IPPB1/4511-1487/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli) od Wierzyciela?
IPPB1/4511-1487/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. papier wartościowy
 3. płatnik
 4. weksel
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli) od wierzyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli) od wierzyciela.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma swoją siedzibę na terenie Polski i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. prowadzenie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym realizowania projektów budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Spółka korzysta z różnych form finansowania w postaci kredytów i pożyczek bankowych jak również poprzez emisję papierów wartościowych (weksli bądź obligacji).

Aktualnie w związku ze spłatą swoich zobowiązań finansowych, Spółka jako dłużnik dokonuje spłaty (wykupu) papierów wartościowych, w tym weksli. Posiadaczem weksli jest spółka jawna (dalej: Wierzyciel), w której wspólnikami są osoby fizyczne, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT). Papiery wartościowe mogą być wykupywane przez Spółkę po cenie emisyjnej (cenie nominalnej) albo powyżej ceny emisyjnej, w takim przypadku różnica między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego (weksla) a ceną zakupu (ceną emisyjną) papieru wartościowego stanowi dyskonto.

Wierzyciel prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie udzielania finansowania (tj. PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), a papiery wartościowe (weksle bądź obligacje) stanową składniki majątkowe przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przychody z tej działalności są na bieżąco opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie wspólników, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki jawnej, tzw. podatkiem linowym (na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o PIT). Przychody z działalności finansowej są ujmowane w księgach rachunkowych Wierzyciela na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym, dział księgowy Spółki powziął wątpliwość odnośnie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykupem papierów wartościowych od Wierzyciela.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli) od Wierzyciela...

Zdaniem wnioskodawcy, Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli bądź obligacji) od Wierzyciela. W przypadku bowiem wykupywania przez Spółkę papierów wartościowych (weksli bądź obligacji) po cenie emisyjnej dochód w ogóle nie występuje, a w przypadku wykupowania papierów wartościowych (weksli bądź obligacji) powyżej ceny emisyjnej tj. wystąpienia różnicy między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego (weksla bądź obligacji) a ceną nominalną (ceną emisyjną) papieru wartościowego, podatnikiem zobowiązanym do wykazania dochodu z tego tytułu (dyskonta) będzie Wierzyciel.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Na wstępie Wnioskodawca zauważa, że instytucja weksla uregulowana została w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. Weksel emitowany na podstawie przepisów tej ustawy jest papierem wartościowym, którego funkcją jest uregulowanie lub zabezpieczenie zobowiązania pieniężnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną (np. spółka jawna), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) uzyskanych z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowanych podatek dochodowy.

W świetle natomiast art. 5a pkt 12 ustawy o PIT, iż dyskonto stanowi różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jednocześnie zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23-ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

W świetle natomiast art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz wartościowych, w tym tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupi umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Równocześnie należy zwrócić uwagę na art. 30b ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisu art. 30b ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przytoczone przepisy, Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie ciążących na nim obowiązków płatnika podatku z tytułu wykupu papierów wartościowych (weksli) od Wierzyciela. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wykupu papieru wartościowego (weksli, obligacji) mamy do czynienia z sytuacją podobną do odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zgodnie bowiem z art. 50 ustawy prawo wekslowe, prawo wykupu weksla przysługuje, każdemu dłużnikowi wekslowemu. Polega ono na tym, iż dłużnik dokonuje zapłaty całej sumy wskazanej na wekslu na rzecz posiadacza weksla, a ten wydaje (przekazuje, wręcza) dłużnikowi dokument weksla. Należy dodać, iż posiadacz weksla, któremu dłużnik wekslowy oferuje jego wykup, ma obowiązek przyjęcia sumy wekslowej i wydania dokumentu weksla. Wydanie dokumentu weksla dłużników wekslowemu jest bardzo istotnym elementem - z jednej strony chroni dłużnika przed niebezpieczeństwem ponownej zapłaty (np. gdyby weksel przeszedł w posiadanie osoby trzeciej, która nie wiedziała o fakcie wykupu weksla), z drugiej - umożliwia dłużnikowi dochodzenie roszczeń regresowych przeciwko innym dłużnikom wekslowym, o ile takowe istnieją.

Równocześnie Wnioskodawca zauważa, że wierzyciel prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie udzielania finansowania (tj. PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), a papiery wartościowe (weksle bądź obligacje) stanowią składniki majątkowe przedsiębiorstwa Wierzyciela (spółki jawnej). Przychody z tej działalności są na bieżąco opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie wspólników, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki jawnej, tzw. podatkiem linowym (na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o PIT). Przychody z działalności finansowej są ujmowane w księgach rachunkowych Wierzyciela na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykupem papierów wartościowych (weksli) od Wierzyciela, ponieważ wykup następuje w wykonaniu działalności gospodarczej Wierzyciela. W przypadku wykupywania przez Spółkę papierów wartościowych (weksli) powyżej ceny emisyjnej i wystąpienia różnicy między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego (weksla) a ceną zakupu (ceną emisyjną) papieru wartościowego, podatnikiem zobowiązanym do wykazania dochodu z tego tytułu (dyskonta) będzie Wierzyciel. Innymi słowy, Wierzyciel powinien wykazać przychód w wysokości otrzymanej od Spółki kwoty wykupu oraz koszt uzyskania przychodu w postaci wydatków na objęcie papieru wartościowego (w wysokości ceny emisyjnej). W przypadku wystąpienia różnicy między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego (weksla bądź obligacji) a ceną nominalną (ceną emisyjną) papieru wartościowego, powstanie dochód opodatkowany PIT na poziomie wspólników Wierzyciela.

Z powyższymi tezami zgadza się również Minister Finansów w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2015 r, o sygn. IPPB1/415-1309/14-4/KS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „Dla prawidłowego ustalenia sposobu rozliczenia dochodu przypadającego na Wnioskodawcę z tytułu wykupu Obligacji przez emitenta (...) konieczne jest właściwe zakwalifikowanie przychodów do odpowiedniego źródła przychodu. Skoro przedmiotem działalności spółki jawnej będzie obrót udziałami i papierami wartościowymi, a (jak wskazano uprzednio) obligacje zaliczyć należy do papierów wartościowych, to czerpanie z tego tytułu pożytków stanowić będzie realizację przedmiotu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wykup Obligacji otrzymanych z tytułu likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej, skutkować będzie, po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (...).
 • to samo stanowisko zostało również potwierdzone w licznych innych interpretacjach indywidualnych np:
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 29 maja 2015 r., o sygn. IBPB1/1/4511-278/15/BK
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 7 maja 2015 r., o sygn. IBPBI/1/4511-410/15/AP oraz
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 9 kwietnia 2015 r, o sygn. IPPB1/4511-31/15-6/EC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.