IBPB-1-2/4510-882/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej
IBPB-1-2/4510-882/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. likwidacja
 3. odpłatne zbycie
 4. papier wartościowy
 5. sprzedaż
 6. spółka komandytowa
 7. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem platformy ePUAP 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 1 i 4 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek, przekazany z BKIP w Piotrkowie Trybunalskim, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej.

Ponieważ złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 22 stycznia 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4510-882/15/KP, na podstawie art. 169 § 1 i 2, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony 4 lutego 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej z siedzibą Polsce (dalej: „Spółka komandytowa”), która powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka komandytowo-akcyjna”). Przedmiotem działalności Spółki komandytowo-akcyjnej było między innymi inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce lub inne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne czy obligacje Skarbu Państwa. Przedmiot działalności Spółki komandytowej jest analogiczny jak Spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna w ramach prowadzonej działalności objęła papiery wartościowe emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „Emitent”), działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Cena za objęte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „papiery wartościowe”) była równa ich cenie emisyjnej. Cześć ceny za objęte papiery wartościowe była rozliczona pomiędzy Spółką komandytowo-akcyjną a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki komandytowo-akcyjnej o zapłatę ceny za obejmowane papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce komandytowo-akcyjnej wobec Emitenta. W rezultacie objęcie papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału. Obecnie w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki komandytowej rozważają podjęcie decyzji o rozwiązaniu Spółki komandytowej bez przeprowadzania formalnej likwidacji (dalej: „likwidacja”) na podstawie art. 67 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm. – powinno być t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W ramach likwidacji Wnioskodawca może otrzymać papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta. Otrzymanie papierów wartościowych przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji będzie jednak możliwe jeżeli Spółka komandytowa nie podejmie przed likwidacją decyzji o zbyciu albo umorzeniu papierów wartościowych. W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma papiery wartościowe w wyniku likwidacji Spółki komandytowej może dojść do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym zbycia celem ich umorzenia, i może ono nastąpić zarówno w okresie sześciu lat od chwili otrzymania papierów wartościowych, jak i po upływie tego okresu. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki komandytowej będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie objęcia papierów wartościowych, wskazana w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką komandytowo-akcyjną, a Emitentem...

W ocenie Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki komandytowej będzie poniesiona kwota wyrażona w cenie objęcia papierów wartościowych, wskazana w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką komandytowo-akcyjną, a Emitentem.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędącą osobą prawną, w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy CIT, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b lit. a ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowej sprawie Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej będzie prowadziła działalność inwestycyjną polegająca na m.in. inwestowaniu w papiery wartościowe, tj. m.in. udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce. W przyszłości nie jest wykluczone, że Spółka komandytowa zostanie zlikwidowana. W ramach likwidacji Wnioskodawca może nabyć papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta. Wnioskodawca może w przyszłości rozważać odpłatne zbycie papierów wartościowych. Zbycie takie może być zbyciem w celu umorzenia papierów wartościowych lub do podmiotu trzeciego. Odnosząc się do kwestii dotyczącej skutków podatkowych odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki komandytowej wskazać należy, że odpłatne zbycie otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta skutkować będzie powstaniem, po stronie Wnioskodawcy, przychodu zgodnie z zasadą wskazaną w art. 12 ust. 4 pkt 3b lit. a ustawy CIT. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8f ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio.

Zatem, z uwagi na przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że w celu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji Spółki komandytowej, Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 8f ustawy CIT. Należy przy tym zauważyć, że w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wydatki poniesione przez poprzednika prawnego Spółki komandytowej, tj. Spółkę komandytowo-akcyjną na objęcie papierów wartościowych równe cenie objęcia papierów wartościowych, wskazanej w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką komandytowo-akcyjną a Emitentem. Spółka komandytowo-akcyjna w celu zapłaty ceny za obejmowane papiery wartościowe (w całości lub części) dokona potracenia przysługujących jej wierzytelności wobec Emitenta. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w orzecznictwie przyjmuje się, że: Ustawa podatkowa nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń co do formy zapłaty. Ograniczenia te nie wynikają zarówno z wykładni gramatycznej, historycznej, czy też celowościowej. Określenia „zapłata” należy interpretować w kategoriach cywilnoprawnych. Oznacza to że jedną z form zapłaty jest potrącenie określone w art. 498 k.c, zgodnie z którym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym (wyrok NSA z 18 grudnia 2009 r. sygn. akt II FSK 1183/08). W doktrynie prawa cywilnego jednoznacznie przyjmuje się, że potrącenie wzajemnych wierzytelności realizuje funkcje zapłaty (por. K. Zawada w Kodeks cywilny, Komentarz tom I, pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 1191). Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 3 listopada 2009 r. Znak: IBPBI/2/423-892/09/AM na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zatem uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia winno być traktowane jako poniesienie kosztu w znaczeniu kasowym.

Podobne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29 września 2009 r., Znak: IBPB3/423-564/08/AM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 listopada 2010 r., Znak: IPPB3/423-569/10-2/GJ oraz
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 listopada 2010 r., Znak: ILPB4/423-I45/10-2/DS.

Z powyżej przeprowadzonej analizy wynika, że potrącenie jest co do zasady uznawane za formę uregulowania zobowiązań lub należności, rodzącym takie same skutki podatkowe jak zapłata. W przedmiotowej sprawie poprzednik prawny Spółki komandytowej, tj. Spółka komandytowo- akcyjna w celu zapłaty ceny za obejmowane papiery wartościowe (w całości lub części) dokona potrącenia przysługujących jej wierzytelności wobec Emitenta. W związku z powyższym Emitent uzyskał określoną korzyść majątkową w formie zmniejszenia zobowiązań wobec Spółki komandytowo-akcyjnej, zaś Spółka komandytowo-akcyjna uszczupliła swój majątek o wierzytelności wobec Emitenta.

Reasumując, Wnioskodawca wskazuje, w celu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji Spółki komandytowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 8f ustawy CIT. Przy czym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji mogą być poniesione wydatki, w tym także te, poniesione w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności. W ocenie Wnioskodawcy, w kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie poniesiona kwota wyrażona w cenie objęcia papierów wartościowych, wskazana w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką komandytowo-akcyjną, a Emitentem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.