Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania w odniesieniu do transakcji sprzedaży papierów wartościowych.
Fragment:
IPPP2/443-13/14-2/MM ), który uznał, że „jedyną formą zapłaty, jaką otrzymuje Bank w związku ze świadczeniem usług finansowania poprzez nabywanie i zbywanie przeznaczonych do obrotu dłużnych papierów wartościowych, przed terminem ich wykupu przez emitenta, jest zysk rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy ceną ich zbycia a ceną zakupu. Rozpatrując przedstawione zagadnienie należy mieć także na uwadze, że Bank dokonuje transakcji sprzedaży papierów wartościowych po cenie równej lub niższej od ceny ich nabycia. Wówczas na tego typu transakcji Bank osiąga wynik 0 lub realizuje stratę (tj. wynik ujemny). W takim przypadku należy uznać, że Bank nie realizuje zysku (rozumianego jako wynagrodzenie za wykonaną usługę). W takim przypadku Bank nie ma możliwości uwzględniania takiego wyniku w podstawie opodatkowania VAT, bowiem nie osiągnął zysku (wynagrodzenia). Wobec powyższego, na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., w przypadku transakcji polegających na nabywaniu i zbywaniu dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (tj. do celów handlowych) podstawę opodatkowania VAT stanowi zysk rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy ceną po jakiej nabyto dłużne papiery wartościowe a ceną ich zbycia." Reasumując, zdaniem Spółki, podstawą opodatkowania VAT w odniesieniu do transakcji sprzedaży papierów wartościowych nabywanych przez Spółkę w celach handlowych, jest zysk osiągnięty z przeprowadzania poszczególnych transakcji (rozumiany jako dodatnia różnica między wartością sprzedaży danych papierów a ich wartością w cenie zakupu) zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym.
2017
14
paź

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Fragment:
(...) papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Należy zwrócić uwagę, że użycie przez ustawodawcę określenia „ wydatki na nabycie ” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży papierów wartościowych, zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące ich nabycie, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie papierów wartościowych nie byłoby możliwe. W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów podatkowych ugruntowane jest stanowisko, że pod pojęciem wydatków na nabycie papierów wartościowych należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie papierów wartościowych, czyli takie, bez których nabycie papierów wartościowych nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie papierów wartościowych zaliczyć należy zapłaconą cenę papierów wartościowych oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (wszelkie opłaty w tym opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, podatek itp.). Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).
2017
18
lip

Istota:
Konsekwencje podatkowe krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.
Fragment:
Czy przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach? Czy kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1 ustawy o CIT? Stanowisko Wnioskodawcy: Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z dokonaniem sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne w drodze umowy cywilnoprawnej
Fragment:
Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C nie spoczywa na Wnioskodawcy, ponieważ właściciele papierów wartościowych dokonują transakcji ich sprzedaży we własnym zakresie, pomimo, że są one zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, lub złożone są w prowadzonym przez Wnioskodawcę depozycie (a także innych ewidencjach). Po zawarciu umowy, Wnioskodawca otrzymuje od zbywcy papierów wartościowych jedynie stosowną umowę cywilnoprawną wraz z podpisaną przez zbywcę dyspozycją przeniesienia papierów wartościowych na rachunek nabywcy. Natomiast rozliczenie finansowe transakcji, tj. zapłata wynagrodzenia następuje z pominięciem Wnioskodawcy, tj. bezpośrednio pomiędzy nabywcą i zbywcą papierów wartościowych, w formie gotówkowej, lub bezgotówkowej. Na podstawie danych wynikających z otrzymanych dokumentów (tj. umowy sprzedaży i dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych), Wnioskodawca dokonuje przeniesienia papierów wartościowych z rachunku zbywcy na rachunek nabywcy. Zatem, jak Wnioskodawca sam wskazał we wniosku „ (...) jego zadania przy realizacji transakcji zawieranych w drodze umów cywilnoprawnych sprowadzają się do technicznego przeniesienia papierów wartościowych z rachunku zbywcy na rachunek nabywcy, na podstawie otrzymanych dokumentów ”.
2017
8
cze

Istota:
Czy dla potrzeb określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem metody FIFO za datę nabycia transferowanych pomiędzy różnymi domami maklerskimi papierów wartościowych należy przyjąć rzeczywistą datę ich nabycia, a nie datę ich transferu?
Fragment:
Należy zauważyć, że operacja w postaci transferu papierów wartościowych między domami maklerskimi nie skutkuje przeniesieniem prawa własności tych papierów wartościowych z dotychczasowego właściciela na inny podmiot. Transfer papierów wartościowych pomiędzy domami maklerskimi nie jest formą ich zbycia, gdyż domy maklerskie nie stają się właścicielami papierów wartościowych zdeponowanych na prowadzonych przez nie rachunkach. Jest to jedynie czynność techniczna polegająca na przeniesieniu papierów wartościowych stanowiących własność inwestora z danego rachunku papierów wartościowych na inny, prowadzony przez inny dom maklerski. Skoro zatem wykonanie dyspozycji transferu papierów wartościowych nie stanowi zbycia papierów wartościowych, to tym samym nie sposób uznać, że skutkuje to kolejnym (wtórnym) nabyciem tych papierów przez dotychczasowego właściciela. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dla potrzeb określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, po transferowaniu ich pomiędzy różnymi domami maklerskimi, z zastosowaniem metody FIFO za datę nabycia tych papierów wartościowych, która wyznacza kolejność ich zbycia należy przyjąć rzeczywistą datę ich nabycia przez Wnioskodawcę, a nie datę dokonania transferu papierów wartościowych pomiędzy domami maklerskimi.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie obrotu papierami wartościowymi.
Fragment:
Zamierza on poszerzyć ramy swojej działalności gospodarczej poprzez otwarcie rachunku brokerskiego będącego rachunkiem firmowym i rozpoczęcie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dokona również stosownych zmian we wpisie w CEiDG. Wnioskodawca będzie dokonywał transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych w sposób zorganizowany za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego oraz w sposób ciągły - przewiduje, ze transakcje będą zawierane wielokrotnie w dłuższej perspektywie czasu (kilku lat). Wnioskodawca będzie posiadał wyciągi z rachunku bankowego, które będą wyszczególniały transakcje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, wartość zakupu papierów wartościowych i wartość sprzedaży papierów wartościowych, koszty związane z każdą transakcją oraz prowadzeniem samego rachunku brokerskiego. W związku z rozszerzeniem zakresu działalności Wnioskodawca poniesie pewne koszty, takie jak np. koszty samego nabycia papierów wartościowych oraz koszty bezpośrednio związane z samą czynnością zakupu i sprzedaży, a w szczególności koszty związane z obsługą rachunku bankowego i prowizje maklerskie od zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Wnioskodawca zamierza kupować papiery wartościowe, a następnie sprzedawać powyżej ceny zakupu powiększonej o koszty zakupu osiągając w ten sposób dodatkowe przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
maj

Istota:
Wpływ wartości papierów wartościowych wyemitowanych przez EBI na podstawę opodatkowania podatkiem bankowym
Fragment:
Powołany wyżej przepis art. 7 akapit 3 Umowy Ramowej w odniesieniu do kwestii podatkowych stanowi, w szczególności, iż papiery wartościowe emitowane przez EBI traktowane powinny być zgodnie z warunkami opodatkowania przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu. W rezultacie oznacza to, iż w przypadku, gdy określone przepisy podatkowe uprzywilejowują papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, uprzywilejowanie takie automatycznie powinno zostać rozszerzone także na papiery wartościowe emitowane przez EBI. Prowadzi to do wniosku, iż ze względu na odliczanie od podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości skarbowych papierów wartościowych, w sposób analogiczny podstawa opodatkowania tym podatkiem powinna być pomniejszana także o wartość papierów wartościowych emitowanych przez EBI. W przeciwnym bowiem razie status podatkowy skarbowych papierów wartościowych (tj. emitowanych przez Skarb Państwa) byłby znacząco bardziej uprzywilejowany od statusu papierów wartościowych emitowanych przez EBI, co pozostawałoby w sprzeczności z zacytowanym powyżej art. 7 ust. 3 Ustawy Ramowej. W piśmie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2016 r. skierowanym do EBI Minister Finansów wyraźnie potwierdził, iż: "w świetle właściwych w tej sprawie: art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek i dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez zagraniczny podmiot będących przedmiotem obrotu giełdowego w Polsce
Fragment:
Na mocy art. 26 ust. 2c ustawy CIT w przypadku wypłat należności z tytułu: 1) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 2) dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Na mocy powołanych wyżej przepisów, co do zasady, Bank jako podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i dokonujący wypłat należności odsetkowych wynikających z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach jest zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. W ocenie Banku, obowiązek podatkowy, a w konsekwencji obowiązek poboru podatku u źródła przez Bank jako płatnika nie powstaje jednak w ogóle w odniesieniu do wypłacanych odsetek do papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny na rzecz Nierezydentów, którzy dostarczyli do Banku certyfikaty rezydencji podatkowej.
2017
11
maj

Istota:
Rezydenci będący osobami fizycznymi podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce uzyskujący przychód za granicą z tytułu odsetek lub dywidend, oraz przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jeśli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej lub podatek nie został pobrany przez płatnika, będą obowiązani obliczyć i zadeklarować należny podatek według zasad określonych w art. 30a ust. 9 i ust. 10 oraz zgodnie z art. 45 ust. 3b ww. ustawy, wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić go w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednak należy mieć na uwadze, że w przypadku uzyskiwania przez osobę fizyczną, której realizacją przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej jest czerpanie pożytków z papierów wartościowych, przychody z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowią one przychód zakwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej.
Fragment:
Obecnie Bank jako agent firmy inwestycyjnej [Domu Maklerskiego] wykonuje szereg czynności w procesie oferowania i nabywania przez Klienta papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych oraz obsłudze posprzedażowej Klientów (tj. pośrednictwo w wykupie przez Emitenta Zagranicznego nabytych uprzednio przez Klientów papierów wartościowych oraz wypłata ewentualnych pożytków). Przy czym, prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla Klientów należy do Domu Maklerskiego. Po podjęciu współpracy Wnioskodawcy z Bankiem rachunki papierów wartościowych Klientów będą prowadzone przez Wnioskodawcę, a nie Dom Maklerski. Skutkiem podjęcia współpracy przez Wnioskodawcę oraz Bank, będzie to, że Klienci nabywający papiery wartościowe emitowane przez Emitentów Zagranicznych za pośrednictwem Banku, będą składać dyspozycję deponowania na rachunkach papierów wartościowych (prowadzonych przez Wnioskodawcę) Wnioskodawcy, a nie jak do tej pory Domowi Maklerskiemu. Rola Wnioskodawcy w procesie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych ograniczy się więc do: przechowywania papierów na rachunkach maklerskich Klientów, zapewnienia rynku wtórnego (procesu odkupu przez Emitenta Zagranicznego wyemitowanych papierów wartościowych nabytych przez Klienta) oraz wypłaty ewentualnych pożytków od tych papierów wartościowych. Przy czym, Wnioskodawca pełnić będzie jedynie rolę pomocniczo-techniczną, nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitenta Zagranicznego.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie stwierdzenia braku obowiązków płatnika w związku z wypłatą pożytków z papierów wartościowych otrzymanych od zagranicznych emitentów
Fragment:
Obecnie Bank jako agent firmy inwestycyjnej [Domu Maklerskiego] wykonuje szereg czynności w procesie oferowania i nabywania przez Klienta papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych oraz obsłudze posprzedażowej Klientów (tj. pośrednictwo w wykupie przez Emitenta Zagranicznego nabytych uprzednio przez Klientów papierów wartościowych oraz wypłata ewentualnych pożytków). Przy czym, prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla Klientów należy do Domu Maklerskiego. Po podjęciu współpracy Wnioskodawcy z Bankiem rachunki papierów wartościowych Klientów będą prowadzone przez Wnioskodawcę, a nie Dom Maklerski. Skutkiem podjęcia współpracy przez Wnioskodawcę oraz Bank, będzie to, że Klienci nabywający papiery wartościowe emitowane przez Emitentów Zagranicznych za pośrednictwem Banku, będą składać dyspozycję deponowania na rachunkach papierów wartościowych (prowadzonych przez Wnioskodawcę) Wnioskodawcy, a nie jak do tej pory Domowi Maklerskiemu Rola Wnioskodawcy w procesie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych ograniczy się więc do: przechowywania papierów na rachunkach maklerskich Klientów, zapewnienia rynku wtórnego (procesu odkupu przez Emitenta Zagranicznego wyemitowanych papierów wartościowych nabytych przez Klienta) oraz wypłaty ewentualnych pożytków od tych papierów wartościowych. Przy czym, Wnioskodawca pełnić będzie jedynie rolę pomocniczo-techniczną, nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitenta Zagranicznego.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.