IBPB-2-2/4511-624/15/HS | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w darowiźnie.
IBPB-2-2/4511-624/15/HSinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nabycie
  4. odpłatne zbycie
  5. papier wartościowy
  6. przychód
  7. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 października 2015 r. (data otrzymania 15 października 2015 r.), uzupełnionym 4 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w darowiźnie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w darowiźnie.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 25 listopada 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-623/15/HS, IBPB-2-2/4511-624/15/HS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 4 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na podstawie umowy darowizny (od rodziców) będzie w posiadaniu papierów wartościowych w postaci akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w okolicznościach ewentualnej sprzedaży w przyszłości przedmiotów umowy darowizny, tj. papierów wartościowych (akcji) oraz nieruchomości – nabytych w drodze darowizny.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy wartość otrzymanych w drodze darowizny papierów wartościowych (akcji) określona w umowie darowizny będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przedmiotów umowy darowizny przed upływem pięciu lat od ich otrzymania...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość darowizny będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w sytuacji sprzedaży przedmiotów umowy darowizny. Inne podejście przeczyłoby art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który zwalnia z podatku nabycie własności praw majątkowych. W opinii Wnioskodawcy, zamysłem ustawodawcy w podatku od spadków i darowizn było nadanie ulgi w obciążeniu podatkowym. Zatem brak możliwości uwzględnienia wartości darowizny przy ustalaniu dochodu ze zbycia przedmiotu darowizny byłoby zniweczeniem intencji ustawodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w części dotyczącej ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w darowiźnie. Natomiast w części dotyczącej ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości otrzymanych w darowiźnie wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych – w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy – dochodów ze zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych (akcji) podlega dochód. Ustawodawca zezwala zatem aby koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych (akcji) pomniejszały przychód do opodatkowania, jednocześnie uzależniając ich wysokość od sposobu nabycia zbywanych papierów wartościowych (akcji). Tym samym ustalając koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) należy odwołać się zawsze do sposobu nabycia zbywanych papierów wartościowych i ustalić je odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej,
  2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyżej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Jak wynika z powyższego przepisu ustalenie kosztów uzyskania przychodu w oparciu o art. 22 ust. 1f ww. ustawy może nastąpić jedynie w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport).

Art. 22 ust. 1g dotyczy z kolei zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

W przypadku zaś nabywania akcji za środki pieniężne zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

W myśl przywołanego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zatem, zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 w momencie dokonywania odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji), za koszty uzyskania przychodu z tego tytułu, uważa się wydatki na objęcie lub nabycie tych papierów wartościowych (akcji).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w drodze darowizny od rodziców otrzyma papiery wartościowe (akcje), które zamierza sprzedać. W przekonaniu Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu przy ich sprzedaży może być wartość przedmiotu darowizny, czyli wartość papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w darowiźnie.

Ze względu na wskazany wyżej sposób nabycia (darowizna) przez Wnioskodawcę papierów wartościowych (akcji), które zamierza sprzedać rozpatrując, w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodu mogą pomniejszać przychód do opodatkowania uzyskany z ich zbycia należy odnieść się do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy uprawnienie do pomniejszenia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) o koszty uzyskania przychodu może być oceniane w stosunku do Wnioskodawcy w kontekście art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści powyższych przepisów wynika, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) Wnioskodawca nie może zaliczyć wartości papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w drodze darowizny. Przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych wcześniej w darowiźnie nie może być pomniejszony o wartość darowizny gdyż Wnioskodawca nie poniósł takiego wydatku na nabycie tychże akcji. Tymczasem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy mówi o wydatkach poniesionych na nabycie akcji. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn może być jedynie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy, w myśl którego wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Skoro jednak z wniosku wynika, że Wnioskodawca może nie zapłacić podatku od spadków i darowizn – z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.) – to dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy nie wystąpi.

Podsumowując, Wnioskodawca dokonując odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) nie ma prawa do pomniejszenia przychodu o wartość tych papierów wartościowych (akcji) określoną w umowie darowizny. Z uwagi na fakt, że nabycie przez Wnioskodawcę papierów wartościowych (akcji) nastąpiło w drodze darowizny, to uzyskany z odpłatnego zbycia przychód nie będzie mógł zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, gdyż Wnioskodawca na nabycie tychże papierów wartościowych (akcji) nie poniósł żadnych wydatków ponieważ nabył je pod tytułem darmym w darowiźnie. Z kolei kwota dochodu osiągnięta z odpłatnego zbycia nie może też zostać pomniejszona o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jeśli Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do jego zapłacenia. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie zatem kwota przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

Organ wyjaśnia ponadto, że otrzymanie papierów wartościowych (akcji) w darowiźnie i następnie sprzedaż tych papierów wartościowych (akcji) są to dwa odrębne zdarzenia podlegające opodatkowaniu dwoma różnymi podatkami.

I tak przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nabycie papierów wartościowych (akcji) w darowiźnie podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast sprzedaż papierów wartościowych (akcji) podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy bowiem innego rodzaju zdarzenia niż uprzednie nabycie tych papierów wartościowych (akcji) w darowiźnie.

Niemniej jednak w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę będącym przedmiotem niniejszej interpretacji będziemy mieć do czynienia z inną sytuacją niż nabycie darowizny, a mianowicie ze sprzedażą papierów wartościowych (akcji) nabytych w darowiźnie. Obie operacje – zarówno nabycie papierów wartościowych (akcji) w darowiźnie jak i ich późniejsza sprzedaż – są odrębnymi, kolejnymi czynnościami, które należy ocenić niezależnie od siebie pod względem skutków prawnych, jakie wywołały. Stąd też podlegają opodatkowaniu różnymi podatkami. Wskazać trzeba, że fakt zwolnienia w podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze darowizny papierów wartościowych (akcji) w żadnym wypadku nie oznacza, że wartość darowanych papierów wartościowych (akcji) winna pomniejszać podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych (akcji). Ustawodawca bowiem wprost wskazał co stanowi koszty uzyskania przychodów, które pomniejszają przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych (akcji). W podobnej sytuacji są zresztą wszyscy podatnicy, którzy otrzymali w darowiźnie prawa lub rzeczy inne niż gotówka, np. nieruchomości, papiery wartościowe (akcje), prawa majątkowe itp. Skoro więc Wnioskodawca podejmie decyzję o sprzedaży papierów wartościowych (akcji) otrzymanych w drodze darowizny, a więc tytułem darmym – bez ponoszenia wydatków na ich nabycie – od czynności tej będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.