ILPB2/4511-1-401/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wniesienie aktywów do FIZ.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca planuje objąć jednostki udziałowe w formie papierów wartościowych (parts d’interest - interest shares, participation units, dalej: „Prawa udziałowe”) spółki, działającej w formie societe en commandite speciale (dalej: „SCSp”).

Zgodnie z przepisami prawa, spółka działająca w formie societe en commandite speciale jest podmiotem, który nie posiada osobowości prawnej i który jest transparentny podatkowo na gruncie podatku dochodowego. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, podmiot ten uprawniony jest do emisji papierów wartościowych ucieleśniających prawa majątkowe i prawo głosu członka (wspólnika), związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w spółce SCSp.

W ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza stać się wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, co wiązać się będzie z otrzymaniem Praw udziałowych.

Wnioskodawca przewiduje, że możliwe jest, że w przyszłości wniesie Prawa udziałowe do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „FIZ”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne tego podmiotu, zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, ze zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie Praw udziałowych w zamian za certyfikaty inwestycyjne FIZ, na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Wnioskodawcy na gruncie podatku PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych FIZ za wniesione Prawa udziałowe nie będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu określenia skutków podatkowych powyższego zdarzenia, konieczna jest ocena, czy uzyskanie certyfikatów inwestycyjnych z tytułu dokonania wniesienia Praw udziałowych stanowi przychód podatkowy, w szczególności przychód, do którego zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione zdematerializowane papiery wartościowe, inne papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności lub określone prawa związane z nieruchomościami.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub określonymi prawami związanymi z nieruchomościami. Ust. 2 art. 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazuje przy tym, że w tym wypadku przedmiot wniesienia jest wyceniany według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów. Uprzedzając dalsze rozważania, należy podkreślić, że wartość certyfikatu inwestycyjnego w postaci wyceny nie jest określana rynkowo, na podstawie cen stosowanych w obrocie gospodarczym, ale stanowi wartość określoną przez fundusz inwestycyjny.

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie certyfikatów inwestycyjnych po wniesieniu Udziałów, nie spełnia dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W celu określenia, czy dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) zostanie spełniona, konieczna jest analiza, czy uzyskanie certyfikatu inwestycyjnego stanowi przychód podatkowy zdefiniowany w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f).

W art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT nie rozszerzono katalogu przychodów w stosunku do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT wprowadza jedynie wyjątek od kasowej zasady rozpoznawania przychodów na rzecz zasady memoriałowej.

W dalszym ciągu konieczne jest określenie, czy w danym przypadku występuje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Jak uprzednio wskazano, do przychodów w rozumieniu ustawy o PIT należy zaliczyć pieniądze i wartości pieniężne. Pomimo tego, że do certyfikatu inwestycyjnego odnosi się określona, wyceniana przez fundusz inwestycyjny wartość, nie jest on polskim albo zagranicznym pieniądzem.

Wartości pieniężne, choć niezdefiniowane w samej ustawie o PIT, jak wskazuje się w orzecznictwie (por. wyrok NSA z dnia 8 marca 2013 r., sygn. II FSK 1479/11) znaczeniowo zbliżone są do pojęć wartości dewizowych oraz dewiz określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, ze zm.) i zasadne jest pomocnicze odwołanie się w tym zakresie do tego aktu. Na gruncie prawa dewizowego wartościami dewizowymi i dewizami są środki płatnicze oraz papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego.

Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze podatkowej, wartości pieniężne to wszelkiego rodzaju instrumenty o charakterze finansowym, które mogą pełnić funkcję płatniczą, tzn. mają moc umarzania zobowiązań. Wśród instrumentów płatniczych można wymienić m.in. weksle, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenia zapłaty, przekazy oraz niektóre papiery wartościowe (A. Bartosiewicz, PIT. Komentarz, LEX 2014).

Należy stwierdzić, że pomimo tego, że certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), nie może być on traktowany dla celów podatkowych jako wartość pieniężna. Certyfikat inwestycyjny, stanowiąc pochodny instrument finansowy, nie stanowi wartości pieniężnej z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, ponieważ nie ma charakteru substytutu pieniądza. Jedynie niektóre z papierów wartościowych mogą stanowić wartość pieniężną, do której to kategorii nie można zaliczyć certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z powszechnie wyrażanym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały. Jak można zauważyć, certyfikaty inwestycyjne stanowią przysporzenie o charakterze potencjalnym i nieskonkretyzowanym. Przychód Wnioskodawcy w ramach transakcji powstaje dopiero na drugim etapie procesu inwestycji (w razie umorzenia certyfikatów, zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej albo wypłaty dochodów funduszu bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych).

Przedstawione stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych, m.in. wyroku NSA z dnia 8 marca 2013 r., sygn. II FSK 1479/11, wyroku NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. II FSK 1047/09, wyroku WSA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. I SA/Po 44/11, wyroku WSA w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Po 1341/08, wyroku WSA w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. I SA/Kr 2051/13, wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r, sygn. I SA/Kr 441/13.

Zainteresowany zauważa, że część z powyższych orzeczeń dotyczy spraw z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jednak ze względu na tożsamość zagadnienia na gruncie obu ustaw i odwoływanie się przez sądy oraz doktrynę do wyroków wydanych w sprawach związanych zarówno z podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i z podatkiem PIT zasadne jest wskazanie przez Wnioskodawcę również tych rozstrzygnięć.

Uzyskanie certyfikatu inwestycyjnego w zamian za wniesienie Praw udziałowych do FIZ nie jest więc tożsame z realizacją prawa z certyfikatu, która stanowi rzeczywisty moment powstania przychodu. Na wcześniejszych etapach transakcji nie wystąpi przychód podatkowy w rozumieniu art. 11 ust. 1, tak więc samo wniesienie Praw udziałowych w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie będzie wywoływało skutków podatkowych na gruncie ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Praw udziałowych do FIZ za certyfikaty inwestycyjne nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać wniesienia Praw udziałowych (papierów wartościowych, zwanych dalej aktywami) w spółce, należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w dniu 14 czerwca 1995r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 ze zm.).

W sytuacji uzyskania przychodu z tytułu wniesienia papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 umowy zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”, z treści którego wynika, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Czynność wniesienia papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego stanowi formę przeniesienia tytułu własności tych papierów, gdyż w jej wyniku nowym właścicielem papierów stanie się fundusz inwestycyjny zamknięty.

W konsekwencji przychód uzyskany z przeniesienia przez Wnioskodawcę tytułu własności do Praw udziałowych (papierów wartościowych) w spółce podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, a więc w Polsce i skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

  1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi lub
  2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w cytowanym powyżej ust. 2.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zatem wniesienie aktywów (Praw udziałowych), o których mowa we wniosku do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, że w zaprezentowanym opisie zdarzenia przyszłego w momencie dokonania wpłaty omawianych aktywów za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże aktywów.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powoływanych wyżej przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aktywów do funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Wniesienie Praw udziałowych stanowiących papiery wartościowe do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Wniesienie przez Wnioskodawcę aktywów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Zainteresowany otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Zainteresowanego aktywów stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączył z tej ogólnej definicji niektóre rodzaje przychodów i zdefiniował je odrębnie, w tym przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6. W świetle cytowanego powyżej przepisu, przychód ten powstaje w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 ww. ustawy).

Po zakończeniu roku dochody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w roku podatkowym), które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a ww. ustawy). W tym terminie Wnioskodawca zobowiązany będzie również do zapłaty należnego podatku (art. 45 ust. 4 ww. ustawy).

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro konsekwencją otrzymania certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności wymienionych we wniosku aktywów poprzez wniesienie powołanych walorów (wpłatę) do funduszu inwestycyjnego po stronie Wnioskodawcy zostanie rozpoznany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.