IBPBII/2/4511-84/15/MW | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wydatków na spłatę odsetek pobranych z rachunku prowadzonego przez Biuro Maklerskie tytułem udostępnienia środków na ich nabycie.
IBPBII/2/4511-84/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nabycie
  4. odsetki
  5. papier wartościowy
  6. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data otrzymania 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wydatków na spłatę odsetek pobranych z rachunku prowadzonego przez Biuro Maklerskie tytułem udostępnienia środków na ich nabycie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wydatków na spłatę odsetek pobranych z rachunku prowadzonego przez Biuro Maklerskie tytułem udostępnienia środków na ich nabycie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest inwestorem giełdowym kupującym i sprzedającym papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wnioskodawca do swojego rachunku w Biurze Maklerskim ma podpisany aneks w sprawie wykonywania zleceń nabywania instrumentów finansowych bez pokrycia na rachunku pieniężnym (tzw. wersja Odroczony Termin Płatności – OTP).

Wnioskodawca wyjaśnia, że może nabywać papiery wartościowe na swoim rachunku do wysokości 5-krotności sumy wartości posiadanych przez niego nieobciążonych środków pieniężnych lub papierów wartościowych zapisanych na jego rachunku. Papiery wartościowe nabyte w ten sposób za nie swoje środki, tylko Biura Maklerskiego, Wnioskodawca musi zbyć najpóźniej w 3 dniu roboczym od dnia zawarcia transakcji kupna. Jeżeli nabyte papiery wartościowe Wnioskodawca sprzeda w tym samym dniu co je nabył Biuro Maklerskie nie nalicza mu odsetek za udzielone mu środki. Jednakże jeżeli nabyte akcje Wnioskodawca przetrzyma 1, 2 lub maksymalnie 3 dni odsetki zostaną naliczone za każdy dzień od dnia nabycia akcji do dnia ich sprzedaży. Dzięki temu Wnioskodawca może nabywać papiery wartościowe nie posiadając pełnego pokrycia gotówkowego na nie. Odsetki są naliczane niezależnie czy dana transakcja przyniesie zysk czy stratę.

W PIT-8C Biuro Maklerskie nie uwzględnia w kosztach uzyskania przychodów ww. odsetek.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki pobrane z rachunku Wnioskodawcy przez Biuro Maklerskie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wykazując je w rozliczeniu rocznym na druku PIT-38...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki naliczane przez Biuro Maklerskie w wyniku dokonywania przez niego transakcji w ww. sposób powinny stanowić koszt uzyskania przychodu. Dokonując transakcji kupna papierów wartościowych na 1, 2 lub maksymalnie 3 dni do wysokości 5-krotności posiadanych środków Wnioskodawca jest w stanie uzyskać większy dochód. Jednakże w przypadku błędnej decyzji inwestycyjnej Wnioskodawca uzyskuje 5-krotnie większą stratę + odsetki za cały okres inwestycji.

Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca uzyska np. 10 000 zł zysku rocznie przy wszystkich transakcjach z całego roku i zapłaciłby np. 5 000 zł odsetek za cały rok od wszystkich transakcji na OTP, to w sytuacji niemożliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek od kwoty, której nigdy nie zarobił tj. od 10 000 zł, a nie od faktycznie zarobionej czyli od 5 000 zł. Mało tego, może wystąpić taka sytuacja, że dochód roczny może być równy wysokości pobranych odsetek z rachunku Wnioskodawcy. Wówczas Wnioskodawca zapłaciłby podatek od dochodu, którego faktycznie nie osiągnął. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że takie odsetki jak najbardziej powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym PIT-38.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 kwietnia 2013 r., Znak: IBPBII/2/415-53/13/HS,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 maja 2012 r., Znak: IBPBII/2/415-203/12/CJS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Natomiast w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy wskazano, że – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), tj. m.in. akcje.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, osiągnięta w roku podatkowym.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Zatem przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie zbywanych papierów, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, o ile odpowiada ona wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży papierów wartościowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów zauważyć należy, że ustawodawca różnicuje sposób ich ustalania w zależności od tego czy papiery wartościowe zostały nabyte lub objęte w zamian za pieniądze czy też w zamian za wkład niepieniężny.

W przypadku nabywania walorów na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie miało miejsce nabycie za środki pieniężne, a zatem zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 38b ww. ustawy stanowi, że – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych

Z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy jasno wynika, że od przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych odliczyć można wydatki poniesione na ich nabycie, ale dopiero w momencie uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów wartościowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na mocy podpisanego aneksu do umowy o prowadzenie rachunku przez Biuro Maklerskie, może nabywać papiery wartościowe bez pełnego pokrycia pieniężnego wynikającego z rachunku jaki posiada. W związku z powyższym faktem Wnioskodawca ponosi wydatki na spłatę odsetek z tytułu możliwości korzystania z tzw. Odroczonego Terminu Płatności przy nabywaniu papierów wartościowych. Innymi słowy Wnioskodawca może nabywać papiery wartościowe do wysokości 5-krotności sumy wartości posiadanych przez niego nieobciążonych środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym. Papiery wartościowe nabyte w ten sposób Wnioskodawca zobowiązany jest sprzedać w ciągu 3 dni od dnia ich nabycia, jednakże Biuro Maklerskie za nabyte w ten sposób papiery wartościowe nalicza Wnioskodawcy odsetki za każdy dzień ich posiadania aż do dnia ich zbycia.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że przychód jaki Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży papierów wartościowych, opodatkowany na podstawie cyt. wyżej art. 30b ww. ustawy, może być pomniejszony o odsetki jakie nalicza Biuro Maklerskie w związku z korzystaniem przez Wnioskodawcę z tzw. Odroczonego Terminu Płatności przy nabywaniu papierów wartościowych. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego odsetki te naliczane są na mocy aneksu podpisanego do umowy o prowadzenie rachunku przez Biuro Maklerskie w związku z tzw. Odroczonym Terminem Płatności za nabywane przez Wnioskodawcę papiery wartościowe przy braku pełnego pokrycia finansowego na jego rachunku pieniężnym. Skoro Wnioskodawca nabywa papiery wartościowe na własny rachunek, to Odroczony Termin Płatności jest swego rodzaju formą kredytowania Wnioskodawcy przez Biuro Maklerskie za co naliczane są odsetki. Tym samym odsetki jakie nalicza Biuro Maklerskie stanowią wydatek na nabycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem odsetki te mają bezpośredni związek z osiągniętym przychodem. Dzięki systemowi Odroczonego Terminu Płatności Wnioskodawca może nabyć papiery wartościowe, których późniejsza sprzedaż generuje powstanie przychodu.

Należy jedynie zauważyć, że do kosztów uzyskania przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym mogą zostać zaliczone zapłacone odsetki dotyczące papierów wartościowych zbytych w danym roku. Odsetki zapłacone w danym roku od papierów w nim nabytych a sprzedanych w następnym roku będą kosztami uzyskania przychodów w roku osiągnięcia przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.