IPPB1/4511-509/16-5/EC | Interpretacja indywidualna

Czy wypłata klientom, nie mającym statusu podatnika tj.: spółkom jawnym, spółkom komandytowym, spółkom partnerskim oraz spółkom cywilnym, dochodów (przychodów) potencjalnie opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nakłada na prowadzącego rachunek papierów wartościowych obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB1/4511-509/16-5/ECinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. obowiązek płatnika
 3. papier wartościowy
 4. płatnik
 5. spółka cywilna
 6. spółka jawna
 7. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 7 lipca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB6/4510-320/16-2/AZ IPPB1/4511-509/16-2/EC z dnia 24 czerwca 2016 r. (data nadania 24 czerwca 2016 r., data doręczenia 28 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

C. SA (dalej: C.) prowadzi - na podstawie umów - rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów, wśród których niewielką grupę stanowią spółki osobowe, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi tu o spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie oraz spółki cywilne, w przypadku których podatnikami mogą być jedynie wspólnicy tych spółek, na zasadach określonych w przepisach, odpowiednich dla statusu podatkowego tych wspólników. Zaznaczyć należy, że w przypadku niektórych spółek, wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, a w przypadku innych zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej lub inne spółki osobowe.

Prowadząc rachunki papierów wartościowych C. pośredniczy w przekazywaniu różnych rodzajów pożytków z papierów wartościowych. Pożytki takie, w określonych przypadkach mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku klientów, którzy mają status spółki osobowej i nie mają statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, katalog ostatecznych beneficjentów pożytków z papierów wartościowych nie jest znany prowadzącemu rachunki papierów wartościowych. Przestawiana w C., przy zawieraniu umowy związanej z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, umowa spółki może podlegać zmianom, może zawierać zapisy odnoszące się do szczegółowych zasad podziału zysków (niejednoznaczne) oraz może wiązać wspólników o różnym statusie podatkowym. Wszystkie te zmienne wpływają na powstawanie praktycznych problemów z ustaleniem podstawy opodatkowania i stawki podatku, jeśli wspólnik nie ma statusu osoby fizycznej, a jego status podatkowy nie jest jednoznaczny (np. wspólnik jest podmiotem, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych). Abstrahując od niejednoznacznego stanu prawnego w tym przypadku, prawidłowy pobór zryczałtowanego podatku dochodowego połączony z prawidłową identyfikacją ostatecznego podatnika, któremu płatnik zobowiązany byłby wystawić stosowną deklarację podatkową, jest utrudniony, a nawet niemożliwy, skoro w skrajnych przypadkach prowadzić by musiał do domniemania stosowania stawki podatku dedykowanej dla zagranicznych osób prawnych (20%).

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 czerwca 2016 r. Nr IPPB6/4510-320/16-2/AZ IPPB1/4511-509/16-2/EC Wnioskodawca wskazał, że oczekuje interpretacji na pytanie sformułowane w odniesieniu do obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku spółek osobowych nie mających statusu podatnika, tj. spółek jawnych, komandytowych, partnerskich i cywilnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłata klientom, nie mającym statusu podatnika tj.: spółkom jawnym, spółkom komandytowym, spółkom partnerskim oraz spółkom cywilnym, dochodów (przychodów) potencjalnie opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nakłada na prowadzącego rachunek papierów wartościowych obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy (...) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m. in. w art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy (...), a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5 i odsetki i dochody z FIZ), pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

C. S.A. stoi na stanowisku, że zgodnie z powyższymi przepisami może pełnić funkcje płatnika jedynie w przypadku, gdy:

 • prowadzi rachunek papierów wartościowych dla podatnika i wypłata świadczenia następuje na rzecz podatnika,
 • dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych,
 • wypłata dochodu (przychodu) następuje na rzecz podatnika wyłącznie za pośrednictwem C.

Należy w tym miejscu podkreślić, że chociaż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji podatnika, z art. 1 i art. 3 tej ustawy wynika, że przez podatnika należny rozumieć wyłącznie osobę fizyczną. Dodatkowo, na brak możliwości ustalania przychodu poszczególnych podatników, będących wspólnikami wymienionych spółek osobowych, wskazuje art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz (...), łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Art. 27 ust. 1 nie może nawet stanowić normy pomocniczej dla pobierania podatku przez płatnika, bowiem odnosi się wyłącznie do dochodów łącznie opodatkowanych wg tzw. skali podatkowej.

W przypadku spółek osobowych nie spełnione są dwa warunki, definiujące obowiązek płatnika, prowadzącego rachunek papierów wartościowych. W pierwszym warunku rachunek papierów wartościowych musi być prowadzony dla podatnika, gdy tymczasem stroną umowy z C. może być jednostka organizacyjna - spółka - nie będąca podatnikiem. Oznacza to, że C., w przypadku spółek osobowych, nie dokonuje wypłaty na rzecz podatnika, ale na rzecz jednostki organizacyjnej (spółki osobowej), która rozdysponowuje dochód (przychód) zgodnie z umową. Skoro tak, to nie spełniony jest również drugi warunek określony w art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wypłata dochodu (przychodu) nie następuje na rzecz podatnika wyłącznie za pośrednictwem C., skoro w pośrednictwo to zaangażowana jest jeszcze inna jednostka organizacyjna (spółka osobowa). |

Brak jest również jakichkolwiek podstaw do tego, by w przypadku spółek osobowych, nawet jeśli jednym ze wspólników jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca status podatnika CIT, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku odsetek i zagranicznych osób prawnych opodatkowany wg odmiennej stawki podatkowej - 20%), skoro w świetle art. 26 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód (przychód) również nie jest wypłacany bezpośrednio podatnikowi CIT.

Wyżej wymienione argumenty prawne, w tym w szczególności niespełnienie - w przypadku spółek osobowych nie będących podatnikami CIT - warunków określonych w art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala stwierdzić, że wypłata klientom nie mającym statusu podatnika, dochodów (przychodów) potencjalnie opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie nakłada na prowadzącego rachunek papierów wartościowych obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka osobowa nie posiada na gruncie podatków dochodowych zdolności podatkowej.

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przepisy ustawy obejmują wyłącznie dochody osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe powstaje zatem u konkretnego podatnika.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z tą zasadą dochody (przychody) z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku spółki.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów w postaci:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej, (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zauważyć jednak należy, iż z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje uzyskiwane przez podatników przysporzenia majątkowe do różnych źródeł przychodów, także wspólnicy spółki osobowej mogą w związku z prowadzoną w ramach spółki działalnością uzyskiwać przychody z różnych źródeł. Jedynie bowiem w przypadku, gdy wspólnicy tej spółki uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu cyt. wyżej art. 5a pkt 6 oraz 5b ww. ustawy (a więc przychody, których ustawa nie kwalifikuje do innego źródła przychodów), przychody te uznaje się za przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 6. przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;
 10. a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9;
 11. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a:

 • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (pkt 2),
 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (pkt 4),
 • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (pkt 5).

W myśl art. 41 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast stosownie do treści art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - C. SA prowadzi - na podstawie umów - rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów, wśród których niewielką grupę stanowią spółki osobowe, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi tu o spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie oraz spółki cywilne. W przypadku niektórych spółek, wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, a w przypadku innych zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej lub inne spółki osobowe.

Prowadząc rachunki papierów wartościowych C. pośredniczy w przekazywaniu różnych rodzajów pożytków z papierów wartościowych. Pożytki takie, w określonych przypadkach mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca powziął wątpliwości co do charakteru oraz zakresu swoich obowiązków jako płatnika w odniesieniu do wypłacanych dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy wypłata taka będzie następowała na rzecz spółek osobowych.

Organ podatkowy zauważa, że zgodnie z treścią art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisy obejmują wyłącznie dochody osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe powstaje zatem u konkretnego podatnika. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są łącznie np. wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub cywilnej, ale zawsze każdy z nich odrębnie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się do dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie stosuje się ich w stosunku do podmiotów zbiorowych, jakim jest w przedstawionym stanie faktycznym spółka jawna, komandytowa, partnerska lub cywilna. Spółkę tą tworzą więcej niż jedna osoba fizyczna.

W konsekwencji fakt, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego nie zwalnia prowadzącego rachunki papierów wartościowych z obowiązków płatnika. Oznacza to zatem, że na podmiocie, który prowadzi rachunek papierów wartościowych oraz za pośrednictwem którego następuje wypłata świadczeń określonych w art. 30a ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciążą obowiązki poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż przepisy prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nadają spółce osobowej statusu podatnika. Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku spółek osobowych spoczywa na jej udziałowcach (wspólnikach), będących podatnikami podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych dochodów w ramach posiadanego udziału w spółce osobowej. W związku z powyższym, dokonując wypłaty świadczeń określonych w art. 30a ust. 1 na rzecz spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub cywilnej, której wspólnikami są osoby fizyczne, Wnioskodawca jako płatnik winien pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.