Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku spółki (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej).
Fragment:
Po przekształceniu Spółki, możliwe jest odpłatne zbycie Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie podpisanym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku Spółki przekształconej (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku spółki (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych udzielania pożyczek papierów wartościowych a następnie ich zwrotu
Fragment:
Pożyczkobiorcy), Pożyczkodawca ma prawa zamienić pożyczone papiery wartościowe, na inne, nie przynoszące w danym terminie przychodów dywidendowych/odsetkowych, tak aby pożytki z pożyczonych papierów wartościowych przypadły Pożyczkodawcy. Po otrzymaniu pożytków z pożyczonych papierów wartościowych, może nastąpić zwrotna zamiana papierów wartościowych, tj. Pożyczkodawca „ powrotnie ” przekaże oryginalnie pożyczone papiery wartościowe, a jednocześnie otrzyma zwrot od Pożyczkobiorcy papierów wartościowych będących przedmiotem zamiany. Alternatywnie w sytuacji, gdyby w okresie pomiędzy przekazaniem papierów wartościowych Pożyczkobiorcy, a datą ich zwrotu Pożyczkodawcy nastąpiła wypłata dywidendy/kuponu odsetkowego aktualnemu posiadaczowi papierów wartościowych (tj. Pożyczkobiorcy) i nie nastąpiła zamiana papierów wartościowych, o której mowa w pkt 5 powyżej, Pożyczkobiorca przekaże Spółce równoważną płatność tzw. „ manufactured payments ”, celem rekompensaty za utracone pożytki z papierów wartościowych. Analogiczne zasady do opisanych w pkt 5 i 6 powyżej mają zastosowanie do pożytków wynikających z papierów wartościowych otrzymanych przez Pożyczkodawcę jako zabezpieczenie transakcji, tzn. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać „ zamiany ” tych papierów wartościowych na inne, tak aby bezpośrednio uzyskać pożytki związane z papierami stanowiącymi zabezpieczenie, a w przypadku gdyby nie doszło do takiej zamiany, wówczas Pożyczkodawca jest zobowiązany przekazać Pożyczkobiorcy wszelkie otrzymane pożytki w postaci tzw. „ manufactured payments ”.
2016
17
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce?W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12b) ustawy PIT, zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania ustawy PIT w tym zakresie, tj. przychodem ze zbycia takich składników majątku byłaby cena ich sprzedaży, natomiast kosztem podatkowym na takiej transakcji byłby koszt poniesiony na ich nabycie (historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę).
2016
15
gru

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki działającej w formie spółki komandytowej będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką a Emitentem?
Fragment:
Faktycznym przedmiotem działalności Spółki było i będzie między innymi inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne/jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne z siedzibą w Polsce lub inne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne czy obligacje Skarbu Państwa a także ogóły praw i obowiązków spółek osobowych. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabyła papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne (dalej: „ Emitent ”) w tym fundusze inwestycyjne zamknięte, działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału. Spółka (po przekształceniu w spółkę komandytową) dokona odpłatnego zbycia części lub wszystkich Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić na rzecz Emitenta w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału. Spółka (po przekształceniu w spółkę komandytową) dokona odpłatnego zbycia części lub wszystkich Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić na rzecz Emitenta w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału. Spółka (po przekształceniu w spółkę komandytową) dokona odpłatnego zbycia części lub wszystkich Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić na rzecz Emitenta w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia (...)
2016
15
gru

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia (w tym w celu umorzenia) papierów wartościowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Po przekształceniu Spółki, możliwe jest odpłatne zbycie Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie podpisanym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku Spółki przekształconej (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku spółki (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej).
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału. Spółka (po przekształceniu w spółkę komandytową) dokona odpłatnego zbycia części lub wszystkich Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić na rzecz Emitenta w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy koszty pośrednie, do których zaliczamy zryczałtowane koszty zarządzania aktywami, koszty utrzymania rachunku papierów wartościowych i podobne, zaliczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy do kosztów roku ich poniesienia, niezależnie kiedy uzyskany jest faktycznie przychód?
Fragment:
Przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych koszty uzyskania przychodu można zatem podzielić na dwie grupy: bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji – np. koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych), koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku papierów wartościowych przez instytucję finansową (np. koszty poniesione w danym roku związane z prowadzeniem lub założeniem rachunków, koszty transferu, koszty zdeponowania papierów itp.). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że zryczałtowane koszty utrzymania rachunku, tj. opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowią tzw. pośredni koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Podlegają one w całości zaliczeniu w ciężar kosztu uzyskania przychodu w roku, w którym zostały przez Wnioskodawcę poniesione. Wnioskodawca wskazał, że uiszczane przez niego opłaty na rzecz instytucji finansowej są niezbędne, aby rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe i za pomocą którego dokonywane są transakcje obrotu papierami wartościowymi, mógł być na rzecz Wnioskodawcy prowadzony oraz transakcje na tym rachunku mogły być przeprowadzane.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.