym regulaminie uzyskać prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych. Program jest adresowany do nie więcej niż 99 osób.

Prawo do nabycia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione poprzez obejmowanie przez nie warrantów. Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Za dzień uzyskania warrantu uznaje się dzień, w którym Rada Nadzorcza przyznaje Osobom Uprawnionym warranty, zgodnie z uchwalonym Regulaminem. Warranty uprawniają do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej jednej akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki, za każdą akcję, po spełnieniu warunków, o których mowa w Regulaminie. Warranty uprawniają do objęcia akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji. Objęcie akcji nastąpi jedynie po ich opłaceniu. Warranty są niezbywalne, podlegają dziedziczeniu.

Zauważyć przy tym należy, iż żadne przepisy nie nakładają na spółkę obowiązku określenia wartości emitowanych warrantów subskrypcyjnych. Ich cenę emisyjną, bądź sposób jej ustalenia, należy określić jedynie w przypadku, gdy warranty te mają być emitowane odpłatnie. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydanie przedmiotowych warrantów będzie nieodpłatne. Ponadto w związku z otrzymaniem Warrantów Uczestnicy Programu nie nabywają żadnych praw korporacyjnych w Spółce. Warranty uprawniają do objęcia akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki.

W świetle powyższego należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.