Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

- obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów, - obowiązku sporządzenia, przesłania i składania informacji IFT-2/IFT-2R.

Fragment:

Jednakże na mocy art. 26 ust. 2c pkt 1 updop w przypadku wypłat należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 - obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Tym samym przepisy art. 26 ust. 2a i ust. 2b updop stanowią lex specialis w stosunku do art. 26 ust. 1 updop. W konsekwencji zwalniają one emitenta z obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych przez niego wypłat należności z papierów wartościowych, jeśli te papiery wartościowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Natomiast nakładają obowiązki płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, od przychodów wypłacanych od zapisanych na tych rachunkach papierów oraz gdy wypłata ta następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Stosownie do art. 26 ust. 3 updop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b (...)

2018
25
paź

Istota:

Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

Fragment:

(...) papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa papierów wartościowych. UOIF nie nakłada obowiązku informowania gwaranta emisji papierów wartościowych (którym to gwarantem jest w tym przypadku Spółka) o danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na rachunku papierów wartościowych na zagraniczne izby kliringowe, prowadzące rachunki, na których zapisane są te papiery. Danych tych nie posiada też Spółka Szwedzka. Konsekwentnie, Spółka nie posiada i nie może uzyskać informacji na temat tożsamości poszczególnych uprawnionych z Euroobligacji, w tym nie zna ich liczby, nazw, adresów, rezydencji podatkowej. Brak jest również możliwości pozyskania przez Spółkę informacji określającej odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez izby kliringowe.

2018
28
lip

Istota:

W zakresie ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaconych odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych oraz obowiązku sporządzania i przesyłania IFT-1, obowiązku sporządzenia i przesłania IFT-2 wskazujących jako podatnika Agenta ds. Płatności czy też izby clearingowe.

Fragment:

Jednak w przypadku uzyskiwanych z terytorium Polski odsetek z papierów wartościowych wypłacanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, na których te papiery wartościowe są zapisane, płatnikiem jest podmiot prowadzący dany rachunek (art. 41 ust. 4d Ustawy o PIT). Tym samym przepisy ww. art. 41 ust. 4d i ust. 10 ustawy PIT stanowią lex speciaiis w stosunku do art. 41 ust. 4 ustawy PIT. W konsekwencji, zwalniają one emitenta z obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych przez niego wypłat należności z papierów wartościowych, jeśli te papiery wartościowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, jednocześnie nakładając obowiązki płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze. Biorąc pod uwagę, że obowiązki płatnika mogą być nałożone polską ustawą tylko na podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, stwierdzić należy, że obowiązek ten dotyczy tylko płatników mających siedzibę na terytorium Polski. Jeżeli zatem podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, albo rachunek zbiorczy nie ma siedziby na terytorium Polski - nie ciążą na nim obowiązki płatnika. W takim przypadku obowiązki płatnika spoczywają na emitencie.

2018
23
cze

Istota:

Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Wnioskodawcę euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

Fragment:

(...) papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa papierów wartościowych ”. UOIF nie nakłada obowiązku informowania emitenta papierów wartościowych o danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych na zagraniczne izby kliringowe prowadzące rachunki, na których zapisane są te papiery. Konsekwentnie, Bank nie posiada i nie może uzyskać informacji na temat tożsamości poszczególnych uprawnionych z Euroobligacji, w tym nie zna ich liczby, nazw, adresów, rezydencji podatkowej. Brak jest również możliwości pozyskania przez Bank na podstawie UOIF informacji określającej odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez izby kliringowe. Tym samym Bank nie jest w stanie zidentyfikować inwestorów ani ich statusu prawnego oraz w konsekwencji określić, czy w odniesieniu do wypłacanych odsetek powstanie obowiązek podatkowy na gruncie UPDOP lub UPDOF.

2018
23
cze

Istota:

Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

Fragment:

W konsekwencji zwalniają one emitenta z obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych przez niego wypłat należności z papierów wartościowych, jeśli te papiery wartościowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Natomiast nakładają obowiązki płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, od przychodów wypłacanych od zapisanych na tych rachunkach papierów oraz gdy wypłata ta następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Biorąc pod uwagę, że obowiązki płatnika mogą być nałożone polską ustawą tylko na podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, stwierdzić należy, że obowiązek ten dotyczy tylko płatników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zatem podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, albo rachunek zbiorczy nie ma siedziby na terytorium Polski – nie ciążą na nim obowiązki płatnika. W takim przypadku obowiązki płatnika spoczywają na emitencie. Jednak w przypadku, gdy emitentowi papierów wartościowych nie jest znana tożsamość podatnika, otrzymującego przychód z papierów wartościowych, ani jego status pozwalający na określenie, czy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wątpliwości budzi podstawa prawna nałożenia obowiązków płatnika na polski podmiot (emitenta).

2018
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej; skutków podatkowych otrzymania innych składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej w części dotyczącej udziałów spółki kapitałowej oraz papierów wartościowych i w części dotyczącej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub papierów wartościowych oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.

Fragment:

Gdyby przyjąć odmienną wykładnię i w związku ze spłatą wierzytelności miałby powstać przychód po stronie Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego opodatkowania dochodu z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych. Przychód powstałby bowiem w związku ze zbyciem udziałów lub papierów wartościowych, a następnie w związku ze spłatą wierzytelności powstałej w związku ze zbyciem udziałów lub akcji. Co więcej, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku ze spłatą wierzytelności skutkowałoby zróżnicowaniem skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu przed rozwiązaniem spółki (wydanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu) oraz skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu po rozwiązaniu spółki, co należałoby uznać za całkowicie nieuzasadnione. W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że w przedstawionym stanie przyszłym spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej; skutków podatkowych otrzymania innych składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej w części dotyczącej udziałów spółki kapitałowej oraz papierów wartościowych i w części dotyczącej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub papierów wartościowych oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.

Fragment:

Gdyby przyjąć odmienną wykładnię i w związku ze spłatą wierzytelności miałby powstać przychód po stronie Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego opodatkowania dochodu z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych. Przychód powstałby bowiem w związku ze zbyciem udziałów lub papierów wartościowych, a następnie w związku ze spłatą wierzytelności powstałej w związku ze zbyciem udziałów lub akcji. Co więcej, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku ze spłatą wierzytelności skutkowałoby zróżnicowaniem skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu przed rozwiązaniem spółki (wydanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu) oraz skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu po rozwiązaniu spółki, co należałoby uznać za całkowicie nieuzasadnione. W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że w przedstawionym stanie przyszłym spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
kwi

Istota:

W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Unię Europejską (obligacje o stałym kuponie odsetkowym) nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

W konsekwencji, by stwierdzić, czy nabycie danego rodzaju papierów wartościowych, takich jak papiery wartościowe Unii Europejskiej, uprawnia podatnika do wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości tych aktywów, należy – w ocenie Oddziału – sprawdzić, czy te papiery wartościowe są obiektywnie porównywalne zarówno do skarbowych papierów wartościowych oraz do innych papierów wartościowych, np. emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W tym miejscu Oddział pragnie zauważyć, że zarówno skarbowe papiery wartościowe, papiery wartościowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz papiery wartościowe Unii Europejskiej są emitowane przez podmioty publiczne. W przypadku skarbowych papierów wartościowych emitentem jest polski Skarb Państwa. Z kolei właścicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (emitentem) są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska jest związkiem państw europejskich. Żaden z tych podmiotów nie jest więc podmiotem prywatnym, a ponadto łącznikiem obydwu rodzajów papierów wartościowych (emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i przez Unię Europejską) jest członkostwo państwa polskiego w Unii Europejskiej.

2018
29
mar

Istota:

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

Fragment:

W konsekwencji zwalniają one emitenta z obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych przez niego wypłat należności z papierów wartościowych, jeśli te papiery wartościowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Natomiast nakładają obowiązki płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, od przychodów wypłacanych od zapisanych na tych rachunkach papierów oraz gdy wypłata ta następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Biorąc pod uwagę, że obowiązki płatnika mogą być nałożone polską ustawą tylko na podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, stwierdzić należy, że obowiązek ten dotyczy tylko płatników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zatem podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, albo rachunek zbiorczy nie ma siedziby na terytorium Polski – nie ciążą na nim obowiązki płatnika. W takim przypadku obowiązki płatnika spoczywają na emitencie. Jednak w przypadku, gdy emitentowi papierów wartościowych nie jest znana tożsamość podatnika, otrzymującego przychód z papierów wartościowych, ani jego status pozwalający na określenie, czy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wątpliwości budzi podstawa prawna nałożenia obowiązków płatnika na polski podmiot (emitenta).

2018
9
mar

Istota:

Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

Fragment:

Sytuacja wskazana wyżej w lit. b nie może zaistnieć w odniesieniu do papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych w każdym przypadku identyfikuje osoby uprawnione do świadczeń wynikających z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach. Na prowadzonych przez Wnioskodawcę rachunkach zbiorczych i rachunkach papierów wartościowych zapisywane są papiery wartościowe rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, a w szczególności papiery wartościowe znajdujące się w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 UOIF, a więc papiery wartościowe dopuszczone (wprowadzone) do obrotu na funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynkach regulowanych oraz alternatywnych systemach obrotu (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOIF). Ponadto na rachunkach tych mogą być zapisywane papiery wartościowe nieznajdujące się w obrocie zorganizowanym, lecz zaoferowane wcześniej w ramach oferty publicznej (art. 5 ust. 1 pkt 1 UOIF), papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (art. 5 ust. 1 pkt 4 UOIF), a także inne papiery wartościowe, którymi obrót może być dokonywany w postaci bez dokumentowej (art. 5a ust. 1 i 2 UOIF).