Papier wartościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier wartościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej; skutków podatkowych otrzymania innych składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej w części dotyczącej udziałów spółki kapitałowej oraz papierów wartościowych i w części dotyczącej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub papierów wartościowych oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.

Fragment:

Gdyby przyjąć odmienną wykładnię i w związku ze spłatą wierzytelności miałby powstać przychód po stronie Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego opodatkowania dochodu z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych. Przychód powstałby bowiem w związku ze zbyciem udziałów lub papierów wartościowych, a następnie w związku ze spłatą wierzytelności powstałej w związku ze zbyciem udziałów lub akcji. Co więcej, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku ze spłatą wierzytelności skutkowałoby zróżnicowaniem skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu przed rozwiązaniem spółki (wydanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu) oraz skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu po rozwiązaniu spółki, co należałoby uznać za całkowicie nieuzasadnione. W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że w przedstawionym stanie przyszłym spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej; skutków podatkowych otrzymania innych składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej w części dotyczącej udziałów spółki kapitałowej oraz papierów wartościowych i w części dotyczącej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub papierów wartościowych oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.

Fragment:

Gdyby przyjąć odmienną wykładnię i w związku ze spłatą wierzytelności miałby powstać przychód po stronie Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego opodatkowania dochodu z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych. Przychód powstałby bowiem w związku ze zbyciem udziałów lub papierów wartościowych, a następnie w związku ze spłatą wierzytelności powstałej w związku ze zbyciem udziałów lub akcji. Co więcej, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku ze spłatą wierzytelności skutkowałoby zróżnicowaniem skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu przed rozwiązaniem spółki (wydanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu) oraz skutków podatkowych zbycia udziałów lub papierów wartościowych i otrzymaniem zapłaty z tego tytułu po rozwiązaniu spółki, co należałoby uznać za całkowicie nieuzasadnione. W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że w przedstawionym stanie przyszłym spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
kwi

Istota:

W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Unię Europejską (obligacje o stałym kuponie odsetkowym) nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

W konsekwencji, by stwierdzić, czy nabycie danego rodzaju papierów wartościowych, takich jak papiery wartościowe Unii Europejskiej, uprawnia podatnika do wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości tych aktywów, należy – w ocenie Oddziału – sprawdzić, czy te papiery wartościowe są obiektywnie porównywalne zarówno do skarbowych papierów wartościowych oraz do innych papierów wartościowych, np. emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W tym miejscu Oddział pragnie zauważyć, że zarówno skarbowe papiery wartościowe, papiery wartościowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz papiery wartościowe Unii Europejskiej są emitowane przez podmioty publiczne. W przypadku skarbowych papierów wartościowych emitentem jest polski Skarb Państwa. Z kolei właścicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (emitentem) są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska jest związkiem państw europejskich. Żaden z tych podmiotów nie jest więc podmiotem prywatnym, a ponadto łącznikiem obydwu rodzajów papierów wartościowych (emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i przez Unię Europejską) jest członkostwo państwa polskiego w Unii Europejskiej.

2018
29
mar

Istota:

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

Fragment:

W konsekwencji zwalniają one emitenta z obowiązków płatnika z tytułu dokonywanych przez niego wypłat należności z papierów wartościowych, jeśli te papiery wartościowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Natomiast nakładają obowiązki płatnika na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, od przychodów wypłacanych od zapisanych na tych rachunkach papierów oraz gdy wypłata ta następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Biorąc pod uwagę, że obowiązki płatnika mogą być nałożone polską ustawą tylko na podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, stwierdzić należy, że obowiązek ten dotyczy tylko płatników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zatem podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, albo rachunek zbiorczy nie ma siedziby na terytorium Polski – nie ciążą na nim obowiązki płatnika. W takim przypadku obowiązki płatnika spoczywają na emitencie. Jednak w przypadku, gdy emitentowi papierów wartościowych nie jest znana tożsamość podatnika, otrzymującego przychód z papierów wartościowych, ani jego status pozwalający na określenie, czy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wątpliwości budzi podstawa prawna nałożenia obowiązków płatnika na polski podmiot (emitenta).

2018
9
mar

Istota:

Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

Fragment:

Sytuacja wskazana wyżej w lit. b nie może zaistnieć w odniesieniu do papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych w każdym przypadku identyfikuje osoby uprawnione do świadczeń wynikających z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach. Na prowadzonych przez Wnioskodawcę rachunkach zbiorczych i rachunkach papierów wartościowych zapisywane są papiery wartościowe rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, a w szczególności papiery wartościowe znajdujące się w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 UOIF, a więc papiery wartościowe dopuszczone (wprowadzone) do obrotu na funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynkach regulowanych oraz alternatywnych systemach obrotu (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOIF). Ponadto na rachunkach tych mogą być zapisywane papiery wartościowe nieznajdujące się w obrocie zorganizowanym, lecz zaoferowane wcześniej w ramach oferty publicznej (art. 5 ust. 1 pkt 1 UOIF), papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (art. 5 ust. 1 pkt 4 UOIF), a także inne papiery wartościowe, którymi obrót może być dokonywany w postaci bez dokumentowej (art. 5a ust. 1 i 2 UOIF).

2018
9
mar

Istota:

W odniesieniu do Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EISF) należy wskazać, że RP nie jest stroną umowy międzynarodowej dot. utworzenia EISF. Brak jest zatem podstawy prawnej wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, dla specjalnego traktowania pod względem podatkowym w Polsce zobowiązań i papierów wartościowych emitowanych przez EISF. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której oddział banku zagranicznego byłby niejako zmuszony (poprzez negatywne konsekwencje wynikające z regulacji ustawy o podatku bankowym) do inwestowania tylko w polskie papiery wartościowe. W takiej sytuacji dochodziłoby więc do uprzywilejowania polskich papierów wartościowych w stosunku do papierów wartościowych emitowanych przez inne państwa, instytucje państwowe lub międzynarodowe, w tym przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej, co pozostawałoby w sprzeczności z zasadą swobody przepływu kapitału. Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę obiektywną porównywalność skarbowych papierów wartościowych, papierów wartościowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz papierów wartościowych Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, a także możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowym) o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych emitowanych np. przez Europejski Bank Inwestycyjny, zdaniem Oddziału, art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowym powinien mieć również zastosowanie do papierów wartościowych Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej. W konsekwencji, na mocy art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowymi, wartość aktywów Oddziału w postaci papierów wartościowych Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej będzie pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2018
9
mar

Istota:

W świetle art. 5 ust. 9 upnif, papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Rozwoju Rady Europy nie są skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zatem nie będą pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której oddział banku zagranicznego byłby niejako zmuszony (poprzez negatywne konsekwencje wynikające z regulacji ustawy o podatku bankowym) do inwestowania tylko w polskie papiery wartościowe. W takiej sytuacji dochodziłoby więc do uprzywilejowania polskich papierów wartościowych w stosunku do papierów wartościowych emitowanych przez inne państwa, instytucje państwowe lub międzynarodowe, w tym przez Bank Rozwoju Rady Europy, co pozostawałoby w sprzeczności z zasadą swobody przepływu kapitału. Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę obiektywną porównywalność skarbowych papierów wartościowych, papierów wartościowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz papierów wartościowych Bank Rozwoju Rady Europy, a także możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowym o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych emitowanych np. przez Europejski Bank Inwestycyjny, zdaniem Oddziału, art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowym powinien mieć również zastosowanie do papierów wartościowych emitowanych przez Bank Rozwoju Rady Europy. W konsekwencji, na mocy art. 5 ust. 9 ustawy o podatku bankowymi, wartość aktywów Oddziału w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank Rozwoju Rady Europy będzie pomniejszać po stronie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania w odniesieniu do transakcji sprzedaży papierów wartościowych.

Fragment:

IPPP2/443-13/14-2/MM ), który uznał, że „jedyną formą zapłaty, jaką otrzymuje Bank w związku ze świadczeniem usług finansowania poprzez nabywanie i zbywanie przeznaczonych do obrotu dłużnych papierów wartościowych, przed terminem ich wykupu przez emitenta, jest zysk rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy ceną ich zbycia a ceną zakupu. Rozpatrując przedstawione zagadnienie należy mieć także na uwadze, że Bank dokonuje transakcji sprzedaży papierów wartościowych po cenie równej lub niższej od ceny ich nabycia. Wówczas na tego typu transakcji Bank osiąga wynik 0 lub realizuje stratę (tj. wynik ujemny). W takim przypadku należy uznać, że Bank nie realizuje zysku (rozumianego jako wynagrodzenie za wykonaną usługę). W takim przypadku Bank nie ma możliwości uwzględniania takiego wyniku w podstawie opodatkowania VAT, bowiem nie osiągnął zysku (wynagrodzenia). Wobec powyższego, na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., w przypadku transakcji polegających na nabywaniu i zbywaniu dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (tj. do celów handlowych) podstawę opodatkowania VAT stanowi zysk rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy ceną po jakiej nabyto dłużne papiery wartościowe a ceną ich zbycia." Reasumując, zdaniem Spółki, podstawą opodatkowania VAT w odniesieniu do transakcji sprzedaży papierów wartościowych nabywanych przez Spółkę w celach handlowych, jest zysk osiągnięty z przeprowadzania poszczególnych transakcji (rozumiany jako dodatnia różnica między wartością sprzedaży danych papierów a ich wartością w cenie zakupu) zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym.

2017
18
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Fragment:

(...) papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Należy zwrócić uwagę, że użycie przez ustawodawcę określenia „ wydatki na nabycie ” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży papierów wartościowych, zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące ich nabycie, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie papierów wartościowych nie byłoby możliwe. W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów podatkowych ugruntowane jest stanowisko, że pod pojęciem wydatków na nabycie papierów wartościowych należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie papierów wartościowych, czyli takie, bez których nabycie papierów wartościowych nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie papierów wartościowych zaliczyć należy zapłaconą cenę papierów wartościowych oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (wszelkie opłaty w tym opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, podatek itp.). Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

2017
14
lip

Istota:

Konsekwencje podatkowe krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.

Fragment:

Czy przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach? Czy kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1 ustawy o CIT? Stanowisko Wnioskodawcy: Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w ramach powyżej przedstawionej transakcji krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: Wnioskodawca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy dokonano, na potrzeby dokonania rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach.