0114-KDIP2-3.4010.39.2017.1.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Konsekwencje podatkowe krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2017 r. (data wpływu 31 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach transakcji krótkiej sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach transakcji krótkiej sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza dokonywać tzw. transakcji krótkiej sprzedaży, polegającej na sprzedaży papierów wartościowych, które pożycza. Transakcje tego typu zawiera się w sytuacji, gdy sprzedający przewiduje spadek wartości danego papieru wartościowego.

Bardziej szczegółowo, transakcje krótkiej sprzedaży polegają na tym, że:

 • Wnioskodawca pożycza papiery od brokera, a następnie sprzedaje na rynku te papiery,
 • po upływie jakiegoś czasu kupuje takie same papiery na rynku i oddaje je brokerowi, który udzielił ich pożyczki, zwracając pożyczkę.

Z ekonomicznego punktu widzenia, w momencie odkupienia papierów wartościowych i ich zwrotu brokerowi następuje realizacja wyniku ekonomicznego: w przypadku gdy Wnioskodawca odkupił je taniej niż wcześniej sprzedał to realizuje zysk, jeśli drożej to stratę.

Transakcje krótkiej sprzedaży będą dokonywane na zorganizowanych rynkach podlegających odpowiedniemu nadzorowi, zlokalizowanych w krajach OECD (np. New York Stock Exchange, Nasdaq w USA), zapewniających:

 • stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu,
 • powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych,
 • jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:
  1. Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
  2. na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach?
 2. Czy kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1 ustawy o CIT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:
  1. Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
  2. na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach.
 2. Kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1 ustawy o CIT.

Uzasadnienie

Ustawa o CIT przewiduje w art. 12 ust. 4c oraz art. 15 ust. 1n szczególne zasady opodatkowania transakcji krótkiej sprzedaży. Zarówno art. 12 ust. 4c ustawy o CIT (odnoszący się do przychodów), jak i art. 15 ust. 1n ustawy o CIT (odnoszący się do kosztów) określają szczególny moment podatkowy dla transakcji dokonywanych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży. W tym kontekście, aby zastosować powyższe regulacje należy ustalić czy spełnione są następujące warunki łącznie:

 1. transakcje dokonywane są w ramach krótkiej sprzedaży;
 2. odpłatne zbycie w ramach krótkiej sprzedaży następuje na rynku regulowanym.

Krótka sprzedaż

Ustawa o CIT definiuje krótką sprzedaż w art. 4a pkt 25 jako krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24 marca 2012 r., dalej jako: „ Rozporządzenie”).

W myśl Rozporządzenia, „krótka sprzedaż” akcji lub instrumentów dłużnych oznacza każdą sprzedaż akcji lub instrumentów dłużnych, które w chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są własnością sprzedającego, w tym taką sprzedaż w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub instrumenty dłużne do celów ich dostawy przy rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczenie, nieobejmującą:

  1. sprzedaży przez którąkolwiek ze stron na mocy umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, w przypadku gdy jedna ze stron zgodziła się sprzedać drugiej stronie papier wartościowy po określonej cenie, a druga strona zobowiązała się do odsprzedania tego papieru wartościowego w późniejszym terminie po innej określonej cenie;
  2. przeniesienia papierów wartościowych na mocy umowy pożyczki papierów wartościowych; lub
  3. zawarcia kontraktu terminowego typu future ani innej umowy na instrumenty pochodne, w przypadku gdy uzgodniono sprzedaż papierów wartościowych po określonej cenie w późniejszym terminie.

Ponieważ warunki (i)-(iii) powyżej nie są spełnione, transakcje Wnioskodawcy będące przedmiotem niniejszego wniosku stanowią „krótką sprzedaż” w rozumieniu Rozporządzenia i w konsekwencji na potrzeby ustawy o CIT.

Rynek regulowany

Ustawa o CIT nie zawiera autonomicznej definicji rynku regulowanego. Stąd zasadne w pierwszej kolejności jest odniesienie się do definicji językowej pojęcia użytego w ustawie.

Stosownie do definicji prezentowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, "rynek regulowany", jest to:

działający w sposób stały i zorganizowany system obrotu instrumentami finansowymi, zapewniający powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów oraz podlegający nadzorowi ze strony organu nadzoru (w Polsce Komisji Nadzoru Finansowego)”.

Tożsame definicje są również prezentowane przez Narodowy Bank Polski oraz w Wikipedii.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że rynki, na których zamierza dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży, spełniają wszystkie warunki występujące w powyższych definicjach, co wynika z przytoczonego stanu faktycznego. W konsekwencji, również ten warunek występujący w art. 12 ust. 4c i art. 15 ust. 1n ustawy o CIT jest spełniony.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, transakcje, które zamierza zawierać Wnioskodawca, należy uznać za transakcje krótkiej sprzedaży dokonywane na rynku regulowanym, a zatem będą one opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 4c i art. 15 ust. 1n ustawy o CIT, tzn.:

 1. przychód podatkowy powstanie na dzień, w którym:
  1. Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
  2. na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach;
 2. kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa powyżej, są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1 ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.