Papier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papier. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
12
gru

Istota:

Dochód ze sprzedaży papieru L, którego pierwszy etap produkcji wykonywany jest poza SSE a pozostałe w zakładzie na terenie SSE w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 updop,

Fragment:

Zakładając, że dochód ze sprzedaży gotowego papieru L podlega opodatkowaniu CIT, to czy przychody podatkowe bezpośrednio związane ze sprzedażą gotowego papieru L, obejmujące w szczególności: przychody ze sprzedaży gotowego papieru L; dodatnie różnice kursowe związane z zobowiązaniami i należnościami z działalności w zakresie zakupu i sprzedaży gotowego papieru L powinny być uwzględnione w kalkulacji tego dochodu... Zakładając, że dochód ze sprzedaży gotowego papieru L podlega opodatkowaniu CIT, to czy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z zakupem gotowego papieru L, obejmujące w szczególności: koszty zakupu gotowego papieru L; koszty transportu papieru L od dostawcy do klienta; ujemne różnice kursowe związane z zobowiązaniami i należnościami z działalności w zakresie zakupu i sprzedaży gotowego papieru L powinny być uwzględnione w kalkulacji tego dochodu... Zakładając, że dochód ze sprzedaży papieru L wyprodukowanego w SSE oraz świadczenia usług cięcia papieru jest zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, to czy przychody podatkowe bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą papieru L wyprodukowanego w SSE oraz świadczeniem usług cięcia papieru, obejmujące w szczególności: przychody ze sprzedaży papieru L wyprodukowanego przez Spółkę; przychody ze świadczenia usług cięcia papieru; pozostałe przychody (w tym: odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze szkodami y majątku produkcyjnym); dodatnie różnice kursowe związane ze zobowiązaniami i należnościami z działalności w zakresie produkcji i sprzedaży papieru L wyprodukowanego w SSE oraz świadczenia usług cięcia papieru powinny być uwzględnione w kalkulacji tego dochodu...

2011
1
wrz

Istota:

Przesyłanie papierowych faktur do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku PDF oraz prawo do odliczenia podatku VAT z tak otrzymanych faktur.

Fragment:

Zgodnie z art. 218 Dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale. W myśl art. 232 Dyrektywy w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 sierpnia 2010r. faktury wystawione zgodnie z przepisami sekcji 2 mogą zostać przesłane w formie papierowej lub, z zastrzeżeniem akceptacji odbiorcy, mogą zostać przesłane lub udostępnione drogą elektroniczną. Mając na względzie wyżej przytoczone przepisy należy stwierdzić, że uregulowania Dyrektywy stanowią, iż faktury mają być wystawiane wyłącznie w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto należy zauważyć, że przepis art. 218 odnosi się do całej dyrektywy a nie tylko do poszczególnych sekcji czy rozdziałów Dyrektywy tym samym, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszelkie regulacje odnośnie faktur w Dyrektywie odnoszą się właśnie do faktur wymienionych w art. 218 czyli do faktur papierowych lub elektronicznych co za tym idzie również regulacje odnośnie ich przesyłania odnoszą do faktur elektronicznych i papierowych. Zatem w sytuacji gdy faktura jest przesyłana w formie papierowej niezbędne jest najpierw jej sporządzenie właśnie w tej formie, z tej prostej przyczyny aby można było ją przesłać.

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle art. 1 ust. 1 o PCC Umowa, tj. kompleksowa usługa finansowa, na podstawie której Spółka będzie dokonywać pożyczki papierów wartościowych, jak również czynności faktycznie wykonywane w ramach Umowy, stanowiące jej integralną część, a tym samym stanowiące element kompleksowej usługi finansowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Pożyczka papierów wartościowych może być dokonywana, aby osiągnąć szereg różnych celów, niemniej do najbardziej typowych należy zaliczyć następujące sytuacje: Pożyczkobiorca może pożyczyć papiery wartościowe (płacąc przy tym opłatę), aby ułatwić terminowe rozliczenie zawartych transakcji i w ten sposób uniknąć ewentualnych kosztów lub kar związanych z brakiem takiego rozliczenia. Na przykład inwestor chce nabyć papiery wartościowe od podmiotu A, w celu ich sprzedaży na rzecz podmiotu B, jednak podmiot A nie wywiązuje się ze swego zobowiązania do dostarczenia papierów inwestorowi. Wówczas inwestor może pożyczyć papiery od innego podmiotu, aby rozliczyć transakcję z podmiotem B, do momentu aż podmiot A dostarczy papiery. Pożyczkobiorca może pożyczyć papiery wartościowe, w celu realizacji tzw. „krótkiej sprzedaży”. Często realizacja różnych strategii inwestycyjnych wymaga od inwestora sprzedaży papierów wartościowych, bez ich uprzedniego posiadania, przez co konieczna staje się pożyczka (za odpowiednią opłatą) właściwych papierów, które zostaną sprzedane. W następnej kolejności inwestor odkupuje papiery wartościowe, w celu ich zwrotu. Pożyczkodawca może pożyczyć papiery wartościowe ze względów finansowych – na przykład pożyczkodawca papierów wartościowych potrzebuje gotówki, którą otrzyma jako zabezpieczenie pożyczki lub zależy mu na uzyskaniu dochodu w postaci opłaty za dokonanie pożyczki.

2011
1
cze

Istota:

Czy wynagrodzenie Banku uzyskane z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych oraz późniejszej ich sprzedaży, tj. dyskonto, odsetki i zysk ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych (którym jest dodatnia różnica między ceną zbycia a ceną zakupu dłużnego papieru wartościowego) stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Żródłem finansowania zakupu tych papierów wartosciowych mogą być zarówno środki uzyskane przez Bank w formie depozytów (rachunków) klientów Banku, a także środki własne Banku. Jako posiadacz dłużnych papierów wartosciowych Bank otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek bądź dyskonta. Ponadto, w przypadku sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu przez emitenta, Bank otrzymuje wynagrodzenie w postaci dodanej róznicy pomiędzy ceną zbycia a ceną zakupu dłużnego papieru wartościowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Bank klasyfikuje nabyte dłużne papiery wartościowe jako: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności. W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik zwrócił się z pytaniem: czy wynagrodzenie Banku uzyskane z tytułu nabycia dłużnych papierów wartosciowych oraz późniejszej ich sprzedazy, tj. dyskonto, odsetki i zysk ze sprzedazy dłuznych papierów wartościowych (którym jest dodatnia różnica między ceną zbycia a ceną zakupu dłużnego papieru wartosciowego) stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT...

2011
1
maj

Istota:

Wydrukowany paragon fiskalny, ze względu na fakt, iż nie może być dołączony do faktury, ponieważ ta jest przechowywana w formie elektronicznej, może być archiwizowany odrębnie, w formie papierowej, przez okres 5-ciu lat zgodnie z art. 70 ustawy

Fragment:

(...) lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelności tych faktur, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz.798 ze zm.), w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Stosownie do § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U.Nr 108, poz. 948 ze zm.), kopie dokumentów kasowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mogą (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,... skoro zgodnie z § 9 cyt. wyżej w pkt. a) rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798) - zwane dalej rozporządzeniem - przyp. wł.) faktury VAT nie muszą zawierać podpisów stron, to § 23 tego rozporządzenia można interpretować tak, że oryginały i kopie faktur, a także ich duplikaty można przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na nośniku komputerowym i nie jest konieczne ich wydrukowywanie i przechowywanie w formie papierowej". Ponadto zdaniem wnioskodawcy z uwagi na fakt iż § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia cyt. ,,zezwala na posiadanie faktury korygującej bez podpisu odbiorcy, ale z innym dowodem potwierdzenia jej odbioru, np. w formie zwrotnego poświadczenia odbioru pocztowej przesyłki poleconej, w którym zaznaczono, iż dotyczy ona konkretnej faktury korygującej (...) możliwe jest przechowywanie faktur korygujących (w rozumieniu § 23 cytowanego rozporządzenia) na nośniku komputerowym, a nie w formie wydruku dokumentu".

Fragment:

(...) elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu albo organowi kontroli skarbowej tych faktur /Dz. U. z 2005 r. nr 133, poz. 1119/). Ze struktury tekstu prawnego wynika (choćby mając na uwadze fakt, iż wg § 1 ww. rozporządzenia przedmiotem jego regulacji są "faktury", zaś ustawodawca w dalszej jego części odnosi się również do np. duplikatów faktur czy faktur korygujących), że prawodawca termin "faktura" rozumie szeroko, tj jako obejmujący również m.in. faktury korygujące, duplikaty faktur. Jedynie gdy wyraźnie w ustawie jest zapisane, że dana regulacja odnosi się do konkretnego typu faktury np. faktury korygującej, należy uznać, że ten zapis nie dotyczy innego typu faktur. Faktura/duplikat faktury/faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej (o ile spełnione zostały warunki wystawiania faktur w tej formie wynikające z ww. rozporządzenia Ministra Finansów) musi być przesłana w tej samej formie do odbiorcy (§ 2, § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia; wyjątki o których mowa w § 5 ust. 2 cytowanego rozporządzenia nie mają w przedmiotowej sprawie znaczenia). Z powyższego wynika, że ustawodawca nie przewiduje sytuacji (z wyjątkiem ww. § 5 ust. 2), w której kopia faktury/duplikatu faktury/faktury korygującej byłaby wystawiana w formie elektronicznej natomiast oryginał faktury byłby wystawiony i przesłany od odbiorcy w formie papierowej.