Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z dokonaniem sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne w drodze umowy cywilnoprawnej
Fragment:
Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C nie spoczywa na Wnioskodawcy, ponieważ właściciele papierów wartościowych dokonują transakcji ich sprzedaży we własnym zakresie, pomimo, że są one zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, lub złożone są w prowadzonym przez Wnioskodawcę depozycie (a także innych ewidencjach). Po zawarciu umowy, Wnioskodawca otrzymuje od zbywcy papierów wartościowych jedynie stosowną umowę cywilnoprawną wraz z podpisaną przez zbywcę dyspozycją przeniesienia papierów wartościowych na rachunek nabywcy. Natomiast rozliczenie finansowe transakcji, tj. zapłata wynagrodzenia następuje z pominięciem Wnioskodawcy, tj. bezpośrednio pomiędzy nabywcą i zbywcą papierów wartościowych, w formie gotówkowej, lub bezgotówkowej. Na podstawie danych wynikających z otrzymanych dokumentów (tj. umowy sprzedaży i dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych), Wnioskodawca dokonuje przeniesienia papierów wartościowych z rachunku zbywcy na rachunek nabywcy. Zatem, jak Wnioskodawca sam wskazał we wniosku „ (...) jego zadania przy realizacji transakcji zawieranych w drodze umów cywilnoprawnych sprowadzają się do technicznego przeniesienia papierów wartościowych z rachunku zbywcy na rachunek nabywcy, na podstawie otrzymanych dokumentów ”.
2017
8
cze

Istota:
Czy dla potrzeb określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem metody FIFO za datę nabycia transferowanych pomiędzy różnymi domami maklerskimi papierów wartościowych należy przyjąć rzeczywistą datę ich nabycia, a nie datę ich transferu?
Fragment:
Należy zauważyć, że operacja w postaci transferu papierów wartościowych między domami maklerskimi nie skutkuje przeniesieniem prawa własności tych papierów wartościowych z dotychczasowego właściciela na inny podmiot. Transfer papierów wartościowych pomiędzy domami maklerskimi nie jest formą ich zbycia, gdyż domy maklerskie nie stają się właścicielami papierów wartościowych zdeponowanych na prowadzonych przez nie rachunkach. Jest to jedynie czynność techniczna polegająca na przeniesieniu papierów wartościowych stanowiących własność inwestora z danego rachunku papierów wartościowych na inny, prowadzony przez inny dom maklerski. Skoro zatem wykonanie dyspozycji transferu papierów wartościowych nie stanowi zbycia papierów wartościowych, to tym samym nie sposób uznać, że skutkuje to kolejnym (wtórnym) nabyciem tych papierów przez dotychczasowego właściciela. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dla potrzeb określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, po transferowaniu ich pomiędzy różnymi domami maklerskimi, z zastosowaniem metody FIFO za datę nabycia tych papierów wartościowych, która wyznacza kolejność ich zbycia należy przyjąć rzeczywistą datę ich nabycia przez Wnioskodawcę, a nie datę dokonania transferu papierów wartościowych pomiędzy domami maklerskimi.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie obrotu papierami wartościowymi.
Fragment:
Zamierza on poszerzyć ramy swojej działalności gospodarczej poprzez otwarcie rachunku brokerskiego będącego rachunkiem firmowym i rozpoczęcie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dokona również stosownych zmian we wpisie w CEiDG. Wnioskodawca będzie dokonywał transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych w sposób zorganizowany za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego oraz w sposób ciągły - przewiduje, ze transakcje będą zawierane wielokrotnie w dłuższej perspektywie czasu (kilku lat). Wnioskodawca będzie posiadał wyciągi z rachunku bankowego, które będą wyszczególniały transakcje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, wartość zakupu papierów wartościowych i wartość sprzedaży papierów wartościowych, koszty związane z każdą transakcją oraz prowadzeniem samego rachunku brokerskiego. W związku z rozszerzeniem zakresu działalności Wnioskodawca poniesie pewne koszty, takie jak np. koszty samego nabycia papierów wartościowych oraz koszty bezpośrednio związane z samą czynnością zakupu i sprzedaży, a w szczególności koszty związane z obsługą rachunku bankowego i prowizje maklerskie od zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Wnioskodawca zamierza kupować papiery wartościowe, a następnie sprzedawać powyżej ceny zakupu powiększonej o koszty zakupu osiągając w ten sposób dodatkowe przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
maj

Istota:
Wpływ wartości papierów wartościowych wyemitowanych przez EBI na podstawę opodatkowania podatkiem bankowym
Fragment:
Powołany wyżej przepis art. 7 akapit 3 Umowy Ramowej w odniesieniu do kwestii podatkowych stanowi, w szczególności, iż papiery wartościowe emitowane przez EBI traktowane powinny być zgodnie z warunkami opodatkowania przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu. W rezultacie oznacza to, iż w przypadku, gdy określone przepisy podatkowe uprzywilejowują papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, uprzywilejowanie takie automatycznie powinno zostać rozszerzone także na papiery wartościowe emitowane przez EBI. Prowadzi to do wniosku, iż ze względu na odliczanie od podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości skarbowych papierów wartościowych, w sposób analogiczny podstawa opodatkowania tym podatkiem powinna być pomniejszana także o wartość papierów wartościowych emitowanych przez EBI. W przeciwnym bowiem razie status podatkowy skarbowych papierów wartościowych (tj. emitowanych przez Skarb Państwa) byłby znacząco bardziej uprzywilejowany od statusu papierów wartościowych emitowanych przez EBI, co pozostawałoby w sprzeczności z zacytowanym powyżej art. 7 ust. 3 Ustawy Ramowej. W piśmie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2016 r. skierowanym do EBI Minister Finansów wyraźnie potwierdził, iż: "w świetle właściwych w tej sprawie: art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek i dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez zagraniczny podmiot będących przedmiotem obrotu giełdowego w Polsce
Fragment:
Na mocy art. 26 ust. 2c ustawy CIT w przypadku wypłat należności z tytułu: 1) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 2) dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Na mocy powołanych wyżej przepisów, co do zasady, Bank jako podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i dokonujący wypłat należności odsetkowych wynikających z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach jest zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. W ocenie Banku, obowiązek podatkowy, a w konsekwencji obowiązek poboru podatku u źródła przez Bank jako płatnika nie powstaje jednak w ogóle w odniesieniu do wypłacanych odsetek do papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny na rzecz Nierezydentów, którzy dostarczyli do Banku certyfikaty rezydencji podatkowej.
2017
11
maj

Istota:
Rezydenci będący osobami fizycznymi podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce uzyskujący przychód za granicą z tytułu odsetek lub dywidend, oraz przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jeśli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej lub podatek nie został pobrany przez płatnika, będą obowiązani obliczyć i zadeklarować należny podatek według zasad określonych w art. 30a ust. 9 i ust. 10 oraz zgodnie z art. 45 ust. 3b ww. ustawy, wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić go w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednak należy mieć na uwadze, że w przypadku uzyskiwania przez osobę fizyczną, której realizacją przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej jest czerpanie pożytków z papierów wartościowych, przychody z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowią one przychód zakwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej.
Fragment:
Obecnie Bank jako agent firmy inwestycyjnej [Domu Maklerskiego] wykonuje szereg czynności w procesie oferowania i nabywania przez Klienta papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych oraz obsłudze posprzedażowej Klientów (tj. pośrednictwo w wykupie przez Emitenta Zagranicznego nabytych uprzednio przez Klientów papierów wartościowych oraz wypłata ewentualnych pożytków). Przy czym, prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla Klientów należy do Domu Maklerskiego. Po podjęciu współpracy Wnioskodawcy z Bankiem rachunki papierów wartościowych Klientów będą prowadzone przez Wnioskodawcę, a nie Dom Maklerski. Skutkiem podjęcia współpracy przez Wnioskodawcę oraz Bank, będzie to, że Klienci nabywający papiery wartościowe emitowane przez Emitentów Zagranicznych za pośrednictwem Banku, będą składać dyspozycję deponowania na rachunkach papierów wartościowych (prowadzonych przez Wnioskodawcę) Wnioskodawcy, a nie jak do tej pory Domowi Maklerskiemu. Rola Wnioskodawcy w procesie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych ograniczy się więc do: przechowywania papierów na rachunkach maklerskich Klientów, zapewnienia rynku wtórnego (procesu odkupu przez Emitenta Zagranicznego wyemitowanych papierów wartościowych nabytych przez Klienta) oraz wypłaty ewentualnych pożytków od tych papierów wartościowych. Przy czym, Wnioskodawca pełnić będzie jedynie rolę pomocniczo-techniczną, nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitenta Zagranicznego.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie stwierdzenia braku obowiązków płatnika w związku z wypłatą pożytków z papierów wartościowych otrzymanych od zagranicznych emitentów
Fragment:
Obecnie Bank jako agent firmy inwestycyjnej [Domu Maklerskiego] wykonuje szereg czynności w procesie oferowania i nabywania przez Klienta papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych oraz obsłudze posprzedażowej Klientów (tj. pośrednictwo w wykupie przez Emitenta Zagranicznego nabytych uprzednio przez Klientów papierów wartościowych oraz wypłata ewentualnych pożytków). Przy czym, prowadzenie rachunków papierów wartościowych dla Klientów należy do Domu Maklerskiego. Po podjęciu współpracy Wnioskodawcy z Bankiem rachunki papierów wartościowych Klientów będą prowadzone przez Wnioskodawcę, a nie Dom Maklerski. Skutkiem podjęcia współpracy przez Wnioskodawcę oraz Bank, będzie to, że Klienci nabywający papiery wartościowe emitowane przez Emitentów Zagranicznych za pośrednictwem Banku, będą składać dyspozycję deponowania na rachunkach papierów wartościowych (prowadzonych przez Wnioskodawcę) Wnioskodawcy, a nie jak do tej pory Domowi Maklerskiemu Rola Wnioskodawcy w procesie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Emitentów Zagranicznych ograniczy się więc do: przechowywania papierów na rachunkach maklerskich Klientów, zapewnienia rynku wtórnego (procesu odkupu przez Emitenta Zagranicznego wyemitowanych papierów wartościowych nabytych przez Klienta) oraz wypłaty ewentualnych pożytków od tych papierów wartościowych. Przy czym, Wnioskodawca pełnić będzie jedynie rolę pomocniczo-techniczną, nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenia związane z papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitenta Zagranicznego.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz rezydenta będącego osoba fizyczną odsetek lub dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny i dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank oferuje swoim klientom - osobom fizycznym - świadczenie usług finansowych m.in. w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Na prowadzonych przez Bank rachunkach papierów wartościowych mogą być zapisane m.in. papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, przy czym przedmiotowe papiery wartościowe mogą być wyemitowane przez podmiot zagraniczny, tj. podmiot mający siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, może się zdarzyć, iż za pośrednictwem Banku, jako podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych będzie dokonywana wypłata odsetek lub dywidend z tytułu posiadanych przez klienta papierów wartościowych, o których mowa powyżej, zapisanych na tym rachunku. Klientami osiągającymi powyższe przychody odsetkowe lub dywidendowe mogą być m.in. rezydenci polscy tj. osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy PIT przez Ustawę Nowelizującą, Bank powziął wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków ciążących na Banku jako na płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego począwszy od 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2017
24
lut

Istota:
1) Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę, przychodem Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie?
2) Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę, w tej części w jakiej zobowiązanie Wnioskodawcy z tytułu nabycia Papierów Wartościowych zostało uregulowane poprzez zbycie Udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie cena nabycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę odpowiadająca wysokości przychodu rozpoznanego pierwotnie przez Wnioskodawcę na moment zbycia Udziałów?
Fragment:
(...) papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. je ustawy o CIT. Z powyższego wynika, że wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych są uważane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia. W ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że w momencie zbycia Papierów Wartościowych, cena nabycia Papierów Wartościowych powinna być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych. Wnioskodawca jest zdania, że zbycie Udziałów przez Wnioskodawcę w ramach datio in solutum skutkowało na gruncie przepisów KC uregulowaniem części ceny nabycia Papierów Wartościowych. W wyniku zbycia Udziałów na rzecz Emitenta Wnioskodawca rozpoznał przychód w wysokości uregulowanego zobowiązania wobec Emitenta, odpowiadającego wartości zbytych Udziałów. W konsekwencji, wartość Udziałów, które zostały zbyte na rzecz Emitenta w celu uregulowania ceny nabycia Papierów Wartościowych, należy potraktować jako wydatek na nabycie Papierów Wartościowych. Wartość ta na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT będzie stanowić koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie uprawnienia do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych wyemitowanych przez EBI, niezależnie od rynku na którym zostały wyemitowane prawa, na których emisja jest oparta oraz waluty emisji papierów
Fragment:
W szczególności Bank korzystać będzie ze swobodnego dostępu do krajowego rynku finansowego w Polsce, zgodnie z polskimi prawami i przepisami, a jego zobowiązania i papiery wartościowe traktowane będą zgodnie z warunkami, w tym warunkami opodatkowania, przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu, i najbardziej uprzywilejowanej międzynarodowej instytucji finansowej, bez naruszania istniejących wyjątków dla osób prywatnych posiadających papiery wartościowe wyemitowane przez Rzeczpospolitą Polską. ” W świetle powołanych przepisów nie powinno w ocenie Wnioskodawcy budzić wątpliwości, iż na mocy art. 5 ust. 9 UPIF w związku z art. 7 akapit 3 Umowy Ramowej dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych papiery wartościowe emitowane przez EBI traktowane powinny być w sposób analogiczny jak emitowane przez Skarb Państwa. Brak obciążenia aktywów w postaci papierów skarbowych podatkiem od niektórych instytucji finansowych w sposób oczywisty uprzywilejowuje bowiem ten instrument, umożliwiając emitentowi zaproponowanie dogodniejszych dla siebie warunków finansowania ze względu na fakt, że inwestor nie będzie obciążany ciężarem podatku. Aby zatem papiery wartościowe EBI traktowane były, jak tego wymaga Umowa Ramowa „ zgodnie z warunkami przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu ” aby umożliwić mu nieskrępowany dostęp do polskiego rynku finansowego, podobnie jak obligacje skarbowe pomniejszać powinny podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.
2017
23
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.