IBPP3/443-1201/11/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2011r. (data wpływu 3 listopada 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2011r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) działa w sektorze najmu powierzchni handlowych. Podstawowym rodzajem jej działalności jest zarządzanie oraz wynajem nieruchomości własnych, kupno i sprzedaż nieruchomości oraz pośrednictwo w ich obrocie. Dodatkowo Wnioskująca w ramach posiadanych wolnych środków finansowych, udziela pożyczek jednostkom należącym wraz z nią do Grupy Kapitałowej w ramach działalności udzielania pożyczek poza systemem bankowym (PKD 64.922).

Wnioskująca nabyła w roku 2010 obligacje emitowane, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, w ramach niepublicznej emisji obligacji imiennych. Obligacje te są obligacjami oprocentowanymi stałą stopą procentową. Oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej obligacji począwszy od daty przydziału do daty wykupu obligacji, która ustalona została na dzień 15 grudzień 2020 roku. Spółka zamierza dokonać wyodrębnienia z wyżej wymienionych obligacji wartości odsetek. Wartość odsetek po tej operacji będzie dokumentował odrębny papier wartościowy. Następnie Spółka chce dokonać cesji tego papieru wartościowego - należnych jej odsetek od obligacji - na rzecz innego podmiotu z Grupy Kapitałowej. Zawarta umowa będzie miała charakter bezwarunkowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dokonanie wskazanej cesji odsetek od obligacji - papieru wartościowego, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie korzystającą ze zwolnienia od tego podatku...
 2. Czy w przypadku, gdy dokonanie wskazanej cesji odsetek od obligacji - papieru wartościowego korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług to jako czynności dokonywane sporadycznie przez Spółkę, nie będzie wliczana do obrotu obliczanego zgodnie z art. 90 ust. 3 i 6 ustawy o VAT w celu wyliczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust 2. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wierzytelność jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Instytucja przelewu wierzytelności zastała uregulowana przepisami art. 509-517 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W myśl § 2 ustawy wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa (...). Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności następuje - w myśl art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego - na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności cesjonariusz może dochodzić spełnienia określonego świadczenia od dłużnika, przysługuje mu również uprawnienie do rozporządzania wierzytelnością poprzez jej dalszą odsprzedaż, zamianę, darowiznę, zapis w testamencie lub zastaw. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowią dostawy towarów. Przedmiotem transakcji, której dotyczy niniejszy wniosek o interpretację będzie wyłącznie jednorazowy przelew wierzytelności własnej Wnioskodawcy. Transakcja nie będzie stanowić, zarówno dla Wnioskodawcy (Zbywcy) jak i Nabywcy na co dzień zajmujących się innego rodzaju działalnością gospodarczą, czynności o charakterze ciągłym, dokonywanym profesjonalnie. Żaden z podmiotów (stron umowy cesji) nie prowadzi działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami. Z charakteru przedmiotu transakcji - wierzytelność własna wynika, iż nabywca wierzytelności (w drodze cesji) nie będzie w ramach zawartej umowy zobowiązany do świadczenia na rzecz Wnioskodawcy żadnych innych usług, w tym usługi ściągania długu.

Wobec powyższego przelew wierzytelności w formie cesji bezwarunkowej zdaniem Wnioskodawcy wypełnia znamiona wskazanego art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, konsekwencją powyższego będzie uznanie, iż cesja dokonana przez Wnioskodawcę stanowić będzie usługę. Nie ulega wątpliwości, iż obligacja jest papierem wartościowym z którym związane jest prawo do żądania odsetek. Odsetki od obligacji po oddzieleniu ich od części kapitałowej obligacji stanowią odrębny od obligacji papier wartościowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 Nr 120, poz. 1300 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. nr 211, poz. 1384 ze zm.). Taki nowo powstały papier wartościowy może być samodzielnie przedmiotem obrotu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu z podatku VAT podlegają usługi, których przedmiotem są między innymi obligacje tj. instrumenty finansowe (papiery wartościowe) wymienione w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Wobec powyższego należy stwierdzić, iż cesja odsetek - zbycie papieru wartościowego, spełnia przesłanki do uznania, iż czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wskazać należy również, iż Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U UE. L nr 347 z późn. zm.) w art. 135 (1) nakazuje państwom członkowskim zwolnić od podatku od wartości dodanej transakcje, w tym pośrednictwo dotyczące między innymi instrumentów finansowych, z wyjątkiem windykacji należności. Polska inkorporując przepisy do swojego porządku prawnego również wprowadziła zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe – art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Podkreślić należy, iż pojęcia „windykacji należności” nie można odczytywać w oderwaniu od brzmienia całości tego przepisu. Stanowi on przecież o transakcjach i pośrednictwie, które dotyczą różnego rodzaju instrumentów finansowych. Przyjąć zatem należy, że przy wyłączeniu ze zwolnienia chodzi nie tyle o windykację należności własnych, co usługę ich ściągania na rzecz usługodawcy. Co w analizowanym przyszłym zdarzeniu, będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, mieć miejsca nie będzie.

Zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot, o których mowa powyżej, może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie. Proporcję, o której mowa powyżej, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Określana ona jest ta proporcja procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana. Jednak do obrotu służącego za podstawę ustalania proporcji nie wlicza się obrotu uzyskanego również z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub między innymi usług, których przedmiotem są obligacje - Instrumenty finansowe (papiery wartościowe), tj. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy cesja wierzytelności własnej, której przedmiotem będzie papier wartościowy dokumentujący prawo do odsetek od obligacji, stanowić będzie świadczenie usług finansowych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, które korzystać będzie, w ramach regulacji art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Cesja przedmiotowych papierów wartościowych z tego powodu, iż będzie dla Spółki czynnością jednorazową-sporadyczną, nie będzie wliczana do obrotu służącego za podstawę ustalania proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy w tym przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zatem aby ocenić czy ww. cesja odsetek od obligacji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należy ustalić czy stanowi ona dostawę towarów lub świadczenie usługi. Definicja towarów został zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którą przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Niewątpliwie odsetki od obligacji nie mieszczą się w powyższej definicji więc pozostaje rozpatrzyć, czy zbycie przedmiotowych odsetek stanowi świadczenie usługi.

Należy zauważyć, iż pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy.

Zatem aby ocenić czy doszło do świadczenia przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanej należy rozpatrzyć czy w ogóle były świadczone jakiekolwiek czynności, a jeżeli tak to czy czynność ta była odpłatna.

Zgodnie z artykułem 25 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.), świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zobowiązaniowego, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Dyrektywa obejmuje definicją świadczenia usług również zobowiązanie do zaniechania działania bądź do tolerowania czynności lub sytuacji. Konstrukcja ta stanowi nawiązanie do szerokiego pojęcia świadczenia wywodzącego się jeszcze z prawa rzymskiego, będącego podwaliną współczesnych europejskich systemów prawnych. W prawie rzymskim pojęcie świadczenia obejmowało bowiem zarówno przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzeczowego (dare), jak i wykonywanie innych czynności faktycznych lub prawnych, w tym powstrzymanie się od działania (facere, non-facere) oraz każde inne świadczenie, które mogło być treścią zobowiązania (praestare), a jednocześnie było możliwe do wykonania, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami oraz wystarczająco określone i przedstawiające wartość majątkową możliwą do wyrażenia w pieniądzach.

Umowa cesji wierzytelności wypełnia znamiona określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, polega bowiem na przeniesieniu prawa do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym stanowi świadczenie usług w rozumieniu tej ustawy. Dodatkowo należy też przeanalizować formę w jakiej Wnioskodawca dokona powyższej cesji, a mianowicie czy dokument obejmujący odsetki od tej operacji stanowi papier wartościowy.

Kompleksową definicję papierów wartościowych zawarto w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy reguluje ona zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. W art. 3 pkt 1 tejże ustawy zawarto definicję papierów wartościowych przez, które rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Powyższa definicja nie uwzględnia takich dokumentów jak te, które opisane we wniosku, służące do przeniesienia części wierzytelności tym samym zdaniem tut. organu przedmiotowy dokument nie można uznać za papier wartościowy lecz za dokument o cechach papieru wartościowego stanowiącego zapis długu na okaziciela.

Zdaniem tut. organu nie można też się zgodzić, że przedmiotowy dokument jest obligacją o której mowa w art. 4 ust. 1 i ust 1a ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 120, poz. 1300 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnym dokumentem będącym pochodną obligacji.

Tym samym zbycie tego dokumentu należy traktować, zbycie praw opodatkowanych 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 z ustawy.

W tym miejscu należy odnieść się do argumentacji Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT transakcji opisanej we wniosku związanej z cesją wierzytelności własnej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Wnioskodawca prawo do zastosowania zwolnienia wywodzi w związku z tym, iż przedmiotem cesji będzie papier wartościowy dokumentujący prawo do odsetek od obligacji. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy transakcja ta stanowić będzie świadczenie usług finansowych w rozumieniu ustawy o VAT.

W odniesieniu do powyższego należy zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT zwalnia od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Z kolei instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ww. ustawy są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  • niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
  • kontrakty na różnicę,
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jak już wcześniej uzasadniono wystawionego dokumentu związanego z prawem do odsetek od obligacji nie można uznać za papier wartościowy. Tymczasem zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT dotyczy usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Z ww. artykułu wynika, że aby usługi te korzystały ze zwolnienia od podatku VAT ich przedmiotem muszą być instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym w związku z tym, iż wystawiony dokument nie stanowi papieru wartościowego jak również czynność cesji odsetek od obligacji nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazany przez

Wnioskodawcę przepis art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji w stosunku do tej transakcji zastosowania nie znajdą przepisy art. 90 ustawy o VAT. Stosownie do ust. 2 i 3 tego artykułu jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Powyższą proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z powyższego przepisu wynika, że ww. proporcję ustala się na podstawie osiągniętego obrotu. Obrót został zdefiniowany w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, gdzie przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Mając na uwadze, że cesja praw jest czynnością opodatkowaną tym samym nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu ww. proporcji jako usługa zwolniona z podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.