Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz rezydenta będącego osoba fizyczną odsetek lub dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny i dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank oferuje swoim klientom - osobom fizycznym - świadczenie usług finansowych m.in. w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Na prowadzonych przez Bank rachunkach papierów wartościowych mogą być zapisane m.in. papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, przy czym przedmiotowe papiery wartościowe mogą być wyemitowane przez podmiot zagraniczny, tj. podmiot mający siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, może się zdarzyć, iż za pośrednictwem Banku, jako podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych będzie dokonywana wypłata odsetek lub dywidend z tytułu posiadanych przez klienta papierów wartościowych, o których mowa powyżej, zapisanych na tym rachunku. Klientami osiągającymi powyższe przychody odsetkowe lub dywidendowe mogą być m.in. rezydenci polscy tj. osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy PIT przez Ustawę Nowelizującą, Bank powziął wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków ciążących na Banku jako na płatniku zryczałtowanego podatku dochodowego począwszy od 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2017
24
lut

Istota:
1) Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę, przychodem Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie?
2) Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę, w tej części w jakiej zobowiązanie Wnioskodawcy z tytułu nabycia Papierów Wartościowych zostało uregulowane poprzez zbycie Udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie cena nabycia Papierów Wartościowych przez Wnioskodawcę odpowiadająca wysokości przychodu rozpoznanego pierwotnie przez Wnioskodawcę na moment zbycia Udziałów?
Fragment:
(...) papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. je ustawy o CIT. Z powyższego wynika, że wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych są uważane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia. W ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że w momencie zbycia Papierów Wartościowych, cena nabycia Papierów Wartościowych powinna być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych. Wnioskodawca jest zdania, że zbycie Udziałów przez Wnioskodawcę w ramach datio in solutum skutkowało na gruncie przepisów KC uregulowaniem części ceny nabycia Papierów Wartościowych. W wyniku zbycia Udziałów na rzecz Emitenta Wnioskodawca rozpoznał przychód w wysokości uregulowanego zobowiązania wobec Emitenta, odpowiadającego wartości zbytych Udziałów. W konsekwencji, wartość Udziałów, które zostały zbyte na rzecz Emitenta w celu uregulowania ceny nabycia Papierów Wartościowych, należy potraktować jako wydatek na nabycie Papierów Wartościowych. Wartość ta na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT będzie stanowić koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Papierów Wartościowych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie uprawnienia do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych wyemitowanych przez EBI, niezależnie od rynku na którym zostały wyemitowane prawa, na których emisja jest oparta oraz waluty emisji papierów
Fragment:
W szczególności Bank korzystać będzie ze swobodnego dostępu do krajowego rynku finansowego w Polsce, zgodnie z polskimi prawami i przepisami, a jego zobowiązania i papiery wartościowe traktowane będą zgodnie z warunkami, w tym warunkami opodatkowania, przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu, i najbardziej uprzywilejowanej międzynarodowej instytucji finansowej, bez naruszania istniejących wyjątków dla osób prywatnych posiadających papiery wartościowe wyemitowane przez Rzeczpospolitą Polską. ” W świetle powołanych przepisów nie powinno w ocenie Wnioskodawcy budzić wątpliwości, iż na mocy art. 5 ust. 9 UPIF w związku z art. 7 akapit 3 Umowy Ramowej dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych papiery wartościowe emitowane przez EBI traktowane powinny być w sposób analogiczny jak emitowane przez Skarb Państwa. Brak obciążenia aktywów w postaci papierów skarbowych podatkiem od niektórych instytucji finansowych w sposób oczywisty uprzywilejowuje bowiem ten instrument, umożliwiając emitentowi zaproponowanie dogodniejszych dla siebie warunków finansowania ze względu na fakt, że inwestor nie będzie obciążany ciężarem podatku. Aby zatem papiery wartościowe EBI traktowane były, jak tego wymaga Umowa Ramowa „ zgodnie z warunkami przynajmniej tak korzystnymi, jak warunki przyznane instytucjom publicznym w Polsce, w tym Państwu ” aby umożliwić mu nieskrępowany dostęp do polskiego rynku finansowego, podobnie jak obligacje skarbowe pomniejszać powinny podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika
Fragment:
Metoda ta ma zastosowanie odrębnie do każdego z rachunków posiadanych przez podatnika... ” Biuro maklerskie Banku S.A. uwzględniając powyższą interpretację, przyjmuje do wyliczania dochodu koszty nabycia papierów wartościowych, które w pierwszej kolejności zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, niezależnie od faktycznych dat ich nabycia. Zapisanie papierów wartościowych na rachunku następuje na skutek ich nabycia za pośrednictwem Bank S.A. lub na skutek przyjęcia papierów wartościowych z innego domu maklerskiego w wyniku dokonywanego transferu. W przypadku papierów wartościowych nabywanych za pośrednictwem Bank S.A., Bank S.A. identyfikuje daty nabycia (zapisania papierów wartościowych na rachunkach) i ceny nabywanych papierów wartościowych, gdyż ma o tym wiedzę działając, jako podmiot pośredniczący w transakcjach, które stanowią przyczynę zapisania papierów wartościowych na rachunkach. W przypadku papierów wartościowych przyjmowanych na rachunki w wykonaniu transferów, dom maklerski zazwyczaj posiada wiedzę o cenach i datach ich nabycia, gdyż domy maklerskie przekazują sobie wzajemnie te informacje. Stosując jednakże metodę FIFO w ten sposób, że przez „ pierwsze przyszło ” - rozumie się papiery wartościowe, które zostały zaksięgowane na rachunku w Bank S.A., zaś „ pierwsze wyszło ”, - rozumie się papiery wartościowe, które zostały wyksięgowane z rachunku w Bank S.A.
2017
1
lut

Istota:
W przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku spółki (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej).
Fragment:
Po przekształceniu Spółki, możliwe jest odpłatne zbycie Papierów wartościowych, przy czym zbycie może nastąpić w celu umorzenia Papierów wartościowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie podpisanym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku Spółki przekształconej (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia w celu ich umorzenia, przez Spółkę przekształconą Wnioskodawca wykaże koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny, za którą Spółka objęła lub nabyła Papiery wartościowe, wskazanej w umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Emitentem a Spółką, przy czym określając wysokość kosztów Wnioskodawca uwzględni swój udział w zysku spółki (innymi słowy koszty uzyskania przychodów będą proporcjonalne do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przekształconej).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych udzielania pożyczek papierów wartościowych a następnie ich zwrotu
Fragment:
Pożyczkobiorcy), Pożyczkodawca ma prawa zamienić pożyczone papiery wartościowe, na inne, nie przynoszące w danym terminie przychodów dywidendowych/odsetkowych, tak aby pożytki z pożyczonych papierów wartościowych przypadły Pożyczkodawcy. Po otrzymaniu pożytków z pożyczonych papierów wartościowych, może nastąpić zwrotna zamiana papierów wartościowych, tj. Pożyczkodawca „ powrotnie ” przekaże oryginalnie pożyczone papiery wartościowe, a jednocześnie otrzyma zwrot od Pożyczkobiorcy papierów wartościowych będących przedmiotem zamiany. Alternatywnie w sytuacji, gdyby w okresie pomiędzy przekazaniem papierów wartościowych Pożyczkobiorcy, a datą ich zwrotu Pożyczkodawcy nastąpiła wypłata dywidendy/kuponu odsetkowego aktualnemu posiadaczowi papierów wartościowych (tj. Pożyczkobiorcy) i nie nastąpiła zamiana papierów wartościowych, o której mowa w pkt 5 powyżej, Pożyczkobiorca przekaże Spółce równoważną płatność tzw. „ manufactured payments ”, celem rekompensaty za utracone pożytki z papierów wartościowych. Analogiczne zasady do opisanych w pkt 5 i 6 powyżej mają zastosowanie do pożytków wynikających z papierów wartościowych otrzymanych przez Pożyczkodawcę jako zabezpieczenie transakcji, tzn. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać „ zamiany ” tych papierów wartościowych na inne, tak aby bezpośrednio uzyskać pożytki związane z papierami stanowiącymi zabezpieczenie, a w przypadku gdyby nie doszło do takiej zamiany, wówczas Pożyczkodawca jest zobowiązany przekazać Pożyczkobiorcy wszelkie otrzymane pożytki w postaci tzw. „ manufactured payments ”.
2016
17
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce?W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych?
Fragment:
Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki, jej majątek stanowić będą głównie: papiery wartościowe, gotówka, jak również rzeczowe składniki majątku (wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie, itp.). Po likwidacji Spółki, Wnioskodawca dokona zbycia otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego papierów wartościowych (np. udziałów w różnych spółkach) przed upływem okresu sześciu lat po dacie likwidacji spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki i otrzymania majątku likwidowanego podlega opodatkowaniu w Polsce? W sytuacji, gdy Wnioskodawca, po otrzymaniu - w ramach likwidacji Spółki - majątku likwidacyjnego w postaci papierów wartościowych, następnie dokona zbycia takich papierów wartościowych, jak należałoby ustalić dochód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji zakładu (Spółki) na terenie Słowacji przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12b) ustawy PIT, zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania ustawy PIT w tym zakresie, tj. przychodem ze zbycia takich składników majątku byłaby cena ich sprzedaży, natomiast kosztem podatkowym na takiej transakcji byłby koszt poniesiony na ich nabycie (historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę).
2016
15
gru

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki działającej w formie spółki komandytowej będzie poniesiona kwota, wyrażona w cenie nabycia Papierów wartościowych, wskazana w odpowiedniej umowie lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Spółką a Emitentem?
Fragment:
Faktycznym przedmiotem działalności Spółki było i będzie między innymi inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne/jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne z siedzibą w Polsce lub inne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne czy obligacje Skarbu Państwa a także ogóły praw i obowiązków spółek osobowych. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabyła papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne (dalej: „ Emitent ”) w tym fundusze inwestycyjne zamknięte, działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Cena za nabyte papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta (dalej: „ Papiery wartościowe ”) była równa ich cenie emisyjnej. Część ceny za objęte lub nabyte Papiery wartościowe została rozliczona pomiędzy Spółką a Emitentem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Spółki o zapłatę ceny za nabyte lub obejmowane Papiery wartościowe z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Emitenta. W rezultacie objęcie lub nabycie Papierów wartościowych nastąpiło za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Potrącenie pozwoliło na efektywne uregulowanie wzajemnych wierzytelności, bez potrzeby finansowania zewnętrznego, np. kredytu. Pozwoliło to zatem na oszczędności związane z zapłatą ewentualnych odsetek od korzystania z cudzego kapitału.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.